Dịch + giải thích transcript "How does the woman travel every day?" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "How does the woman travel every day?" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "How does the woman travel every day?" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "How does the woman travel every day?" IELTS LISTENING SECTION 1

M = Male student
F = Female student
C = Clerk

IELTS TUTOR dịch: M = Sinh viên nam; F = Sinh viên nữ; C = Nhân viên văn phòng.

M: How do you come to the university each day? Train or bus or do you have a car?

IELTS TUTOR dịch: Bạn đến trường đại học mỗi ngày bằng cách nào? Xe lửa hoặc xe buýt hoặc bạn có một chiếc xe hơi?

F: Oh, I always walk — I haven’t got a car and anyway I live quite close.

IELTS TUTOR dịch: Ồ, tôi luôn đi bộ - Tôi không có ô tô và dù sao thì tôi cũng sống khá gần.

Repeat

M: Do you know anything about parking rights on the campus? I was wondering whether students are allowed to park their cars on the campus or not?

IELTS TUTOR dịch: Bạn có biết gì về quyền đậu xe trong khuôn viên trường không? Tôi băn khoăn không biết liệu sinh viên có được phép đậu xe trong khuôn viên trường hay không?

F: Yes, I think it’s possible for postgraduate students but not for undergraduate students.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, tôi nghĩ rằng điều đó có thể dành cho sinh viên sau đại học nhưng không dành cho sinh viên đại học.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: That doesn’t seem very fair.

IELTS TUTOR dịch: Điều đó có vẻ không công bằng cho lắm.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

F: No, I suppose not, but there simply isn’t enough room on the campus for everyone to park.

IELTS TUTOR dịch: Không, tôi cho là không, đơn giản là không có đủ chỗ trong khuôn viên trường cho mọi người đỗ xe.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Do you need a parking permit?

IELTS TUTOR dịch: Bạn có cần thẻ đỗ xe không?

F: Yeah, I believe you do.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, tôi tin rằng bạn cần.

M: Where do I get that from?

IELTS TUTOR dịch: Liệu tôi có thể lấy nó từ đâu?

F: I think you can get a parking sticker from the administration office.

IELTS TUTOR dịch: Tôi nghĩ bạn có thể nhận được một nhãn dán đỗ xe từ văn phòng hành chính.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Where’s that?

IELTS TUTOR dịch: Chỗ đó ở đâu?

F: It’s in the building called Block G. Right next to Block E.

IELTS TUTOR dịch: Nó ở trong tòa nhà được gọi là khu G. Ngay bên cạnh khu E.

M: Block G?

IELTS TUTOR dịch: Khu G?

F: Yeah.

IELTS TUTOR dịch: Vâng.

M: Oh right. And what happens to you if you don’t buy a sticker? Do they clamp your wheels or give you a fine?

IELTS TUTOR dịch: Ồ được rồi. Và điều gì xảy ra với bạn nếu bạn không mua nhãn dán đỗ xe? Họ có kẹp bánh xe hay phạt bạn không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

F: No, I think they tow your car away.

IELTS TUTOR dịch: Không, tôi nghĩ họ kéo xe của bạn đi.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Oh really?

IELTS TUTOR dịch: Ồ thật sao?

F: Yeah. And then they fine you as well because you have to pay to get the car back.

IELTS TUTOR dịch: Vâng. Và sau đó họ cũng phạt bạn vì bạn phải trả tiền để lấy lại xe.

 IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: I’d better get the sticker then.

IELTS TUTOR dịch: Vậy thì tốt hơn là tôi nên lấy nhãn dán đỗ xe.

F: Yeah.

IELTS TUTOR dịch: Vâng.

M: Where exactly is the administration office again? I’m new to this university and I’m still trying to find my way around.

IELTS TUTOR dịch: Cho tôi hỏi lại chính xác thì văn phòng hành chính ở đâu? Tôi mới đến trường đại học này và tôi vẫn đang cố gắng tìm đường đi.

F: Right. You go along Library Road, past the tennis courts on your left and the swimming pool on your right and the administration office is opposite the car park on the left. You can’t miss it.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. Bạn đi dọc theo Đường Thư viện, qua sân tennis bên trái và bể bơi bên phải và văn phòng hành chính đối diện với bãi đậu xe bên trái. Thật dễ dàng để tìm thấy.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: So it’s up Library Road, past the swimming pool, opposite the car park. Right, I’ll go straight over there. Bye and thanks for the help.

IELTS TUTOR dịch: Vậy, nó ở trên Đường Thư viện, qua bể bơi, đối diện bãi đậu xe. Được rồi, tôi sẽ đi thẳng đến đó. Tạm biệt và cảm ơn vì sự giúp đỡ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

C: Good morning, can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng, tôi có thể giúp gì cho bạn?

M: Yes, I was told to come over here to get a parking sticker. Is this the right place?

IELTS TUTOR dịch: Vâng, tôi được chỉ dẫn đến đây để lấy một thẻ đỗ xe. Đây có phải là nơi thích hợp không nhỉ?

C: Yes, it is. Are you a postgraduate student?

IELTS TUTOR dịch: Vâng, đúng rồi. Bạn có phải là sinh viên sau đại học?

M: Yes, I am.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, đúng vậy.

C: OK, well, I’ll just need to take some details... Your name?

IELTS TUTOR dịch: OK, vâng, tôi chỉ cần lấy một số chi tiết ... Tên bạn là gì?

M: Richard Lee — that’s spelt L double E.

IELTS TUTOR dịch: Richard Lee - đánh vần là L sau hai chữ E

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

C: Richard... Lee. And the address?

IELTS TUTOR dịch: Richard ... Lee. Và địa chỉ?

M: Flat 13, 30 Enmore Road

IELTS TUTOR dịch: Căn hộ 13, 30 đường Enmore

C: How do you spell Enmore?

IELTS TUTOR dịch: Bạn đánh vần từ Enmore như thế nào?

M: E-N-M-O-R-E. And that’s in the suburb of Newport: N-E-W-P-O-R-T.

IELTS TUTOR dịch: E-N-M-O-R-E. Và đó là ở ngoại ô Newport: N-E-W-P-O-R-T.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

C: Faculty?

IELTS TUTOR dịch: Khoa nào?

M: I beg your pardon?

IELTS TUTOR dịch: Tôi xin lỗi vì nghe ko rõ, bạn có thể nhắc lại được không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

C: Which faculty are you in?

IELTS TUTOR dịch: Bạn học khoa nào?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Architecture, the Faculty of Architecture.

IELTS TUTOR dịch: Kiến trúc, Khoa kiến trúc

C: Right... and the registration number of your car?

IELTS TUTOR dịch: được rồi ... và bản số xe của bạn?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Let me see um L X J five 0... No, sorry, I always get that wrong, it’s LJX 058K.

IELTS TUTOR dịch: Để tôi xem um L X J 5 0 ... không, xin lỗi, tôi luôn nhớ sai, đó là LJX 058K.

C: LJX 508K.

IELTS TUTOR dịch: LJX 508K

M: No… 058K.

IELTS TUTOR dịch: Không ... 058K

C: Ah. And what make is the car?

IELTS TUTOR dịch: À. Và nhãn hiệu xe là gì?

M: It’s a Ford.

IELTS TUTOR dịch: Đó là một chiếc Ford.

C: A Ford. Fine! Well, I’ll just get you to sign here and when you’ve paid the cashier I’ll be able to issue you with the sticker.

IELTS TUTOR dịch: Một chiếc Ford. Tốt rồi! Chà, tôi sẽ yêu cầu bạn ký vào đây và khi bạn trả tiền cho thủ quỹ, tôi sẽ có thể cấp cho bạn nhãn dán đỗ xe.

M: Right. Where do I pay?

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. Tôi phải trả ở đâu?

C: Just across the corridor in the cashier’s office. Oh, but it’s 12.30 now and they close at 12.15 for lunch. But they open again at a quarter past two until 4.30.

IELTS TUTOR dịch: Ngay bên kia hành lang trong văn phòng thủ quỹ. Ồ, nhưng bây giờ là 12:30 và họ đóng cửa lúc 12:15 để ăn trưa. Nhưng họ sẽ mở lại lúc 2:15 cho đến 4:30.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

M: Oh... they’re not open till quarter past two?

IELTS TUTOR dịch: Ồ... họ không mở cửa cho đến hai giờ mười lăm à?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

C: No. When you get your sticker, you must attach it to the front windscreen of your car. I’m afraid it’s not valid if you don’t have it stuck on the window.

IELTS TUTOR dịch: Không. Khi bạn nhận được nhãn dán, bạn phải dán nó vào kính chắn gió phía trước ô tô của mình. Tôi e rằng sẽ không hợp lệ nếu bạn không dán nó lên cửa sổ.

M: Right, I see. Thanks very much, I’ll just wait here then.

IELTS TUTOR dịch: Được, tôi hiểu rồi. Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ đợi ở đây cho đến đó.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE