Dịch + giải thích transcript "What has the woman lost?" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "What has the woman lost?" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: What has the woman lost? IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "What has the woman lost?" IELTS LISTENING SECTION 1

R = Receptionist; W = Woman; P = Police Officer.

IELTS TUTOR dịch: R = Lễ tân; W = Phụ nữ; P = Cảnh sát viên.

R: Good evening, City Police Station. Can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Lễ tân: Chào buổi tối, đây là Sở Cảnh Sát thành phố. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

W: Oh hello, I’d like to report a stolen briefcase, please.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ, xin chào, tôi muốn báo cáo có một chiếc cặp bị đánh cắp.

 IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

R: Just a minute and I’ll put you through.

IELTS TUTOR dịch: Lễ tân: Chờ một chút và tôi sẽ nối máy với cảnh sát viên.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

(Repeat)

P: Lost property. Can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Tài sản bị mất. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

W: Oh, yes. I’ve had my briefcase stolen.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ồ, vâng. Tôi đã bị đánh cắp chiếc cặp đựng tài liệu của mình.

P: OK… I’ll take some details… Tell me what it looks like, first of all.

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: OK… Tôi sẽ lấy một số chi tiết… Trước hết, hãy cho tôi biết nó trông như thế nào.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

W: Well… it’s a soft leather one, you know, not a heavy box-type like a man’s.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chà ... cặp có da mềm, bạn biết đấy, không phải là loại hình hộp nặng như cặp của đàn ông.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

P: Mmm… and how does it close?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát: Mmm ... và nó được đóng như thế nào?

W: It’s got buckles at the front... two of them They’re gold-plated ones.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Nó có khóa ở phía trước... hai trong số đó là khóa mạ vàng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

P: Fine… Was it locked?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Tốt rồi ... Nó được khóa à?

W: No, I’m afraid not.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Không, tôi e là không.

P: Never mind. Any distinguishing features?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Không sao đâu, đừng bận tâm. Có bất kỳ tính năng phân biệt nào nữa không?

W: Pardon?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Xin lỗi, tôi chưa nghe rõ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

P: Any marks or badges on it that make it stand out?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Có dấu hiệu hoặc huy hiệu nào trên đó khiến nó nổi bật không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

W: Only the brand name.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chỉ có tên thương hiệu.

P: And where’s that?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Và tên thương hiệu ở đâu?

W: It’s on the back… at the bottom in the left-hand corner. It’s Sagi. Oh and there’s a scratch… it’s quite bad but small… directly above the brand name. I did it recently putting it on my bike.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Nó ở mặt sau… ở góc dưới bên trái. Đó là Sagi. Ồ và có một vết xước… nó khá xấu nhưng nhỏ… ngay phía trên tên thương hiệu. Tôi đã tạo ra vết xước gần đây khi đặt cặp trên chiếc xe đạp của tôi.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

P: Right, got that. So, what did you have inside the briefcase?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy, bạn đã đựng những gì bên trong cặp?

W: Well all my papers from college. It’s so frustrating but, thank goodness for computers, I haven’t lost them completely!

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, tất cả các giấy tờ của tôi từ trường đại học. Thật là bực bội nhưng, ơn trời vì nhờ có máy tính, tôi đã không mất chúng hoàn toàn!

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

P: Yes, you’re lucky.

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Vâng, bạn thật may mắn.

W: I had my wallet in my pocket so I didn’t lose that but there were also my pens which I got for my birthday and a novel I was planning to read on the train.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi để ví trong túi nên tôi không làm mất nó nhưng cũng có những chiếc bút mà tôi nhận được vào ngày sinh nhật và một cuốn tiểu thuyết mà tôi định đọc trên tàu.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

P: Right. Where exactly did you lose the briefcase?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Được rồi. Chính xác thì bạn đã làm mất chiếc cặp ở đâu?

W: Well… I couldn’t believe it. I was standing on the platform… it was right next to me.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Chà… tôi không thể tin được. Tôi đang đứng trên bục… nó ở ngay bên cạnh tôi.

P: You were holding it?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Bạn đã mang nó?

W: I’d just put it down on the floor but I could almost feel it beside me. I was watching for my tram because sometimes it comes early and then next time I looked, my briefcase wasn’t there.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi vừa đặt nó xuống sàn nhưng tôi gần như có thể cảm thấy nó bên cạnh mình. Tôi đang tìm xe điện vì đôi khi nó đến sớm và sau đó khi tôi nhìn lại, chiếc cặp của tôi đã không còn ở đó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

P: And what time was this?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Và lúc đó là mấy giờ?

W: Ah… it was… it must have been about 5.20… not a bit later. I’d say 5.30. ... because it was just getting crowded and the train normally comes at about twenty-five to six.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ah… lúc đó… chắc là khoảng 5 giờ 20… không, muộn hơn một chút. Tôi muốn nói 5.30. ... bởi vì trời vừa mới trở nên đông đúc và chuyến tàu thường đến vào khoảng sáu giờ kém hai mươi lăm phút.

P: Right, if you’ll just give me some personal details...

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Được rồi, giờ bạn cho tôi một số thông tin cá nhân ...

W: Yes.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng

P: What name is it?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Tên bạn là gì?

W: I’m Mary Prescott.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tên tôi là Mary Prescott.

P: Can you spell that?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Bạn có thể đánh vần tên bạn chứ?

W: Yes, it’s P-R-E-S-C-O-T-T.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, đó là P-R-E-S-C-O-T-T.

P: And your address?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Và địa chỉ của bạn?

W: Flat 2, 41, Fountain Road, Canterbury.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Căn hộ 2, 41, Đường Fountain, Canterbury.

P: Fountain Road.

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Đường Fountain

W: Yes, number 41.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, số 41.

P: And have you got a contact telephone number?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Và bạn có số điện thoại liên lạc chứ?

W: Yes, it’s 7-5 double 2-3-9.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, đó là 7-5-2-2-3-9

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

P: 7-5-double 2-3-9. Fine. One last question — what would you say the value of your briefcase is?

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: 7-5-2-2-3-9. Được rồi. Câu hỏi cuối cùng - bạn cho rằng giá trị chiếc cặp là bao nhiêu?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

W: Including the contents?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Bao gồm cả nội dung (ý là kể cả những gì đựng trong chiếc cặp)?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

P: Yes, Just a rough estimate is fine.

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Vâng, chỉ cần ước tính sơ bộ là được.

W: I’m not sure. Well, the briefcase itself is quite new; I bought it last month for £40. I suppose about £65. The contents are worth about 20 or 25 pounds at least.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tôi không chắc lắm. Chà, bản thân chiếc cặp còn khá mới; Tôi đã mua nó vào tháng trước với giá £40. Tôi cho rằng khoảng £ 65. Nội dung (đồ đựng trong chiếc cặp) có giá trị ít nhất khoảng 20 hoặc 25 bảng Anh.

P: That’s fine. Well, if you could come down to the station tomorrow, you can sign this form and have a look at what we’ve got here.

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Tốt rồi. Chà, nếu bạn có thể đến Sở Cảnh Sát vào ngày mai, bạn có thể ký vào đơn này và xem những gì chúng ta có ở đây.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

W: OK, thanks. Bye.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: OK, cảm ơn. Tạm biệt.

P: Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: Cảnh sát viên: Tạm biệt

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE