Dịch + giải thích transcript "Traffic Changes in Granford" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Traffic Changes in Granford" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Traffic Changes in Granford" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Traffic Changes in Granford" IELTS LISTENING SECTION 2

Good evening everyone. My name’s Phil Sutton, and I’m chairman of the Highways Committee. We’ve called this meeting to inform members of the public about the new regulations for traffic and parking we’re proposing for Granford. I’ll start by summarising these changes before we open the meeting to questions.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi tối mọi người. Tên tôi là Phil Sutton, và tôi là chủ tịch của Ủy ban Đường cao tốc. Chúng tôi tổ chức cuộc họp này để thông báo cho công chúng về các quy định mới về giao thông và đỗ xe mà chúng tôi đang đề xuất cho Granford. Tôi sẽ bắt đầu bằng cách tóm tắt những thay đổi này trước khi chúng ta bắt đầu cuộc họp với các câu hỏi.

So, why do we need to make these changes to traffic systems in Granford? Well, we’re very aware that traffic is becoming an increasing problem. It’s been especially noticeable with the increase in heavy traffic while they’ve been building the new hospital. But it’s the overall rise in the volume of traffic of all kinds that’s concerning us. To date there’s not been any increase in traffic accidents, but that’s not something we want to see happen, obviously.

IELTS TUTOR dịch: Vì vậy, tại sao chúng ta cần thực hiện những thay đổi này đối với hệ thống giao thông ở Granford? Chà, chúng tôi rất biết rằng lưu lượng giao thông đang trở thành một vấn đề ngày càng gia tăng. Điều này đặc biệt đáng chú ý với sự gia tăng lưu lượng giao thông đông đúc trong khi họ đang xây dựng bệnh viện mới. Nhưng chính sự gia tăng tổng thể về lưu lượng giao thông thuộc mọi loại mới là điều liên quan đến chúng tôi. Cho đến nay, không có bất kỳ sự gia tăng nào về tai nạn giao thông, nhưng rõ ràng đó không phải là điều chúng tôi muốn thấy xảy ra.

We recently carried out a survey of local residents, and their responses were interesting. People were very concerned about the lack of visibility on some roads due to cars parked along the sides of the roads. We’d expected complaints about the congestion near the school when parents are dropping off their children or picking them up, but this wasn’t top of the list, and nor were noise and fumes from trucks and lorries, though they were mentioned by some people.

IELTS TUTOR dịch: Gần đây chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với cư dân địa phương và phản hồi của họ rất thú vị. Người dân rất lo lắng về việc một số tuyến đường bị mất tầm nhìn do ô tô đậu dọc hai bên đường. Chúng tôi đã mong đợi những lời phàn nàn về tình trạng tắc nghẽn gần trường học khi phụ huynh đưa hoặc đón con cái của họ, nhưng đây không phải là vấn đề hàng đầu, cũng như tiếng ồn và khói từ xe toa trần chở hàng hóa và xe tải, mặc dù chúng đã được một số người đề cập đến.

We think these new traffic regulations would make a lot of difference. But we still have a long way to go. We’ve managed to keep our proposals within budget, just, so they can be covered by the Council. But, of course, it’s no good introducing new regulations if we don’t have a way of making sure that everyone obeys them, and that’s an area we’re still working on with the help of representatives from the police force.>> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi nghĩ rằng những quy định giao thông mới này sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt. Nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi. Chúng tôi đã quản lý để giữ các đề xuất của mình trong phạm vi ngân sách, chỉ để chúng có thể được Hội đồng chi trả. Nhưng, tất nhiên, sẽ không tốt khi đưa ra các quy định mới nếu chúng tôi không có cách đảm bảo rằng mọi người đều tuân theo các quy định đó và đó là lĩnh vực chúng tôi vẫn đang nghiên cứu với sự giúp đỡ của các đại diện từ lực lượng cảnh sát.

OK, so this slide shows a map of the central area of Granford, with the High Street in the middle and School Road on the right. Now, we already have a set of traffic lights in the High Street at the junction with Station Road, but we’re planning to have another set at the other end, at the School Road junction, to regulate the flow or traffic along the High Street.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, slide này hiển thị bản đồ khu vực trung tâm của Granford, với đường High ở giữa và đường School ở bên phải. Hiện tại, chúng tôi đã có một bộ đèn giao thông ở đường High tại giao lộ với đường Station, nhưng chúng tôi dự định có một bộ khác ở đầu bên kia, tại giao lộ đường School, để điều chỉnh dòng chảy phương tiện hoặc lưu lượng giao thông dọc theo đường High.

We’re decided we definitely need a pedestrian crossing. We considered putting this on School Road, just outside the school, but in the end we decided that could lead to a lot of traffic congestion so we decided to locate it on the High Street, crossing the road in front of the supermarket. That’s a very busy area, so it should help things there.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi chắc chắn cần một lối băng qua đường dành cho người đi bộ. Chúng tôi đã cân nhắc việc đặt nó trên đường School, ngay bên ngoài trường học, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định rằng điều đó có thể dẫn đến nhiều tắc nghẽn giao thông nên chúng tôi quyết định đặt nó trên đường High, băng qua đường trước siêu thị. Đó là một khu vực rất đông, vì vậy nó sẽ giúp mọi thứ ở đó.

We’re proposing some changes to parking. At present, parking isn’t allowed on the High Street outside the library, but we’re going to change that, and allow parking there, but not at the other end of the High Street near School Road. There’ll be a new ‘No Parking’ sign on School Road, just by the entrance to the school, forbidding parking for 25 metres. This should improve visibility for drivers and pedestrians, especially on the bend just to the north of the school.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi đang đề xuất một số thay đổi đối với bãi đậu xe. Hiện tại, không được phép đỗ xe trên đường High bên ngoài thư viện, nhưng chúng tôi sẽ thay đổi điều đó và cho phép đỗ xe ở đó, nhưng không phải ở đầu kia của đường High gần đường School. Sẽ có biển báo 'Cấm đậu xe' mới trên đường School, ngay lối vào trường, cấm đậu xe trong 25 mét. Điều này sẽ cải thiện tầm nhìn cho người lái xe và người đi bộ, đặc biệt là ở khúc cua ngay phía bắc của trường.

As far as disabled drivers are concerned, at present they have parking outside the supermarket, but lorries also use those spaces, so we’ve got two new disabled parking spaces on the side road up towards the bank. It’s not ideal, but probably better than the present arrangement. We also plan to widen the pavement on School Road. We think we can manage to get an extra half-metre on the bend just before you get to the school, on the same side of the road.

IELTS TUTOR dịch: Đối với những người lái xe khuyết tật, hiện tại họ có chỗ đậu xe bên ngoài siêu thị, nhưng xe tải cũng sử dụng những chỗ đó, vì vậy chúng tôi có hai chỗ đậu xe mới dành cho người khuyết tật trên con đường phụ hướng tới ngân hàng. Nó không phải là lý tưởng, nhưng có lẽ tốt hơn so với sự sắp xếp hiện tại. Chúng tôi cũng có kế hoạch mở rộng vỉa hè trên đường School. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể xoay xở để đi thêm nửa mét ở khúc cua ngay trước khi bạn đến trường, ở cùng một bên đường.

Finally, we’ve introduced new restrictions on loading and unloading for the supermarket, so lorries will only be allowed to stop there before 8 am. That’s the supermarket on School Road – we kept to the existing arrangements with the High Street supermarket.
OK. So that’s about it. Now, would anyone …

IELTS TUTOR dịch: Cuối cùng, chúng tôi đã đưa ra các hạn chế mới đối với việc bốc xếp hàng hóa cho siêu thị, vì vậy xe tải sẽ chỉ được phép dừng ở đó trước 8 giờ sáng. Đó là siêu thị trên đường School – chúng tôi tuân thủ các thỏa thuận hiện có với siêu thị trên đường High.
OK. Vậy, đó là về nó. Bây giờ, liệu có ai…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE