Dịch + giải thích transcript "SHARKS IN AUSTRALIA" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "SHARKS IN AUSTRALIA" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "SHARKS IN AUSTRALIA" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "SHARKS IN AUSTRALIA" IELTS LISTENING SECTION 4

Lecturer: Today we’re going to look at one of my favourite fish—the shark. As you know, sharks have a reputation for being very dangerous creatures capable of injuring or killing humans, and I’d like to talk about sharks in Australia.

IELTS TUTOR dịch: Giảng viên: Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một trong những loài cá yêu thích của tôi - cá mập. Như bạn đã biết, cá mập nổi tiếng là loài sinh vật rất nguy hiểm có khả năng làm bị thương hoặc giết chết con người, và tôi muốn nói về cá mập ở Úc.

Sharks are rather large fish, often growing to over ten metres and the longest sharks caught in Australia have reached sixteen metres. Sharks vary in weight with size and breed, of course, but the heaviest shark caught in Australia was a White Pointer—that weighed seven hundred and ninety-five kilograms —quite a size! Sharks have a different structure to most fish: instead of a skeleton made of bone, they have a tough elastic skeleton of cartilage.

IELTS TUTOR dịch: Cá mập là loài cá khá lớn, thường dài tới hơn 10 mét và con cá mập dài nhất bị bắt ở Úc đã lên tới 16 mét. Tất nhiên, trọng lượng của cá mập khác nhau tùy theo kích thước và giống, nhưng con cá mập nặng nhất bị bắt ở Úc là White Pointer—con nặng bảy trăm chín mươi lăm ki-lô-gam—khá lớn! Cá mập có cấu trúc khác với hầu hết các loài cá: thay vì có bộ xương bằng xương, chúng có bộ xương sụn đàn hồi dẻo dai.

Unlike bone, this firm, pliable material is rather like your nose and allows the shark to bend easily as it swims. The shark’s skin isn’t covered with scales, like other fish: instead, the skin’s covered with barbs, giving it a rough texture like sandpaper. As you know, sharks are very quick swimmers. This is made possible by their fins, one set at the side and another set underneath the body, and the tail also helps the shark move forward quickly.

IELTS TUTOR dịch: Không giống như xương, vật liệu dẻo và chắc này giống như mũi của bạn và cho phép cá mập uốn cong dễ dàng khi nó bơi. Da của cá mập không phủ vảy như các loài cá khác: thay vào đó, da được bao phủ bởi ngạnh, tạo cho nó kết cấu thô ráp như giấy nhám. Như bạn đã biết, cá mập bơi rất nhanh. Điều này có thể thực hiện được nhờ các vây của chúng, một bộ ở bên cạnh và một bộ khác bên dưới cơ thể, đồng thời đuôi cũng giúp cá mập tiến về phía trước một cách nhanh chóng.

Unlike other fish, sharks have to keep swimming if they want to stay at a particular depth, and they rarely swim at the surface. Mostly, they swim at the bottom of the ocean, scavenging and picking up food that’s lying on the ocean floor. While most other animals, including fish, hunt their prey by means of their eyesight, sharks hunt essentially by smell. They have a very acute sense of smell—and can sense the presence of food long before they can see it.

IELTS TUTOR dịch: Không giống như các loài cá khác, cá mập phải tiếp tục bơi nếu chúng muốn ở một độ sâu nhất định và chúng hiếm khi bơi trên mặt nước. Phần lớn, chúng bơi dưới đáy đại dương, nhặt nhạnh và nhặt thức ăn nằm dưới đáy đại dương. Trong khi hầu hết các loài động vật khác, bao gồm cả cá, săn mồi bằng thị giác, thì cá mập săn mồi chủ yếu bằng khứu giác. Chúng có khứu giác rất nhạy bén—và có thể cảm nhận được sự hiện diện của thức ăn từ rất lâu trước khi chúng có thể nhìn thấy nó.

In Australia, where people spend a lot of time at the beach, the government has realised that it must prevent sharks from swimming near its beaches. As a result, they’ve introduced a beach-netting program. Beach-netting, or meshing, involves setting large nets parallel to the shore; this means that the nets on New South Wales beaches are set on one day, and then lifted and taken out to sea on the next day. When shark netting first began in 1939, only the Sydney metropolitan beaches were meshed—these beaches were chosen because beaches near the city are usually the most crowded with swimmers. Ten years later, in 1949, systematic meshing was extended to include the beaches to the south of Sydney. As a result of the general success of the program in Sydney, shark meshing was introduced to the state of Queensland around 1970. The New Zealand authorities also looked at it but considered meshing uneconomical—as did Tahiti in the Pacific. At around the same time, South Africa introduced meshing to some of its most popular swimming beaches.

IELTS TUTOR dịch: Ở Úc, nơi mọi người dành nhiều thời gian ở bãi biển, chính phủ đã nhận ra rằng họ phải ngăn cá mập bơi gần các bãi biển của họ. Do đó, họ đã giới thiệu một chương trình vè sự giăng lưới trên bãi biển. Đánh lưới trên bãi biển, hay giăng lưới, liên quan đến việc đặt những tấm lưới lớn song song với bờ biển; điều này có nghĩa là lưới trên các bãi biển của New South Wales được giăng vào một ngày, sau đó được dỡ lên và đưa ra biển vào ngày hôm sau. Khi hoạt động đánh bắt cá mập lần đầu tiên bắt đầu vào năm 1939, chỉ có các bãi biển ở đô thị Sydney được giăng lưới—những bãi biển này được chọn vì các bãi biển gần thành phố thường có đông người bơi lội nhất. Mười năm sau, vào năm 1949, việc chia lưới có hệ thống đã được mở rộng để bao gồm các bãi biển ở phía nam Sydney. Nhờ thành công chung của chương trình ở Sydney, việc chia lưới cá mập đã được giới thiệu đến bang Queensland vào khoảng năm 1970. Các nhà chức trách New Zealand cũng đã xem xét nó nhưng cho rằng việc chia lưới là không kinh tế—cũng như Tahiti ở Thái Bình Dương. Đồng thời, Nam Phi đã giới thiệu lưới cho một số bãi biển bơi nổi tiếng nhất của mình.

When meshing began, approximately fifteen hundred sharks were caught in the first year. However, this declined in the years that followed, and since that time, the average annual catch has been only about a hundred and fifty a year. The majority of sharks are caught during the warmest months, from November to February, when sharks are most active and when both the air and the ocean are at their maximum temperature.

IELTS TUTOR dịch: Khi bắt đầu đánh lưới, khoảng 1.500 con cá mập đã bị bắt trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, điều này đã giảm trong những năm sau đó, và kể từ thời điểm đó, sản lượng đánh bắt trung bình hàng năm chỉ vào khoảng 150 con một năm. Phần lớn cá mập bị đánh bắt trong những tháng ấm nhất, từ tháng 11 đến tháng 2, khi cá mập hoạt động mạnh nhất và khi cả không khí và đại dương ở nhiệt độ tối đa.

Despite quite large catches, some people believe that shark meshing is not the best way to catch sharks. It’s not that they think sharks are afraid of nets, or because they eat holes in them, because neither of these is true. But meshing does appear to be less effective than some other methods, especially when there are big seas with high rolling waves and strong currents and anything that lets the sand move—the sand that’s holding the nets down. When this moves the nets will also become less effective.

IELTS TUTOR dịch: Mặc dù sản lượng đánh bắt khá lớn, một số người tin rằng lưới cá mập không phải là cách tốt nhất để bắt cá mập. Không phải họ nghĩ cá mập sợ lưới hay vì chúng ăn những lỗ thủng trên lưới, bởi vì cả hai điều này đều không đúng. Nhưng việc giăng lưới dường như kém hiệu quả hơn so với một số phương pháp khác, đặc biệt là khi có những vùng biển lớn với sóng cuộn cao và dòng chảy mạnh và bất cứ thứ gì cho phép cát di chuyển—cát đang giữ lưới. Khi điều này di chuyển, lưới cũng sẽ trở nên kém hiệu quả hơn.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE