Dịch + giải thích transcript "The respondent is" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: The respondent is IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript The respondent is IELTS LISTENING SECTION 1

A: Excuse me, I'm sorry to bother you, but would you have time to answer a few questions?

IELTS TUTOR dịch: Xin lỗi, tôi xin lỗi đã làm phiền bạn, nhưng bạn có thể dành thời gian để trả lời một vài câu hỏi không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: What's it about?

IELTS TUTOR dịch: Câu hỏi về cái gì vậy?

A: We're doing some market research for a new television channel starting in two years' time.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi đang thực hiện một số nghiên cứu thị trường cho một kênh truyền hình mới bắt đầu trong hai năm.

B: OK, why not?

IELTS TUTOR dịch: OK, tại sao không?

A: Lovely, we'll just work through this form. And if we could start with some personal background information...

IELTS TUTOR dịch: Thật là thú vị, chúng ta sẽ chỉ làm việc thông qua biểu mẫu này. Và chúng ta có thể bắt đầu với một số thông tin cá nhân cơ bản...

B: Sure.

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn rồi.

A: Right, if I could just have your age ...

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, tôi có thể biết tuổi của bạn ...

B: 35.

IELTS TUTOR dịch: 35.

A: Right, great...
(Repeat)

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, tuyệt vời ...

A: ... And your job?

IELTS TUTOR dịch: ...Và công việc của bạn?

B: Systems analyst, but for the form I don't know whether it would count as professional or business or what.

IELTS TUTOR dịch: Nhà phân tích hệ thống, nhưng đối với hình thức này, tôi không biết liệu nó sẽ được tính là chuyên nghiệp hay kinh doanh hay gì.

A: What do you think?

IELTS TUTOR dịch: Bạn nghĩ thế nào?

B: OK, it's more like a business.

IELTS TUTOR dịch: OK, nó giống kinh doanh hơn.

A: Fine. And would you mind my asking about your salary? Or we can leave it blank.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. Và bạn có phiền khi tôi hỏi về mức lương của bạn không? Hoặc chúng ta có thể để trống.

B: No, I don't mind. It's £40,000 a year.

IELTS TUTOR dịch: Không, tôi không phiền. Đó là 40.000 bảng một năm.

A: Thank you. Right... about your current watching habits ... what would you say is your main reason for watching TV?

IELTS TUTOR dịch: Cảm ơn bạn. Vâng.. về thói quen xem hiện tại của bạn... bạn sẽ nói lý do chính để xem TV của bạn là gì?

B: Well, at work I tend to read for information and what have you, so I'd say that with TV it probably just helps me relax and unwind.

IELTS TUTOR dịch: Chà, tại nơi làm việc, tôi có xu hướng đọc thông tin và những gì ở đó có, vì vậy tôi muốn nói rằng với TV, nó có thể giúp tôi thư giãn và nghỉ ngơi.

A: Fine. And how many hours a day on average do you watch TV?

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. Và trung bình bạn xem TV bao nhiêu giờ một ngày?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: Not a lot really. I should say just over an hour.

IELTS TUTOR dịch: Không nhiều lắm. Tôi nên nói chỉ hơn một giờ.

A: So what are the two main times of the day that you watch TV?

IELTS TUTOR dịch: Vậy hai thời điểm chính trong ngày mà bạn xem TV là khi nào?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: Well, a little around breakfast time and then it tends to be really late - eleven or even midnight - when I've finished work.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, một chút vào lúc ăn sáng và sau đó có xu hướng rất muộn - mười một giờ hoặc thậm chí nửa đêm - khi tôi làm xong việc.

A: And what sort of programmes do you go for?

IELTS TUTOR dịch: Và bạn có hứng thú với chương trình nào?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: Some news bulletins but I also really like to put my feet up with some of the old comedy shows.

IELTS TUTOR dịch: Một số bản tin thời sự nhưng tôi cũng thực sự thích thử sức với một số chương trình hài kịch cũ.

A: Fine. And turning to the new channel... which type of programmes would you like to see more of?

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. Và chuyển sang kênh mới... bạn muốn xem thêm loại chương trình nào?

B: Well, I certainly don't think we need any more factual programmes like news and documentaries. I think we need more about things like local information ... you know, providing a service for the community. And in the same vein, perhaps more for younger viewers ... you know, good quality stuff.

IELTS TUTOR dịch: Chà, tôi chắc chắn không nghĩ rằng chúng ta cần thêm bất kỳ chương trình thực tế nào như tin tức và phim tài liệu. Tôi nghĩ chúng ta cần nhiều hơn về những thứ như thông tin địa phương... bạn biết đấy, cung cấp dịch vụ cho cộng đồng. Và đồng quan điểm, có lẽ nhiều hơn dành cho khán giả nhỏ tuổi ... bạn biết đấy, nội dung chất lượng tốt.

A: Ah ha. And if you had to give the new directors some specific advice when they set up the channel, what advice would you give them?

IELTS TUTOR dịch: A ha. Và nếu bạn phải đưa ra một số lời khuyên cụ thể cho các đạo diễn mới khi họ thành lập kênh, bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào cho họ?

B: I think I'd advise them to pay a lot of attention to the quality of the actual broadcast, you know, the sound system. People are very fussy these days about that and in general, I think they ought to do lots more of these kinds of interview, you know, talking with their potential customers.

IELTS TUTOR dịch: Tôi nghĩ rằng tôi khuyên họ nên chú ý nhiều đến chất lượng của chương trình phát sóng thực tế, bạn biết đấy, hệ thống âm thanh. Ngày nay mọi người rất cầu kỳ về điều đó và nói chung, tôi nghĩ họ nên thực hiện nhiều hơn những cuộc phỏng vấn kiểu này, bạn biết đấy, nói chuyện với khách hàng tiềm năng của họ.

A: Oh, I'm glad you think it's valuable!

IELTS TUTOR dịch: Ồ, tôi rất vui vì bạn nghĩ nó (ý là cuộc phỏng vấn) có giá trị!

B: Certainly ... yeah.

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn ... ừ.

A: Good. OK, this will be a commercial channel of course, but how often do you think it is tolerable to have adverts?

IELTS TUTOR dịch: Tốt rồi. OK, đây sẽ là một kênh thương mại, nhưng bạn nghĩ tần suất quảng cáo bao nhiêu là chấp nhận được?

B: Well out of that list I'd say every quarter of an hour. I don't think we can complain about that, as long as they don't last for ten minutes each time!

IELTS TUTOR dịch: Khỏi danh sách đó, tôi cho rằng cứ sau 15 phút. Tôi không nghĩ chúng ta có thể phàn nàn về điều đó, miễn là chúng không kéo dài mười phút mỗi lần!

A: Quite. And ... would you be willing to attend any of our special promotions for the new channel?

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. Và... bạn có sẵn lòng tham dự bất kỳ chương trình khuyến mãi đặc biệt nào của chúng tôi cho kênh mới không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: Yes, I'd be very happy to, as long as they're held here in my area.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, tôi rất sẵn lòng, miễn là chúng được tổ chức ở đây trong khu vực của tôi.

A: OK, I'll make a note of that. And finally, may we put you on our mailing list?

IELTS TUTOR dịch: OK, tôi sẽ ghi lại điều đó. Và cuối cùng, chúng tôi có thể đưa bạn vào danh sách gửi thư của chúng tôi không?

B: Well, I'd prefer not... except for the information about the promotion you mentioned.

IELTS TUTOR dịch: Chà, tôi không muốn... ngoại trừ thông tin về chương trình khuyến mãi mà bạn đã đề cập.

A: Can I have your name and address?

IELTS TUTOR dịch: Tôi có thể có tên và địa chỉ của bạn chứ?

B: Of course ... here's my card.

IELTS TUTOR dịch: Tất nhiên... đây là danh thiếp của tôi.

A: Oh, lovely... and thank you very much for your time and we look forward to seeing you.

IELTS TUTOR dịch: Ồ, thật đáng yêu... và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi và chúng tôi rất mong được gặp bạn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: Yes, indeed. Um, thanks.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, thực vậy. Um, cảm ơn bạn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE