Dịch + giải thích transcript "THE EXTINCTION OF THE DODO BIRD" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "THE EXTINCTION OF THE DODO BIRD" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "THE EXTINCTION OF THE DODO BIRD" IELTS LISTENING SECTION 4

One of the most famous cases of extinction is that of a bird known as the dodo. In fact there’s even a saying in English, ‘as dead as the dodo’, used to refer to something which no longer exists. But for many centuries the dodo was alive and well, although it could only be found in one place, the island of Mauritius in the Indian Ocean. It was a very large bird, about one metre tall, and over the centuries it had lost the ability to fly, but it survived happily under the trees that covered the island.

IELTS TUTOR dịch: Một trong những trường hợp tuyệt chủng nổi tiếng nhất là trường hợp của một loài chim được gọi là dodo. Trên thực tế, thậm chí có một câu nói bằng tiếng Anh, 'as dead as the dodo', được dùng để chỉ một thứ không còn tồn tại. Nhưng trong nhiều thế kỷ, dodo vẫn sống khỏe mạnh, mặc dù nó chỉ có thể được tìm thấy ở một nơi, hòn đảo Mauritius ở Ấn Độ Dương. Đó là một loài chim rất lớn, cao khoảng một mét, và qua nhiều thế kỷ, nó đã mất khả năng bay, nhưng nó vẫn sống hạnh phúc dưới những tán cây bao phủ hòn đảo.

Then in the year 1507 the first Portuguese ships stopped at the island. The sailors were carrying spices back to Europe, and found the island a convenient stopping place where they could stock up with food and water for the rest of the voyage, but they didn’t settle on Mauritius. However, in 1683 the Dutch arrived and set up a colony there. These first human inhabitants of the island found the dodo birds a convenient source of meat, although not everyone liked the taste.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, vào năm 1507, những con tàu đầu tiên của Bồ Đào Nha đã dừng lại ở hòn đảo này. Các thủy thủ đang mang gia vị trở lại châu Âu, và nhận thấy hòn đảo là một điểm dừng chân thuận tiện, nơi họ có thể tích trữ thức ăn và nước uống cho phần còn lại của chuyến đi, nhưng họ không định cư ở Mauritius. Tuy nhiên, vào năm 1683, người Hà Lan đã đến và thiết lập một thuộc địa ở đó. Những cư dân đầu tiên của loài người trên đảo này đã coi chim dodo là nguồn thịt thuận tiện, mặc dù không phải ai cũng thích mùi vị của chúng.

It’s hard to get an accurate description of what the dodo actually looked like. We do have some written records from sailors, and a few pictures, but we don’t know how reliable these are. The best-known picture is a Dutch painting in which the bird appears to be extremely fat, but this may not be accurate – an Indian painting done at the same time shows a much thinner bird.

IELTS TUTOR dịch: Thật khó để có được một mô tả chính xác về hình dạng thực sự của dodo. Chúng tôi có một số hồ sơ bằng văn bản của các thủy thủ và một vài bức ảnh, nhưng chúng tôi không biết những thứ này đáng tin cậy đến mức nào. Bức tranh nổi tiếng nhất là một bức tranh của Hà Lan trong đó con chim có vẻ cực kỳ béo, nhưng điều này có thể không chính xác - một bức tranh của Ấn Độ được thực hiện cùng thời điểm cho thấy một con chim gầy hơn nhiều.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Although attempts were made to preserve the bodies of some of the birds, no complete specimen survives. In the early 17th century four dried parts of a bird were known to exist – of these, three have disappeared, so only one example of soft tissue from the dodo survives, a dodo head. Bones have also found, but there’s only one complete skeleton in existence.

IELTS TUTOR dịch: Mặc dù các nỗ lực đã được thực hiện để bảo quản xác của một số loài chim, nhưng không có mẫu vật hoàn chỉnh nào còn tồn tại. Vào đầu thế kỷ 17, bốn bộ phận khô của một con chim được biết là tồn tại - trong số này, ba bộ phận đã biến mất, vì vậy chỉ một ví dụ về mô mềm của chim dodo còn tồn tại, đầu dodo. Xương cũng đã được tìm thấy, nhưng chỉ có một bộ xương hoàn chỉnh tồn tại.

This single dodo skeleton has recently been the subject of scientific research which suggests that many of the earlier beliefs about dodos may have been incorrect. For example, early accounts of the birds mention how slow and clumsy it was, but scientists now believe the bird’s strong knee joints would have made it capable of movement which was not slow, but actually quite fast. In fact, one 17th century sailor wrote that he found the birds hard to catch. It’s true that the dodo’s small wings wouldn’t have allowed it to leave the ground, but the scientists suggest that these were probably employed for balance while going over uneven ground. Another group of scientists carried out analysis of the dodo’s skull. They found that the reports of the lack of intelligence of the dodo were not borne out by their research, which suggested the bird’s brain was not small, but average in size. In fact, in relation to its body size, it was similar to that of the pigeon, which is known to be a highly intelligent bird. The researchers also found that the structure of the bird’s skull suggested that one sense which was particularly well-developed was that of smell. So the dodo may also have been particularly good at locating ripe fruit and other food in the island’s thick vegetation.

IELTS TUTOR dịch: Bộ xương dodo duy nhất này gần đây đã trở thành chủ đề của nghiên cứu khoa học cho thấy nhiều niềm tin trước đây về dodo có thể không chính xác. Ví dụ, những tài liệu ban đầu về loài chim đề cập đến việc nó chậm chạp và vụng về như thế nào, nhưng các nhà khoa học hiện nay tin rằng khớp gối chắc khỏe của loài chim sẽ giúp nó có khả năng di chuyển không chậm mà thực sự khá nhanh. Trên thực tế, một thủy thủ ở thế kỷ 17 đã viết rằng ông thấy khó bắt được những con chim này. Đúng là đôi cánh nhỏ của dodo sẽ không cho phép nó rời khỏi mặt đất, nhưng các nhà khoa học cho rằng chúng có thể được sử dụng để giữ thăng bằng khi đi trên mặt đất không bằng phẳng. Một nhóm các nhà khoa học khác đã tiến hành phân tích hộp sọ của dodo. Họ phát hiện ra rằng các báo cáo về sự thiếu thông minh của dodo không được nghiên cứu của họ đưa ra, điều này cho thấy bộ não của loài chim này không nhỏ mà có kích thước trung bình. Trên thực tế, xét về kích thước cơ thể, nó tương tự như của chim bồ câu, vốn được biết đến là loài chim rất thông minh. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng cấu trúc hộp sọ của loài chim gợi ý rằng một giác quan đặc biệt phát triển tốt là khứu giác. Vì vậy, dodo cũng có thể đặc biệt giỏi trong việc định vị trái cây chín và thức ăn khác trong thảm thực vật dày đặc của hòn đảo.

So it looks as if the dodo was better able to survive and defend itself than was originally believed. Yet less than 200 years after Europeans first arrived on the island, they had become extinct. So what was the reason for this? For a long time, it was believed that the dodos were hunted to extinction, but scientists now believe the situation was more complicated than this. Another factor may have been the new species brought to the island by the sailors. These included dogs, which would have been a threat to the dodos, and also monkeys, which ate the fruit that was the main part of the dodos’ diet. These were brought to the island deliberately, but the ships also brought another type of creature – rats, which came to land from the ships and rapidly overran the island. These upset the ecology of the island, not just the dodos but other species too. However, they were a particular danger to the dodos because they consumed their eggs, and since each dodo only laid one at a time, this probably had a devastating effect on populations.

IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, có vẻ như dodo có khả năng sống sót và tự vệ tốt hơn so với suy nghĩ ban đầu. Tuy nhiên, chưa đầy 200 năm sau khi người châu Âu lần đầu tiên đến đảo, chúng đã tuyệt chủng. Vậy, lý do cho điều này là gì? Trong một thời gian dài, người ta tin rằng dodo bị săn bắt đến tuyệt chủng, nhưng các nhà khoa học hiện nay tin rằng tình hình phức tạp hơn thế này. Một yếu tố khác có thể là các loài mới được các thủy thủ mang đến hòn đảo. Những loài mới bao gồm những con chó có thể là mối đe dọa đối với dodos, và cả những con khỉ, loài ăn trái cây vốn là thành phần chính trong chế độ ăn của dodos. Những thứ này được đưa đến hòn đảo một cách có chủ ý, nhưng các con tàu cũng mang theo một loại sinh vật khác – chuột, chúng từ trên tàu đáp xuống và nhanh chóng tràn qua đảo. Những điều này làm đảo lộn hệ sinh thái của hòn đảo, không chỉ dodo mà cả các loài khác. Tuy nhiên, chúng là mối nguy hiểm đặc biệt đối với dodo vì chuột tiêu thụ trứng của chúng và vì mỗi con dodo chỉ đẻ một con mỗi lần nên điều này có thể có tác động tàn phá đối với quần thể.

However, we now think that probably the main cause of the birds’ extinction was not the introduction of non-native species, but the introduction of agriculture. This meant that the forest that has once covered all the island, and that had provided a perfect home for the dodo, was cut down so that crops such as sugar could be grown. So although the dodo had survived for thousands of years, suddenly it was gone.

IELTS TUTOR dịch: Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nguyên nhân chính dẫn đến sự tuyệt chủng của các loài chim không phải là sự du nhập của các loài không phải bản địa, mà là sự ra đời của nông nghiệp. Điều này có nghĩa là khu rừng từng bao phủ toàn bộ hòn đảo và từng là ngôi nhà hoàn hảo cho loài dodo, đã bị chặt hạ để có thể trồng các loại cây trồng như đường. Vì vậy, mặc dù dodo đã tồn tại hàng ngàn năm, nhưng đột nhiên nó biến mất.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE