Dịch + giải thích transcript "What percentage of the workforce was employed in agriculture in the mid-1900s?" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "What percentage of the workforce was employed in agriculture in the mid-1900s?" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "What percentage of the workforce was employed in agriculture in the mid-1900s?" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "What percentage of the workforce was employed in agriculture in the mid-1900s?" IELTS LISTENING SECTION 4

LECTURER

IELTS TUTOR dịch: Giảng viên

I hope that this first session, which I've called 'An Introduction to British Agriculture', will provide a helpful background to the farm visits you'll be doing next week.

IELTS TUTOR dịch: Tôi hy vọng rằng phần đầu tiên này, mà tôi gọi là 'Giới thiệu về Nông nghiệp Anh', sẽ cung cấp thông tin cơ bản hữu ích cho chuyến thăm trang trại mà bạn sẽ thực hiện vào tuần tới.

I think I should start by emphasising that agriculture still accounts for a very important part of this country's economy. We are used to hearing the UK's society and economy described as being 'industrial' or even 'post-industrial', but we mustn't let this blind us to the fact that agriculture and its supporting industries still account for around 20% of our Gross National Product.

IELTS TUTOR dịch: Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu bằng việc nhấn mạnh rằng nông nghiệp vẫn chiếm một phần rất quan trọng trong nền kinh tế của đất nước này. Chúng ta thường nghe xã hội và nền kinh tế của Vương quốc Anh được mô tả là 'công nghiệp' hoặc thậm chí là 'hậu công nghiệp', nhưng chúng ta không được để điều này làm chúng ta mù quáng trước thực tế rằng nông nghiệp và các ngành công nghiệp hỗ trợ vẫn chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm quốc gia của chúng ta.

This figure is especially impressive, I think, when you bear in mind how very small a percentage of the UK workforce is employed in agriculture. This is not a recent development - you would have to go back to 1750 or so to find a majority of the workforce in this country working in agriculture. By the middle of the next century, in 1850 that is, it had fallen sharply to 10%, and then to 3% by the middle of the twentieth century.

IELTS TUTOR dịch: Con số này đặc biệt ấn tượng, tôi nghĩ, khi bạn nhớ rằng một tỷ lệ rất nhỏ lực lượng lao động của Vương quốc Anh được tuyển dụng trong nông nghiệp. Đây không phải là một sự phát triển gần đây - bạn sẽ phải quay trở lại khoảng năm 1750 hoặc lâu hơn để tìm thấy phần lớn lực lượng lao động ở quốc gia này làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Vào giữa thế kỷ tiếp theo, tức là vào năm 1850, nó đã giảm mạnh xuống còn 10%, và sau đó là 3% vào giữa thế kỷ XX.

And now just 2% of the workforces contribute 20% of GNP. How is this efficiency achieved? Well, my own view is that it owes a great deal to a history, over the last 50 or 60 years, of intelligent support by the state, mainly taking the form of helping farmers to plan ahead. Then the two other factors I should mention, both very important, are the high level of training amongst the agricultural workforce. And secondly, the recognition by farmers of the value of investing in technology.

IELTS TUTOR dịch: Và bây giờ chỉ 2% lực lượng lao động đóng góp 20% GNP. Hiệu quả này đạt được như thế nào? Chà, quan điểm của riêng tôi là nó có được rất nhiều nhờ vào lịch sử, trong hơn 50 hoặc 60 năm qua, sự hỗ trợ thông minh của nhà nước, chủ yếu dưới hình thức giúp nông dân lên kế hoạch trước. Sau đó, hai yếu tố khác mà tôi nên đề cập, cả hai đều rất quan trọng, là trình độ đào tạo cao của lực lượng lao động nông nghiệp. Và thứ hai, sự thừa nhận của nông dân về giá trị của việc đầu tư vào công nghệ.

Now, although the UK is a fairly small country, the geology and climate vary a good deal from region to region. For our purposes today we can divide the country broadly into three - I've marked them on the map here (indicates map).

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, mặc dù Vương quốc Anh là một quốc gia khá nhỏ, nhưng địa chất và khí hậu rất khác nhau giữa các vùng. Vì mục đích của chúng ta hôm nay, chúng ta có thể chia đất nước rộng rãi thành ba - Tôi đã đánh dấu chúng trên bản đồ ở đây (biểu thị bản đồ).

The region you'll get to know best, of course, is the north, where we are at present. The land here is generally hilly, and the soils thin. The climate up here, and you've already had evidence of this, is generally cool and wet. As you will see next week, the typical farm here in the North is a small, family-run concern, producing mainly wool and timber for the market.

IELTS TUTOR dịch: Tất nhiên, khu vực bạn sẽ hiểu rõ nhất là phía bắc, nơi chúng ta đang ở hiện tại. Đất đai ở đây nói chung là đồi núi, tầng đất mỏng. Khí hậu ở đây, và bạn đã có bằng chứng về điều này, nói chung là mát mẻ và ẩm ướt. Như bạn sẽ thấy vào tuần tới, trang trại điển hình ở miền Bắc này là một doanh nghiệp nhỏ do gia đình tự quản, sản xuất chủ yếu len và gỗ cho thị trường.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

If we contrast that with the Eastern region, over here (indicating on map), the east is flatter and more low-lying, with fertile soils and a mixed climate. Average farm-size is much bigger in the east, and farms are likely to be managed strictly on commercial lines. As for crops, well, the east is the UK's great cereal-producing region. However, increasingly significant areas are now also given over to high-quality vegetables for supply direct to the supermarkets.

IELTS TUTOR dịch: Nếu chúng ta đối chiếu với khu vực phía Đông, thì ở đây (biểu thị trên bản đồ), phía đông bằng phẳng và trũng hơn, đất đai màu mỡ và khí hậu hỗn hợp. Quy mô trang trại trung bình lớn hơn nhiều ở phía đông và các trang trại có thể được quản lý chặt chẽ theo dây chuyền thương mại. Đối với cây trồng, phía đông là vùng sản xuất ngũ cốc lớn của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các diện tích ngày càng lớn hiện nay cũng được dành cho các loại rau chất lượng cao để cung cấp trực tiếp cho các siêu thị.

The third broad region is the west, where it's a different story again. The climate is warmer than in the north and much wetter than in the east. The resulting rich soils in the west provide excellent pasture, and the farms there are quite large, typically around 800 hectares. The main products are milk, cheese and meat.

IELTS TUTOR dịch: Khu vực rộng lớn thứ ba là phía tây, nơi đây lại là một câu chuyện khác. Khí hậu ấm hơn ở phía bắc và ẩm ướt hơn nhiều so với ở phía đông. Kết quả là đất màu mỡ ở phía tây cung cấp đồng cỏ tuyệt vời và các trang trại ở đó khá lớn, thường rộng khoảng 800 ha. Các sản phẩm chính là sữa, phô mai và thịt.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

So, clearly, there are marked differences between regions. But this does not prevent quite a strong sense of solidarity amongst the farming community as a whole, right across the country. This solidarity comes in part from the need to present a united front in dealing with other powerful interest groups, such as government or the media. It also owes something to the close co-operation between all the agricultural training colleges, through which the great majority of farmers pass at the beginning of their careers. And a third factor making for solidarity is the national structure of the Farmers' Union, of which virtually all farmers are members.

Finally, in this short talk, I would like to say a little about the challenges facing farmers in the next...

IELTS TUTOR dịch:

Vì vậy, rõ ràng, có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực. Nhưng điều này không ngăn cản được tinh thần đoàn kết mạnh mẽ giữa cộng đồng nông dân nói chung, trên khắp đất nước. Sự đoàn kết này một phần xuất phát từ nhu cầu thể hiện một mặt trận thống nhất trong việc đối phó với các nhóm lợi ích có quyền lực khác, chẳng hạn như chính phủ hoặc giới truyền thông. Nó cũng có được điều gì đó từ sự hợp tác chặt chẽ giữa tất cả các trường cao đẳng đào tạo nông nghiệp, qua đó đại đa số nông dân đều trải qua khi bắt đầu sự nghiệp của họ. Và yếu tố thứ ba tạo nên sự đoàn kết là cơ cấu toàn quốc của Hội Nông dân, trong đó hầu như tất cả nông dân đều là thành viên.

Cuối cùng, trong cuộc nói chuyện ngắn này, tôi muốn nói một chút về những thách thức mà người nông dân phải đối mặt trong...

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE