Dịch + giải thích transcript "Summer music festival booking form" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Summer music festival booking form" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Summer music festival booking form" IELTS LISTENING SECTION 1

Nina: Hi, George! Glad you’re back. Loads of people have phoned you.

IELTS TUTOR dịch: Nina: Chào George! Mừng bạn quay lại. Nhiều người gọi điện cho bạn lắm đấy.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

George: Really?

IELTS TUTOR dịch: George: Thật sao?

Nina: I felt just like your secretary!

IELTS TUTOR dịch: Nina: Cứ như tôi là thư ký của bạn í!

George: Sorry! I went into the library this afternoon to have a look at a newspaper and I came across something really interesting.

IELTS TUTOR dịch: George: Xin lỗi! Tôi đến thư viện chiều nay để xem một tờ báo và tình cờ thấy một thứ thực sự thú vị lắm.

Nina: What? A book?

IELTS TUTOR dịch: Nina: Cái gì thế? Sách à?

George: No, a brochure from a summer festival – mainly Spanish music. Look, I’ve got it here.

IELTS TUTOR dịch: George: Không, một tờ rơi từ một lễ hội mùa hè – chủ yếu là về âm nhạc Tây Ban Nha. Nhìn này.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Nina: Spanish music? I really love the guitar. Let’s have a look. So what’s this group ‘Guitarrini?

IELTS TUTOR dịch: Nina: Âm nhạc Tây Ban Nha? Tôi thực sự thấy thích cái đàn ghi-ta này. Chúng ta hãy có một cái nhìn. Nhóm Guitarrini này là ai?

George: They’re really good. They had a video with all the highlights of the festival at a stand in the lobby to the library, so I heard them. They play fantastic instruments – drums and flutes and old kinds of guitars. I’ve never heard anything like it before.

IELTS TUTOR dịch: George: Họ cừ lắm. Họ làm một video ghi lại tất cả những điểm nổi bật của lễ hội tại một quầy ở sảnh đến thư viện, tôi đã đứng đấy xem. Họ chơi nhạc cụ tuyệt hay – trống và sáo và các loại đàn ghi-ta cũ. Tôi chưa bao giờ biết đến những thứ như này trước đây.

Nina: Sounds great.

IELTS TUTOR dịch: Nina: Nghe hay nhỉ.

George: Okay. Shall we go then? Spoil ourselves?

IELTS TUTOR dịch: George: Chúng mình đi xem đi. Thư giãn một tí?

Nina: Yes, let’s.

IELTS TUTOR dịch: Nina: OK thôi.

George: The only problem is there aren’t any cheap seats… it’s all one price.

IELTS TUTOR dịch: George: Vấn đề là không có chỗ ngồi giá rẻ nào … tất cả đồng giá.

Nina: Well, in that case, we could sit right at the front – we’d have a really good view.

IELTS TUTOR dịch: Nina: Thế thì mình ngồi ngay phía trước đi, xem cho đã.

George: Yeah, though I think that if you sit at the back you can actually hear the whole thing better.

IELTS TUTOR dịch: George: Được, mặc dù tôi nghĩ rằng nếu ngồi ở phía sau, chúng ta có thể nghe toàn bộ mọi thứ tốt hơn.

Nina: Yes. Anyway, we can decide when we get there.

IELTS TUTOR dịch: Nina: OK. Thế thì mình cứ đến đó trước rồi tính sau.

Nina: So will you fill in the form or shall I?

IELTS TUTOR dịch: Nina: Bạn điền vào đơn hay tôi điền đây?

George: I’ll do it. Name: George O’Neill. Address: 48 North Avenue, Westsea. Do you remember our new postcode? Still can’t remember it.

IELTS TUTOR dịch: George: Tôi sẽ làm nó. Tên: George O’Neill. Địa chỉ: 48 Đại lộ Bắc, Westsea. Bạn có nhớ mã bưu điện mới không? Tôi vẫn không thể nhớ được.

Nina: Just a minute – I’ve got it written down here. WS6 2YH. Do you need the phone too?

IELTS TUTOR dịch: Nina: Chờ xíu – để tôi xem lại. WS6 2YH. Bạn có cần số điện thoại luôn không?

George: Please. I’m really bad at numbers.

IELTS TUTOR dịch: George: Ừ bạn viết luôn đi. Tôi thật sự tệ về mấy con số.

Nina: 01674 553242. So, let’s book two tickets for Guitarrini.

IELTS TUTOR dịch: Nina: 01674 553242. Đặt 2 vé xem Guitarrini nhé.

George: Okay. If you’re sure £7.50 each is all right. How do you feel about the singer?

IELTS TUTOR dịch: George: OK. Nếu bạn chắc chắn £7,50 một vé thì ổn rồi. Bạn thấy thế nào về ca sĩ này?

Nina: I haven’t quite decided. But I’ve noticed something on the booking form that might just persuade me!

IELTS TUTOR dịch: Nina: Tôi không chắc. Nhưng tôi để ý trên đơn đặt vé một thứ khiến tôi bị thuyết phục!

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • persuade (v) thuyết phục

George: What’s that then?

IELTS TUTOR dịch: George: Cái gì vậy?

Nina: Free refreshments!

IELTS TUTOR dịch: Nina: Giải khát miễn phí!

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

George: Really?

IELTS TUTOR dịch: George: Thật sao?

Nina: Yes, look here. Sunday 17th of June. Singer, ticket £6.00 includes drinks in the garden.

IELTS TUTOR dịch: Nina: Ừ nhìn này. Chủ nhật ngày 17 tháng 6. Ca sĩ, vé £6,00 bao gồm đồ uống trong khu vườn.

George: Sounds like a bargain to me!

IELTS TUTOR dịch: George: Thế thì lời quá còn gì!!

Nina: Yes, let’s book two tickets for that. So, what else? I’m feeling quite keen now! How about the pianist on the 22nd of June?

IELTS TUTOR dịch: Nina: Thế thì đặt 2 vé đi. Còn gì nữa không nhỉ? Tôi cảm thấy khá phấn chấn! Nghệ sĩ piano vào ngày 22 tháng 6 thì sao nhỉ?

George: Anna Ventura? I’ve just remembered that’s my evening class night.

IELTS TUTOR dịch: George: Anna Ventura? Tôi chợt nhớ có tiết học vào tối hôm đấy rồi.

Nina: That’s okay. I’ll just have to go on my own – but we can go to the Spanish dance and guitar concert together, can’t we?

IELTS TUTOR dịch: Nina: Không sao. Tôi đi một mình vậy – nhưng chúng ta có thể xem buổi hòa nhạc ghi-ta và khiêu vũ Tây Ban Nha cùng nhau chứ?

George: Yes – I’m sure Tom and Kieran would enjoy that too. Good heavens – £10.50 a ticket! I can see we’re going to have to go without food for the rest of the week – we’ll need to book four!

IELTS TUTOR dịch: George: Ừ – Tôi chắc chắn Tom và Kieran cũng sẽ thích. Trời đất ơi – £10,50 một vé! Chắc phải nhịn ăn cả tuần mất – Bọn mình phải đặt 4 vé lận!

Nina: Wish we were students – look! Children, Students and Senior Citizens get a 50% discount on everything.

IELTS TUTOR dịch: Nina: Ước gì mình vẫn là học sinh sinh viên – nhìn kìa! Trẻ em, học sinh sinh viên và người già được giảm giá 50% cho tất cả mọi thứ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

George: If only!

IELTS TUTOR dịch: George: Ừ tiếc nhờ!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE