Dịch + giải thích transcript "Which TWO facts are given about the school’s extended hours childcare service?" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Which TWO facts are given about the school’s extended hours childcare service?" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Which TWO facts are given about the school’s extended hours childcare service?" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Which TWO facts are given about the school’s extended hours childcare service?" IELTS LISTENING SECTION 2

Good afternoon. My name’s Mrs Carter and I run the before and after school extended hours childcare service. I hope you’ve had a chance to have a good look around the school and talk to staff and pupils. I know that many of you are interested in using our childcare service when your child joins the school, and perhaps you already know something about it, but for those that don’t, I’ll go through the main details now.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi chiều. Tên tôi là bà Carter và tôi điều hành dịch vụ chăm sóc trẻ ngoài giờ trước và sau giờ học. Tôi hy vọng bạn đã có cơ hội để có một cái nhìn tốt xung quanh trường và nói chuyện với nhân viên và học sinh. Tôi biết rằng nhiều bạn quan tâm đến việc sử dụng dịch vụ chăm sóc trẻ em của chúng tôi khi con bạn đến trường và có lẽ bạn đã biết điều gì đó về nó, nhưng đối với những người chưa biết, tôi sẽ đi qua các chi tiết chính ngay bây giờ.

We offer childcare for children from the ages of four to eleven both before and after school. I know that many parents who work find this service invaluable. You can leave your child with us safe in the knowledge that they will be extremely well cared for.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em từ bốn đến mười một tuổi cả trước và sau giờ học. Tôi biết rằng nhiều bậc cha mẹ đi làm thấy dịch vụ này là vô giá. Bạn có thể để con bạn ở với chúng tôi một cách an toàn khi biết rằng chúng sẽ được chăm sóc cực kỳ tốt.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

We are insured to provide care for up to 70 children, although we rarely have this many attending at any one session. I think we generally expect around 50-60 children for the afternoon sessions and about half that number for the breakfast sessions. Although we currently do have 70 children registered with us, not all of these attend every day. It’s ten years since we began offering an extended hours service and we’ve come a long way during that time. When we first opened, we only had about 20 children attending regularly.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi đảm bảo sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc cho tối đa 70 trẻ em, mặc dù chúng tôi hiếm khi có nhiều người tham gia như vậy trong bất kỳ buổi học nào. Tôi nghĩ rằng chúng tôi thường mong đợi khoảng 50-60 trẻ em cho các buổi học buổi chiều và khoảng một nửa số đó cho các buổi ăn sáng. Mặc dù chúng tôi hiện có 70 trẻ em đã đăng ký với chúng tôi, nhưng không phải tất cả các em đều tham dự mỗi ngày. Đã mười năm kể từ khi chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ làm thêm giờ và chúng tôi đã đi một chặng đường dài trong thời gian đó. Khi mới mở, chúng tôi chỉ có khoảng 20 em theo học thường xuyên.

We try to keep our costs as low as we can and we think we provide very good value for money. For the afternoon sessions, which run from 3.30 until 6 p.m., it’s £7.20. But if you prefer, you can pay for one hour only, which costs £3.50, or two hours which costs £5.70.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi cố gắng giữ chi phí của mình ở mức thấp nhất có thể và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cung cấp giá trị xứng đán với đồng tiền. Đối với các phiên buổi chiều, kéo dài từ 3:30 đến 6 giờ chiều, đó là £7,20. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn có thể chỉ thanh toán cho một giờ với chi phí £3,50 hoặc hai giờ với chi phí £5,70.

The cost of the childcare includes food and snacks. They’ll be given breakfast in the morning and in the afternoon, a healthy snack as soon as they finish school. At 5 p.m. children are given something more substantial, such as pasta or a casserole. Please inform us of any allergies that your child might have and we’ll make sure they’re offered a suitable alternative.

IELTS TUTOR dịch: Chi phí chăm sóc trẻ em bao gồm thực phẩm và đồ ăn nhẹ. Các em sẽ được ăn sáng vào buổi sáng và buổi chiều, một bữa ăn nhẹ tốt cho sức khỏe ngay sau khi tan học. Lúc 5 giờ chiều, trẻ em được cho một thứ gì đó quan trọng hơn, chẳng hạn như mì ống hoặc thịt hầm. Vui lòng thông báo cho chúng tôi về bất kỳ dị ứng nào mà con bạn có thể mắc phải và chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng được cung cấp một giải pháp thay thế phù hợp.

As you may know, the childcare service runs through the school holidays from 8 a.m. to 6 p.m. We offer a really varied and exciting programme to keep the children entertained – we don’t want them to feel as if they are still at school! It will also feel different because they’ll get the chance to make new friends with children from other schools – spaces are available for them because a lot of our term-time children don’t always attend during the holiday. In the past, parents have asked if children over the age of 11 are allowed to come with their younger brothers and sisters – but I’m afraid we’re unable to do this because of the type of insurance we have.

IELTS TUTOR dịch: Như bạn có thể biết, dịch vụ chăm sóc trẻ em hoạt động trong các ngày nghỉ học từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Chúng tôi cung cấp một chương trình thực sự đa dạng và thú vị để giúp trẻ em giải trí – chúng tôi không muốn chúng cảm thấy như thể chúng vẫn đang ở trường! Họ cũng sẽ cảm thấy khác biệt vì họ sẽ có cơ hội kết bạn mới với trẻ em từ các trường khác – có chỗ cho họ vì nhiều trẻ em học kỳ của chúng tôi không phải lúc nào cũng tham dự trong kỳ nghỉ. Trước đây, cha mẹ đã hỏi liệu trẻ em trên 11 tuổi có được phép đi cùng với em trai và em gái không – nhưng tôi e rằng chúng tôi không thể làm điều này vì loại bảo hiểm mà chúng tôi có.

So now let me tell you about some of the activities that your child can do during the after-school sessions. As well as being able to use the playground equipment, computers and the library, there is usually at least one ‘special’ activity that children can do each day. For example, Spanish. We have a specialist teacher coming in every Thursday to give a basic introduction to the language through games and songs. She does two sessions: one for the over 8s and one for the younger children. This is the only activity which we have to make an extra charge for – but it’s well worth it.

IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, bây giờ hãy để tôi kể cho bạn nghe về một số hoạt động mà con bạn có thể thực hiện trong các buổi học sau giờ học. Ngoài việc có thể sử dụng thiết bị sân chơi, máy tính và thư viện, thường có ít nhất một hoạt động 'đặc biệt' mà trẻ em có thể thực hiện mỗi ngày. Ví dụ, tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi có một giáo viên chuyên môn đến vào thứ Năm hàng tuần để giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ thông qua các trò chơi và bài hát. Cô ấy thực hiện hai buổi: một buổi cho người trên 8 tuổi và một buổi cho trẻ nhỏ hơn. Đây là hoạt động duy nhất mà chúng tôi phải tính thêm phí – nhưng nó rất xứng đáng.

Once a week the children have the opportunity to do some music. We’re very lucky that one of our staff is a member of a folk band. On Mondays, she teaches singing and percussion to groups of children. We do rely on parental support for this, so if any of you sing or play an instrument and would be prepared to help out at these sessions, we’d be delighted. Painting continues to be one of the most popular activities. To begin with we weren’t keen on offering this because of the extra mess involved, but children kept asking if they could do some art and so we finally gave in. Art is great for helping the children to relax after working hard at school all day.

IELTS TUTOR dịch: Mỗi tuần một lần bọn trẻ có cơ hội chơi nhạc. Chúng tôi rất may mắn khi một trong những nhân viên của chúng tôi là thành viên của một ban nhạc dân gian. Thứ hai hàng tuần, cô dạy hát, gõ đệm cho các nhóm trẻ. Chúng tôi thực sự dựa vào sự hỗ trợ của phụ huynh cho việc này, vì vậy nếu bất kỳ ai trong số các bạn hát hoặc chơi nhạc cụ và sẵn sàng giúp đỡ trong các buổi học này, chúng tôi sẽ rất vui. Vẽ tranh tiếp tục là một trong những hoạt động phổ biến nhất. Ban đầu, chúng tôi không muốn cung cấp dịch vụ này vì có thêm sự lộn xộn, nhưng trẻ em cứ hỏi liệu chúng có thể làm một số tác phẩm nghệ thuật không và vì vậy cuối cùng chúng tôi đã đồng ý. Nghệ thuật rất tốt để giúp trẻ em thư giãn sau khi học chăm chỉ ở trường cả ngày.

Yoga is something that we’ve been meaning to introduce for some time but haven’t been able to find anyone available to teach it – until now that is. So we’ll see how this goes. Hopefully, children will benefit in all sorts of ways from this. Cooking is another popular activity. They make a different sort of cake, or pizza or bread each week. Although the younger children love doing it, we found that the mess was just too much, so we’ve decided to restrict this to the over 8s, as they are better able to clean up after themselves.

IELTS TUTOR dịch: Yoga là thứ mà chúng tôi đã định giới thiệu từ lâu nhưng chưa tìm được ai sẵn sàng dạy nó – cho đến bây giờ. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy điều này diễn ra như thế nào. Hy vọng rằng trẻ em sẽ được hưởng lợi theo mọi cách từ việc này. Nấu ăn là một hoạt động phổ biến khác. Họ làm một loại bánh ngọt, bánh pizza hoặc bánh mì khác nhau mỗi tuần. Mặc dù trẻ nhỏ thích làm việc đó, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng đống bừa bộn quá nhiều, vì vậy chúng tôi đã quyết định hạn chế việc này đối với trẻ trên 8 tuổi, vì chúng có khả năng tự dọn dẹp tốt hơn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE