Dịch + giải thích transcript "Smith House was originally built as..." IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Smith House was originally built as..." IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Smith House was originally built as..." IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Smith House was originally built as..." IELTS LISTENING SECTION 2

COLLEGE PRESIDENT:
Well, good morning, everyone, it's good to see you all here. Welcome to Smith House. Smith House, as you may or may not know, is one of the oldest residential colleges of the university. As you can see, the building you're in now which contains this main lounge, the dining room, the recreation room, the kitchen and the offices was part of the original old house, built in the 1840s to be used by the family of George Smith. That's of course how the house and college got their names. The original house was converted into a residential college for the university in 1940, and since then has continued to be added on to and modernised.

IELTS TUTOR dịch: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG:
Vâng, chào buổi sáng, tất cả mọi người, rất vui được gặp tất cả các bạn ở đây. Chào mừng đến với Nhà Smith. Nhà Smith, như bạn có thể biết hoặc chưa biết, là một trong những nhà riêng cho sinh viên lâu đời nhất của trường đại học. Như bạn có thể thấy, tòa nhà mà bạn đang ở hiện nay có phòng khách chính, phòng ăn, phòng giải trí, nhà bếp và các văn phòng là một phần của ngôi nhà cổ ban đầu, được xây dựng vào những năm 1840 để gia đình George Smith sử dụng. Tất nhiên đó là cách ngôi nhà và trường cao đẳng có tên của họ. Ngôi nhà ban đầu được chuyển đổi thành ngôi nhà riêng cho sinh viên vào năm 1940, và kể từ đó đã tiếp tục được bổ sung và hiện đại hóa.

You'll notice when you receive your room allocation in a few minutes that your room number either begins with the letter N, S, or W, like this one here. The first letter refers to the three wings of the college which come away from this main building. Of course, the letters represent the three directions - in this case - north, south and west. Each wing has two floors, and so the next number you see is either one, or in this case two, and this indicates which floor your room is on. The number after that is your individual room number. So it's quite simple to find any room by going to the right wing, then floor, and then room number.

IELTS TUTOR dịch: Bạn sẽ nhận thấy khi bạn nhận được phân bổ phòng trong vài phút nữa rằng số phòng của bạn bắt đầu bằng chữ N, S hoặc W, giống như cái này ở đây. Chữ cái đầu tiên đề cập đến ba khu của trường cao đẳng cách xa tòa nhà chính này. Tất nhiên, các chữ cái đại diện cho ba hướng - trong trường hợp này - bắc, nam và tây. Mỗi khu có hai tầng, và do đó, số tiếp theo bạn nhìn thấy là một hoặc trong trường hợp này là hai và số này cho biết phòng của bạn ở tầng nào. Số sau đó là số phòng cá nhân của bạn. Vì vậy, khá đơn giản để tìm bất kỳ phòng nào bằng cách đi đến đúng khu, rồi đến tầng, rồi đến số phòng.

You'll also notice, when you receive your orientation pack shortly, that there are two keys. One is the key to your room and only you have that key - and the other is a key to the front door which you've just come through here from the street. This door is closed and locked at 8 pm every night and opened again at 7 am. You'll need your key if you're coming back to the college between those times. We ask all students to always enter and leave the college through the front door. You will notice at the end of each corridor that there is another door but these are fire doors and are kept locked from the outside. They should only be opened from the inside in case of emergency.

IELTS TUTOR dịch: Bạn cũng sẽ nhận thấy, khi bạn nhận được phòng của mình trong thời gian ngắn, rằng có hai chìa khóa. Một là chìa khóa phòng của bạn và chỉ bạn mới có chìa khóa đó - và chiếc còn lại là chìa khóa cửa trước mà bạn vừa đi qua đây từ đường phố. Cửa này được đóng và khóa vào lúc 8 giờ tối hàng ngày và mở lại vào lúc 7 giờ sáng. Bạn sẽ cần chìa khóa của mình nếu bạn quay lại trường đại học trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi yêu cầu tất cả sinh viên luôn ra vào trường bằng cửa trước. Bạn sẽ nhận thấy ở cuối mỗi hành lang có một cánh cửa khác nhưng đây là những cánh cửa chống cháy và được khóa từ bên ngoài. Chúng chỉ nên được mở từ bên trong trong trường hợp khẩn cấp.

In your fees, you've paid a laundry fee which covers the cleaning of bed linen and towels. All bed linen and towels are clearly embossed with the name Smith House so it's easily identifiable. If you want your other laundry to be done by the college this can be arranged for a small extra fee.

IELTS TUTOR dịch: Trong các khoản phí của mình, bạn đã trả phí giặt bao gồm việc giặt khăn trải giường và khăn tắm. Tất cả khăn trải giường và khăn tắm đều được dập nổi rõ ràng tên Smith House để dễ nhận biết. Nếu bạn muốn trường cao đẳng giặt đồ khác của mình, bạn có thể thu xếp việc này với một khoản phụ phí nhỏ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

There are only a few rules here at Smith House and we have these rules so that we can all live comfortably together. The most important rule is that there must be no noise after 9 pm. There is also no smoking in the rooms or anywhere inside the college, but smoking is permitted on the balconies.

IELTS TUTOR dịch: Chỉ có một vài quy tắc ở đây tại Nhà Smith và chúng tôi có những quy tắc này để tất cả chúng ta có thể sống thoải mái cùng nhau. Nguyên tắc quan trọng nhất là không được gây ồn ào sau 9 giờ tối. Cũng không có hút thuốc trong phòng hoặc bất cứ nơi nào bên trong trường đại học, nhưng được phép hút thuốc trên ban công.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

All meals are served in the dining room. Meal times are listed in your orientation pack. Please read these carefully as meal times cannot be changed and if you arrive late, I'm sorry to say, you'll just go hungry.

IELTS TUTOR dịch: Tất cả các bữa ăn được phục vụ trong phòng ăn. Giờ ăn được liệt kê trong bộ định hướng của bạn. Vui lòng đọc kỹ những điều này vì giờ ăn không thể thay đổi và nếu bạn đến muộn, tôi rất tiếc phải nói rằng bạn sẽ bị đói.

If you're unsure about things, each floor has an elected 'floor senior' who is usually a student in their third or fourth year of study who's been at Smith House for a while. The floor seniors will introduce themselves later today and answer any questions you have. But for now, I'm going to hand you over to Marney who is going to give you the orientation packs and keys. Thanks, Marney.

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn không chắc chắn về điều gì đó, mỗi tầng sẽ có một 'sinh viên cuối cấp' được bầu chọn, người này thường là sinh viên năm thứ ba hoặc năm thứ tư đã từng ở Nhà Smith một thời gian. Các tiền bối từng tầng sẽ giới thiệu bản thân sau ngày hôm nay và trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn. Nhưng bây giờ, tôi sẽ giao bạn cho Marney, người sẽ đưa cho bạn phòng và chìa khóa. Cảm ơn Marney.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE