Dịch + giải thích transcript "Rocky Bay field trip" IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Tourism Travelling

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Rocky Bay field trip" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Rocky Bay field trip" IELTS LISTENING SECTION 3

HELEN: I’ve brought my notes on our Biology Field Trip to Rocky Bay, Colin, so we can work on our report on the research we did together.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Tớ đã mang các ghi chú của mình về Chuyến đi thực địa sinh học của chúng ta đến Vịnh Rocky, Colin, vì vậy chúng ta có thể làm việc với báo cáo của mình về nghiên cứu mà chúng ta đã thực hiện cùng nhau.

COLIN: OK. I’ve got mine too. Let’s look at the aims of the trip first.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: OK. Tớ cũng có của tớ đây rồi, hãy xem xét mục đích của chuyến đi trước.

HELEN: Right. What did you have?

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Được rồi. Bạn đã có gì rồi?

COLIN: I just put something about getting experience of the different sorts of procedures used on a field trip. But we need something about what causes different organisms to choose particular habitats.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Tớ chỉ nói vài điều về việc lấy kinh nghiệm về các loại quá trình khác nhau được sử dụng trong một chuyến đi thực tế. Nhưng chúng ta cần điều gì đó về nguyên nhân khiến các sinh vật khác nhau lựa chọn môi trường sống cụ thể.

HELEN: I agree. And something about finding out how to protect organisms in danger of dying out?

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Tớ đồng ý. Và điều gì đó về việc tìm ra cách để bảo vệ các sinh vật có nguy cơ bị tuyệt chủng?

COLIN: In our aims? But we weren’t really looking at that.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Mục tiêu của chúng ta á? Nhưng chúng ta không thực sự xem xét điều đó.

HELEN: I suppose not. OK, now there’s the list of equipment we all had to bring on the field trip. What did they tell us to bring a ruler for?

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Tớ cho là không. OK, bây giờ có danh sách các thiết bị mà tất cả chúng ta phải mang theo trong chuyến đi thực địa. Họ bảo chúng ta mang theo thước để làm gì nhỉ?

COLIN: It was something about measuring the slope of the shore, but of course we didn’t need it because we were measuring wind direction, and we’d brought the compass for that…

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Gì mà đo độ dốc của bờ biển ấy, nhưng tất nhiên chúng ta không cần nó vì chúng ta đo hướng gió và chúng ta đã mang theo la bàn để làm việc đó …

HELEN: But not the piece of string to hold up in the air! Didn’t Mr Blake make a fuss about us leaving that behind.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Nhưng không phải là đoạn dây để giữ ở trên không! Ông Blake không làm ầm ĩ về việc chúng ta bỏ lại đoạn dây.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

COLIN: Yeah. He does go on. Anyway it was easy to get one from another of the students.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Ừ. Ông ấy vẫn tiếp tục. Dù sao thì thật dễ dàng để mượn một cái từ một sinh viên khác.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

HELEN: Now, the next section’s the procedure. I sent you the draft of that.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Bây giờ, phần tiếp theo là quy trình. Tớ đã gửi cho bạn bản nháp của điều đó.

COLIN: Yeah. It was clear, but I don’t think we need all these details of what time we left and what time we got back and how we divided up the different research tasks.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Ừ. bản nháp thì rõ ràng, nhưng tớ không nghĩ rằng chúng ta cần tất cả những chi tiết này về thời gian chúng ta đi và thời gian quay lại và cách chúng ta phân chia các nhiệm vụ nghiên cứu khác nhau.

HELEN: OK. I’ll look at that again.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: OK. Tớ sẽ xem lại.

COLIN: Then we have to describe our method of investigation in detail. So let’s begin with how we measured wave speed. I was surprised how straightforward that was.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Sau đó, chúng ta phải mô tả chi tiết phương pháp điều tra của chúng ta. Vì vậy, hãy bắt đầu với cách chúng ta đo tốc độ sóng. Tớ đã rất ngạc nhiên về mức độ đơn giản của nó.

HELEN: I’d expected us to have some sort of high-tech device, not just stand there and count the number of waves per minute. Not very precise, but I suppose it was good enough. But the way we measured the amount of salt was interesting.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Tớ mong đợi chúng ta có một số loại thiết bị công nghệ cao, chứ không chỉ đứng đó và đếm số lượng sóng mỗi phút. Không chính xác lắm, nhưng tớ cho rằng nó đủ tốt. Nhưng cách chúng ta đo lượng muối rất thú vị.

COLIN: In the water from the rock pools?

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Trong nước từ các hồ đá?

HELEN: Yeah, oh, I wanted to check the chemicals we used in the lab when we analysed those samples – was it potassium chromate and silver nitrate?

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Ừ, ồ, tớ muốn kiểm tra các hóa chất chúng ta đã sử dụng trong phòng thí nghiệm khi phân tích những mẫu đó – nó có phải là kali cromat và bạc nitrat không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

COLIN: That’s right.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Đúng vậy.

HELEN: OK. And we need the map of the seashore. You just left that to me. And I had to do it while the tide was low, well that was OK, but the place I started it from was down on the beach, then I realised I should have gone up higher to get better visibility, so I had to start all over again. But at least I’d got the squared paper or I’d have had problems drawing it all to scale.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: OK. Và chúng ta cần bản đồ của bờ biển. Cứ để tớ làm. Và tớ phải làm điều đó khi thủy triều xuống, điều đó không sao cả, nhưng nơi tớ bắt đầu là dưới bãi biển, sau đó tớ nhận ra mình nên lên cao hơn để có tầm nhìn tốt hơn, vì vậy tớ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng ít nhất thì tớ cũng đã có được tờ giấy vuông không thì tớ đã có thể gặp vấn đề khi vẽ tất cả theo tỷ lệ rồi.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

COLIN: Yes. It looks good. We could get a map of the region off the internet and see if we need to make any changes.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Ừ. Nghe ổn đấy. Chúng ta có thể lấy bản đồ của khu vực từ internet và xem liệu chúng ta có cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào không.

HELEN: I had a look but I couldn’t find anything. But you took some pictures, didn’t you?

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Tớ đã xem nhưng không tìm thấy gì. Nhưng bạn đã chụp một số hình ảnh, phải không?

COLIN: Yeah. I’ll email you them if you want.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Ừ. Tớ sẽ gửi email cho bạn nếu bạn muốn.

HELEN: OK. I’ll make my amendments using those, then I can scan it into our report. Great.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: OK. Tớ sẽ thực hiện các sửa đổi của mình bằng cách sử dụng chúng, sau đó tớ có thể quét nó vào báo cáo của chúng ta. Quá tuyệt luôn.

HELEN: Now when we get to our findings I thought we could divide them up into the different zones we identified on the shore and the problems organisms face in each zone. So for the highest area …

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Bây giờ khi chúng ta có được kết quả nghiên cứu, tớ nghĩ chúng ta có thể chia chúng thành các khu vực khác nhau mà chúng ta đã xác định trên bờ và các vấn đề mà sinh vật phải đối mặt trong mỗi khu vực. Vì vậy, đối với khu vực cao nhất …

COLIN: … the splash zone?

IELTS TUTOR dịch: COLIN: … Vùng Splash?

HELEN: Yeah, we found mostly those tiny shellfish that have strong hard shells that act as protection.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Đúng vậy, chúng ta đã tìm thấy hầu hết những loài sò ốc nhỏ bé có vỏ cứng chắc chắn, hoạt động như một lớp bảo vệ.

COLIN: But not from other organisms that might eat them, predators?

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Nhưng không phải từ các sinh vật khác có thể ăn chúng, động vật ăn thịt?

HELEN: No, that’s not the main danger for them. But the shells prevent them from drying out because they’re in the open air for most of the time.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Không, đó không phải là mối nguy hiểm chính đối với chúng. Tuy nhiên, các lớp vỏ giúp ngăn chúng bị khô vì phần lớn thời gian chúng ở ngoài trời.

COLIN: Right. And since they’re exposed, they need to be able to find some sort of shelter, or cover themselves up, so they don’t get too hot. Then in the middle and lower zones, nearer the sea, we need to discuss the effects of wave action …

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Đúng vậy. Và khi chúng lộ ra, chúng cần tìm kiếm một số nơi trú ẩn hoặc che đậy bản thân, để chúng không bị quá nóng. Sau đó, ở các khu vực giữa và thấp hơn, gần biển hơn, chúng ta cần thảo luận về tác động của hoạt động sóng …

HELEN: Yes, and how organisms develop structures to prevent themselves from being swept away, or even destroyed by being smashed against the rocks.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Ừ, và cách sinh vật phát triển cấu trúc để ngăn bản thân chúng bị cuốn trôi, hoặc thậm chí bị phá hủy do bị đập vào đá.

COLIN: I haven’t done anything on the geological changes. I don’t know what to put for that.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Tớ chưa làm bất cứ điều gì về những thay đổi địa chất. Tớ không biết phải viết cái gì cho điều đó.

HELEN: No, we weren’t concentrating on that. Maybe we need to find some websites.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Không, chúng ta không tập trung vào điều đó. Có lẽ chúng ta cần tìm một số trang web.

COLIN: Good idea. I’ve got the lecture notes from Mr Blake’s geology course, but they’re too general. But we could ask him which books on our Reading List might be most helpful.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Ý kiến ​​hay. Tớ đã nhận được các ghi chú bài giảng từ khóa học địa chất của ông Blake, nhưng chúng quá chung chung. Nhưng chúng ta có thể hỏi ông ấy cuốn sách nào trong Danh sách Đọc của chúng ta có thể hữu ích nhất.

HELEN: Right. OK, now I did a draft of the section of sources of possible error in our research, but I don’t know if you agree. For example, the size of the sample, and whether it’s big enough to make any general conclusions from. But I thought actually we did have quite a big sample.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Đúng vậy. Được rồi, bây giờ tớ đã soạn thảo phần các nguyên nhân có thể dẫn đến sai số trong nghiên cứu của chúng ta, nhưng tớ không biết bạn có đồng ý hay không. Ví dụ: quy mô của mẫu và liệu nó có đủ lớn để đưa ra bất kỳ kết luận chung nào hay không. Nhưng tớ nghĩ thực sự chúng ta đã có một mẫu khá lớn.

COLIN: We did. And our general method of observation seemed quite reliable. But we might not be all that accurate as far as the actual numbers go.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Đúng. Và phương pháp quan sát chung của chúng ta có vẻ khá đáng tin cậy. Nhưng chúng ta có thể không chính xác hết tất cả những con số thực tế.

HELEN: Yeah we might have missed some organisms – if they were hiding under a rock, for example. I wasn’t sure about the way we described their habitats. I decided it was probably OK.

IELTS TUTOR dịch: HELEN: Ừ, chúng ta có thể đã bỏ sót một số sinh vật – ví dụ như nếu chúng đang trốn dưới một tảng đá. Tớ không chắc về cách chúng ta mô tả môi trường sống của chúng. Tớ quyết định rằng nó có lẽ là OK.

COLIN: Yeah, and the descriptions we gave of the smaller organisms, they weren’t very detailed but they were adequate in this context. I’m not sure we identified all the species correctly though.

IELTS TUTOR dịch: COLIN: Ừ, và những mô tả mà chúng ta đưa ra về các sinh vật nhỏ hơn, chúng không chi tiết lắm nhưng đủ với bối cảnh này. Tớ không chắc là chúng ta đã xác định chính xác tất cả các loài.

HELEN: OK, we’d better mention that. Now, how …

IELTS TUTOR dịch: HELEN: OK, chúng ta nên đề cập đến điều đó. Bây giờ, làm thế nào…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE