Dịch + giải thích transcript "The driest continent" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "The driest continent" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "The driest continent" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "The driest continent" IELTS LISTENING SECTION 4

LECTURER:
Good morning. This morning we are continuing our look at Australia and its natural problems. Actually, dryness, or aridity, as it is generally called by geographers, is probably the most challenging of Australia's natural problems and so it is very important in this course for you to have a good understanding of the subject. For Australia, water is a precious resource and its wise management is of the greatest importance.

IELTS TUTOR dịch: GIẢNG VIÊN:
Chào buổi sáng. Sáng nay chúng ta tiếp tục xem xét nước Úc và các vấn đề tự nhiên của nó. Trên thực tế, khô hạn, hay sự khô cằn, như cách gọi chung của các nhà địa lý học, có lẽ là thách thức lớn nhất đối với các vấn đề tự nhiên của Úc và vì vậy điều rất quan trọng trong khóa học này là bạn phải hiểu rõ về chủ đề này. Đối với Australia, nước là một nguồn tài nguyên quý giá và việc quản lý nước một cách khôn ngoan có tầm quan trọng lớn nhất.

As I have said, Australia is a dry continent, second only to Antarctica in its lack of rainfall. Long hours of hot sunshine and searing winds give Australia an extremely high rate of evaporation, far more than in most other countries. It is estimated that approximately 87% of Australia's rainfall is lost through evaporation, compared with just over 60% in Europe and Africa and 48% in North America. You generally think of Africa as being a very hot and dry place, but it is not in comparison with Australia. In many parts of Australia standing water, that is dams, puddles and so forth, dry up rapidly and some rainfall barely penetrates the soil. The reason for this is that the moisture is absorbed by thirsty plants.

IELTS TUTOR dịch: Như tôi đã nói, Úc là một lục địa khô hạn, chỉ đứng sau Nam Cực về tình trạng thiếu mưa. Những giờ nắng nóng kéo dài và những cơn gió khắc nghiệt khiến tốc độ bốc hơi nước ở Úc cực kỳ cao, cao hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia khác. Người ta ước tính rằng khoảng 87% lượng mưa của Úc bị mất đi do bốc hơi, so với chỉ hơn 60% ở Châu Âu và Châu Phi và 48% ở Bắc Mỹ. Bạn thường nghĩ rằng Châu Phi là một nơi rất nóng và khô, nhưng nó không thể so sánh với Úc. Ở nhiều vùng của Úc, nước đọng, đó là đập, vũng nước, v.v., khô nhanh chóng và một lượng mưa hầu như không thấm vào đất. Lý do cho điều này là độ ẩm được hấp thụ bởi các cây khát nước.

Some parts of Australia are dry because rainwater seeps quickly through sandy soils and into the rock below. In parts of Australia this water which seeps through the sandy soil collects underground to form underground lakes. Water from these subterranean lakes can be pumped to the surface and tapped and so used for various purposes above the ground. In fact, extensive underground water resources are available over more than half of Australia's land area, but most of the water is too salty to be used for human consumption or for the irrigation of crops. However, most inland farmers do rely on this water for watering their animals and, where possible, to a lesser extent for irrigation. Underground water can flow very large distances and can be kept in underground reservoirs for a very long time. Water from these underground reservoirs bubbles to the surface as springs in some parts of the country, and these rare sources of permanent water were vital to early explorers of inland Australia, and to other pioneers last century, who used the springs for survival. But in many places levels have fallen drastically through continuous use over the years. This has necessitated the pumping of the water to the surface. Remarkably, underground water sources in Australia supply about 18% of total water consumption. So you can see it is quite an important source of water in this dry land.

IELTS TUTOR dịch: Một số vùng của Úc khô hạn vì nước mưa thấm nhanh qua đất cát và vào đá bên dưới. Ở một số vùng của Úc, nước thấm qua đất cát này sẽ tích tụ dưới lòng đất để tạo thành các hồ ngầm. Nước từ các hồ ngầm này có thể được bơm lên bề mặt, khai thác và sử dụng cho các mục đích khác nhau trên mặt đất. Trên thực tế, hơn một nửa diện tích đất đai của Úc có nhiều nguồn nước ngầm, nhưng phần lớn nước quá mặn để sử dụng cho con người hoặc tưới tiêu cho cây trồng. Tuy nhiên, hầu hết nông dân nội địa đều dựa vào nguồn nước này để tưới cho gia súc của họ và, nếu có thể, ở mức độ thấp hơn để tưới tiêu. Nước ngầm có thể chảy rất xa và có thể được giữ trong các hồ chứa ngầm trong một thời gian rất dài. Nước từ các hồ chứa dưới lòng đất này sủi bọt lên bề mặt dưới dạng suối ở một số vùng của đất nước và những nguồn nước vĩnh viễn hiếm có này rất quan trọng đối với những nhà thám hiểm đầu tiên của nội địa Úc và những người tiên phong khác vào thế kỷ trước, những người đã sử dụng suối để sinh tồn. Nhưng ở nhiều nơi, mức độ đã giảm mạnh do sử dụng liên tục trong nhiều năm. Điều này đòi hỏi phải bơm nước lên bề mặt. Đáng chú ý, nguồn nước ngầm ở Australia cung cấp khoảng 18% tổng lượng nước tiêu thụ. Vì vậy, bạn có thể thấy nó là một nguồn nước khá quan trọng ở vùng đất khô hạn này.

So, most of the consumption of water in Australia comes from water which is kept above ground. More than 300 dams regulate river flows around the country. The dams store water for a variety of functions, the rural irrigation of crops, without which many productive areas of the country would not be able to be farmed; the regulation of flooding, a serious problem which will be dealt with later in the course; and last but not least, the harnessing of the force of gravity for the generation of electricity.

IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, hầu hết lượng nước tiêu thụ ở Úc đến từ nước được giữ trên mặt đất. Hơn 300 con đập điều chỉnh dòng chảy của các con sông trên khắp đất nước. Các con đập trữ nước cho nhiều chức năng khác nhau, tưới tiêu nông thôn cho cây trồng, nếu không có nhiều vùng sản xuất của đất nước sẽ không thể canh tác được; điều tiết lũ lụt, một vấn đề nghiêm trọng sẽ được giải quyết sau trong khóa học; và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc khai thác lực hấp dẫn để tạo ra điện.

Ahh, that is all we have time for this morning, but you will be able to do further study on this important area in the library. I have a handout here with references on the subject, so if you are interested, please come up to the desk and take a copy. Next week's lecture is a case study of an outback farm and it will be going in to details about some of the problems we have discussed here...

IELTS TUTOR dịch: Ahh, đó là tất cả những gì chúng ta có cho sáng nay, nhưng bạn sẽ có thể nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực quan trọng này trong thư viện. Tôi có một tài liệu phát tay ở đây với các tài liệu tham khảo về chủ đề này, vì vậy nếu bạn quan tâm, vui lòng đến bàn và lấy một bản. Bài giảng tuần tới là một nghiên cứu điển hình về một trang trại hẻo lánh và nó sẽ đi vào chi tiết về một số vấn đề mà chúng ta đã thảo luận ở đây...

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE