Dịch + giải thích transcript "Visit to Branley Castle" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Visit to Branley Castle" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Visit to Branley Castle" IELTS LISTENING SECTION 2

We’ll be arriving at Branley Castle in about five minutes, but before we get there I’ll give you a little information about the castle and what our visit will include.

IELTS TUTOR dịch: Chúng ta sẽ đến Lâu đài Branley trong khoảng năm phút nữa, nhưng trước khi đến đó, tôi sẽ cung cấp cho bạn một ít thông tin về lâu đài và chuyến thăm của chúng ta sẽ bao gồm những gì.

So in fact there’s been a castle on this site for over eleven hundred years. The first building was a fort constructed in 914 AD for defence against Danish invaders by King Alfred the Great’s daughter, who ruled England at the time. In the following century, after the Normans conquered England, the land was given to a nobleman called Richard de Vere, and he built a castle there that stayed in the de Vere family for over four hundred years. However, when Queen Elizabeth I announced that she was going to visit the castle in 1576 it was beginning to look a bit run down, and it was decided that rather than repair the guest rooms, they’d make a new house for her out of wood next to the main hall. She stayed there for four nights and apparently it was very luxurious, but unfortunately it was destroyed a few years later by fire. In the seventeenth century the castle belonged to the wealthy Fenys family, who enlarged it and made it more comfortable. However, by 1982 the Fenys family could no longer afford to maintain the castle, even though they received government support, and they put it on the market. It was eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks, but when we get there I think you’ll see that they’ve managed to retain the original atmosphere of the castle.

IELTS TUTOR dịch: Trên thực tế đã có một lâu đài trên địa điểm này trong hơn 1100 năm. Tòa nhà đầu tiên là một pháo đài được xây dựng vào năm 914 sau Công nguyên để bảo vệ chống lại quân xâm lược Đan Mạch bởi con gái của Vua Alfred Đại đế, người trị vì nước Anh vào thời điểm đó. Vào thế kỷ tiếp theo, sau khi người Norman chinh phục nước Anh, vùng đất này được trao cho một nhà quý tộc tên là Richard de Vere, và ông ta đã xây dựng một lâu đài ở đó, nơi gia đình de Vere đã ở trong hơn bốn trăm năm. Tuy nhiên, khi Nữ hoàng Elizabeth I thông báo rằng bà sẽ đến thăm lâu đài vào năm 1576, lâu đài bắt đầu có vẻ hơi xuống cấp và người ta quyết định rằng thay vì sửa chữa các phòng dành cho khách, họ sẽ xây một ngôi nhà mới bằng gỗ bên cạnh chánh điện. Cô ấy đã ở đó bốn đêm và rõ ràng là nó rất sang trọng, nhưng tiếc là nó đã bị hỏa hoạn thiêu rụi vài năm sau đó. Vào thế kỷ XVII, lâu đài thuộc về gia đình Fenys giàu có, họ đã mở rộng nó và làm cho nó thoải mái hơn. Tuy nhiên, đến năm 1982, gia đình Fenys không còn khả năng duy trì lâu đài mặc dù họ đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ và họ đã rao bán nó trên thị trường. Cuối cùng nó đã được tiếp quản bởi một công ty sở hữu một số công viên giải trí, nhưng khi chúng tôi đến đó, tôi nghĩ bạn sẽ thấy rằng họ đã cố gắng giữ lại bầu không khí ban đầu của lâu đài.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

When you go inside, you’ll find that in the state rooms there are life-like moving wax models dressed in costumes of different periods in the past, which even carry on conversations together. As well as that, in every room there are booklets giving information about what the room was used for and the history of the objects and furniture it contains.

IELTS TUTOR dịch: Khi vào bên trong, bạn sẽ thấy rằng trong các phòng của nhà nước có những mô hình sáp chuyển động giống như thật, mặc trang phục của các thời kỳ khác nhau trong quá khứ, thậm chí họ còn trò chuyện cùng nhau. Ngoài ra, trong mỗi phòng đều có những cuốn sách nhỏ cung cấp thông tin về mục đích sử dụng của căn phòng cũng như lịch sử của các đồ vật và đồ đạc trong phòng.

The castle park’s quite extensive. At one time sheep were kept there, and in the nineteenth century the owners had a little zoo with animals like rabbits and even a baby elephant. Nowadays the old zoo buildings are used for public displays of painting and sculpture. The park also has some beautiful trees, though the oldest of all, which dated back 800 years, was sadly blown down in 1987.

IELTS TUTOR dịch: Công viên lâu đài khá rộng. Có một thời, cừu được nuôi ở đó, và vào thế kỷ 19, những người chủ sở hữu đã có một sở thú nhỏ với những con vật như thỏ và thậm chí cả một chú voi con. Ngày nay, các tòa nhà sở thú cũ được sử dụng để trưng bày tranh và điêu khắc nơi công cộng. Công viên cũng có một số cây đẹp, mặc dù cây cổ thụ nhất có niên đại 800 năm đã bị đốn hạ vào năm 1987.

Now, you’re free to wander around on your own until 4.30, but then at the end of our visit we’ll all meet together at the bottom of the Great Staircase. We’ll then go on to the long gallery, where there’s a wonderful collection of photographs showing the family who owned the castle a hundred years ago having tea and cakes in the conservatory – and we’ll then take you to the same place, where afternoon tea will be served to you.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, bạn có thể tự do đi lang thang cho đến 4h30, nhưng sau đó khi kết thúc chuyến thăm, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối Cầu thang Lớn. Sau đó, chúng ta sẽ đi đến phòng trưng bày đã từ rất lâu rồi, nơi có một bộ sưu tập ảnh tuyệt vời cho thấy gia đình sở hữu lâu đài một trăm năm trước đang uống trà và bánh ngọt trong nhà kính – và sau đó chúng tôi sẽ đưa bạn đến cùng một nơi, nơi trà chiều sẽ được phục vụ cho bạn.

Now if you can take a look at your plans you’ll see Branley Castle has four towers, joined together by a high wall, with the river on two sides. Don’t miss seeing the Great Hall. That’s near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the eighteenth century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point’s quite near the main entrance – walk straight down the path until you get to the south gate, and it’s just there. Don’t go on to the north gate – there’s no way up from there. There’ll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge, then you’ll see it in front of you at the end.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, nếu bạn có thể xem qua kế hoạch của mình, bạn sẽ thấy Lâu đài Branley có bốn tòa tháp, được nối với nhau bằng một bức tường cao, với dòng sông ở hai bên. Đừng bỏ lỡ việc nhìn thấy Đại lễ đường. Đó là gần sông trong tòa tháp chính, tòa tháp lớn nhất, được mở rộng và thiết kế lại vào thế kỷ thứ mười tám. Nếu bạn muốn có một cái nhìn tốt về toàn bộ lâu đài, bạn có thể đi bộ xung quanh các bức tường. Điểm bắt đầu khá gần lối vào chính - đi thẳng xuống con đường cho đến khi bạn đến cổng phía nam, và nó ở ngay đó. Đừng đi vào cổng phía bắc - không có đường lên từ đó. Sắp tới sẽ có một chương trình trong đó bạn có thể xem các cung thủ thể hiện kỹ năng của họ bằng cung và tên. Cách nhanh nhất để đến đó là rẽ trái đầu tiên sau lối vào chính và đi theo con đường băng qua cây cầu, sau đó bạn sẽ thấy nó ở phía trước ở cuối.

If you like animals there’s also a display of hunting birds – falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you’ll see it on your right past the first tower. At 3 pm there’s a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. That’s right at the other side of the castle from the entrance, and over the bridge. It’s about ten minutes’ walk or so. And finally the shop. It’s actually inside one of the towers, but the way in is from the outside. Just take the first left after the main entrance, go down the path and take the first right. It’s got some lovely gifts and souvenirs. Right, so we’re just arriving …

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn thích động vật thì cũng có màn trình diễn các loài chim săn mồi – chim ưng và đại bàng, v.v. Nếu bạn đi từ lối vào chính theo hướng cổng phía nam, nhưng rẽ phải trước khi đến đó thay vì đi qua cổng đó, bạn sẽ thấy nó ở bên phải khi đi qua tòa tháp đầu tiên. Vào lúc 3 giờ chiều, có một màn biểu diễn múa truyền thống ngắn trên sân khấu ngoài trời. Đó là ngay phía bên kia của lâu đài từ lối vào, và qua cây cầu. Sẽ mất khoảng mười phút đi bộ hoặc lâu hơn. Và cuối cùng là cửa hàng. Nó thực sự ở bên trong một trong những tòa tháp, nhưng lối vào là từ bên ngoài. Chỉ cần rẽ trái đầu tiên sau lối vào chính, đi xuống con đường và rẽ phải ở chỗ rẽ đầu tiên. Nó có một số quà tặng và quà lưu niệm đáng yêu. Phải rồi, vậy là chúng tôi vừa mới đến…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE