Dịch + giải thích transcript "What are the students looking for?" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "What are the students looking for?" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "What are the students looking for?" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "What are the students looking for?" IELTS LISTENING SECTION 1

F = Female student; M = Male student; C = Clerk.

IELTS TUTOR dịch: F = Sinh viên nữ; M = Sinh viên nam; C = Nhân viên văn phòng.

F: Excuse me. Umm, can you help me? I was looking for the Main Hall.

IELTS TUTOR dịch: Xin lỗi. Ừm, bạn có thể giúp tôi không? Tôi đang tìm Hội trường chính.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Maybe I can. Actually, I’m looking for the Main Hall, too. I think it’s in the Administration building. Are you a new student?

IELTS TUTOR dịch: Có lẽ tôi có thể. Thật ra, tôi cũng đang tìm Hội trường chính. Tôi nghĩ nó ở trong tòa nhà Quản trị. Bạn là sinh viên mới ư?

F: Yes, I am.
Repeat

IELTS TUTOR dịch: Vâng, đúng vậy.

M: I thought you looked as lost as me. I’m trying to find the admin building, too, so that I can register for my course. But I don’t seem to be having much luck.

IELTS TUTOR dịch: Tôi nghĩ bạn cũng lạc lõng như tôi. Tôi cũng đang cố gắng tìm quản lý tòa nhà để có thể đăng ký khóa học của mình. Nhưng tôi dường như không gặp nhiều may mắn.

F: Well, look, according to this map of the campus here, you go straight up the steps, turn left and the building is on the right. OK, let’s see if we can find it.

IELTS TUTOR dịch: À, nhìn này, theo bản đồ của khuôn viên trường ở đây, đi thẳng lên các bậc thang, rẽ trái và tòa nhà ở bên phải. OK, hãy xem liệu chúng ta có thể tìm thấy nó không.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Oh, this looks right. Oh, yeah, it must be. Look, there are hundreds of other people here!

IELTS TUTOR dịch: Ồ, điều này có vẻ đúng. Ồ, vâng, nó phải như vậy. Hãy nhìn xem, có hàng trăm người khác ở đây!

F: There must be at least 50 people in the queue — we’ll be here till gone 2 o’clock at this rate.

IELTS TUTOR dịch: Phải có ít nhất 50 người đang xếp hàng - chúng ta sẽ ở đây cho đến 2 giờ với tốc độ này.

M: And I’m starving!

IELTS TUTOR dịch: Và tôi đang rất đói!

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

F: So am I.

IELTS TUTOR dịch: Tôi cũng vậy!

M: Actually, I was on my way to the canteen to get something for lunch. Why don’t I go to the canteen and buy something and you stay here and wait?

IELTS TUTOR dịch: Thực ra, tôi đang trên đường đến căng tin để mua gì đó cho bữa trưa. Tại sao tôi không xuống canteen mua gì đó và bạn ở lại đây đợi?

F: Good idea.

IELTS TUTOR dịch: Ý kiến hay đấy.

M: What would you like? Pizza, sandwich, hot dog, fried rice. They do everything.

IELTS TUTOR dịch: Bạn muốn ăn gì? Pizza, sandwich, xúc xích, cơm chiên. Họ làm mọi thứ.

F: Oh, something easy. Takeaway fried rice sounds good.

IELTS TUTOR dịch: Ồ, một cái gì đó dễ dàng. Cơm chiên mang đi nghe hay đấy.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: OK, fried...

IELTS TUTOR dịch: OK, chiên ...

F: No, on second thoughts, I’ll have a cheese and tomato sandwich.

IELTS TUTOR dịch: Không, nghĩ lại thì tôi sẽ ăn bánh sandwich phô mai và cà chua.

M: Right, one cheese and tomato — anything to drink?

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, một pho mát và cà chua - bạn uống gì không?

F: Yeah, get me a coffee, would you?

IELTS TUTOR dịch: Vâng, lấy cho tôi một cốc cà phê nhé?

M: Oh, hot coffee’s a bit hard to carry. What about a coke or an orange juice?

IELTS TUTOR dịch: Ồ, cà phê nóng hơi khó mang theo. Bạn nghĩ thế nào về một cốc coca hay nước cam?

F: Oh, um... get me an orange juice, then. Look, here’s five dollars.

IELTS TUTOR dịch: Ồ, ừm... lấy cho tôi một cốc nước cam. Nhìn này, đây là năm đô la.

M: Oh, take two dollars back, it shouldn’t cost me more than three dollars.

IELTS TUTOR dịch: Ồ, lấy lại hai đô la, tôi sẽ không mất hơn ba đô la đâu.

F: Well, keep the five and we’ll sort it out later. Oh, and could you get me an apple as well?

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, hãy cầm 5 đô và chúng ta sẽ sắp xếp nó sau. Ồ, và bạn có thể lấy cho tôi một quả táo không?

M: OK. Back in a minute.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. Tôi sẽ quay lại sau một chút.

F: Oh, hello. I’m here to register for the First Year Law course.

IELTS TUTOR dịch: Ồ, xin chào. Tôi đến đây để đăng ký khóa học Luật năm thứ nhất.

C: I’ll just have to fill out this form for our records. What’s your name?

IELTS TUTOR dịch: Tôi sẽ chỉ phải điền vào biểu mẫu này để lưu hồ sơ của chúng tôi. Bạn tên là gì?

F: Julia Perkins.

IELTS TUTOR dịch: Julia Perkins

C: Can you spell that for me?

IELTS TUTOR dịch: Bạn có thể đánh vần cho tôi được chứ?

F: Yeah, that’s J-U-L-I-A  P-E-R-K-I-N-S.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, đó là J-U-L-I-A  P-E-R-K-I-N-S.

C: Address?

IELTS TUTOR dịch: Địa chỉ?

F: Flat 5, 15 Waratah Road, that’s W-A-R-A-T-A-H, Brisbane.

IELTS TUTOR dịch: Căn hộ 5, 15 Đường Waratah, đó là W-A-R-A-T-A-H, Brisbane.

C: Brisbane... And your telephone number?

IELTS TUTOR dịch: Brisbane... Và số điện thoại của bạn?

F: We haven’t got the phone on yet. We’ve only just moved in.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi vẫn chưa bắt điện thoại. Chúng tôi chỉ vừa mới chuyển đến.

C: OK, well can you let us have the number once the phone’s connected and I’ll make a note here to be advised. And the course?

IELTS TUTOR dịch: OK, bạn có thể cho chúng tôi số sau khi điện thoại được kết nối và tôi sẽ ghi chú ở đây để hỏi sau. Và khóa học?

F: I beg your pardon?

IELTS TUTOR dịch: xin lỗi, tôi nghe không rõ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

C: What course are you doing?

IELTS TUTOR dịch: Bạn đang theo khóa học nào?

F: First Year Law.

IELTS TUTOR dịch: Luật Năm nhất.

C: Right. Well, you’ll have to go across to the Law Faculty and get this card stamped and then you come back here with it and pay your union fee.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. Vâng, bạn sẽ phải đi qua Khoa Luật và đóng dấu thẻ này, sau đó bạn quay lại đây với nó (thẻ đã được đóng dấu) và trả phí đoàn khoa.

F: Thanks very much.

IELTS TUTOR dịch: Cảm ơn rất nhiều.

M: Oh, there you are.

IELTS TUTOR dịch: Ồ, bạn đây rồi.

F: I thought you were never going to come back.

IELTS TUTOR dịch: Tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ quay trở lại.

M: Sorry! The canteen was absolutely packed and I had to wait for ages. Then when I got to the front of the queue they had hardly any food left. So I had to get you a slice of pizza. I’m sorry.

IELTS TUTOR dịch: Tôi xin lỗi! Căn tin đã chật kín người và tôi phải đợi rất lâu. Sau đó, khi tôi đứng xếp hàng, họ hầu như không còn chút thức ăn nào. Vì vậy, tôi đã phải lấy cho bạn một lát bánh pizza. Tôi xin lỗi.

F: Oh, that’s OK. I could eat anything, I’m so hungry.

IELTS TUTOR dịch: Ồ, không sao đâu. Tôi có thể ăn bất cứ thứ gì, tôi rất đói.

M: And there’s your bottle of orange juice and your apple. At least I managed that.

IELTS TUTOR dịch: Và đây là chai nước cam và quả táo của bạn. Ít nhất tôi đã mua được chúng.

F: Great. Thanks a lot.

IELTS TUTOR dịch: Tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Oh and here’s your $2 back.

IELTS TUTOR dịch: Ồ và đây là 2 đô la của bạn.

F: Don’t worry about it. Buy me a cup of coffee later!

IELTS TUTOR dịch: Đừng lo lắng về điều đó. Mua cho tôi một tách cà phê sau!

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Oh, alright then! So how’d you go?

IELTS TUTOR dịch: Ồ, được rồi! Vậy bạn đăng ký như thế nào?

F: Well in order to register we’ve got to go to the Law Faculty and get this card stamped and then go back to the Admin building and pay the union fees. That means we’re registered. After that, we have to go to the notice board to find out about lectures and then we have to put our names down for tutorial groups and go to the library to...

IELTS TUTOR dịch: À, để đăng ký, chúng ta phải đến Khoa Luật và đóng dấu thẻ này, sau đó quay lại tòa nhà Quản trị và đóng phí đoàn khoa. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã đăng ký. Sau đó, chúng ta phải đến bảng thông báo để tìm hiểu về các bài giảng và sau đó phải ghi tên mình vào các nhóm hướng dẫn và đến thư viện để...

M: Great. Well first let’s sit down and have our lunch.

IELTS TUTOR dịch: Tuyệt vời. Chà, trước tiên chúng ta hãy ngồi xuống và ăn trưa.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE