Dịch + giải thích transcript "IRELAND IN THE NEOLITHIC PERIOD" IELTS LISTENING SECTION 4

· Cam,Environment

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "IRELAND IN THE NEOLITHIC PERIOD" IELTS LISTENING SECTION 4

III. Dịch + giải thích transcript "IRELAND IN THE NEOLITHIC PERIOD" IELTS LISTENING SECTION 4

Good morning everyone. Last week we were looking at the hunter-gatherers in Ireland, across the Irish Sea from England. Today, we’re going to move on to the period between four and six thousand years ago, known as the Neolithic period, which is when a total farming economy was introduced in Ireland.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng mọi người. Tuần trước chúng tôi đã xem xét những người săn bắn hái lượm ở Ireland, bên kia biển Ireland từ Anh. Hôm nay, chúng ta sẽ chuyển sang giai đoạn từ bốn đến sáu nghìn năm trước, được gọi là thời kỳ đồ đá mới, đó là khi nền kinh tế nông nghiệp toàn diện được giới thiệu ở Ireland.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Now, there are several hypotheses about the origins of the first Neolithic settlers in Ireland, but most of these contain problems. For instance, there are considerable archaeological difficulties about the theory that they came from England. The evidence doesn’t really add up. But there are even greater practical problems about the theory that they came directly from continental Europe. For one thing, it’s not clear just how sufficient numbers of men and women could have been transported to Ireland to establish a viable population. As you know, the hunter-gatherer economy which existed beforehand was based on small scattered groups. The farming economy would almost certainly have required much larger communities to do all the work needed to plant and tend sufficient crops to sustain them through the year. The early farmers kept various animals, including cattle and sheep. There’s also evidence of pigs, but it is possible that these could have been descended from the native wild species.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, có một số giả thuyết về nguồn gốc của những người định cư thời kỳ đồ đá mới đầu tiên ở Ireland, nhưng hầu hết những giả thuyết này đều có vấn đề. Ví dụ, có những khó khăn đáng kể về khảo cổ học về giả thuyết cho rằng chúng đến từ Anh. Bằng chứng không thực sự có lý. Nhưng thậm chí còn có những vấn đề thực tế lớn hơn về lý thuyết rằng chúng đến trực tiếp từ lục địa châu Âu. Đối với một điều, không rõ có bao nhiêu đàn ông và phụ nữ có thể được chuyển đến Ireland để thiết lập một dân số khả thi. Như bạn đã biết, nền kinh tế săn bắn hái lượm tồn tại trước đây dựa trên các nhóm nhỏ sống rải rác. Nền kinh tế nông nghiệp gần như chắc chắn sẽ yêu cầu các cộng đồng lớn hơn nhiều thực hiện tất cả các công việc cần thiết để trồng trọt và chăm sóc đủ cây trồng để duy trì chúng trong suốt cả năm. Những người nông dân đầu tiên nuôi nhiều loại động vật khác nhau, bao gồm cả gia súc và cừu. Cũng có bằng chứng về lợn, nhưng có thể chúng có nguồn gốc từ các loài hoang dã bản địa.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Now, we know from modern farming that if the level of breeding stock falls below about three hundred females, the future of the species locally is at risk. So we must assume that from the beginnings of Neolithic farming the number of breeding sheep would have considerably exceeded three hundred, and the national cattle herd must have been of a similar size. The question is how these were brought to the area and where they came from.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, chúng ta biết từ canh tác hiện đại rằng nếu mức giống trong đàn giảm xuống dưới khoảng ba trăm con cái, thì tương lai của loài này tại địa phương sẽ gặp rủi ro. Vì vậy, chúng ta phải giả định rằng ngay từ thời kỳ đầu của nền nông nghiệp thời kỳ đồ đá mới, số lượng cừu sinh sản đã vượt quá 300 con, và đàn gia súc quốc gia cũng phải có quy mô tương tự. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào những giống này được đưa đến khu vực này và chúng đến từ đâu.

It’s usually suggested that the Neolithic settlers used skin-covered boats to transport livestock. But this method would have severely restricted the range of the colonising fleets. The sheer volume of animal transport necessary means it’s unlikely that this livestock could have been brought from anywhere further than England.

IELTS TUTOR dịch: Người ta thường gợi ý rằng những người định cư thời kỳ đồ đá mới đã sử dụng những chiếc thuyền bọc da để vận chuyển gia súc. Nhưng phương pháp này sẽ hạn chế nghiêm trọng phạm vi hoạt động của các hạm đội thuộc địa. Khối lượng lớn động vật vận chuyển cần thiết có nghĩa là không chắc rằng vật nuôi này có thể được mang đến từ bất kỳ nơi nào xa hơn nước Anh.

What about crops? Well, two main cereal crops were introduced to Ireland during this time: wheat and barley, both in several varieties. The main evidence for their presence consists of impressions on pottery, where a cereal grain accidentally became embedded in the surface of a pot before it was fired. The grain itself was destroyed by the firing, but it left an impression on the pot which could be studied and identified by botanists.

IELTS TUTOR dịch: Còn cây trồng thì sao? Chà, hai loại ngũ cốc chính đã được đưa vào Ireland trong thời gian này: lúa mì và lúa mạch, cả hai đều có nhiều loại. Bằng chứng chính cho sự hiện diện của chúng bao gồm các dấu vết trên đồ gốm, nơi một hạt ngũ cốc vô tình dính vào bề mặt của một cái nồi trước khi nó được nung. Bản thân hạt đã bị phá hủy khi nung, nhưng nó đã để lại dấu ấn trên chiếc bình mà các nhà thực vật học có thể nghiên cứu và xác định.

Let's turn our attention now to the farming technology available at that time. Before the cereal crops could be planted, it would have been necessary to clear the forest and to break the ground by ploughing. The stone blade of a plough has been discovered during excavation in County Mayo in western Ireland. The body of the plough would have been of wood and could have been drawn by people, but it’s also likely that cattle were used.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ chúng ta hãy chú ý đến công nghệ canh tác có sẵn tại thời điểm đó. Trước khi có thể trồng ngũ cốc, cần phải phát quang rừng và cày xới đất. Lưỡi cày bằng đá đã được phát hiện trong quá trình khai quật ở County Mayo ở phía tây Ireland. Thân cày có thể bằng gỗ và có thể do người kéo, nhưng cũng có khả năng là do gia súc sử dụng.

Now, the cultivation of crops and the husbandry of livestock brought about changes in people’s lifestyle such as the type of shelters they made. For one thing, instead of moving from place to place they needed permanent dwellings. The stone axes used to chop down trees to make these dwellings were far superior to any that the Stone Age hunter-gatherers used.

IELTS TUTOR dịch: Giờ đây, việc trồng trọt và chăn nuôi gia súc đã mang lại những thay đổi trong lối sống của người dân, chẳng hạn như loại nơi trú ẩn mà họ tạo ra. Trước hết, thay vì di chuyển từ nơi này sang nơi khác, họ cần nơi ở lâu dài. Những chiếc rìu đá được sử dụng để chặt cây để làm những ngôi nhà này vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ chiếc rìu nào mà những người săn bắt hái lượm thời kỳ đồ đá đã sử dụng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

To make the axes, sources of suitable stone had to be found and systematically exploited. These so-called ’axe factories’ were really quarries rather than factories, as the manufacture of the axes wasn’t regularly performed on the quarry site. However, after the axe had been chipped into shape, they needed water and sand for grinding and polishing, so a high mountainside wouldn’t have been an appropriate place for this. So this final stage of the manufacture must have been carried out close to water and sure enough, there’s ample evidence of this at coastal sites.

IELTS TUTOR dịch: Để làm rìu, các nguồn đá phù hợp phải được tìm và khai thác một cách có hệ thống. Cái gọi là 'nhà máy sản xuất rìu' này thực sự là mỏ đá chứ không phải là nhà máy, vì việc sản xuất rìu không được thực hiện thường xuyên tại địa điểm khai thác đá. Tuy nhiên, sau khi chiếc rìu đã được đẽo thành hình, họ cần nước và cát để mài và đánh bóng, vì vậy sườn núi cao không phải là nơi thích hợp cho việc này. Vì vậy, giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất này phải được thực hiện gần mặt nước và chắc chắn, có nhiều bằng chứng về điều này tại các địa điểm ven biển.

Now it’s clear that these Neolithic axes were transported all over Ireland, as well as to Scotland and the south of England. It’s not really surprising that axes from ‘axe factories’ in England have also been found in Ireland. At the very least, this indicates that there was a link between the two islands during that period.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ rõ ràng là những chiếc rìu thời kỳ đồ đá mới này đã được vận chuyển khắp Ireland, cũng như đến Scotland và miền nam nước Anh. Không thực sự ngạc nhiên khi những chiếc rìu từ 'nhà máy sản xuất rìu' ở Anh cũng được tìm thấy ở Ireland. Ít nhất, điều này chỉ ra rằng có một mối liên hệ giữa hai hòn đảo trong thời kỳ đó.

One of the most useful innovations of the colonisers was pottery making, which was quite unknown to Irish hunter-gatherers. The pottery was probably made by shaping clay into a ball with the hand, and then hollowing it until the walls were the right thickness. After firing, the outside was often polished. This would have helped the pots to retain water, as they weren’t glazed. Now we know that the clay used usually came from local sources, which suggests that manufacture was on a fairly small scale, even though thousands of fragments are usually found at Neolithic sites.

IELTS TUTOR dịch: Một trong những sáng kiến hữu ích nhất của những người khai hoang là làm đồ gốm, thứ mà những người săn bắt hái lượm Ireland còn khá xa lạ. Đồ gốm có thể được tạo ra bằng cách dùng tay nặn đất sét thành một quả bóng, sau đó làm rỗng nó cho đến khi các bức tường có độ dày phù hợp. Sau khi nung, bên ngoài thường được đánh bóng. Điều này sẽ giúp những chiếc chậu giữ nước vì chúng không được tráng men. Bây giờ chúng tôi biết rằng đất sét được sử dụng thường đến từ các nguồn địa phương, điều này cho thấy rằng quá trình sản xuất ở quy mô khá nhỏ, mặc dù hàng ngàn mảnh vỡ thường được tìm thấy tại các địa điểm thời kỳ đồ đá mới.

In the course of time decoration began to appear. At first, this looked like a series of stitches and was just around the tops of the pots. This could have been an imitation of earlier vessels which were made of leather sewn onto wood. Then eventually pots with decoration all over...

IELTS TUTOR dịch: Theo thời gian, trang trí bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu, nó trông giống như một loạt các mũi khâu và chỉ quanh miệng chậu. Đây có thể là đồ giả của những chiếc bình trước đó được làm bằng da khâu vào gỗ. Sau đó, cuối cùng là những chiếc chậu có trang trí khắp nơi...

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE