Dịch + giải thích transcript MIC HOUSE AGENCY — REPAIRS IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "MIC HOUSE AGENCY — REPAIRS" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "MIC HOUSE AGENCY — REPAIRS" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "MIC HOUSE AGENCY — REPAIRS" IELTS LISTENING SECTION 1

Paul is renting an apartment. He has some problems with the property and has decided to report them to the housing agency.

First, you have some time to look at question 1 and 2.

You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first.

AGENT: Good morning. MIC House Agency.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Chào buổi sáng. Đại lý MIC House.

PAUL : Good morning. I'm ringing about the problems I've been having with my apartment.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Chào buổi sáng. Tôi gọi điện về những vấn đề mà tôi đang gặp phải với căn hộ của mình.

AGENT: Yes, of course. If I can just take a few details first ... What's your name?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Vâng, tất nhiên. Nếu tôi có thể lấy một vài chi tiết trước... Tên bạn là gì?

PAUL : Paul Smiley.

IELTS TUTOR dịch: PAUL : Paul Smiley.

AGENT: How do you spell that?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Bạn đánh vần nó như thế nào?

PAUL : S-M-I-L-E-Y.

IELTS TUTOR dịch: PAUL : S-M-I-L-E-Y.

Paul's surname is Smiley, so Smiley has been written in the box. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Now listen carefully to the conversation and answer questions 1 and 2.

AGENT: Good morning. MIC House Agency.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Chào buổi sáng. Đại lý MIC House.

PAUL : Good morning. I'm ringing about the problems I've been having with my apartment.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Chào buổi sáng. Tôi gọi điện về những vấn đề mà tôi đang gặp phải với căn hộ của mình.

AGENT: Yes, of course. If I can just take a few details first ... What's your name?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Vâng, tất nhiên. Nếu tôi có thể lấy một vài chi tiết trước... Tên bạn là gì?

PAUL : Paul Smiley.

IELTS TUTOR dịch: PAUL : Paul Smiley.

AGENT: How do you spell that?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Bạn đánh vần nó như thế nào?

PAUL : S-M-I-L-E-Y.

IELTS TUTOR dịch: PAUL : S-M-I-L-E-Y.

AGENT: OK, and what's the address?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: OK, và địa chỉ là gì?

PAUL : Apartment 2, 16 Rose Lane.

IELTS TUTOR dịch: PAUL : Căn hộ 2, 16 Rose Lane.

AGENT: Rose Lane ... and that's in ...?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Rose Lane ... và đó là ở ...?

PAUL : In Newton.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Ở Newton.

AGENT: Oh yes, I know the property. Could I just ask how long is the lease?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Ồ vâng, tôi biết bất động sản này. Cho tôi hỏi hợp đồng thuê bao lâu vậy?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PAUL : It's for one year.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Đó là một năm.

AGENT: And you moved in ...?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Và bạn đã chuyển đến ...?

PAUL : Last week, on 27th June.

IELTS TUTOR dịch: PAUL : Tuần trước, ngày 27 tháng Sáu.

AGENT: Fine, thank you.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Được rồi, cảm ơn bạn.

Before the conversation continues, you have some time to look at questions 3 to 10. Now listen carefully and answer questions 3 to 10.

AGENT: And what are the problems that you've been having?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Và những vấn đề mà bạn đang gặp phải là gì?

PAUL: Well, no one thing is really dangerous or anything, but you know, it's just been building up.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Chà, không có thứ gì thực sự nguy hiểm hay gì cả, nhưng bạn biết đấy, nó chỉ đang hình thành thôi.

AGENT: Yes, of course.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Vâng, tất nhiên rồi.

PAUL: Well the first thing is the washing machine. It's been leaking a little and it's beginning to get worse. Because we have a small child, we really need to get that done straight away.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Vâng, thứ đầu tiên là máy giặt. Nó đã bị rò rỉ một chút và bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Vì chúng tôi có một đứa con nhỏ, chúng tôi thực sự cần phải giải quyết điều đó ngay lập tức.

AGENT: OK ... that's a washing machine for immediate repair.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: OK ... một chiếc máy giặt được sửa chữa ngay lập tức.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PAUL: And then there's a niggling problem with the cooker ...

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Và rồi có một vấn đề nan giải với cái bếp...

AGENT: Ah ha ...

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Ah ha ...

PAUL: The door's broken.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Cửa hỏng rồi.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

AGENT: Right.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Được rồi.

PAUL: It's nothing serious and it can be used, but if you can send someone over in the next couple of weeks or so that'd be great.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Nó không có gì nghiêm trọng và nó có thể được sử dụng, nhưng nếu bạn có thể cử ai đó đến trong vài tuần tới, thì điều đó thật tuyệt.

AGENT: Fine, I've got that.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Được rồi, tôi hiểu rồi.

PAUL: Then we are worried about all the windows.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Tiếp theo nữa, chúng tôi lo lắng về tất cả các cửa sổ.

AGENT: Are they broken?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Chúng bị hỏng à?

PAUL: No, but there are no locks on them ... and you know with the insurance these days ...

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Không, nhưng không có khóa trên chúng... và bạn biết đấy, với bảo hiểm ngày nay...

AGENT: Ah ha. And when would you like those done?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Ah ha. Và khi nào bạn muốn những điều đó được thực hiện?

PAUL: Oh, that's not really urgent ... but you never know when there's going to be a break-in ...

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Ồ, điều đó không thực sự khẩn cấp... nhưng bạn không bao giờ biết khi nào sẽ có một vụ đột nhập...

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

AGENT: No, we'll get those done for you next week, don't worry.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Không, chúng tôi sẽ hoàn thành những việc đó cho bạn vào tuần tới, đừng lo lắng.

PAUL: And then there's the bathroom light ... it's getting quite annoying. It flickers quite badly and it's giving me headaches. I'd really like to get that replaced right away.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Và sau đó là đèn phòng tắm... nó trở nên khá khó chịu. Nó nhấp nháy khá tệ và khiến tôi đau đầu. Tôi thực sự muốn thay thế nó ngay lập tức.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

AGENT: That's no problem.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Không thành vấn đề.

PAUL: And then the last thing on the list is the kitchen curtains. They're torn.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Và thứ cuối cùng trong danh sách là rèm cửa nhà bếp. Chúng bị rách.

AGENT: Oh, right. We do have quite a few spare ones in stock and can get those to you in the next week; if that's alright with you?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Ồ, phải rồi. Chúng tôi có khá nhiều cái dự phòng trong kho và có thể giao chúng cho bạn trong tuần tới; nếu điều đó ổn với bạn?

PAUL : Yes, that'd be fine.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Vâng, điều đó sẽ ổn thôi.

AGENT: Anything else?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Còn gì nữa không?

PAUL: No, that's all.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Không, thế thôi.

AGENT: Okay, fine. What we'll do is get someone over to you this afternoon, if you're in.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Okay, được rồi,. Những gì chúng tôi sẽ làm là gọi ai đó đến gặp bạn vào chiều nay, nếu bạn ở nhà.

PAUL: Well, I’m going to be out for a short time.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Chà, tôi sẽ ra ngoài một thời gian ngắn.

AGENT: Well, you tell us your preferred times.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Vâng, bạn cho chúng tôi biết thời gian phù hợp của bạn.

PAUL: Well, the best time is about 1.00 o'clock.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Chà, thời gian tốt nhất là khoảng 1 giờ.

AGENT: I'll have to check that with him. And if he can't make it then, what would be your second preference?

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Tôi sẽ phải kiểm tra điều đó với anh ta (người đên sửa). Và nếu anh ấy không thể làm được, thì lựa chọn thứ hai của bạn là gì?

PAUL: Any time up to 5 pm would be fine.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Bất cứ lúc nào đến 5 giờ chiều đều được.

AGENT: OK, I've made a note of that.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: OK, tôi đã ghi chú về điều đó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PAUL: Great, well. Thanks very much for your help.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Tuyệt vời, tốt rồi. Cảm ơn rất nhiều về sự giúp đỡ của bạn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

AGENT: That's fine. Thank you for calling.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Mọi việc ổn rồi. Cám ơn vì đã gọi.

PAUL: Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: PAUL: Tạm biệt

AGENT: Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: ĐẠI LÝ: Tạm biệt

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE