Dịch + giải thích transcript "Water Heater" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Water Heater" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Water Heater" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Water Heater" IELTS LISTENING SECTION 2

MAN: Hello?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Xin chào?

WOMAN: Hi. It's Laura Cariton here. We've just arrived at the holiday flat, but I can't get the hot water and heating to work.

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Chào. Tôi là Laura Cariton đây. Chúng tôi vừa mới đến căn hộ dành cho kỳ nghỉ, nhưng tôi không thể bật nước nóng và hệ thống sưởi.

MAN: Oh right! That's easy. Don't worry. In the upstairs cupboard, you'll find the water heater. You'll see three main controls on the left at the bottom of the heater. The first one - the round one on the far left - is the most important one for the heating and hot water. It's the main control switch. Make sure it's in the 'on' position. The switch is 'off'. That's probably what's happened - it's got switched off by mistake. The middle one of these three controls - you'll see it's slightly larger than the first one - controls the radiators. If you feel cold while you're there and need the radiators on, this needs to be turned to maximum. The last of the three controls - the one on the right - is usually on about a number four setting which for the water in the taps is usually quite hot enough. Below the heating controls in the middle is a small round plastic button. If there isn't enough water in the pipes, sometimes the heater goes out. If this happens you'll need to press this button to reset the heater. Hold it in for about five seconds and the heater should come on again. Then there's a little square indicator under the third knob that's kind of alarm light. It'll flash if you need to reset the heater.

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Ồ được rồi! Điều đó thật dễ dàng. Đừng lo lắng. Ở tầng trên của tủ, bạn sẽ tìm thấy bình nóng lạnh. Bạn sẽ thấy ba nút điều khiển chính ở bên trái ở dưới cùng của bình nóng lạnh. Cái đầu tiên - cái tròn ở ngoài cùng bên trái - là cái quan trọng nhất để sưởi ấm và nước nóng. Đó là công tắc điều khiển chính. Đảm bảo rằng nó ở vị trí 'bật'. Công tắc ở trạng thái 'tắt'. Đó có thể là những gì đã xảy ra - nó đã bị tắt do nhầm lẫn. Nút giữa trong ba nút điều khiển này - bạn sẽ thấy nó lớn hơn nút đầu tiên một chút - điều khiển bộ tản nhiệt. Nếu bạn cảm thấy lạnh khi ở đó và cần bật bộ tản nhiệt, nút này cần được bật ở mức tối đa. Nút cuối cùng trong số ba nút điều khiển - nút bên phải - thường ở khoảng cài đặt số bốn để nước trong vòi thường đủ nóng. Bên dưới các nút điều chỉnh nhiệt ở giữa là một nút nhựa tròn nhỏ. Nếu không có đủ nước trong các đường ống, đôi khi bình nóng lạnh sẽ tắt. Nếu điều này xảy ra, bạn cần nhấn nút này để khởi động lại bình nóng lạnh. Giữ nó trong khoảng năm giây và bình nóng lạnh sẽ hoạt động trở lại. Sau đó, có một chỉ báo hình vuông nhỏ dưới núm thứ ba, đó là loại đèn báo động. Nó sẽ nhấp nháy nếu bạn cần thiết lập lại bình nóng lạnh.

WOMAN: It sounds complicated...

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Nghe có vẻ phức tạp ...

MAN: I'm sure you won't have any problems with it. There should be some more instructions on the side of the heater. Call me back if you can't make it work.

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không có bất kỳ vấn đề với nó. Nên có thêm một số hướng dẫn ở bên cạnh lò sưởi. Gọi lại cho tôi nếu bạn không thể làm cho nó hoạt động.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: Okay.

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: OK.

WOMAN: While you're on the phone, we haven't managed to find a few things we need, like extra pillows for the beds and some washing powder. Is there any here?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ:  Trong khi bạn đang nghe điện thoại, chúng tôi không tìm được một vài thứ chúng tôi cần, chẳng hạn như một cái gối thêm cho giường và một ít bột giặt. Có cái nào ở đây không?

MAN: Pillows... yes. If you look in the cupboard, the large white one upstairs - to the left of the bathroom door - there should be four or five on the top shelf. And if you want to do some washing, there's some powder for that... probably by the back door. There's a kind of shelf there above the sink. In fact, I'm sure there's some there, in a large blue box. You need about half a cup full for each wash. And that reminds me, the spare key to the back door is hanging on a hook on the wall by the sitting room window. Please make sure to put it back when you've used it. The previous guests lost it in the garden and I had to find some spare bulbs in a large cardboard box. It's on top of the washing machine with all kinds of useful things in it. Oh, and another thing I forgot to mention when we last spoke...

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Những chiếc gối... vâng. Nếu bạn nhìn vào tủ, chiếc tủ lớn màu trắng ở tầng trên - bên trái cửa phòng tắm - sẽ có bốn hoặc năm chiếc ở ngăn trên cùng. Và nếu bạn muốn giặt giũ, có một ít bột giặt cho việc đó... có lẽ ở cửa sau. Có một kệ phía trên bồn rửa. Trên thực tế, tôi chắc chắn có một số ở đó, trong một hộp lớn màu xanh. Bạn cần khoảng nửa cốc đầy cho mỗi lần giặt. Nhắc mới nhớ, chìa khóa dự phòng mở cửa sau được treo trên móc treo tường cạnh cửa sổ phòng khách. Hãy chắc chắn để đặt nó trở lại khi bạn đã sử dụng nó. Những vị khách trước đó đã làm mất nó trong vườn và tôi phải tìm một số bóng đèn dự phòng trong một hộp các tông lớn. Nó ở phía trên máy giặt với đủ thứ hữu ích trong đó. Ồ, còn một điều nữa tôi quên đề cập khi chúng ta nói chuyện lần cuối...

WOMAN: Yes?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Vâng?

MAN: I've left you a local map, so you'll be able to find your way around easily. It shows the whole area. I put it in the top drawer of the chest under the TV in your bedroom. There's a whole file of local information in there too.

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Tôi đã để lại cho bạn một bản đồ địa phương, vì vậy bạn sẽ có thể tìm đường dễ dàng. Nó cho thấy toàn bộ khu vực. Tôi đặt nó trong ngăn kéo trên cùng của chiếc rương dưới TV trong phòng ngủ của bạn. Có cả một tệp thông tin địa phương trong đó nữa.

WOMAN: Thanks. What about visiting the town? Can you give us any advice?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Cảm ơn. Còn tham quan thị trấn thì thế nào? Bạn có thể cho chúng tôi bất kỳ lời khuyên nào không?

MAN: Yes. You'll need to take the car. It's too far to walk from the flat really. You have to pay to leave your car in all the car parks now I'm afraid... I like the one that's by the station best and you can walk to the town centre from there in five minutes. That's where all the best restaurants are. But if you want a takeaway, the Italian one does really good pasta and pizzas. Call 7-3 double 2.8-1 for that one, or 7 double 6, double 1,9 for the Chinese. They's both good and they'll both deliver to the flat. As for places to visit, yes, do go and see the railway museum. The exhibition is small but really good. It gets very crowded on Sundays, so I suggest you visit it on a quieter day, later in the week, but not on Thursdays which is market day - you won't find anywhere to park and it's also the only day of the week when they're not open! Anything else?

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI ĐÀN ÔNG: Vâng. Bạn sẽ cần phải lấy xe hơi. Thực sự là quá xa để đi bộ từ căn hộ. Tôi e là bây giờ bạn phải trả tiền để gửi xe ở tất cả các bãi đỗ xe... Tôi thích cái gần nhà ga nhất và bạn có thể đi bộ đến trung tâm thị trấn từ đó trong năm phút. Đó là nơi có tất cả các nhà hàng tốt nhất. Nhưng nếu bạn muốn mua mang đi, thì cửa hàng Ý có mì ống và pizza rất ngon. Gọi 7-3-2-2-8-1 cho cái đó (cửa hàng Ý), hoặc 7-6-6-1-1-9 cho cửa hàng Trung Quốc. Cả hai đều tốt và cả hai sẽ giao hàng tận nơi. Đối với những nơi để tham quan, vâng, hãy đi xem bảo tàng đường sắt. Triển lãm nhỏ nhưng thực sự tốt. Nó rất đông đúc vào Chủ nhật, vì vậy tôi khuyên bạn nên ghé thăm nó vào một ngày yên tĩnh hơn, vào cuối tuần, nhưng không phải vào Thứ Năm là ngày họp chợ - bạn sẽ không tìm thấy chỗ nào để đỗ xe và đó cũng là ngày duy nhất trong tuần mà họ không mở! Còn gì nữa không nhỉ?

WOMAN: Not for the moment. Thanks!

IELTS TUTOR dịch: NGƯỜI PHỤ NỮ: Không còn gì trong thời điểm này. Cảm ơn!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE