Dịch + giải thích transcript "Commercially grown banana plant" IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Commercially grown banana plant" IELTS LISTENING SECTION 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Commercially grown banana plant" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Commercially grown banana plant" IELTS LISTENING SECTION 3

F = Fiona
M = Martin

F: Hi there, Martin. How are you going with your Australian studies tutorial paper?

IELTS TUTOR dịch: F: Xin chào, Martin. Làm thế nào bạn đi với giấy hướng dẫn du học Úc của bạn?

M: Oh good. I’ve finished it actually.

IELTS TUTOR dịch: M: Ồ tốt. Tôi đã hoàn thành nó thực sự.

F: Lucky you. What did you do it on? I’m still trying to find an interesting topic.

IELTS TUTOR dịch: F: May mắn cho bạn. Bạn đã làm gì trên đó? Tôi vẫn đang cố gắng tìm một chủ đề thú vị.

M: Well... after some consideration, I decided to look at the history of banana growing in Australia.

IELTS TUTOR dịch: M: À... sau khi cân nhắc, tôi quyết định xem xét lịch sử trồng chuối ở Úc.

F: (surprised) Banana growing!

IELTS TUTOR dịch: F: (ngạc nhiên) Trồng chuối!

M: Yes, banana growing.

IELTS TUTOR dịch: M: Vâng, Trồng chuối!

F: (sarcastically) Fascinating, I'm sure!

IELTS TUTOR dịch: F: (mỉa mai) Hấp dẫn, tôi chắc chắn!

M: Well, it's not as boring as you'd think. And I wanted to tie it in to the work I've been doing on primary industries and the economy. Anyway, I bet there are a few things you didn't know about bananas!

IELTS TUTOR dịch: M: Chà, nó không nhàm chán như bạn nghĩ đâu. Và tôi muốn gắn nó với công việc tôi đang làm trong các ngành công nghiệp cơ bản và nền kinh tế. Dù sao đi nữa, tôi cá là có một số điều bạn chưa biết về chuối!

F: Such as?

IELTS TUTOR dịch: F: Chẳng hạn như?

M: Such as the fact that bananas were among the first plants ever to be domesticated.

IELTS TUTOR dịch: M: Chẳng hạn như chuối là một trong những cây đầu tiên được thuần hóa.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

F: Oh, really?

IELTS TUTOR dịch: F: Ồ, thật sao?

M: Yes, they're an extremely nourishing food.

IELTS TUTOR dịch: M: Vâng, chúng là một loại thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

F: I suppose you're going to tell me the whole history of banana growing now aren't you?

IELTS TUTOR dịch: F: Tôi cho rằng bây giờ bạn sẽ kể cho tôi toàn bộ lịch sử trồng chuối phải không?

M: Well, it'd be a good practice run for my tutorial next week. I'll do the same for you some time.

IELTS TUTOR dịch: M: Chà, nó sẽ là một bài luyện tập tốt cho buổi hướng dẫn của tôi vào tuần tới. Tôi sẽ làm như vậy cho bạn một thời gian.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

F: OK. Fire away. So where were these bananas first domesticated?

IELTS TUTOR dịch: F: Được rồi. Bạn nói đi. Vậy những quả chuối này được thuần hóa đầu tiên ở đâu?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: According to my research, the Cavendish banana, which is a type of banana and the first type to be cultivated here, actually originated in China but they had a fairly roundabout route before they got to Australia.

IELTS TUTOR dịch: M: Theo tìm hiểu của tôi thì chuối Cavendish, một loại chuối đầu tiên được trồng ở đây, thực ra có nguồn gốc từ Trung Quốc nhưng chúng đã đi khá vòng vèo trước khi đến Úc.

F: You mean they didn't go straight from China to Australia?

IELTS TUTOR dịch: F: Ý bạn là chúng không đi thẳng từ Trung Quốc đến Úc?

M: No, they didn't. It seems that in 1826, bananas were taken from South China to England.

IELTS TUTOR dịch: M: Không, chúng không đi thẳng như thế. Có vẻ như vào năm 1826, chuối đã được đưa từ Nam Trung Quốc sang Anh.

F: I suppose they would have made a welcome addition to the English diet.

IELTS TUTOR dịch: F: Tôi cho rằng chúng sẽ là một sự bổ sung đáng hoan nghênh cho chế độ ăn uống của người Anh.

M: Yes, I'm sure. Well apparently there was an English Duke who was particularly fond of bananas and he used to cultivate them in his hothouse, which is where you have to grow them in England, of course, because of the cool climate and they became quite popular in the UK. So he was the one responsible for cultivating the Cavendish banana which was then introduced into Australia.

IELTS TUTOR dịch: M: Vâng, tôi chắc chắn. Rõ ràng là có một Công tước người Anh đặc biệt thích chuối và ông ấy đã từng trồng chúng trong nhà kính của mình, đó là nơi bạn phải trồng chúng ở Anh, tất nhiên, vì khí hậu mát mẻ và chúng trở nên khá phổ biến ở Anh. Vì vậy, ông là người chịu trách nhiệm trồng giống chuối Cavendish sau đó được đưa vào Úc.

F: I see. And we've been growing them ever since?

IELTS TUTOR dịch: F: Tôi hiểu rồi. Và chúng ta đã trồng chúng kể từ đó?

M: Yes.

IELTS TUTOR dịch: M: Vâng.

F: Are they hard to grow?

IELTS TUTOR dịch: F: Chúng có khó trồng không?

M: Well, yes and no. To grow them in your garden, no, not really. But to grow them commercially you need to know what you’re doing. You see you only get one bunch of bananas per tree and it can take up to three years for a tree to bear fruit if you don’t do anything special to it. But this period is greatly reduced with modern growing methods, particularly in plantations where you have perfect tropical conditions.

IELTS TUTOR dịch: M: Vâng, có và không. Để trồng chúng trong khu vườn của bạn, không, không thực sự. Nhưng để phát triển chúng về mặt thương mại, bạn cần biết mình đang làm gì. Bạn thấy đấy, bạn chỉ thu được một nải chuối trên mỗi cây và có thể mất đến ba năm để cây ra trái nếu bạn không làm gì đặc biệt với nó. Nhưng thời kỳ này giảm đi rất nhiều với các phương pháp trồng trọt hiện đại, đặc biệt là ở các đồn điền nơi có điều kiện nhiệt đới hoàn hảo.

F: Right! So what are you looking at? One year? Two years?

IELTS TUTOR dịch: F: Đúng! Vậy, những gì bạn đang nhìn vào? Một năm? Hai năm?

M: No, no, around 15 months in good conditions for a tree to produce a bunch of bananas. And once you've got your bunch you cut the bunch and the plant down.

IELTS TUTOR dịch: M: Không, không, khoảng 15 tháng trong điều kiện tốt cây sẽ ra nải chuối. Và khi bạn đã có buồng của mình, bạn cắt cả buồng và cây xuống.

F: So how do the trees reproduce then?

IELTS TUTOR dịch: F: Vậy làm thế nào để cây sinh sản sau đó?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Well, bananas are normally grown from suckers which spring up around the parent plant, usually just above the plant. They tend to like to grow uphill or at least that's the common wisdom.

IELTS TUTOR dịch: M: Chà, chuối thường mọc từ chồi mọc xung quanh cây mẹ, thường là ngay phía trên cây con. Chúng có xu hướng thích phát triển trên đường dốc hoặc ít nhất đó là sự khôn ngoan thông thường.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

F: So that’s why banana plantations are usually on hillsides, is it?

IELTS TUTOR dịch: F: Vậy đó là lý do tại sao trồng chuối thường ở trên sườn đồi, phải không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • hillside: sườn đồi

M: Yes. They grow best like that.

IELTS TUTOR dịch: M: Vâng. Chúng phát triển tốt nhất như thế.

F: That’s interesting!

IELTS TUTOR dịch: F: Thật thú vị!

M: If you plant them in rich soil and give them plenty of water at the beginning of summer, then they should be well advanced by the beginning of winter when growth virtually stops. But in a country like England, they're hard to grow, although you can grow them in a hothouse.

IELTS TUTOR dịch: M: Nếu bạn trồng chúng trên đất giàu dinh dưỡng và tưới nhiều nước vào đầu mùa hè, thì chúng sẽ phát triển tốt vào đầu mùa đông khi sự tăng trưởng hầu như ngừng lại. Nhưng ở một đất nước như Anh, chúng rất khó trồng, mặc dù bạn có thể trồng chúng trong nhà kính.

F: But in Australia, it's not difficult?

IELTS TUTOR dịch: F: Nhưng ở Úc, nó không khó chứ?

M: No, though even here, the growers put plastic bags around the bunches to protect them and keep them warm. If you go up to the banana-growing districts, you'll see all these banana trees with plastic bags on them.

IELTS TUTOR dịch: M: Không, mặc dù ở đây, những người trồng đã bọc những chiếc túi nhựa xung quanh các buồng để bảo vệ và giữ ấm cho chúng. Nếu lên các huyện trồng chuối, bạn sẽ thấy toàn những cây chuối này đều được bọc túi ni-lông.

F: But how do they stop the bananas going bad before they reach the shops?

IELTS TUTOR dịch: F: Nhưng làm cách nào để chuối không bị hỏng trước khi đến các cửa hàng?

M: Well, the banana bunches are picked well before the fruit is ripe. Once you cut the bunch, the bananas stop growing but they do continue to ripen. The interesting thing is that once one banana ripens, it gives off a gas which then helps all the others to ripen so they pretty much all ripen within a few hours of each other.

IELTS TUTOR dịch: M: À, nải chuối thì hái kỹ trước khi quả chín. Một khi bạn cắt buồng, chuối ngừng phát triển nhưng chúng vẫn tiếp tục chín. Điều thú vị là khi một quả chuối chín, nó sẽ tỏa ra một loại khí giúp tất cả những quả khác chín nên gần như tất cả chúng đều chín cách nhau vài giờ.

F: Amazing! So do we export lots of bananas overseas, to Europe and Asia for instance?

IELTS TUTOR dịch: F: Tuyệt vời! Vậy chúng ta có xuất khẩu nhiều chuối ra nước ngoài, chẳng hạn như sang Châu Âu và Châu Á không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Well, oddly enough, no. I believe New Zealand takes a small proportion of the crop but otherwise, they're mostly grown for the domestic market, which is surprising when you think about it because we grow an enormous number of bananas each year.

IELTS TUTOR dịch: M: Chà, thật kỳ lạ, không. Tôi tin rằng New Zealand chiếm một tỷ lệ nhỏ trong vụ mùa nhưng nếu không, chúng chủ yếu được trồng cho thị trường nội địa, điều này thật đáng ngạc nhiên khi bạn nghĩ về điều đó bởi vì chúng tôi trồng một số lượng lớn chuối mỗi năm.

F: Yes, well thank you for all that information. I'm sure the tutorial paper will go really well you certainly seem to have done your research on the subject.

IELTS TUTOR dịch: F: Vâng, cảm ơn vì tất cả những thông tin đó. Tôi chắc chắn rằng bài hướng dẫn sẽ diễn ra rất tốt, có vẻ như bạn chắc chắn đã thực hiện nghiên cứu của mình về chủ đề này.

M: Let's hope so.

IELTS TUTOR dịch: M: Hãy hy vọng như vậy.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE