Dịch + giải thích transcript "Oniton Hall" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Oniton Hall" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Oniton Hall" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Oniton Hall" IELTS LISTENING SECTION 2

Good morning, and welcome to Oniton Hall, one of the largest estates in the area. My name’s Nick, and I’m one of the guides. I’ll give you a brief introduction to the estate while you’re sitting down, and then we’ll walk round.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng và chào mừng đến với Oniton Hall, một trong những điền trang lớn nhất trong khu vực. Tên tôi là Nick, và tôi là một trong những hướng dẫn viên. Tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về khu đất trong khi bạn đang ngồi, và sau đó chúng ta sẽ đi vòng quanh.

The estate consists of the house, gardens, parkland and farm, and it dates back to the fourteenth century. The original house was replaced in the late seventeenth century, and of course it has had a large number of owners. Almost all of them have left their mark, generally by adding new rooms, like the ballroom and conservatory, or by demolishing others. The farm looks much as it’s always done, although the current owner has done a great deal of work to the flower beds.

IELTS TUTOR dịch: Khu đất bao gồm ngôi nhà, khu vườn, công viên và trang trại, và nó có từ thế kỷ thứ mười bốn. Ngôi nhà ban đầu đã được thay thế vào cuối thế kỷ XVII, và tất nhiên nó đã có một số lượng lớn chủ sở hữu. Hầu hết tất cả chúng đều để lại dấu ấn của mình, thường là bằng cách thêm các phòng mới, như phòng khiêu vũ và nhà kính, hoặc bằng cách phá bỏ những phòng khác. Trang trại trông vẫn như mọi khi, mặc dù chủ sở hữu hiện tại đã làm rất nhiều công việc cho những luống hoa.

In the seventeenth century, the estate was owned by a very wealthy man called Sir Edward Downes. His intention was to escape from the world of politics, after years as an active politician, and to build a new house worthy of his big collection of books, paintings and sculptures. He broke off contact with his former political allies, and hosted meeting of creative and literary people, like painters and poets. Unusually for his time, he didn’t care whether his guests were rich or poor, as long as they had talent.

IELTS TUTOR dịch: Vào thế kỷ XVII, điền trang thuộc sở hữu của một người đàn ông rất giàu có tên là Sir Edward Downes. Ý định của ông ấy là thoát khỏi thế giới chính trị, sau nhiều năm là một chính trị gia tích cực, và xây dựng một ngôi nhà mới xứng đáng với bộ sưu tập sách, tranh vẽ và tác phẩm điêu khắc đồ sộ của mình. Ông ấy đã cắt đứt liên lạc với các đồng minh chính trị cũ của mình và tổ chức cuộc gặp gỡ của những người sáng tạo và văn học, như họa sĩ và nhà thơ. Có sự bất thường vào thời của ông, ông không quan tâm khách của mình giàu hay nghèo, miễn là họ có tài năng.

Big houses like Oniton had dozens of servants until the 1920s or 30s, and we’ve tried to show what their working lives were like. Photographs of course don’t give much of an idea, so instead, as you go round the house, you’ll see volunteers dressed up as nineteenth-century servants, going about their work. They’ll explain what they’re doing, and tell you their recipes, or what tools they’re using. We’ve just introduced this feature to replace the audio guide we used to have available.

IELTS TUTOR dịch: Những ngôi nhà lớn như Oniton có hàng tá người hầu cho đến những năm 1920 hoặc 30, và chúng tôi đã cố gắng thể hiện cuộc sống làm việc của họ như thế nào. Tất nhiên, các bức ảnh không đưa ra nhiều ý tưởng, vì vậy, thay vào đó, khi bạn đi quanh ngôi nhà, bạn sẽ thấy các tình nguyện viên ăn mặc như những người hầu của thế kỷ 19, đang làm công việc của họ. Họ sẽ giải thích những gì họ đang làm và cho bạn biết công thức nấu ăn của họ hoặc những công cụ họ đang sử dụng. Chúng tôi vừa giới thiệu tính năng này để thay thế hướng dẫn âm thanh mà chúng tôi từng có sẵn.

I see there are a number of children here with you today. Well, we have several activities specially for children, like dressing up in the sorts of clothes that children wore in the past, and as it’s a fine day, some of you will probably want to play in the adventure playground. Our latest addition is child-sized tractors, that you can drive around the grounds.

IELTS TUTOR dịch: Tôi thấy có một số trẻ em ở đây với bạn ngày hôm nay. Chà, chúng tôi có một số hoạt động đặc biệt dành cho trẻ em, chẳng hạn như mặc những loại quần áo mà trẻ em đã mặc trong quá khứ, và vì hôm nay là một ngày đẹp trời, một số bạn có thể sẽ muốn chơi trong sân chơi phiêu lưu. Sự bổ sung mới nhất của chúng tôi là máy kéo cỡ trẻ em mà bạn có thể lái quanh khu đất.

We’ll also be going into the farm that’s part of the estate, where there’s plenty to do. Most of the buildings date from the eighteenth century, so you can really step back into an agricultural past. Until recently, the dairy was where milk from the cows was turned into cheese. It’s now the place to go for lunch, or afternoon tea, or just a cup of coffee and a slice of homemade cake. The big stone building that dominates the farm is the large barn, and in here is our collection of agricultural tools. These were used in the past to plough the earth, sow seeds, make gates, and much more. There’s a small barn, also made of stone, where you can groom the donkeys and horses, to keep their coats clean. They really seem to enjoy having it done, and children love grooming them.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi cũng sẽ đi vào trang trại là một phần của điền trang, nơi có rất nhiều việc phải làm. Hầu hết các tòa nhà có từ thế kỷ thứ mười tám, vì vậy bạn thực sự có thể quay trở lại quá khứ nông nghiệp. Cho đến gần đây, xưởng trữ sữa là nơi sữa bò được biến thành phô mai. Bây giờ nó là nơi để đi ăn trưa, trà chiều, hoặc chỉ một tách cà phê và một lát bánh tự làm. Tòa nhà lớn bằng đá thống trị trang trại là nhà kho lớn, và ở đây là bộ sưu tập nông cụ của chúng tôi. Trước đây chúng được sử dụng để cày đất, gieo hạt, làm cổng, v.v. Có một nhà kho nhỏ, cũng làm bằng đá, nơi bạn có thể chải lông cho lừa và ngựa để giữ cho bộ lông của chúng luôn sạch sẽ. Chúng thực sự có vẻ thích thú khi hoàn thành công việc đó và trẻ em thích chải chuốt cho chúng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The horses no longer live in the stables, which instead is the place to go to buy gifts, books, our own jams and pickles, and clothes and blankets made of wool from our sheep. Outside the shed, which is the only brick building, you can climb into a horse-drawn carriage for a lovely, relaxing tour of the park and farm. The carriages are well over a hundred years old. And finally, the parkland, which was laid out in the eighteenth century, with a lake and trees that are now well established. You’ll see types of cattle and sheep that are hardly ever found on farms these days. We’re helping to preserve them, to stop their numbers falling further.

OK, well if you’d like to come with me …

IELTS TUTOR dịch: Những con ngựa không còn sống trong chuồng nữa, thay vào đó là nơi để mua quà, sách, mứt và dưa chua của riêng chúng tôi, quần áo và chăn làm bằng lông cừu của chúng tôi. Bên ngoài nhà kho, tòa nhà bằng gạch duy nhất, bạn có thể leo lên xe ngựa để tham gia một chuyến tham quan thư giãn, thú vị đến công viên và trang trại. Những chiếc xe ngựa đã có tuổi đời hơn trăm năm. Và cuối cùng là khu công viên, được xây dựng từ thế kỷ 18, với một hồ nước và cây cối giờ đã phát triển tốt. Bạn sẽ thấy những loại gia súc và cừu hiếm khi được tìm thấy ở các trang trại ngày nay. Chúng tôi đang giúp bảo tồn chúng, để ngăn chặn số lượng của chúng tiếp tục giảm.

OK, thật là tốt nếu bạn muốn đi với tôi ...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE