Dịch + giải thích transcript "Presentation On The Problems And Potential Of Biofuels" IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Presentation On The Problems And Potential Of Biofuels" IELTS LISTENING SECTION 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Presentation On The Problems And Potential Of Biofuels" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Presentation On The Problems And Potential Of Biofuels" IELTS LISTENING SECTION 3

Karina: Hi, Mike. How’s it going?

IELTS TUTOR dịch: Karina: Xin chào, Mike. Bạn thế nào rồi?

Mike: Actually, I was up last night with an assignment so – yeah, I’m tired, but I guess we’d better sort this presentation out.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Thực ra, tôi đã thức đêm qua để làm bài nên – vâng, tôi mệt, nhưng tôi đoán chúng ta nên giải quyết bài thuyết trình này.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Karina: Well, we’ve done enough background reading, but I think we need to organise exactly what we’re going to say about biofuels during the presentation, and the order.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Chà, chúng ta đã đọc đủ kiến thức nền tảng, nhưng tôi nghĩ chúng ta cần sắp xếp chính xác những gì chúng ta sẽ nói về nhiên liệu sinh học trong buổi thuyết trình và thứ tự.

Mike: I thought we could start by asking our audience what car engines were first designed to run on fossil fuels or biofuels.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bằng cách hỏi khán giả xem động cơ xe hơi nào được thiết kế đầu tiên để chạy bằng nhiên liệu hóa thạch hoặc nhiên liệu sinh học.

Karina: Nice idea.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Ý kiến ​​hay đấy.

Mike: Yes, when most people think about cars and fuel, they think about all the carbon dioxide that’s produced, but they don’t realise that that wasn’t always the case.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Ừ, khi hầu hết mọi người nghĩ về ô tô và nhiên liệu, họ nghĩ về tất cả khí cacbonic được tạo ra, nhưng họ không nhận ra rằng không phải lúc nào cũng vậy.

Karina: You’re probably right. The earliest car engines ran on fuel made from corn and peanut oil, didn’t they?

IELTS TUTOR dịch: Karina: Có lẽ bạn đúng. Động cơ ô tô sớm nhất chạy bằng nhiên liệu làm từ dầu ngô và đậu phộng, phải không?

Mike: Yes. The manufacturers used the corn and peanut oil and turned them into a kind of very pure alcohol.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Ừ. Các nhà sản xuất đã sử dụng dầu ngô và dầu đậu phộng và biến chúng thành một loại cồn rất nguyên chất.

Karina: You mean ethanol?

IELTS TUTOR dịch: Karina: Ý bạn là ethanol?

Mike: Yes. In fact, most biofuels are still based on ethanol. Actually, I’ve got some notes here about the process of turning plant matter into ethanol – the chemical reactions and the fermentation stages and…

IELTS TUTOR dịch: Mike: Ừ. Trên thực tế, hầu hết nhiên liệu sinh học vẫn dựa trên etanol. Thực ra, tôi có một số ghi chú ở đây về quá trình biến vật chất thực vật thành ethanol – các phản ứng hóa học và các giai đoạn lên men và …

Karina: It’s interesting – the other students would appreciate it, but different biofuels use different processes and if we give a general description, there’s a risk we’ll get it wrong, and then the tutor might mark us down. I’d rather we focus on the environmental issues.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Thật thú vị – các sinh viên khác sẽ đánh giá cao điều đó, nhưng các loại nhiên liệu sinh học khác nhau sử dụng các quy trình khác nhau và nếu chúng ta mô tả chung chung, có nguy cơ chúng ta làm sai nó và sau đó thầy giáo có thể đánh giá thấp đấy. Tôi muốn chúng ta tập trung vào các vấn đề môi trường.

Mike: Fair enough. So, um – the main plants that are used for biofuel production now are sugar cane, corn…

IELTS TUTOR dịch: Mike: Hợp lý. Vậy, um – các loại cây chính được sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học hiện nay là mía, ngô …

Karina: And canola. Of all of them, canola is probably the least harmful because machines that use it don’t produce as much carbon monoxide.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Và cải dầu. Trong tất cả chúng, cải dầu có lẽ là ít gây hại nhất vì máy móc sử dụng chúng không tạo ra nhiều carbon monoxide.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Mike: Sugar cane seems to be controversial. It doesn’t require as much fertilizer as corn does to grow, but when they burn the sugar cane fields, that releases loads of greenhouse gases.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Mía dường như gây tranh cãi. Chúng không cần nhiều phân bón như ngô, nhưng khi họ đốt rẫy mía, sẽ thải ra vô số khí nhà kính.

Karina: Yes, but some critics have suggested that the production of corn ethanol uses up more fossil fuel energy than the biofuel energy it eventually produces. For that reason, I’d say it was more harmful to the environment.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Ừ, nhưng một số nhà phê bình cho rằng việc sản xuất ethanol từ ngô sử dụng nhiều năng lượng nhiên liệu hóa thạch hơn năng lượng nhiên liệu sinh học mà nó cuối cùng tạo ra. Vì lý do đó, tôi muốn nói rằng nó có hại hơn cho môi trường.

Mike: I see what you mean. You’re probably right. It’s interesting how everyone saw the biofuel industry as the answer to our energy problems, but in some ways, biofuels have created new problems.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Tôi hiểu ý bạn. Có lẽ bạn đúng. Thật thú vị khi mọi người xem ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học là câu trả lời cho các vấn đề năng lượng của chúng ta, nhưng theo một số cách, nhiên liệu sinh học đã tạo ra những vấn đề mới.

Karina: Well, in the USA, I wouldn’t say that farmers are having problems – the biofuel industry for them has turned out to be really profitable.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Chà, ở Mỹ, tôi sẽ không nói rằng nông dân đang gặp vấn đề – ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học đối với họ hóa ra lại thực sự mang lại lợi nhuận.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Mike: I think, though, that even in the USA, ethanol is still only used as an additive to gasoline, or petrol. The problem is that it still has to be transported by trucks or rail because they haven’t built any pipelines to move it. Once they do, it’ll be cheaper and the industry might move forward.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Mặc dù vậy, tôi nghĩ rằng ngay cả ở Hoa Kỳ, ethanol vẫn chỉ được sử dụng như một chất phụ gia cho xăng. Vấn đề là nó vẫn phải được vận chuyển bằng xe tải hoặc đường sắt vì họ chưa xây dựng bất kỳ đường ống nào để di chuyển nó. Một khi họ làm như vậy, nó sẽ rẻ hơn và ngành công nghiệp có thể tiến lên phía trước.

Karina: That’ll have to happen one day. At least the government are in favour of biofuel development.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Điều đó sẽ phải xảy ra vào một ngày nào đó. Ít nhất là chính phủ ủng hộ phát triển nhiên liệu sinh học.

Mike: Yes. But Brazil’s probably in the lead as far as biofuels are concerned – they’ve got to the point where they don’t need to import any oil now.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Ừ. Nhưng có lẽ Brazil đang dẫn đầu về nhiên liệu sinh học – họ đã đến mức không cần nhập khẩu dầu nữa.

Karina: Which is great, and the industry in Brazil employs a huge number of people, but is it sustainable? I mean, as the population grows, and there are more vehicles on the roads and there’s more machinery, surely they can’t depend so much on sugar cane? At some point, there has to be a limit on how much land can be used for sugar cane production – certainly if you want to preserve natural habitats and native wildlife.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Điều này thật tuyệt, và ngành công nghiệp ở Brazil sử dụng rất nhiều người, nhưng nó có bền vững không? Ý tôi là, khi dân số ngày càng tăng, ngày càng có nhiều phương tiện giao thông và có nhiều máy móc hơn, chắc chắn họ không thể phụ thuộc quá nhiều vào mía? Tại một số thời điểm, phải có giới hạn về diện tích đất có thể được sử dụng để sản xuất mía – chắc chắn là nếu bạn muốn bảo tồn môi trường sống tự nhiên và động vật hoang dã bản địa.

Mike: I think that whatever problems Brazil’s facing now the same will be true for any country – you have to weigh up the pros and cons.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Tôi nghĩ rằng bất cứ vấn đề nào mà Brazil đang đối mặt hiện nay cũng sẽ đúng với bất kỳ quốc gia nào – bạn phải cân nhắc giữa ưu và nhược điểm.

Karina: Well, we probably won’t see an increase in biofuel use – I mean, they won’t replace fossil fuels until we can find ways to produce them cheaply and quickly and with less cost to the environment.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Chà, chúng ta có thể sẽ không thấy sự gia tăng trong việc sử dụng nhiên liệu sinh học – ý tôi là, chúng sẽ không thay thế nhiên liệu hóa thạch cho đến khi chúng ta có thể tìm ra cách sản xuất chúng với giá rẻ, nhanh chóng và ít gây hại hơn cho môi trường.

Mike: … making sure they require minimal energy to produce.

IELTS TUTOR dịch: Mike: … đảm bảo rằng chúng yêu cầu năng lượng tối thiểu để sản xuất.

Karina: Exactly. And in a way that means they have to cost less than fossil fuels – certainly when you’re filling up your car.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Chính xác. Và theo một cách nào đó, điều này có nghĩa là chúng phải rẻ hơn hơn nhiên liệu hóa thạch – chắc chắn là khi bạn đang đổ xăng cho chiếc xe của mình.

Mike: Yes, and whatever other kind of engines use fossil fuels at the moment.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Ừ, và bất kỳ loại động cơ nào khác sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào lúc này.

Karina: Alright, so in the last section of the presentation, what problems are we focusing on?

IELTS TUTOR dịch: Karina: Được rồi, vậy trong phần cuối của bài thuyết trình, chúng ta sẽ tập trung vào những vấn đề nào?

Mike: Well, we’ve already had a look at different types of pollution in the first section, so we can leave that out, but the biggest issue related to biofuels is that land is now being used to grow biofuels crops – and that’s contributing to global hunger.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Chà, chúng ta đã xem xét các loại ô nhiễm khác nhau trong phần đầu tiên, vì vậy chúng ta có thể loại bỏ điều đó, nhưng vấn đề lớn nhất liên quan đến nhiên liệu sinh học là đất hiện đang được sử dụng để trồng cây nhiên liệu sinh học – và điều đó đang góp phần đối với nạn đói toàn cầu.

Karina: Indeed. It doesn’t seem right we’re using corn to run cars when people can’t afford to buy it to eat. Yes, let’s talk about that. The other thing is that in some countries, the way that biofuel crops are grown and harvested still produces a great deal of pollution – really damaging to the atmosphere.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Thật vậy. Có vẻ như chúng ta đang sử dụng ngô để chạy ô tô là không đúng khi mọi người không đủ tiền mua chúng để ăn. Vâng, hãy nói về điều đó. Một điều nữa là ở một số quốc gia, cách trồng và thu hoạch cây nhiên liệu sinh học vẫn tạo ra rất nhiều ô nhiễm – thực sự gây hại cho bầu khí quyển.

Mike: OK, that’s definitely an issue we should look at.

IELTS TUTOR dịch: Mike: OK, đó chắc chắn là một vấn đề chúng ta nên xem xét.

Karina: Let’s not finish on a negative note, though. Why don’t we talk about the potential new sources of biofuel – so rather than corn and sugarcane – what other plants could be used?

IELTS TUTOR dịch: Karina: Tuy nhiên, chúng ta đừng kết thúc bằng một việc tiêu cực. Tại sao chúng ta không nói về các nguồn nhiên liệu sinh học mới tiềm năng – thay vì ngô và mía – những loại cây khác có thể được sử dụng?

Mike: Good. Some companies are exploring the possibility of using wood, and seeing how that can be used to make ethanol.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Tốt. Một số công ty đang khám phá khả năng sử dụng gỗ và xem cách sử dụng gỗ đó để sản xuất etanol.

Karina: Yes, and algae is another possibility. You can grow it in any water and it absorbs pollutants, too.

IELTS TUTOR dịch: Karina: Ừ, và tảo là một khả năng khác. Bạn có thể trồng nó trong bất kỳ vùng nước nào và nó cũng hấp thụ các chất ô nhiễm.

Mike: I read that. And grasses. They’re another plant that researchers are investigating as a biofuel.

IELTS TUTOR dịch: Mike: Tôi đọc rồi. Và cỏ. Chúng là một loài thực vật khác mà các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu để làm nhiên liệu sinh học.

Karina: And these kinds of plants aren’t used as food, which is why…

IELTS TUTOR dịch: Karina: Và những loại thực vật này không được dùng làm thực phẩm, đó là lý do tại sao …

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE