Dịch + giải thích transcript "Talk to new kitchen assistants" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Talk to new kitchen assistants" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Talk to new kitchen assistants" IELTS LISTENING SECTION 2

Good morning everyone. My name’s Joy Parkins and I’m the restaurant manager. And I understand that none of you’ve had any previous experience as kitchen assistants? Well, you might be feeling a bit nervous now, but most of our kitchen assistants say they enjoy the work.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng mọi người. Tên tôi là Joy Parkins và tôi là quản lý nhà hàng. Và tôi hiểu rằng không ai trong số các bạn từng có kinh nghiệm làm phụ bếp trước đây? Chà, bây giờ bạn có thể cảm thấy hơi lo lắng, nhưng hầu hết các phụ bếp của chúng tôi nói rằng họ thích công việc này.

OK, they might get shouted at sometimes, but it’s nothing personal, and they’re pleased that they have so many different things to do, which means they never get bored. And I’ll tell you straightaway that if you do well, we might think about moving you up and giving you some more responsibility.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, đôi khi họ có thể bị la mắng, nhưng đó không phải là vấn đề cá nhân và họ hài lòng vì có rất nhiều việc khác nhau để làm, điều đó có nghĩa là họ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Và tôi sẽ nói thẳng với bạn rằng nếu bạn làm tốt, chúng tôi có thể nghĩ đến việc thăng chức cho bạn và giao cho bạn nhiều trách nhiệm hơn.

Right, well, you’ve all shown up on time, which is an excellent start. Now I’m glad to see none of you have unsuitable footwear, so that’s good – you need to be careful as the floors can get very wet and slippery.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, tất cả các bạn đã đến đúng giờ, đó là một khởi đầu tuyệt vời. Bây giờ, tôi rất vui khi thấy không ai trong số các bạn mang giày dép không phù hợp, vậy là tốt rồi - các bạn cần cẩn thận vì sàn nhà có thể rất ẩm ướt và trơn trượt.

Those of you with long hair have got it well out of the way, but some of you’ll need to remove your rings and bracelets – just put them somewhere safe for today, and remember to leave them at home tomorrow, as they can be a safety hazard.

IELTS TUTOR dịch: Những bạn có mái tóc dài đã làm được điều đó rất tốt, nhưng một số bạn sẽ cần tháo nhẫn và vòng tay của mình – chỉ cần cất chúng ở nơi an toàn cho ngày hôm nay và nhớ để chúng ở nhà vào ngày mai, vì chúng có thể là một mối nguy cơ an toàn.

Now it’s going to be a busy day for you all today – we don’t have any tables free for this evening, and only a few for lunch. Fortunately we’ve got our Head Chef back – he was away on holiday all last week which meant the other chefs had extra work.

IELTS TUTOR dịch: Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đối với tất cả các bạn – chúng tôi không có bàn trống nào cho buổi tối hôm nay và chỉ có một vài bàn trống cho bữa trưa. May mắn thay, Bếp trưởng đã trở lại - anh ấy đã đi nghỉ cả tuần trước, điều đó có nghĩa là các đầu bếp khác phải làm thêm.

Now, I’ll tell you a bit more about the job in a minute but first, some general regulations. For all of you, whatever your age, there’s some equipment you mustn’t use until you’ve been properly trained, like the waste disposal system for example, for health and safety reasons.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, tôi sẽ cho bạn biết thêm một chút về công việc trong một phút nhưng trước tiên, một số quy định chung. Đối với tất cả các bạn, bất kể tuổi tác, có một số thiết bị bạn không được sử dụng cho đến khi được đào tạo bài bản, chẳng hạn như hệ thống xử lý chất thải, vì lý do sức khỏe và an toàn.

Then I think there are two of you here who are under 18 – that’s Emma and Jake, isn’t it? Right, so for you two, the meat slicer is out of bounds. And of course none of you are allowed to use the electric mixer until you’ve been shown how it works.

IELTS TUTOR dịch: Vậy thì tôi nghĩ có hai bạn ở đây dưới 18 tuổi – đó là Emma và Jake phải không? Đúng vậy, đối với hai bạn, máy thái thịt là vượt quá giới hạn. Và tất nhiên, không ai trong số các bạn được phép sử dụng máy đánh bằng điện cho đến khi bạn được chỉ cách hoạt động của nó.

Now you may have heard that this can be a stressful job, and I have to say that can be true. You’ll be working an eight-hour day for the first week, though you’ll have the chance to do overtime after that as well if you want to. But however long the hours are, you’ll get a break in the middle.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ bạn có thể đã nghe nói rằng đây có thể là một công việc căng thẳng, và tôi phải nói rằng điều đó có thể đúng. Bạn sẽ làm việc tám giờ một ngày trong tuần đầu tiên, mặc dù sau đó bạn cũng sẽ có cơ hội làm thêm giờ nếu muốn. Tuy nhiên, dù thời gian có dài đến mấy, bạn vẫn sẽ được nghỉ giữa chừng.

What you will find is that you’re on your feet all day long, lifting and carrying, so if you’re not fit now you soon will be! You’ll find you don’t have much chance to take it easy – when someone tells you to do something you need to do it straightaway – but at least we do have a very efficient air conditioning system compared with some kitchens.

IELTS TUTOR dịch: Những gì bạn sẽ thấy là bạn phải đứng cả ngày, nâng và mang vác, vì vậy nếu bây giờ bạn không cân đối thì bạn sẽ sớm cân đối thôi! Bạn sẽ thấy mình không có nhiều cơ hội để làm điều đó một cách dễ dàng – khi ai đó bảo bạn làm điều gì đó thì bạn cần phải làm ngay – nhưng ít nhất chúng tôi có một hệ thống điều hòa không khí rất hiệu quả so với một số nhà bếp.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Now let me tell you about some of the people you need to know. So as I said, I’m Joy Parkins and I decide who does what during the day and how long they work for. I’ll be trying to get you to work with as many different people in the kitchen as possible, so that you learn while you’re on the job.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ hãy để tôi kể cho bạn nghe về một số người mà bạn cần biết. Vậy, như tôi đã nói, tôi là Joy Parkins và tôi quyết định ai làm gì trong ngày và họ làm việc trong bao lâu. Tôi sẽ cố gắng để bạn làm việc với càng nhiều người khác nhau trong nhà bếp càng tốt, để bạn có thể học hỏi khi đang làm việc.

One person whose name you must remember is David Field. If you injure yourself at all, even if it’s really minor, you must report to him and he’ll make sure the incident is recorded and you get the appropriate treatment. He’s trained to give basic treatment to staff himself, or he’ll send you off somewhere else if necessary.

IELTS TUTOR dịch: Một người mà bạn phải nhớ tên là David Field. Nếu bạn tự làm mình bị thương, dù rất nhỏ, bạn phải báo cáo với anh ấy và anh ấy sẽ đảm bảo vụ việc được ghi lại và bạn sẽ được điều trị thích hợp. Anh ấy được đào tạo để tự mình điều trị cơ bản với nhân viên, hoặc anh ấy sẽ đưa bạn đi nơi khác nếu cần.

Then there’s Dexter Wills – he’s the person you need to see if you smash a plate or something like that. Don’t just leave it and hope no one will notice – it’s really important to get things noted and replaced or there could be problems late.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, có Dexter Wills - anh ấy là người bạn cần gặp nếu bạn đập vỡ một cái đĩa hoặc thứ gì đó tương tự. Đừng để đó và hy vọng không ai chú ý – điều thực sự quan trọng là phải ghi chú và thay thế mọi thứ nếu không sẽ có vấn đề xảy ra dù là chậm.

And finally, there’s Mike Smith. He’s the member of staff who takes care of all the stores of perishables, so if you notice we’re getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order. OK, now the next thing …

IELTS TUTOR dịch: Và cuối cùng là Mike Smith. Anh ấy là nhân viên phụ trách tất cả các kho chứa đồ dễ hỏng, vì vậy nếu bạn nhận thấy chúng tôi đang thiếu bột mì, đường hay thứ gì đó, hãy đảm bảo rằng bạn cho anh ấy biết để anh ấy đặt hàng. OK, bây giờ điều tiếp theo…

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE