Dịch + giải thích transcript "HOUSEHOLD WASTE RECYCLING" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "HOUSEHOLD WASTE RECYCLING" IELTS LISTENING SECTION 4.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "HOUSEHOLD WASTE RECYCLING" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "HOUSEHOLD WASTE RECYCLING" IELTS LISTENING SECTION 4

Well, my group has been doing a project on how household waste is recycled in Britain. We were quite shocked to discover that only 9% of people here in the UK make an effort to recycle their household waste. This is a lower figure than in most other European countries, and needs to increase dramatically in the next few years if the government is going to meet its recycling targets.

IELTS TUTOR dịch: Chà, nhóm của tôi đang thực hiện một dự án về cách tái chế rác thải sinh hoạt ở Anh. Chúng tôi đã rất sốc khi phát hiện ra rằng chỉ có 9% người dân ở Vương quốc Anh nỗ lực tái chế rác thải sinh hoạt của họ. Đây là con số thấp hơn so với hầu hết các quốc gia châu Âu khác và cần phải tăng lên đáng kể trong vài năm tới nếu chính phủ muốn đạt được các mục tiêu tái chế.

The agreed targets for the UK mean that by 2008 we must reduce our carbon dioxide emissions by 12.5%, compared with 1990. And recycling can help to achieve that goal, in two main ways: the production of recycled glass and paper uses much less energy than producing them from virgin materials, and also recycling reduces greenhouse gas emissions from landfill sites and incineration plants.

IELTS TUTOR dịch: Các mục tiêu đã thống nhất cho Vương quốc Anh có nghĩa là đến năm 2008, chúng ta phải giảm 12,5% lượng khí thải carbon dioxide so với năm 1990. Và việc tái chế có thể giúp đạt được mục tiêu đó, theo hai cách chính: sản xuất thủy tinh và giấy tái chế sử dụng ít năng lượng hơn nhiều hơn là sản xuất chúng từ nguyên liệu thô, đồng thời tái chế cũng làm giảm lượng khí thải nhà kính từ các bãi chôn lấp và nhà máy đốt rác.

As part of our project, we carried out a survey of people in the street, and the thing that came up over and over again is that people don't think it's easy enough to recycle their waste. One problem is that there aren't enough 'drop-off' sites, that is, the places where the public are supposed to take their waste.

IELTS TUTOR dịch: Là một phần trong dự án của chúng tôi, chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát về những người dân trên đường phố, và một điều đã diễn ra lặp đi lặp lại là mọi người không nghĩ rằng việc tái chế rác thải của họ là đủ dễ dàng. Một vấn đề là không có đủ địa điểm 'bỏ rác', tức là những nơi mà công chúng phải đổ rác.

We also discovered that waste that's collected from householders is taken to places called 'bring banks', for sorting and baling into loads. One problem here is taking out everything that shouldn't have been placed in the recycling containers: people put all sorts of things into bottle banks, like plastic bags and even broken umbrellas. All this has to be removed by hand. Another difficulty is that toughened glass used for cooking doesn't fully melt at the temperature required for other glass, and so that also has to be picked out by hand.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi cũng phát hiện ra rằng rác thải được thu gom từ các hộ gia đình được đưa đến những nơi được gọi là 'ngân hàng mang đến (chứa những vỏ chai)', để phân loại và đóng thành kiện. Một vấn đề ở đây là loại bỏ mọi thứ không nên cho vào thùng tái chế: mọi người bỏ đủ thứ vào ngân hàng chai, như túi nhựa và thậm chí cả ô bị hỏng. Tất cả điều này phải được loại bỏ bằng tay. Một khó khăn khác là kính cường lực dùng để nấu ăn không nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ cần thiết đối với các loại kính khác, nên cũng phải nhặt bằng tay.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Glass is easy to recycle because it can be reused over and over again without becoming weaker. Two million tons of glass is thrown away each year, that is, seven billion bottles and jars; but only 500.000 tons of that is collected and recycled.

IELTS TUTOR dịch: Thủy tinh rất dễ tái chế vì nó có thể được tái sử dụng nhiều lần mà không bị yếu đi. Hai triệu tấn thủy tinh bị vứt bỏ mỗi năm, tức là bảy tỷ chai lọ; nhưng chỉ 500.000 tấn trong số đó được thu gom và tái chế.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Oddly enough, half the glass that's collected is green, and a lot of that is imported, so more green glass is recycled than the UK needs. As a result, new uses are being developed for recycled glass, particularly green glass, for example in fibreglass manufacture and water filtration. A company called CLF Aggregates makes a product for roads, and 30% of the material is crushed glass. For recycling paper, Britain comes second in Europe with 40%, behind Germany's amazing 70%.

IELTS TUTOR dịch: Thật kỳ lạ, một nửa số thủy tinh được thu thập là thủy tinh xanh và phần lớn trong số đó được nhập khẩu, vì vậy lượng thủy tinh xanh được tái chế nhiều hơn nhu cầu của Vương quốc Anh. Do đó, các ứng dụng mới đang được phát triển cho thủy tinh tái chế, đặc biệt là thủy tinh xanh, ví dụ như trong sản xuất sợi thủy tinh và lọc nước. Một công ty tên là CLF Aggregate sản xuất một sản phẩm dành cho đường bộ và 30% nguyên liệu là thủy tinh nghiền. Đối với giấy tái chế, Anh đứng thứ hai ở châu Âu với 40%, sau Đức với 70%.

When recycling started, there were quality problems, so it was difficult to use recycled paper in office printers. But these problems have now been solved, and Martin's, based in South London, produces a range of office stationery which is 100% recycled, costs the same as normal paper and is of equally high quality.

IELTS TUTOR dịch: Khi quá trình tái chế bắt đầu, có những vấn đề về chất lượng nên rất khó sử dụng giấy tái chế trong máy in văn phòng. Nhưng những vấn đề này hiện đã được giải quyết và Martin's, có trụ sở tại Nam Luân Đôn, sản xuất nhiều loại văn phòng phẩm được tái chế 100%, có giá tương đương với giấy thông thường và có chất lượng cao không kém.

But this high quality comes at a cost in terms of the waste produced during the process. Over a third of the waste paper that comes in can't be used in the recycled paper, leaving the question of what to do with it. One firm, Papersave, currently sells this to farmers as a soil conditioner, though this practice will soon be banned because of transport costs and the smell, and the company is looking into the possibility of alternative uses.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng chất lượng cao này phải trả giá bằng chất thải được tạo ra trong quá trình này. Hơn một phần ba lượng giấy thải đi vào không thể được sử dụng trong giấy tái chế, đặt ra câu hỏi phải làm gì với nó. Một công ty, Papersave, hiện đang bán thứ này cho nông dân như một chất điều hòa đất, mặc dù cách làm này sẽ sớm bị cấm do chi phí vận chuyển và mùi hôi, và công ty đang xem xét khả năng sử dụng thay thế.

Plastic causes problems, because there are so many different types of plastic in use today, and each one has to be dealt with differently. Pacrite recycles all sorts of things, from bottles to car bumpers, and one of its most successful activities is recycling plastic bottles to make containers which are used all over the country to collect waste.

IELTS TUTOR dịch: Nhựa gây ra nhiều vấn đề, bởi vì ngày nay có rất nhiều loại nhựa khác nhau được sử dụng và mỗi loại phải được xử lý theo cách khác nhau. Pacrite tái chế đủ thứ, từ chai lọ đến cản xe hơi, và một trong những hoạt động thành công nhất của công ty là tái chế chai nhựa để làm thùng chứa được sử dụng trên khắp đất nước để thu gom rác thải.

The Save-a-Cup scheme was set up by the vending and plastics industries to recycle as many as possible of the three-and-a-half billion polystyrene cups used each year. At the moment 500 million polycups are collected, processed and sold on to other businesses, such as Waterford, which turns the cups into pencils, and Johnson & Jones, a Welsh-based firm, which has developed a wide variety of items, including business cards.

IELTS TUTOR dịch: Chương trình Save-a-Cup được thiết lập bởi các ngành công nghiệp nhựa và bán hàng tự động để tái chế càng nhiều càng tốt trong số ba tỷ rưỡi cốc polystyrene được sử dụng mỗi năm. Hiện tại, 500 triệu cốc đa năng được thu thập, xử lý và bán cho các doanh nghiệp khác, chẳng hạn như Waterford, công ty biến cốc thành bút chì và Johnson & Jones, một công ty có trụ sở tại xứ Wales, đã phát triển nhiều loại mặt hàng, bao gồm cả kinh doanh thẻ.

Well, to sum up, there seems to be plenty of research going on into how to re-use materials, but the biggest problem is getting people to think about recycling instead of throwing things away. At least doing the research made us much more careful.

IELTS TUTOR dịch: Tóm lại, dường như có rất nhiều nghiên cứu về cách tái sử dụng vật liệu, nhưng vấn đề lớn nhất là khiến mọi người nghĩ về việc tái chế thay vì vứt bỏ mọi thứ. Ít nhất thì việc nghiên cứu cũng khiến chúng tôi cẩn thận hơn nhiều.

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE