Dịch + giải thích transcript "Sea Life Centre - information" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Sea Life Centre - information" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Sea Life Centre - information" IELTS LISTENING SECTION 2

Okay, so hi, everybody and welcome to the Sea Life Centre. Before you start on your tour, I just like to give you some information about things to look out for as you go. Well, first of all, I guess some of you may have been here before and may be surprised to see the name has changed. We’re not called world of water anymore. Since the beginning of this summer, we’ve been renamed and we’ve also made a few other changes. However, the main attractions like the aquarium, the crocodiles, the penguins and so on are still here. But we have a new restaurant and the picnic area. And the latest thing that we have on it was only finished last week is the splash ride. This is an exciting new area of the center and is pretty scary and of course, you do get a bit wet, so make sure you’re not wearing your best clothes.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, xin chào mọi người và chào mừng đến với Trung tâm Sinh vật biển. Trước khi bạn bắt đầu chuyến tham quan của mình, tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một số thông tin về những điều cần lưu ý khi bạn đi. Trước hết, tôi đoán một số bạn có thể đã ở đây trước đây và có thể ngạc nhiên khi thấy tên đã thay đổi. Chúng tôi không còn được gọi là “Thế giới đại dương” nữa. Kể từ đầu mùa hè này, chúng tôi đã được đổi tên và chúng tôi cũng đã thực hiện một số thay đổi khác. Tuy nhiên, các điểm tham quan chính như thủy cung, cá sấu, chim cánh cụt, v.v. vẫn còn ở đây. Nhưng chúng tôi có một nhà hàng mới và khu dã ngoại. Và điều mới nhất mà chúng tôi có chỉ mới hoàn thành vào tuần trước là “Tàu cao tốc”. Đây là một khu vực mới thú vị của trung tâm và khá đáng sợ và tất nhiên, bạn sẽ hơi ướt, vì vậy đừng mặc đồ quá đẹp.

As I said, the main attractions are still here and the most popular thing. That everyone wants to see is feeding time, especially for the crocodiles and the seals. We used to have the main feeding time in the afternoon at around 3 pm but we found that some of the animals got a bit hungry waiting until then and so we now have it at noon. They see much happier with the new time, although it’s a bit difficult to know what they’re thinking.

IELTS TUTOR dịch: Như tôi đã nói, các điểm thu hút chính vẫn ở đây và là điều phổ biến nhất. Điều mà mọi người muốn xem là thời gian cho ăn, đặc biệt là đối với cá sấu và hải cẩu. Chúng tôi đã từng có thời gian cho ăn chính vào buổi chiều vào khoảng 3 giờ chiều nhưng chúng tôi nhận thấy rằng một số con hơi đói khi đợi đến lúc đó và vì vậy chúng tôi đã cho ăn vào buổi trưa. Chúng thấy vui hơn nhiều với thời gian mới, mặc dù hơi khó để biết chúng đang nghĩ gì.

Now, I’d like to mention something new that we’ve introduced this year that we’re very excited about. It’s called a VIP ticket. The VIP ticket costs an extra £2 per person and you will be amazed at what it allows you to do. With this you’ll be allowed to feed the sharks. Now I know that for some people, this might be quite a frightening thing to do. But it is perfectly safe. For those of you who are a bit unsure, we do have a video you can watch to see what happens. It’s a great experience, and your friends will be very impressed.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, tôi muốn đề cập đến điều gì đó mới mà chúng tôi đã giới thiệu trong năm nay mà chúng tôi rất vui mừng. Nó được gọi là vé VIP. Vé VIP có giá thêm £2 cho mỗi người và bạn sẽ ngạc nhiên về những gì nó cho phép bạn làm. Với nó, bạn sẽ được phép cho cá mập ăn. Bây giờ tôi biết rằng đối với một số người, đây có thể là một điều khá đáng sợ. Nhưng nó hoàn toàn an toàn. Dành cho những bạn còn hơi băn khoăn, chúng tôi có một video mà bạn có thể xem để biết điều gì sẽ xảy ra. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và bạn bè của bạn sẽ rất ấn tượng.

Speaking of friends, I just like to remind you that the Sea Life Centre will be more than happy to organize a birthday party for you and your family and friends. If you need more details, you can speak to me afterwards and there are also forms at the entrance that you can fill in.

IELTS TUTOR dịch: Nhắc đến bạn bè, tôi xin nhắc lại rằng Trung tâm Sinh vật biển sẽ rất vui khi tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho bạn, gia đình, và bạn bè. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết, bạn có thể nói chuyện với tôi sau đó và cũng có các biểu mẫu ở lối vào mà bạn có thể điền vào.

I’d also like to bring your attention to the good work that the Sea Life Centre is doing in the support of animal conservation. I’m sure you’re all aware of the worrying situation, with a large number of species facing extinction. Here at the Sea Life Centre, we’re taking action by asking as many people as possible to sign a petition. Once we have over 5000 signatures, we’re planning to send it to the government in the hope that more people will begin to take it seriously.

IELTS TUTOR dịch: Tôi cũng muốn bạn chú ý đến công việc tuyệt vời mà Trung tâm Sinh vật biển đang thực hiện trong việc hỗ trợ bảo tồn động vật. Tôi chắc rằng tất cả các bạn đều nhận thức được tình hình đáng lo ngại, với một số lượng lớn các loài đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Tại Trung tâm Sinh vật biển, chúng tôi đang hành động bằng cách yêu cầu càng nhiều người càng tốt ký vào bản kiến nghị. Sau khi có hơn 5000 chữ ký, chúng tôi đang có kế hoạch gửi nó cho chính phủ với hy vọng rằng nhiều người sẽ bắt đầu thực hiện nó một cách nghiêm túc.

Right. Well, there’s obviously a lot going on at the center and a lot of things to discover. At all the attractions there is helpful information, so please read as much as you can. And if you want to see what you’ve remembered, please do the quiz after your visit. There are no prizes, of course, but I’m sure you’ll be surprised by how much you’ve learned.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. Chà, rõ ràng là có rất nhiều điều đang diễn ra ở trung tâm và rất nhiều điều cần khám phá. Tại tất cả các điểm tham quan đều có thông tin hữu ích, vì vậy hãy đọc càng nhiều càng tốt. Và nếu bạn muốn xem những gì bạn đã nhớ, hãy làm bài kiểm tra sau chuyến thăm của bạn. Tất nhiên là không có giải thưởng nào, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ ngạc nhiên về những điều mình đã học được.

So before I leave you all to start your tour, I’ve just got a few tips. There are a large number of attractions, and you may not have time to see them all. Of course, there are the old favorites, like the aquarium and the Crocodile Cave. But if you don’t have time to see everything, make sure you visit Turtle Town, which is beyond the aquarium and the seal center. This is very special and has a large number of endangered species, and as it’s at the far corner of the Sea Life Centre, it often gets overlooked. I also have to apologize for the Penguin Park. This has needed some urgent work to be done and so will not be open for the next week. We’re very sorry about this, but I’m sure you’ll find the Seal center, which is directly opposite. It will keep you entertained just as much if not more.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, trước khi để tất cả các bạn bắt đầu chuyến tham quan, tôi chỉ có một số mẹo. Có một số lượng lớn các điểm tham quan, và bạn có thể không có thời gian để xem tất cả. Tất nhiên, có những địa điểm yêu thích cũ, như thủy cung và Hang Cá Sấu. Nhưng nếu bạn không có thời gian để xem mọi thứ, hãy nhớ ghé thăm Thị trấn Rùa, nằm ngoài thủy cung và trung tâm hải cẩu. Đây là nơi rất đặc biệt và có một số lượng lớn các loài có nguy cơ tuyệt chủng, và vì nó nằm ở góc xa của Trung tâm Sinh vật Biển nên nó thường bị bỏ qua. Tôi cũng phải xin lỗi khi nói về Công viên Chim cánh cụt. Nơi này cần một số công việc khẩn cấp được thực hiện và vì vậy sẽ không mở cửa trong tuần tới. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về điều này, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ tìm thấy trung tâm hải cẩu, nằm ngay đối diện. Nó sẽ giúp bạn giải trí nhiều đấy.

We’re also very busy today, as you may have noticed on your way in. Everyone starts here at the aquarium, but as it’s so big, there’s no waiting to get in. But today we’re expecting a lot of people to want to see the crocodile cave as a couple of eggs have hatched out. So expect delays there. And if you like, move on to the seal center first and then go back when things a quieter towards the end of the day.

IELTS TUTOR dịch: Hôm nay chúng tôi cũng rất bận, như bạn có thể đã nhận thấy trên đường vào. Mọi người bắt đầu ở đây tại thủy cung, nhưng vì nó quá lớn nên không cần chờ đợi để vào. Nhưng hôm nay chúng tôi đang mong đợi rất nhiều người sẽ đến xem hang cá sấu vì một vài quả trứng vừa nở. Vì vậy, có thể phải đợi một chút đấy. Và nếu bạn thích, hãy chuyển sang trung tâm hải cẩu trước rồi quay lại khi mọi thứ yên tĩnh hơn vào cuối ngày.

So I’ll leave you now. But if you have any questions, I won’t be far away and have a great time at the Sea Life Centre.

IELTS TUTOR dịch: OK, tôi sẽ để các bạn xuất phát luôn. Nhưng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ không ở đâu xa và chúc các bạn một khoảng thời gian tuyệt vời tại Trung tâm Sinh vật biển.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE