Dịch + giải thích transcript "THE URBAN LANDSCAPE" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "THE URBAN LANDSCAPE" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "THE URBAN LANDSCAPE" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "THE URBAN LANDSCAPE" IELTS LISTENING SECTION 4

Good day, ladies and gentlemen. I have been asked today to talk to you about the urban landscape. There are two major areas that I will focus on in my talk: how vegetation can have a significant effect on urban climate, and how we can better plan our cities using trees to provide a more comfortable environment for us to live in.

IELTS TUTOR dịch: Chúc một ngày tốt lành, thưa quý vị và các bạn. Hôm nay tôi được yêu cầu nói chuyện với các bạn về cảnh quan đô thị. Có hai lĩnh vực chính mà tôi sẽ tập trung vào trong bài nói chuyện của mình: thảm thực vật có thể có ảnh hưởng đáng kể đến khí hậu đô thị và cách chúng ta có thể lập kế hoạch tốt hơn cho các thành phố của mình bằng cách sử dụng cây xanh để mang lại môi trường thoải mái hơn cho chúng ta sinh sống.

Trees can have a significant impact on our cities. They can make a city, as a whole, a bit less windy or a bit more windy, if that's what you want. They can make it a bit cooler if it's a hot summer day in an Australian city, or they can make it a bit more humid if it's a dry inland city. On the local scale - that is, in particular areas within the city - trees can make the local area more shady, cooler, more humid and much less windy. In fact trees and planting of various kinds can be used to make city streets actually less dangerous in particular areas. How do trees do all that, you ask?

IELTS TUTOR dịch: Cây xanh có thể có tác động đáng kể đến các thành phố của chúng ta. Chúng có thể làm cho toàn bộ thành phố bớt gió hơn một chút hoặc nhiều gió hơn một chút, nếu đó là điều bạn muốn. Chúng có thể làm cho tiết trời mát hơn một chút nếu đó là một ngày hè nóng nực ở một thành phố của Úc, hoặc chúng có thể làm cho tiết trời ẩm hơn một chút nếu đó là một thành phố nội địa khô ráo. Ở quy mô địa phương - tức là ở những khu vực cụ thể trong thành phố - cây cối có thể làm cho khu vực địa phương đó trở nên râm mát hơn, mát lạnh hơn, ẩm hơn và ít gió hơn nhiều. Trên thực tế, cây cối và các loại cây trồng khác nhau có thể được sử dụng để làm cho đường phố thành phố thực sự ít nguy hiểm hơn ở những khu vực cụ thể. Làm thế nào để cây làm tất cả những điều đó, liệu bạn có tự hỏi?

Well, the main difference between a tree and a building is a tree has got an internal mechanism to keep the temperature regulated. It evaporates water through its leaves and that means that the temperature of the leaves is never very far from our own body temperature. The temperature of a building surface on a hot sunny day can easily be twenty degrees more than our temperature. Trees, on the other hand, remain cooler than buildings because they sweat. This means that they can humidify the air and cool it - a property which can be exploited to improve the local climate.

IELTS TUTOR dịch: Chà, sự khác biệt chính giữa một cái cây và một tòa nhà là cái cây có một cơ chế bên trong để giữ cho nhiệt độ được điều hòa. Nó làm bay hơi nước qua lá của nó và điều đó có nghĩa là nhiệt độ của lá không bao giờ khác quá xa so với nhiệt độ cơ thể của chúng ta. Nhiệt độ bề mặt tòa nhà vào một ngày nắng nóng có thể dễ dàng cao hơn 20 độ so với nhiệt độ của chúng ta. Mặt khác, cây cối vẫn mát hơn các tòa nhà vì chúng đổ mồ hôi. Điều này có nghĩa là chúng có thể làm ẩm và làm mát không khí - một đặc tính có thể được khai thác để cải thiện khí hậu địa phương.

Trees can also help break the force of winds. The reason that high buildings make it windier at ground level is that, as the wind goes higher and higher, it goes faster and faster. When the wind hits the building, it has to go somewhere. Some of it goes over the top and some goes around the sides of the building, forcing those high level winds down to ground level. That doesn't happen when you have trees. Trees filter the wind and considerably reduce it, preventing those very large strong gusts that you so often find around tall buildings.

IELTS TUTOR dịch: Cây cối cũng có thể giúp phá vỡ sức gió. Lý do mà các tòa nhà cao tầng làm cho gió thổi mạnh hơn ở mặt đất là vì khi gió càng lên cao, nó càng đi nhanh hơn. Khi gió đập vào tòa nhà, nó phải đi đâu đó. Một số đi qua đỉnh và một số đi vòng quanh các mặt của tòa nhà, buộc những cơn gió cấp độ cao đó rơi xoáy xuống mặt đất. Điều đó không xảy ra khi bạn có cây cối. Cây cối lọc gió và giảm đáng kể gió, ngăn những cơn gió mạnh rất lớn mà bạn thường thấy xung quanh các tòa nhà cao tầng.

Another problem in built-up areas is that traffic noise is intensified by tall buildings. By planting a belt of trees at the side of the road, you can make things a little quieter, but much of the vehicle noise still goes through the trees. Trees can also help reduce the amount of noise in the surroundings, although the effect is not as large as people like to think. Low-frequency noise, in particular, just goes through the trees as though they aren't there.

IELTS TUTOR dịch: Một vấn đề khác trong các khu vực đã xây dựng là tiếng ồn giao thông tăng lên bởi các tòa nhà cao tầng. Bằng cách trồng một vành đai cây ở bên đường, bạn có thể làm cho mọi thứ yên tĩnh hơn một chút, nhưng phần lớn tiếng ồn của xe cộ vẫn lọt qua những tán cây. Cây xanh cũng có thể giúp giảm lượng tiếng ồn trong môi trường xung quanh, mặc dù hiệu quả không lớn như mọi người vẫn nghĩ. Đặc biệt, tiếng ồn tần số thấp chỉ xuyên qua những cái cây như thể chúng không có ở đó.

Although trees can significantly improve the local climate, they do however take up a lot of space. There are root systems to consider and branches blocking windows and so on. It may therefore be difficult to fit trees into the local landscape. There is not a great deal you can do if you have what we call a street canyon - a whole set of high-rises enclosed in a narrow street. Trees need water to grow. They also need some sunlight to grow and you need room to put them. If you have the chance of knocking buildings down and replacing them, then suddenly you can start looking at different ways to design the streets and to introduce ...
(fade out)

IELTS TUTOR dịch: Mặc dù cây xanh có thể cải thiện đáng kể khí hậu địa phương, tuy nhiên chúng chiếm rất nhiều không gian. Có các hệ thống gốc để xem xét và các nhánh cây chặn cửa sổ, v.v. Do đó, có thể khó trồng cây phù hợp với cảnh quan địa phương. Bạn sẽ chẳng thể làm được gì nhiều nếu có cái mà chúng ta gọi là hẻm núi đường phố - toàn bộ các tòa nhà cao tầng nằm trong một con phố hẹp. Cây cần nước để phát triển. Chúng cũng cần một ít ánh sáng mặt trời để phát triển và bạn cần có chỗ để đặt chúng. Nếu bạn có cơ hội phá bỏ các tòa nhà và thay thế chúng, thì đột nhiên bạn có thể bắt đầu xem xét các cách khác nhau để thiết kế đường phố và giới thiệu ...
(biến mất)

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE