Dịch + giải thích transcript "Ways of reducing staff turnover" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Ways of reducing staff turnover" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Ways of reducing staff turnover" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Ways of reducing staff turnover" IELTS LISTENING SECTION 2

As many of you here today have worked in the hotel industry for some time, I’m sure you have experienced the problem of high staff turnover in your hotels. Every hotel relies on having loyal and experienced members of staff who make sure that everything runs smoothly. If staff are constantly changing, it can make life difficult for everyone. But why do staff leave frequently in many hotels? Of course, many hotel jobs, such as cleaning, are low-skilled and are not well-paid. A lot of managers think it’s this and the long hours that are the main causes of high staff turnover – but what they don’t realise is that it’s the lack of training in many hotel jobs which is a huge factor.

IELTS TUTOR dịch: Vì nhiều bạn ở đây hôm nay đã làm việc trong ngành khách sạn một thời gian, tôi chắc rằng bạn đã gặp phải vấn đề thay thế nhân viên địa vị cao trong khách sạn của mình. Mọi khách sạn đều tin tưởng vào việc có đội ngũ nhân viên trung thành và giàu kinh nghiệm, những người đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nếu nhân viên liên tục thay đổi, điều đó có thể gây khó khăn cho mọi người. Nhưng tại sao nhân viên rời đi thường xuyên ở nhiều khách sạn? Tất nhiên, nhiều công việc khách sạn, chẳng hạn như dọn dẹp, có tay nghề thấp và không được trả lương cao. Rất nhiều nhà quản lý nghĩ rằng chính điều này và thời gian làm việc kéo dài là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ luân chuyển nhân viên cao – nhưng họ không nhận ra rằng chính việc thiếu đào tạo trong nhiều công việc khách sạn mới là một yếu tố rất lớn.

So, what kind of problems does a high turnover of staff cause? Well, having to recruit new staff all the time can be very time-consuming, and managers may have to cover some duties while waiting for new staff to arrive. This means they don’t have time to think about less immediate problems such as how to improve their service. When staff leave, it can also severely affect the colleagues they leave behind. It has a negative effect on remaining staff, who may start to feel that they too should be thinking about leaving.

IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, loại vấn đề nào mà việc nhân viên bị thay thế liên tục gây ra? Chà, việc phải tuyển dụng nhân viên mới mọi lúc có thể rất tốn thời gian và người quản lý có thể phải thực hiện một số nhiệm vụ trong khi chờ nhân viên mới đến. Điều này có nghĩa là họ không có thời gian để suy nghĩ về những vấn đề ít tức thời hơn như cách cải thiện dịch vụ của họ. Khi nhân viên rời đi, nó cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến những đồng nghiệp mà họ bỏ lại phía sau. Nó có tác động tiêu cực đến những nhân viên còn lại, những người có thể bắt đầu cảm thấy rằng họ cũng nên nghĩ đến việc rời đi.

So, what can be done to change this situation? Firstly, managers should stop making basic errors which leave their staff feeling upset and resentful. When organising shifts, for example, make sure you never give certain staff preferential treatment. All staff should be given some choice about when they work, and everyone should have to work some evening and weekend shifts. If you treat staff fairly, they’ll be more likely to step in and help when extra staff are needed.

IELTS TUTOR dịch: Vậy, những gì có thể được thực hiện để thay đổi tình hình này? Đầu tiên, các nhà quản lý nên ngừng mắc những lỗi cơ bản khiến nhân viên của họ cảm thấy khó chịu và bực bội. Ví dụ, khi tổ chức ca làm việc, hãy đảm bảo rằng bạn không bao giờ ưu tiên cho một số nhân viên nhất định. Tất cả nhân viên nên có một số lựa chọn về thời gian họ làm việc và mọi người nên làm việc theo ca buổi tối và cuối tuần. Nếu bạn đối xử công bằng với nhân viên, họ sẽ có nhiều khả năng can thiệp và giúp đỡ khi cần thêm nhân viên.

Keeping staff happy has other tangible benefits for the business. Take the Dunwich Hotel as an example. It had been experiencing a problem with staff complaints and in order to deal with this, invested in staff training and improved staff conditions. Not only did the level of complaints fall, but they also noticed a significant increase in the amount each customer spent during their stay. They have now introduced a customer loyalty scheme which is going really well.

IELTS TUTOR dịch: Giữ cho nhân viên hạnh phúc có những lợi ích hữu hình khác cho doanh nghiệp. Lấy khách sạn Dunwich làm ví dụ. Công ty đã gặp phải vấn đề khiếu nại của nhân viên và để giải quyết vấn đề này, công ty đã đầu tư vào việc đào tạo nhân viên và cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên. Không chỉ mức độ phàn nàn giảm xuống mà họ còn nhận thấy số tiền mỗi khách hàng chi tiêu trong thời gian lưu trú của họ tăng lên đáng kể. Hiện họ đã giới thiệu một chương trình khách hàng thân thiết đang diễn ra rất tốt.

Now I’d like to look at some ways you can reduce staff turnover in your hotels, and I’ll do this by giving some examples of hotels where I’ve done some training recently.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, tôi muốn xem xét một số cách bạn có thể giảm tỷ lệ thay thế nhân viên trong khách sạn của mình và tôi sẽ làm điều này bằng cách đưa ra một số ví dụ về các khách sạn mà tôi đã thực hiện một số khóa đào tạo gần đây.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The Sun Club received feedback which showed that staff thought managers didn’t value their opinions. They weren’t made to feel they were partners who were contributing to the success of the business as a whole. This situation has changed. Junior staff at all levels are regularly invited to meetings where their ideas are welcomed.

IELTS TUTOR dịch: Câu lạc bộ Mặt trời đã nhận được phản hồi cho thấy nhân viên nghĩ rằng các nhà quản lý không coi trọng ý kiến của họ. Họ không cảm thấy họ là những đối tác đang đóng góp vào sự thành công của toàn bộ doanh nghiệp. Tình hình này đã thay đổi. Nhân viên cấp dưới ở tất cả các cấp thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp, nơi các ý tưởng của họ được hoan nghênh.

A year ago, The Portland recognised the need to invest in staff retention. Their first step was to introduce a scheme for recognising talent amongst their employees. The hope is that organising training for individuals with management potential will encourage them to stay with the business.

IELTS TUTOR dịch: Một năm trước, The Portland đã nhận ra sự cần thiết phải đầu tư vào việc giữ chân nhân viên. Bước đầu tiên của họ là giới thiệu một kế hoạch công nhận tài năng giữa các nhân viên của họ. Hy vọng là việc tổ chức đào tạo cho những cá nhân có tiềm năng quản lý sẽ khuyến khích họ ở lại với doanh nghiệp.

At Bluewater, managers decided to recognise 50 high achievers from across the company’s huge hotel chain. As a reward, they’re sent on an all-expenses-paid trip abroad every year. Fun is an important element in the trips, but there’s also the opportunity to learn something useful. This year’s trip included a visit to a brewery, where staff learned about the new beer that would be served in the hotel.

IELTS TUTOR dịch: Tại Bluewater, các nhà quản lý đã quyết định công nhận 50 người đạt thành tích cao từ khắp chuỗi khách sạn khổng lồ của công ty. Như một phần thưởng, họ được cử đi du lịch nước ngoài được thanh toán toàn bộ chi phí hàng năm. Vui vẻ là một yếu tố quan trọng trong các chuyến đi, nhưng cũng có cơ hội để học hỏi điều gì đó hữu ích. Chuyến đi năm nay bao gồm chuyến thăm nhà máy bia, nơi nhân viên tìm hiểu về loại bia mới sẽ được phục vụ trong khách sạn.

Pentlow Hotels identified that retention of junior reception staff was an issue. In order to encourage them to see that working in a hotel could be worthwhile and rewarding, with good prospects, they introduced a management programme. These staff were given additional responsibilities and the chance to work in various roles in the hotel.

IELTS TUTOR dịch: Khách sạn Pentlow đã xác định rằng việc giữ chân nhân viên lễ tân cấp dưới là một vấn đề. Để khuyến khích họ thấy rằng làm việc trong khách sạn có thể đáng giá và bổ ích, với triển vọng tốt, họ đã giới thiệu một chương trình quản lý. Những nhân viên này được giao thêm trách nhiệm và cơ hội làm việc với nhiều vai trò khác nhau trong khách sạn.

Green Planet wanted to be seen as a caring employer. To make life easier for staff, many of whom had childcare responsibilities, the hotel began issuing vouchers to help cover the cost of childcare. 

IELTS TUTOR dịch: Green Planet muốn được coi là một nhà tuyển dụng chu đáo. Để giúp cuộc sống của nhân viên dễ dàng hơn, nhiều người trong số họ có trách nhiệm chăm sóc trẻ em, khách sạn đã bắt đầu phát hành phiếu mua hàng để giúp trang trải chi phí chăm sóc trẻ em.

Louise Marsh at The Amesbury has one of the best staff retention rates in the business. Since she joined the company, she has made a huge effort to achieve this by creating a co-operative and supportive environment. For her, the staff are part of a large family where everyone is valued.

OK, now I’d like to …

IELTS TUTOR dịch: Louise Marsh tại The Amesbury có một trong những tỷ lệ giữ chân nhân viên tốt nhất trong doanh nghiệp. Kể từ khi gia nhập công ty, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều để đạt được điều này bằng cách tạo ra một môi trường hợp tác và hỗ trợ. Đối với cô, nhân viên là một phần của một gia đình lớn, nơi mọi người đều được coi trọng. 

OK, bây giờ tôi muốn…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE