Dịch + giải thích transcript "Ceramics" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Ceramics" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Ceramics" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Ceramics" IELTS LISTENING SECTION 4

Hi everyone. Today, I’m going to be talking about the origins of ceramics. So, first of all, let’s start off with what is a ceramic? Well, generally speaking, ceramics are what you get when you apply heat to certain inorganic non-metallic solids and then allow them to cool. And examples of ceramics are everyday things like earthenware pots, crockery, glassware and even concrete.

IELTS TUTOR dịch: Chào mọi người. Hôm nay, tôi sẽ nói về nguồn gốc của gốm sứ. Trước hết, chúng ta hãy bắt đầu với gốm sứ là gì? Nói chung, gốm sứ là thứ bạn nhận được khi tác dụng nhiệt lên một số chất rắn phi kim loại vô cơ và sau đó để chúng nguội đi. Và ví dụ về gốm sứ là những thứ hàng ngày như nồi đất nung, sành sứ, thủy tinh và thậm chí cả bê tông.

So how did it all begin? Well, it all started around 29,000 years ago when humans discovered that if you dig up some soft clay from the ground, mould it into a shape and then heat it up to a very high temperature, when it cools the clay has been transformed into something hard and rigid. And so – what did those first humans do with their discovery? Well they created figurines which were small statues and which depicted animals or gods or any shape that the clay could be moulded into. And all this activity was centred around southern Europe where there is also evidence of ceramics that were created much later.

IELTS TUTOR dịch: Vậy tất cả đã bắt đầu như thế nào? Tất cả bắt đầu vào khoảng 29.000 năm trước khi con người phát hiện ra rằng nếu đào một ít đất sét mềm từ lòng đất lên, nặn nó thành hình dạng và sau đó nung lên đến nhiệt độ rất cao, khi nó nguội đi thì đất sét đã biến thành một cái gì đó cứng. Và vì vậy – những người đầu tiên này đã làm gì với khám phá của họ? Họ đã tạo ra những bức tượng nhỏ mô tả động vật hoặc thần thánh hoặc bất kỳ hình dạng nào mà đất sét có thể được nặn thành. Và tất cả các hoạt động này đều tập trung xung quanh Nam Âu, nơi cũng có bằng chứng về đồ gốm được tạo ra rất lâu sau đó.

The early humans also found a practical use for their discovery, such as storing things like grain – although there were drawbacks. The pots were porous so that, although they could carry water in them, it wasn’t possible to store it over a long period. And also, they were quite brittle and shattered very easily if they were dropped.

IELTS TUTOR dịch: Những người đầu tiên cũng tìm thấy một công dụng thiết thực cho khám phá của họ, chẳng hạn như lưu trữ những thứ như ngũ cốc – mặc dù có những hạn chế. Chậu có những lỗ li ti mặc dù có thể mang nước vào bên trong nhưng không thể lưu trữ nó trong thời gian dài. Ngoài ra, chúng khá giòn và rất dễ vỡ nếu chúng bị rơi.

But despite these problems, it was many thousands of years before there were any improvements. In China at around 200 BC, they discovered that by adding minerals to the clay they could improve both the appearance and the strength of the ceramics. But it took nearly a thousand years before they perfected the process to produce high-quality ceramics known as porcelain. And once they had perfected the process, they kept it a secret for another thousand years! Compared to the first ceramics, porcelain was lighter, finer, harder and whiter and became an important commodity in China’s trading with the rest of the world for hundreds of years. In fact, it became so valuable that it was known as white gold and spies were sent to China to discover what they did to the clay to produce such high-quality merchandise.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng bất chấp những vấn đề này, phải trải qua hàng nghìn năm trước khi có bất kỳ cải tiến nào. Ở Trung Quốc vào khoảng năm 200 trước Công nguyên, họ phát hiện ra rằng bằng cách thêm khoáng chất vào đất sét, họ có thể cải thiện cả vẻ ngoài và độ bền của đồ gốm. Nhưng phải mất gần một nghìn năm trước khi họ hoàn thiện quy trình để sản xuất gốm chất lượng cao được gọi là sứ. Và khi họ đã hoàn thiện quy trình, họ giữ bí mật trong một nghìn năm nữa! So với đồ gốm đầu tiên, đồ sứ nhẹ hơn, mịn hơn, cứng hơn và trắng hơn và đã trở thành một mặt hàng quan trọng trong giao thương của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới trong hàng trăm năm. Trên thực tế, nó trở nên có giá trị đến mức được gọi là vàng trắng và các điệp viên đã được cử đến Trung Quốc để khám phá những gì họ đã làm với đất sét để sản xuất hàng hóa chất lượng cao như vậy.

It wasn’t until the eighteenth century that the secret began to unravel. A German alchemist called Johann Friedrich Bottger was asked by the king to make gold out of lead. Unfortunately, Bottger failed to achieve this and soon gave up, but in order to please the king he attempted to make high-quality porcelain. And after many years of experimentation, he discovered that by adding quartz and a material called china stone to very high-quality clay he managed to get the same results that the Chinese had been achieving for the last 1,000 years.

IELTS TUTOR dịch: Phải đến thế kỷ thứ mười tám, bí mật mới bắt đầu được làm sáng tỏ. Một nhà giả kim người Đức tên là Johann Friedrich Bottger đã được nhà vua yêu cầu làm vàng từ chì. Thật không may, Bottger đã không đạt được điều này và sớm từ bỏ, nhưng để làm hài lòng nhà vua, ông đã cố gắng chế tạo đồ sứ chất lượng cao. Và sau nhiều năm thử nghiệm, ông phát hiện ra rằng bằng cách thêm thạch anh và một vật liệu gọi là đá sành vào đất sét chất lượng cao, ông đã thu được kết quả tương tự như người Trung Quốc đã đạt được trong 1.000 năm qua.

We’ll now look at another ceramic which is made from mixing sand with minerals and heating to over 600 degrees Celsius. When this mixture cools, the result is of course glass. The main difference between ceramics made from clay and glass is that clay is made up of crystalline plates which become locked together in the cooling process whereas glass cools too quickly for crystals to form. Apart from that, the process of heating up naturally occurring materials to transform them is the same.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một loại gốm khác được làm bằng cách trộn cát với khoáng chất và nung đến hơn 600 độ C. Khi hỗn hợp này nguội đi, kết quả tất nhiên là thủy tinh. Sự khác biệt chính giữa gốm sứ làm từ đất sét và thủy tinh là đất sét được tạo thành từ các tấm tinh thể bị khóa lại với nhau trong quá trình làm mát trong khi thủy tinh nguội quá nhanh nên tinh thể không thể hình thành. Ngoài ra, quá trình làm nóng các vật liệu tự nhiên để biến đổi chúng thì giống nhau.

The origins of glass date back to 3500 BC but it wasn’t until the Roman Empire, 2,000 years ago, that the art of glass-blowing and the practical uses of glass became more widespread. One of the more innovative uses was to use it in windows as, up until then, they had just been holes in walls. It must have been very draughty in those days!

IELTS TUTOR dịch: Nguồn gốc của thủy tinh có từ năm 3500 trước Công nguyên nhưng phải đến Đế chế La Mã, cách đây 2.000 năm, nghệ thuật thổi thủy tinh và các ứng dụng thực tế của thủy tinh mới trở nên phổ biến hơn. Một trong những ứng dụng sáng tạo hơn là sử dụng nó trong việc làm cửa sổ khi cho đến lúc đó, cửa sổ chỉ là những lỗ hổng trên các bức tường. Thời đó nhà cửa chắc phải thoáng mát lắm!

The Romans were also responsible for inventing concrete. And although the origins are uncertain, experts think that this is largely due to the high level of volcanic activity in the area. The Romans observed that, when volcanic ash mixes with water and then cools, it gets extremely hard and almost impossible to break up. The chemical reaction that follows is very complex and continues for many years, and the concrete just keeps getting harder. Evidence of this is the numerous Roman remains that are still standing, many of which are almost completely intact.

IELTS TUTOR dịch: Người La Mã cũng chịu trách nhiệm phát minh ra bê tông. Và mặc dù nguồn gốc không chắc chắn, các chuyên gia cho rằng điều này phần lớn là do mức độ hoạt động cao của núi lửa trong khu vực. Người La Mã quan sát thấy rằng, khi tro núi lửa trộn với nước và sau đó nguội đi, nó sẽ trở nên cực kỳ cứng và gần như không thể bị vỡ ra. Phản ứng hóa học sau đó rất phức tạp và tiếp tục trong nhiều năm, và bê tông ngày càng cứng hơn. Bằng chứng của điều này là rất nhiều di tích La Mã vẫn còn đứng vững, nhiều trong số đó gần như hoàn toàn nguyên vẹn.

One of the most important facts about concrete for the Romans was that it can be created underwater. As the Roman Empire grew, the Romans needed to take control of the Seas and for this they needed to build harbours capable of holding a fleet of ships. Pouring concrete mixture into the sea immediately started the hardening process and rather than just dissolving in the mass of water, the substance was tough and long-lasting. This strange characteristic of concrete made a significant contribution to the success of the Roman Empire.

IELTS TUTOR dịch: Một trong những sự thật quan trọng nhất về bê tông đối với người La Mã là nó có thể được tạo ra dưới nước. Khi Đế chế La Mã phát triển, người La Mã cần nắm quyền kiểm soát Biển và vì điều này, họ cần xây dựng các bến cảng có khả năng chứa một đội tàu. Đổ hỗn hợp bê tông xuống biển ngay lập tức bắt đầu quá trình đông cứng và thay vì chỉ hòa tan trong khối nước, chất này rất dai và lâu dài. Đặc tính kỳ lạ này của bê tông đã góp phần không nhỏ vào sự thành công của Đế chế La Mã.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE