Dịch + giải thích transcript "VIDEO LIBRARY APPLICATION FORM" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh lưu ý CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "VIDEO LIBRARY APPLICATION FORM" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "VIDEO LIBRARY APPLICATION FORM" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "VIDEO LIBRARY APPLICATION FORM" IELTS LISTENING SECTION 1

LOUISE:  Oh hello, I'd like to join the video library.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Ồ xin chào, tôi muốn tham gia thư viện video.

MR MAX: OK. Would you like to fill in the application form now?

IELTS TUTOR dịch: ÔNG MAX: Được rồi. Bạn có muốn điền vào mẫu đơn bây giờ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

LOUISE: Yes, I can do it now.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Vâng, tôi có thể làm được ngay bây giờ.

MR MAX: Hold on and I'll get a form. Now, I'll just ask you a few questions and then I'll get you to sign at the bottom.

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Chờ chút và tôi sẽ lấy mẫu đơn. Bây giờ, tôi sẽ chỉ hỏi bạn một vài câu hỏi và sau đó tôi sẽ chỉ bạn ký tên ở phía dưới.

LOUISE: Right.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Được rồi.

MR MAX: What's your full name?

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Tên đầy đủ của bạn là gì?

LOUISE: Louise Cynthia Jones.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Louise Cynthia Jones.

MR MAX: Jones?

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Jones?

LOUISE: Yes, that's right.
(Repeat)

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Vâng, đúng vậy.

MR MAX: OK, and what's your address?

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: OK, và địa chỉ của bạn?

LOUISE: Apartment 1, 72 Black Street, Highbridge.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Căn hộ 1, 72 Đường Black, Highbridge.

MR MAX: Black Street, that's just around the corner, isn't it?

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Đường BLACK, ở ngay góc gần đây thôi phải không?

LOUISE: Yes.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Vâng.

MR MAX: OK, so the postcode is 2085, right?

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: OK, vậy mã bưu điện là 2085, đúng chứ?

LOUISE: Yes, 2085.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Vâng, 2085.

MR MAX: Mm. And your telephone number? I need both home and work.

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Mm. Và số điện thoại của bạn? Tôi cần cả nhà và nơi làm việc.

LOUISE: Home is 9835 6712 and work is 9456 1309. Do you need any ID or anything like that?

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Nhà riêng là 9835 6712 và nơi làm việc là 9456 1309. Bạn có cần ID hay bất cứ thứ gì tương tự không?

MR MAX: Yes, we need your driver's licence number, that is if you have one.

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Vâng, chúng tôi cần số giấy phép lái xe của bạn, đó là nếu bạn có.

LOUISE: Yes, I know if off by heart, it's an easy one, 2020BD. Do you need to see it?

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Vâng, tôi biết nếu nhớ chính xác thì đó là một điều dễ dàng, 2020BD. Bạn có cần xem nó không?

MR MAX: Yes, I'm afraid I do.

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Vâng, tôi e là có.

LOUISE: Mm . . . here.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Mm ... đây.

MR MAX: Right, thanks. And could you tell me your date of birth, please?

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Vâng, cảm ơn. Và bạn có thể cho tôi biết ngày sinh của bạn được không?

LOUISE:  25 July 1977.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: 25 tháng 7 năm 1977.

MR MAX: That's the most important part out of the way, but could I just ask you a few questions for a survey we're conducting?

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Đó là phần quan trọng nhất, nhưng tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi cho cuộc khảo sát mà chúng tôi đang tiến hành không?

LOUISE: OK.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: OK.

MR MAX: What kind of videos do you prefer to watch? Have a look at this list.

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Bạn thích xem loại video nào hơn? Hãy nhìn vào danh sách này.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

LOUISE: Well, I love anything that makes me laugh. I just love to hear jokes and funny punch lines. I'm not very keen on westerns, although my father likes them, but I'm a real softie, so anything with a bit of a love story is good for me. It doesn't matter how old. Not musicals though, they're too much!

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Chà, tôi thích bất cứ thứ gì khiến tôi cười. Tôi chỉ thích nghe những câu chuyện cười và những câu thoại hài hước. Tôi không thích phương Tây lắm, mặc dù bố tôi thích họ, nhưng tôi thực sự là một người mềm yếu, vì vậy bất cứ điều gì có một chút câu chuyện tình yêu đều phù hợp với tôi. Không quan trọng bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên, không phải nhạc kịch, chúng quá nhiều!

MR MAX: Anything else?

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Còn gì nữa không?

LOUISE: I'm completely taken by documentaries of the great outdoors, you know the sort, animals, plants and far away places. I saw a wonderful one on dolphins last week. It was amazing.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi những bộ phim tài liệu về cảnh quan tuyệt vời ngoài trời, bạn biết đấy, đại loại là động vật, thực vật và những địa điểm xa xôi. Tôi đã thấy một con cá heo tuyệt vời vào tuần trước. Thật là tuyệt.

MR MAX: Now, I think that's all from me, except I need you to sign here on the line. Here's a pen. Oh, and I nearly forgot, the membership fee. $25, refundable if you leave the library for any reason.

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Bây giờ, tôi nghĩ đó là tất cả từ tôi, ngoại trừ việc tôi cần bạn ký ở đây vào hàng này. Đây là bút. Ồ, và tôi gần như quên mất, phí thành viên. $25, được hoàn lại nếu bạn rời khỏi thư viện vì bất kỳ lý do gì.

LOUISE: There you are. And do I sign here?

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Đây rồi. Và tôi có ký ở đây không?

MR MAX: Yes, that's it. You can borrow videos now, if you like, but your card won't be ready until next week. You can come and pick it up when you bring your first videos back. That is if you want to take some now.

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Vâng, chính nó. Bạn có thể mượn video ngay bây giờ nếu muốn, nhưng thẻ của bạn sẽ chưa có cho đến tuần sau. Bạn có thể đến lấy khi mang những video đầu tiên trở lại. Đó là nếu bạn muốn lấy một số ngay bây giờ.

LOUISE: Yes, I'd like to. I'll have a look around.

IELTS TUTOR dịch: LOUISE: Vâng, tôi muốn. Tôi sẽ nhìn xung quanh.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MR MAX: Fine.

IELTS TUTOR dịch: Ông MAX: Tốt thôi.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE