Dịch + giải thích transcript "Paper Production And Recycling" IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Paper Production And Recycling" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Paper Production And Recycling" IELTS LISTENING SECTION 3

Alan: Hi, Melanie. What did you think of the assignment that we got today? It looks interesting, doesn’t it?

IELTS TUTOR dịch: Alan: Xin chào, Melanie. Bạn nghĩ gì về nhiệm vụ mà chúng ta nhận được ngày hôm nay? Nó trông thật thú vị, phải không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Melanie: Yes, Alan. I’ve always been interested in recycling, but there’s a lot of research to do.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Ừ, Alan. Tôi luôn quan tâm đến việc tái chế, nhưng còn rất nhiều nghiên cứu phải làm.

Alan: Yes, there are a lot of things I’m unsure of, so it’s going to be good working with you.

IELTS TUTOR dịch: Alan: Ừ, có rất nhiều điều tôi không chắc chắn, vì vậy thật tốt khi làm việc cùng bạn.

Melanie: Okay. Well, why don’t we start by making a flow chart from the notes our tutor gave us?

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Được rồi. Chà, tại sao chúng ta không bắt đầu bằng cách lập một sơ đồ từ những ghi chú mà thầy giáo đã đưa cho chúng ta?

Alan: Yes. Um, so on one side, we could have the paper production cycle here on the left and on the other side the recycling.

IELTS TUTOR dịch: Alan: Ừ. Hm, ở một mặt, chúng ta có thể vẽ chu trình sản xuất giấy ở đây bên trái và bên kia là tái chế.

Melanie: Good idea. Let’s start at the top with the production. The first step in the process is to get the raw materials.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Ý kiến ​​hay. Hãy bắt đầu từ đầu với quá trình sản xuất. Bước đầu tiên của quy trình là lấy nguyên liệu.

Alan: Yes and they tend to come from pine forests.

IELTS TUTOR dịch: Alan: Đúng và chúng có xu hướng đến từ rừng thông.

Melanie: Okay. And then the bark is removed from the outside of the tree and after that, the wood is chopped up. That’s the 1st 3 stages.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Được rồi. Và sau đó vỏ cây bên ngoài được loại bỏ và sau đó, gỗ được chặt nhỏ. Đó là 3 giai đoạn đầu tiên.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Alan: It sounds a bit complicated. After that, it says water is added, and then the mixture is heated and made into pulp. This will be the thick paste that is used to make paper.

IELTS TUTOR dịch: Alan: Nghe có vẻ hơi phức tạp. Sau đó, nước được thêm vào, và sau đó hỗn hợp được đun nóng và tạo thành bột giấy. Đây sẽ là hỗn hợp đặc sệt được dùng để làm giấy.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Melanie: Yes, you’re right, because after that they use a machine to make the paper. And we can put that right in the center of the flow chart because it’s also where the recycled paper joins the process.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Đúng, bạn nói đúng, vì sau đó họ sử dụng máy để làm giấy. Và chúng ta có thể vẽ nó ở ngay chính giữa biểu đồ vì đó cũng là nơi giấy tái chế tham gia vào quy trình.

Alan: Yes, so once the paper has been produced in the machine, what happens then?

IELTS TUTOR dịch: Alan: Ừ, vậy một khi giấy đã được sản xuất trong máy, điều gì sẽ xảy ra sau đó?

Melanie: Well, I think we should write print as the next step, because this is when newspapers, magazines, etc are produced. And we could also add that they have to be distributed to stores and people’s homes.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: À, tôi nghĩ chúng ta nên viết in là bước tiếp theo, vì đây là lúc báo, tạp chí, v.v. được sản xuất. Và chúng ta cũng có thể nói thêm rằng chúng phải được phân phối đến các cửa hàng và nhà của mọi người.

Alan: Right then the recycling bit starts the old papers collected and then it says it’s taken somewhere so that someone or something, can sort it. I imagine there are different kinds of paper or things like paper clips that need to be removed.

IELTS TUTOR dịch: Alan: Ngay sau đó, tái chế bắt đầu thu thập các giấy tờ cũ và sau đó nó được mang đến nơi phân loại. Tôi tưởng tượng có nhiều loại giấy khác nhau hoặc những thứ như kẹp giấy cần được gỡ bỏ.

Melanie: Yes, let’s have a step after that. Now, how did our tutor say they do this? Oh, yes, it involves chemicals. So how is your chemistry?

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Ừ, hãy vẽ một bước ở sau. Thầy giáo đã nói như thế nào về đoạn này nhỉ? Ồ, đúng rồi, nó liên quan đến hóa chất. Bạn học hóa ổn không?

Alan: Well, not very good, I’m afraid. But this is how they remove ink. So this is definitely going to need a bit of research.

IELTS TUTOR dịch: Alan: Chà, không tốt lắm. Nhưng đây là cách họ loại bỏ mực. Vì vậy, điều này chắc chắn sẽ cần một chút nghiên cứu.

Melanie: Right. Uh, the last step in the recycling section is similar to the last step in the production process, with heating and pulping before the cycle begins again.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Đúng vậy. Uh, bước cuối cùng trong phần tái chế tương tự như bước cuối cùng trong quy trình sản xuất, với việc gia nhiệt và nghiền thành bột trước khi chu trình bắt đầu lại.

Alan: So I think going through the process helped. Now we need to decide how we’re going to do this assignment.

IELTS TUTOR dịch: Alan: Tôi nghĩ rằng trải qua quá trình này sẽ giúp ích. Bây giờ chúng ta cần quyết định xem chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ này như thế nào.

Melanie: Yes. I guess what we need to do is take the processes and divide them up between us. But we could start thinking about an introduction.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Ừ. Tôi đoán những gì chúng ta cần làm là thực hiện các quy trình và phân chia chúng giữa chúng ta. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu nghĩ về phần giới thiệu.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Alan: Yes. Okay, well, I can start doing that. I think I have enough to go on already.

IELTS TUTOR dịch: Alan: Ừ. Được rồi, tôi có thể bắt đầu làm việc đó. Tôi nghĩ rằng tôi đã có đủ mọi thứ để bắt đầu rồi.

Melanie: Good and there are a few areas where we need a lot more information. I think I’ll start with something easy. Let’s say the paper collection. I could go to the resource center to do some research.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Tốt và có một số lĩnh vực mà chúng ta cần thêm nhiều thông tin. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu với một cái gì đó dễ dễ. Giả sử bộ sưu tập giấy. Tôi có thể đến trung tâm tài nguyên để thực hiện một số nghiên cứu.

Alan: Well, I think a better idea would be to approach someone who’s involved in the process. What about contacting the council?

IELTS TUTOR dịch: Alan: Chà, tôi nghĩ ý tưởng tốt hơn là nên tiếp cận một người nào đó liên quan đến quá trình này. Liên hệ với hội đồng thì sao?

Melanie: Oh, good idea. Yes, I’ll do that instead. That bound to have some information and I know just the thing to add to our work, to make it even more interesting.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Ồ, ý kiến ​​hay. OK, tôi sẽ làm điều đó. Ở đó nhất định phải có một số thông tin và tôi biết tôi cần gì để thêm vào công việc của chúng ta, để làm cho nó thú vị hơn nữa.

Alan: And what’s that?

IELTS TUTOR dịch: Alan: Và đó là gì?

Melanie: Well, in my last assignment, I added a few pictures and the feedback I got was that this wasn’t academic enough. So what might really bring it to life would be to include some data provided we can find some.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Chà, trong bài tập trước, tôi đã thêm một vài hình ảnh và phản hồi mà tôi nhận được là nó không đủ học thuật. Vì vậy, những gì có thể thực sự khiến nó sống động sẽ là bao gồm một số dữ liệu miễn là chúng ta có thể tìm thấy chúng.

Alan: Yes, that sounds excellent. Well, we certainly have a lot to do and not much time to do it in.

IELTS TUTOR dịch: Alan: OK, tuyệt đó. Chà, chắc chắn chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và không có nhiều thời gian để làm việc đó.

Melanie: You’re right. I think we have about five weeks. So I suggest we create a plan of work today. The end of the month is nearly three weeks away, and then we have a few days’ holiday.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Bạn nói đúng. Tôi nghĩ chúng ta có khoảng năm tuần. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta lập một kế hoạch làm việc ngay hôm nay. Còn gần ba tuần nữa là đến cuối tháng, rồi chúng ta được nghỉ mấy ngày.

Alan: Yes. So let’s see if we can get the first draft done by then so we can take a short break.

IELTS TUTOR dịch: Alan: Ừ. Vậy, hãy xem liệu chúng ta có thể hoàn thành bản nháp đầu tiên đến lúc đó hay không để chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút.

Melanie: Okay, then after the break, we’ll have just over a week to complete it. I wonder if we could get someone to review our work for us a few days before the deadline so we can make some final changes. What about your friend Henry?

IELTS TUTOR dịch: Melanie: Được rồi, sau thời gian tạm nghỉ, chúng ta sẽ chỉ có hơn một tuần để hoàn thành nó. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể nhờ ai đó xem xét công việc của chúng ta trước thời hạn vài ngày để chúng ta có thể thực hiện một số thay đổi cuối cùng hay không. Henry, bạn của bạn thì sao?

Alan: Well, the best person would be our tutor. Henry’s very good, but he’s taking a whole week’s holiday and there won’t be enough time when he returns.

IELTS TUTOR dịch: Alan: Chà, người tốt nhất sẽ là thầy giáo của chúng ta. Henry rất tốt, nhưng anh ấy đang nghỉ lễ cả tuần và sẽ không có đủ thời gian khi anh ấy trở lại.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Melanie: Okay, then that’s fine.

IELTS TUTOR dịch: Melanie: OK, vậy là được rồi.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE