Dịch + giải thích transcript "STAGES IN DOING A TOURISM CASE STUDY" IELTS LISTENING SECTION 3

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "STAGES IN DOING A TOURISM CASE STUDY" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "STAGES IN DOING A TOURISM CASE STUDY" IELTS LISTENING SECTION 3

Natalie: Dave, I’m worried about our case study. I’ve done a bit of reading, but I’m not sure what’s involved in actually writing a case study – I missed the lecture where Dr. Baker talked us through it.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Dave, tớ lo lắng về nghiên cứu trường hợp của chúng ta. Tớ đã đọc một chút, nhưng tớ không chắc những gì được bao gồm trong việc viết một nghiên cứu – Tớ đã bỏ lỡ bài giảng mà Tiến sĩ Baker đã nói với chúng ta về nó.

Dave: OK, well it’s quite straightforward. We’ve got our focus – that’s tourism at the Horton Castle site. And you said you’d done some reading about it.

IELTS TUTOR dịch: Dave: OK, nó khá dễ hiểu. Chúng ta đã có chủ đề – đó là du lịch tại khu vực Lâu đài Horton. Và cậu nói rằng cậu đã đọc về nó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Natalie: Yes, I found some articles and made notes of the main points.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Ừ, tớ đã tìm thấy một số bài báo và ghi chú những điểm chính.

Dave: Did you remember to keep a record of where you got the information from?

IELTS TUTOR dịch: Dave: Cậu có nhớ ghi lại thông tin cậu lấy từ đâu không?

Natalie: Sure. I know what a pain it is when you forget that.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Chắc chắc rồi. Tớ biết cảm giác đau khổ thế nào nếu mình quên ghi lại nguồn.

Dave: OK, so we can compare what we’ve read. Then we have to decide on a particular problem or need at our site. And then think about who we’re going to interview to get more information.

IELTS TUTOR dịch: Dave: OK, vậy chúng ta có thể so sánh những gì chúng ta đã đọc. Sau đó, chúng ta phải quyết định một vấn đề hoặc nhu cầu cụ thể tại khu vực của chúng ta. Và sau đó nghĩ về người mà chúng ta sẽ phỏng vấn để biết thêm thông tin.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Natalie: OK. So who’d that be? The people who work there? And presumably some of the tourists too?

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Được. Vậy đó sẽ là ai? Những người làm việc ở đó? Và có lẽ là một số khách du lịch nữa?

Dave: Yes, both those groups. So we’ll have to go to the site to do that, I suppose. But we might also do some of our interviewing away from the site – we could even contact some people here in the city, like administrators involved in overseeing tourism.

IELTS TUTOR dịch: Dave: Ừ, cả hai nhóm đó. Vậy chúng ta sẽ phải đến tận đó để phỏng vấn nhỉ. Nhưng chúng ta cũng có thể thực hiện một số cuộc phỏng vấn người ở chỗ khác – chúng ta thậm chí có thể liên hệ với một số người ở đây trong thành phố, như các quản trị viên tham gia giám sát du lịch.

Natalie: OK. So we’ll need to think about our interview questions and fix times and places for the meetings. It’s all going to take a lot of time.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Được. Vậy, chúng ta sẽ cần suy nghĩ về các câu hỏi phỏng vấn của mình và ấn định thời gian và địa điểm cho các cuộc gặp mặt. Tất cả sẽ mất rất nhiều thời gian.

Dave: Mmm. And if we can, we should ask our interviewees if they can bring along some numerical data that we can add to support our findings.

IELTS TUTOR dịch: Dave: Mmm. Và nếu có thể, chúng ta nên hỏi những người được phỏng vấn xem họ có thể mang theo một số dữ liệu số mà chúng ta có thể thêm vào để hỗ trợ những phát hiện của mình hay không.

Natalie: And photographs?

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Và những bức ảnh?

Dave: I think we have plenty of those already. But Dr. Baker also said we have to establish with our interviewees whether we can identify them in our case study, or whether they want to be anonymous.

IELTS TUTOR dịch: Dave: Tớ nghĩ chúng ta đã có rất nhiều thứ đó rồi. Nhưng Tiến sĩ Baker cũng cho biết chúng ta phải xác định với những người được phỏng vấn liệu chúng ta có thể ghi tên họ trong nghiên cứu của chúng ta hay họ muốn để ẩn danh.

Natalie: Oh, I wouldn’t have thought of that. OK, once we’ve got all this information, I suppose we have to analyse it.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Ồ, tớ đã không nghĩ đến điều đó. Được rồi, khi chúng ta đã có tất cả thông tin này, tớ cho rằng chúng ta phải phân tích nó.

Dave: Yes, put it all together and choose what’s relevant to the problem we’re focusing on, and analyse that carefully to find out if we can identify any trends or regularities there. That’s the main thing at this stage, rather than concentrating on details or lots of facts.

IELTS TUTOR dịch: Dave: Ừ, hãy tập hợp tất cả lại với nhau và chọn những gì có liên quan đến vấn đề chúng ta đang tập trung và phân tích kỹ lưỡng để tìm hiểu xem chúng ta có thể xác định bất kỳ xu hướng hoặc quy luật nào ở đó không. Đó là điều chính ở giai đoạn này, thay vì tập trung vào các chi tiết hoặc nhiều sự kiện.

Natalie: OK. And then once we’ve analysed that, what next?

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Được. Và sau đó khi chúng ta đã phân tích xong, điều gì tiếp theo?

Dave: Well, then we need to think about what we do with the data we’ve selected to make it as clear as possible to our readers. Things like graphs, or tables, or charts…

IELTS TUTOR dịch: Dave: Chà, sau đó chúng ta cần suy nghĩ về những gì chúng ta làm với dữ liệu chúng ta đã chọn để làm cho độc giả của chúng ta hiểu rõ nhất có thể. Những thứ như đồ thị, bảng hoặc biểu đồ …

Natalie: Right.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: OK.

Dave: Then the case study itself is mostly quite standard; we begin by presenting the problem, and giving some background, then go through the main sections, but the thing that surprised me is that in a normal report we’d end with some suggestions to deal with the problem or need we identified, but in a case study we end up with a question or a series of questions to our readers, and they decide what ought to be done.

IELTS TUTOR dịch: Dave: Vậy thì bản thân nghiên cứu này khá là chuẩn rồi; chúng ta bắt đầu bằng cách trình bày vấn đề và đưa ra một số thông tin cơ bản, sau đó đi qua các phần chính, nhưng điều làm tớ ngạc nhiên là trong một báo cáo thông thường, chúng ta sẽ kết thúc bằng một số đề xuất để giải quyết vấn đề hoặc nhu cầu chúng ta xác định, nhưng trong một nghiên cứu trường hợp, chúng ta kết thúc bằng một câu hỏi hoặc một loạt câu hỏi cho độc giả của chúng ta và họ quyết định những gì nên được thực hiện.

Natalie: Oh, I hadn’t realised that.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Ồ, tớ đã không nhận ra điều đó.

Natalie: So basically, the problem we’re addressing in our case study of the Horton Castle site is why so few tourists are visiting it. And we’ll find out more from our interviews, but I did find one report on the internet that suggested that one reason might be because as far as transport goes, access is difficult.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Về cơ bản, vấn đề chúng ta đang giải quyết trong nghiên cứu trường hợp về khu vực Lâu đài Horton là tại sao rất ít khách du lịch đến tham quan ở đây. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm từ các cuộc phỏng vấn của chúng ta, nhưng tớ đã tìm thấy một báo cáo trên Internet cho rằng một lý do có thể là về mặt giao thông, việc đi đến đây khá khó khăn.

Dave: I read that too, but that report was actually written ten years ago, when the road there was really bad, but that’s been improved now. And I think there’s plenty of fascinating stuff there for a really good day out, but you’d never realise it from the castle website – maybe that’s the problem.

IELTS TUTOR dịch: Dave: Tớ cũng đã đọc rồi, nhưng báo cáo đó thực sự đã được viết cách đây mười năm, khi đường ở đó rất tệ, nhưng bây giờ nó đã được cải thiện. Và tớ nghĩ có rất nhiều thứ hấp dẫn ở đó để khám phá trong một ngày đi chơi, nhưng cậu sẽ không bao giờ nhận ra điều đó từ trang web của lâu đài – có lẽ đó là vấn đề.

Natalie: Yes, it’s really dry and boring.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Ừ, nó thực sự rất khô khan và nhàm chán.

Dave: I read somewhere a suggestion that what the castle needs is a visitor centre. So we could have a look for some information about that on the internet. What would we need to know?

IELTS TUTOR dịch: Dave: Tớ đọc ở đâu đó một gợi ý rằng những gì lâu đài cần là một trung tâm du lịch. Vì vậy, chúng ta có thể tìm kiếm một số thông tin về điều đó trên Internet. Chúng ta cần biết những gì?

Natalie: Well, who’d use it for a start? It’d be good to know what categories the visitors fell into too, like school parties or retired people, but I think we’d have to talk to staff to get that information.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Chà, ai sẽ sử dụng nó cho một sự khởi đầu? Sẽ rất tốt nếu biết khách thuộc vào những nhóm nào, chẳng hạn như học sinh tham gia bữa tiệc trường học hoặc những người đã nghỉ hưu, nhưng tớ nghĩ chúng ta sẽ phải nói chuyện với nhân viên để có được thông tin đó.

Dave: OK. And as we’re thinking of suggesting a visitor centre we’d also have to look at potential problems. I mean, obviously it wouldn’t be cheap to set up.

IELTS TUTOR dịch: Dave: Được. Và khi chúng ta đang nghĩ đến việc đề xuất một trung tâm du lịch, chúng ta cũng sẽ phải xem xét các vấn đề tiềm ẩn. Ý tớ là, rõ ràng là chi phí sẽ không rẻ để thiết lập.

Natalie: No, but it could be a really good investment. And as it’s on a historical site it’d need to get special planning permission. I expect. That might be hard.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Ừ, nhưng khoản đầu tư đó thực sự đáng từng xu. Và vì nó nằm trên một di tích lịch sử nên nó cần được cấp phép quy hoạch đặc biệt. Hi vọng là được dù điều đó có thể khó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Dave: Right, especially as the only possible place for it would be at the entrance, and that’s right in front of the castle.

IELTS TUTOR dịch: Dave: Đúng vậy, đặc biệt là nơi duy nhất có thể xây nó sẽ là ở lối vào, và đó là ngay trước lâu đài.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Natalie: Mmm.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Mmm.

Dave: But it could be a good thing for the town of Horton. At present, it’s a bit of a ghost town. Once they’ve left school and got any skills or qualifications, the young people all get out as fast as they can to get jobs in the city, and the only people left are children and those who’ve retired.

IELTS TUTOR dịch: Dave: Nhưng đó có thể là một điều tốt cho thị trấn Horton. Hiện tại, đây như một thị trấn ma. Khi những người trẻ tốt nghiệp và có bất kỳ kỹ năng hay bằng cấp nào, họ đều đến thành phố để kiếm việc luôn, và những người duy nhất còn lại là trẻ em và những người đã nghỉ hưu.

Natalie: Right. Something else we could investigate would be the potential damage that tourists might cause to the castle site, I mean their environmental impact. At present the tourists can just wander round wherever they want, but if numbers increase, there might have to be some restrictions, like sticking to marked ways. And there’d need to be guides and wardens around to make sure these were enforced.

IELTS TUTOR dịch: Natalie: Đúng vậy. Một điều gì đó khác mà chúng ta có thể nghiên cứu sẽ là thiệt hại tiềm tàng mà khách du lịch có thể gây ra cho khu vực lâu đài, ý tôi là tác động môi trường của họ. Hiện tại, khách du lịch có thể đi lang thang bất cứ nơi nào họ muốn, nhưng nếu số lượng tăng lên, có thể phải có một số hạn chế, chẳng hạn như tuân theo những lối đã được đánh dấu. Và cần phải có người hướng dẫn và quản lý xung quanh để đảm bảo những điều này được thực thi.

Dave: Yes, we could look at that too. OK, well …

IELTS TUTOR dịch: Dave: Vâng, chúng ta cũng có thể xem xét điều đó. Được, tốt…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE