Dịch + giải thích transcript "Notes on social programme" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Notes on social programme" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Notes on social programme" IELTS LISTENING SECTION 1

MAN: Good morning.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chào buổi sáng.

WOMAN: Good morning. How can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

MAN: I understand that the school organises ... umm, trips to different ...

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi hiểu rằng trường tổ chức ... umm, các chuyến đi khác nhau đến ...

WOMAN: Yes, we run five every month: three during weekends and two Wednesday afternoon trips.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, chúng tôi tổ chức năm chuyến mỗi tháng: ba chuyến vào cuối tuần và hai chuyến vào chiều thứ Tư.

MAN: What sort of places?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Những địa điểm nào?

WOMAN: Well, obviously it varies, but always places of historical interest and also which offer a variety of shopping, because our students always ask about that ... and then we go for ones where we know there are guided tours, because this gives a good focus for the visit.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chà, rõ ràng là nó khác nhau, nhưng luôn là những địa điểm có ý nghĩa lịch sử và cũng là nơi cung cấp nhiều loại mua sắm, bởi vì sinh viên của chúng tôi luôn hỏi về điều đó ... và sau đó chúng tôi đến những nơi mà chúng tôi biết có các chuyến tham quan có hướng dẫn viên, bởi vì điều này mang lại tiêu điểm tốt cho chuyến thăm.

MAN: Do you travel far?

IELTS TUTOR dịch: người đàn ông: Các bạn có đi du lịch xa không?

WOMAN: Well, we're lucky here, obviously, because we're able to say that all our visits are less than three hours drive.

IELTS TUTOR dịch: Chà, rõ ràng là chúng tôi may mắn khi ở đây, bởi vì chúng tôi có thể nói rằng tất cả các chuyến thăm của chúng tôi đều chưa đến ba giờ lái xe.

MAN: How much do they cost?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Những chuyến đi này có giá bao nhiêu?

WOMAN: Again it varies - between five and fifteen pounds a head, depending on distance.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Một lần nữa, nó thay đổi - từ năm đến mười lăm pound cho một người, tùy thuộc vào khoảng cách.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: Ah ha ...

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ah ha ...

WOMAN: Oh, and we do offer to arrange special trips if, you know, there are more than twelve people.

IELTS TUTOR dịch: Ồ, và chúng tôi đề nghị sắp xếp các chuyến đi đặc biệt, bạn biết đấy, khi có hơn mười hai người.

MAN: Oh right, I'll keep that in mind. And what are the times normally?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ồ được rồi, tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Và bình thường thời gian là bao lâu?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: We try to keep it pretty fixed so that, that students get to know the pattern. We leave at eight-thirty a.m.. and return at six p.m.. We figure it's best to keep the day fairly short.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ; Chúng tôi cố gắng giữ nó khá cố định để sinh viên làm quen với mô hình. Chúng tôi khởi hành lúc 8 giờ 30 sáng... và trở về lúc 6 giờ chiều. Chúng tôi cho rằng tốt nhất là giữ cho ngày khá ngắn.

MAN: Oh yes. And how do we reserve a place?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ồ vâng. Và làm thế nào để chúng tôi đặt chỗ?

WOMAN: You sign your name on the notice board. Do you know where it is?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Bạn ký tên lên bảng thông báo. Bạn có biết nó ở đâu không?

MAN: Ah ha. I saw it this morning.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: À há. Tôi đã thấy nó sáng nay.

WOMAN: And we do ask that you sign up three days in advance so we know we've got enough people interested to run it, and we can cancel if necessary, with full refund of course.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Và chúng tôi yêu cầu rằng bạn đăng ký trước ba ngày để chúng tôi biết rằng có đủ người quan tâm để chạy nó và chúng tôi có thể hủy nếu cần, tất nhiên là được hoàn lại toàn bộ tiền.

MAN: That's fine, thanks.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Như vậy là được rồi, cảm ơn.

MAN: And what visits are planned for this term?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Và những chuyến thăm nào được lên kế hoạch cho học kỳ này?

WOMAN: Right, well I'm afraid the schedule hasn't been printed out yet, but we have confirmed the dates and planned the optional extra visits which you can also book in advance if you want to.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Được rồi, tôi e rằng lịch trình vẫn chưa được in ra, nhưng chúng tôi đã xác nhận ngày và lên kế hoạch cho các chuyến thăm bổ sung tùy chọn mà bạn cũng có thể đặt trước nếu muốn.

MAN: Oh that's all right. If you can just give some idea of the weekend ones so I can, you know, work out when to see friends, etcetera.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ồ tốt rồi. Nếu bạn có thể đưa ra một số ý tưởng về những ngày cuối tuần để tôi có thể, bạn biết đấy, tìm ra thời điểm gặp gỡ bạn bè, v.v.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: Oh sure. Well, the first one is St Ives. That's on the thirteenth of February and we'll have only sixteen places available 'cos we're going by minibus. And that's a day in town with the optional extra of visiting the Hepworth Museum.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ừ chắc chắn rồi. Chà, đầu tiên là St Ives. Đó là vào ngày 13 tháng 2 và chúng tôi sẽ chỉ có 16 chỗ trống vì chúng tôi sẽ đi bằng xe buýt nhỏ. Và đó là một ngày trong thị trấn với tùy chọn thêm là tham quan Bảo tàng Hepworth.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: Oh right ... yeah ... that sounds good.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: À được rồi... ừ... nghe hay đấy.

WOMAN: Then there's a London trip on the sixteenth of February and we'll be taking a medium-sized coach so there'll be forty-five places on that, and, let's see, the optional extra is the Tower of London.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Sau đó, có một chuyến đi đến London vào ngày 16 tháng 2 và chúng ta sẽ đi một chiếc xe khách cỡ trung bình nên sẽ có 45 chỗ, và xem nào, tùy chọn bổ sung là Tháp London.

MAN: Oh, I've already been there.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ồ, tôi đã từng ở đó rồi.

WOMAN: After that there's Bristol on the third of March.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Sau đó là Bristol vào ngày 3 tháng Ba.

MAN: Where?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ở đâu?

WOMAN: Bristol ... B-R-I-S-T-O-L.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Bristol ... B-R-I-S-T-O-L.

MAN: OK ...

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK ...

WOMAN: That's in a different minibus with eighteen places available, oh, and the optional extra is a visit to the S.S. Great Britain.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Lần này sẽ đi trong một chiếc xe buýt nhỏ khác có sẵn mười tám chỗ, ồ, và phần bổ sung tùy chọn là một chuyến thăm S.S. Vương quốc Anh.

MAN: OK ...

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK ...

WOMAN: We're going to Salisbury on the eighteenth of March and that's always a popular one because the optional extra is Stonehenge, so we're taking the large coach with fifty seats ...

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chúng tôi sẽ đến Salisbury vào ngày 18 tháng 3 và đó luôn là một chuyến đi phổ biến vì tùy chọn bổ sung là Stonehenge, vì vậy chúng tôi sẽ đi một chiếc xe lớn với năm mươi chỗ ngồi...

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: Oh good.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ồ tốt quá.

WOMAN: And then the last one is to Bath on the twenty-third of March.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Và chuyến cuối cùng là đến Bath vào ngày 23 tháng Ba.

MAN: Oh yes. Is Bath the Roman city?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ồ vâng. Có phải Bath là thành phố La Mã?

WOMAN: Yes, that's right, and that's in the sixteen-Beater minibus.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, đúng vậy, và đó là trong chiếc xe buýt nhỏ mười sáu chỗ ngồi.

MAN: And where's the optional visit?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Và chuyến thăm tùy chọn ở đâu?

WOMAN: It's to the American Museum - well worth a visit.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Đó là Bảo tàng Mỹ - rất đáng để ghé thăm.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: OK, well that's great, thanks for all that ...

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK, điều đó thật tuyệt, cảm ơn vì tất cả những điều đó...

WOMAN: My pleasure. By the way, if you want more information about any of the trips, have a look in the student newspaper.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Rất hân hạnh. Nhân tiện, nếu bạn muốn biết thêm thông tin về bất kỳ chuyến đi nào, hãy xem trên báo sinh viên.

MAN: OK.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: OK.

WOMAN: Or, have a word with my assistant; her name is Jane Yentob - that's Y-E-N-T-O-B.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Hoặc, nói vài lời với trợ lý của tôi; tên cô ấy là Jane Yentob - đó là Y-E-N-T-O-B.

MAN: Right, I've got that. Thank you very much for all your help.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Được rồi, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả sự giúp đỡ của bạn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: You're very welcome. I hope you enjoy the trips.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Không có gì. Tôi hy vọng bạn thích thú tận hưởng những chuyến đi.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE