Dịch + giải thích transcript "Bird Migration Theory" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Bird Migration Theory" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "Bird Migration Theory" IELTS LISTENING SECTION 4

Scientists believe that a majority of the earth’s bird population migrate in some fashion or other. Some travel seasonally for relatively short distances, such as birds that move from their winter habitats in lowlands to mountain tops for the summers. Others, like the Arctic Tern, travel more than 25,000 miles seasonally between the northern and southern poles. Bird migration has been studied over many centuries through a variety of observations.

IELTS TUTOR dịch: Các nhà khoa học tin rằng phần lớn quần thể chim trên trái đất di cư theo cách này hay cách khác. Một số di chuyển theo mùa với khoảng cách tương đối ngắn, chẳng hạn như các loài chim di chuyển từ môi trường sống mùa đông của chúng ở vùng đất thấp lên đỉnh núi vào mùa hè. Những loài khác, như Nhạn Bắc Cực, di chuyển hơn 25.000 dặm theo mùa giữa các cực bắc và nam. Sự di cư của loài chim đã được nghiên cứu trong nhiều thế kỷ qua nhiều quan sát khác nhau.

But until relatively recently, where birds went to in the winter was considered something of a mystery. The lack of modern science and technology led to many theories that we now recognize as error-filled and even somewhat amusing. Take hibernation theory for example – two thousand years ago, it was commonly believed that when birds left an area, they went underwater to hibernate in the seas and oceans. Another theory for the regular appearance and disappearance of birds was that they spend winter hidden in mud till the weather changed and food became abundant again. The theory that some birds hibernate persisted until experiments were done on caged birds in the 1940s which demonstrated that birds have no hibernation instinct.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng cho đến tương đối gần đây, những con chim đã đi đâu vào mùa đông vẫn được coi là một điều bí ẩn. Việc thiếu khoa học và công nghệ hiện đại đã dẫn đến nhiều giả thuyết mà ngày nay chúng ta nhận ra là đầy sai lầm và thậm chí có phần khôi hài. Lấy lý thuyết ngủ đông làm ví dụ - hai nghìn năm trước, người ta thường tin rằng khi chim rời khỏi một khu vực, chúng sẽ lặn dưới nước để ngủ đông ở biển và đại dương. Một giả thuyết khác về sự xuất hiện và biến mất thường xuyên của các loài chim là chúng trải qua mùa đông ẩn mình trong bùn cho đến khi thời tiết thay đổi và thức ăn trở nên dồi dào trở lại. Lý thuyết cho rằng một số loài chim ngủ đông vẫn tồn tại cho đến khi các thí nghiệm được thực hiện trên những con chim bị nhốt trong lồng vào những năm 1940 chứng minh rằng loài chim không có bản năng ngủ đông.

One of the earliest naturalists and philosophers from ancient Greece was Aristotle who was the first writer to discuss the disappearance and reappearance of some bird species at certain times of year. He developed the theory of transmutation, the seasonal change of one species into another, by observing redstarts and robins. He observed that in the autumn, small birds called ‘redstarts’ began to lose their feathers, which convinced Aristotle that they changed into robins for the winter, and back into redstarts in the summer. These assumptions are understandable given that this pair of species are similar in shape, but are a classic example of an incorrect interpretation based on correct observations.

IELTS TUTOR dịch: Một trong những nhà tự nhiên học và triết học đầu tiên từ Hy Lạp cổ đại là Aristotle, người đầu tiên thảo luận về sự biến mất và tái xuất hiện của một số loài chim vào những thời điểm nhất định trong năm. Ông đã phát triển lý thuyết về sự biến đổi, sự thay đổi theo mùa của loài này sang loài khác, bằng cách quan sát chim đuôi đỏ và chim cổ đỏ. Ông quan sát thấy rằng vào mùa thu, những con chim nhỏ được gọi là 'chim cổ đỏ' bắt đầu rụng lông, điều này thuyết phục Aristotle rằng chúng biến thành chim đuôi đỏ vào mùa đông và trở lại thành chim cổ đỏ vào mùa hè. Những giả định này có thể hiểu được vì cặp loài này có hình dạng tương tự nhau, nhưng là một ví dụ cổ điển về cách giải thích không chính xác dựa trên các quan sát chính xác.

The most bizarre theory was put forward by an English amateur scientist, Charles Morton, in the seventeenth century. He wrote a surprisingly well-regarded paper claiming that birds migrate to the moon and back every year. He came to this conclusion as the only logical explanation for the total disappearance of some species.

IELTS TUTOR dịch: Lý thuyết kỳ lạ nhất được đưa ra bởi một nhà khoa học nghiệp dư người Anh, Charles Morton, vào thế kỷ XVII. Ông đã viết một bài báo được đánh giá cao một cách đáng kinh ngạc khi tuyên bố rằng các loài chim di cư lên mặt trăng và quay trở lại hàng năm. Ông đã đi đến kết luận này như là lời giải thích hợp lý duy nhất cho sự biến mất hoàn toàn của một số loài.

One of the key moments in the development of migration theory came in 1822 when a white stork was shot in Germany. This particular stork made history because of the long spear in its neck which incredibly had not killed it – everyone immediately realised this spear was definitely not European. It turned out to be a spear from a tribe in Central Africa. This was a truly defining moment in the history of ornithology because it was the first evidence that storks spend their winters in sub-Saharan Africa. You can still see the ‘arrow stork’ in the Zoological Collection of the University of Rostock in Germany.

IELTS TUTOR dịch: Một trong những thời điểm quan trọng trong sự phát triển của lý thuyết di cư là vào năm 1822 khi một con cò trắng bị bắn ở Đức. Con cò đặc biệt này đã làm nên lịch sử nhờ ngọn giáo dài ở cổ mà không thể giết chết nó – mọi người ngay lập tức nhận ra ngọn giáo này chắc chắn không phải của người châu Âu. Hóa ra đó là một ngọn giáo từ một bộ lạc ở Trung Phi. Đây là một thời điểm thực sự xác định trong lịch sử của ngành điểu cầm học bởi vì nó là bằng chứng đầu tiên cho thấy những con cò trải qua mùa đông của chúng ở châu Phi cận Sahara. Bạn vẫn có thể thấy 'con cò với mũi tên' trong Bộ sưu tập Động vật học của Đại học Rostock ở Đức.

People gradually became aware that European birds moved south in autumn and north in summer but didn’t know much about it until the practice of catching birds and putting rings on their legs became established. Before this, very little information was available about the actual destinations of particular species and how they travelled there. People speculated that larger birds provided a kind of taxi service for smaller birds by carrying them on their backs. This idea came about because it seemed impossible that small birds weighing only a few grams could fly over vast oceans. This idea was supported by observations of bird behaviour such as the harassment of larger birds by smaller birds.

IELTS TUTOR dịch: Mọi người dần dần biết rằng các loài chim châu Âu di chuyển về phía nam vào mùa thu và phía bắc vào mùa hè nhưng không biết nhiều về điều đó cho đến khi tập tục bắt chim và đeo nhẫn vào chân chúng đã hình thành. Trước đó, có rất ít thông tin về điểm đến thực tế của các loài cụ thể và cách chúng di chuyển đến đó. Mọi người suy đoán rằng những con chim lớn hơn đã cung cấp một loại dịch vụ taxi cho những con chim nhỏ hơn bằng cách cõng chúng trên lưng. Ý tưởng này ra đời vì dường như những con chim nhỏ chỉ nặng vài gam lại có thể bay qua đại dương bao la là điều không thể. Ý tưởng này được hỗ trợ bởi các quan sát về hành vi của chim chẳng hạn như sự quấy rối của những con chim lớn hơn bởi những con chim nhỏ hơn.

The development of bird ringing, by a Danish schoolteacher, Hans Christian Cornelius Mortensen, made many discoveries possible. This is still common practice today and relies upon what is known as ‘recovery’ – this is when ringed birds are found dead in the place they have migrated to, and identified. Huge amounts of data were gathered in the early part of the twentieth century and for the first time in history people understood where birds actually went to in winter. In 1931, an atlas was published showing where the most common species of European birds migrated to. More recent theories about bird migration …

IELTS TUTOR dịch: Sự phát triển của tiếng hót của chim, bởi một giáo viên người Đan Mạch, Hans Christian Cornelius Mortensen, đã tạo ra nhiều khám phá khả thi. Đây vẫn là thông lệ ngày nay và dựa vào cái được gọi là 'phục hồi' - đây là khi những con chim vành khuyên được tìm thấy đã chết ở nơi chúng đã di cư đến và được xác định. Một lượng dữ liệu khổng lồ đã được thu thập vào đầu thế kỷ 20 và lần đầu tiên trong lịch sử, con người hiểu được những con chim thực sự đã đi đâu vào mùa đông. Năm 1931, một tập bản đồ đã được xuất bản cho thấy nơi các loài chim châu Âu phổ biến nhất di cư đến. Các lý thuyết gần đây hơn về sự di cư của chim…

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE