Dịch + giải thích transcript "What kind of tour is Sally leading?" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "What kind of tour is Sally leading?" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "What kind of tour is Sally leading?" IELTS LISTENING SECTION 2

Welcome to all of you … can everybody see and hear me? … Good … I’m Sally, your guide for this tour of the Bicentennial Park … I hope that you’re all wearing your most comfortable shoes and that you can keep up the pace. So let’s get under way on our tour around this wonderful park.

IELTS TUTOR dịch: Chào mừng tất cả các bạn… mọi người có thể nhìn và nghe thấy tôi không? … Tốt rồi… Tôi là Sally, hướng dẫn viên cho chuyến tham quan Công viên Bicentennial này… Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đang đi đôi giày thoải mái nhất và có thể theo kịp tốc độ. Vậy hãy bắt đầu chuyến tham quan của chúng ta quanh công viên tuyệt vời này nhé.

I’ll start today with some general background information. There used to be a lot of factories in this area until the 1960s. Creating the park required the demolition of lots of derelict buildings on the site, so most of the exciting park space all around you was originally warehouses and storehouses.

IELTS TUTOR dịch: Hôm nay tôi sẽ bắt đầu với một số thông tin cơ bản chung. Đã từng có rất nhiều nhà máy trong khu vực này cho đến những năm 1960. Việc tạo công viên đòi hỏi phải phá dỡ rất nhiều tòa nhà vô chủ ở địa điểm này, vì vậy hầu hết không gian công viên thú vị xung quanh bạn nguyên bản là kho hàng và nhà kho.

The idea of building a public park here was first discussed when a property developer proposed a high-rise housing development, but the local community wasn’t happy. If the land was to be cleaned up, they wanted to use the site for recreation. Residents wanted open space for outdoor activities, rather than housing or even an indoor sports complex.

IELTS TUTOR dịch: Ý tưởng xây dựng một công viên công cộng ở đây lần đầu tiên được thảo luận khi một nhà phát triển bất động sản đề xuất phát triển nhà ở cao tầng, nhưng cộng đồng địa phương không hài lòng. Nếu đất được dọn sạch, họ muốn sử dụng địa điểm này để giải trí. Cư dân muốn có không gian mở cho các hoạt động ngoài trời hơn là nhà ở hoặc thậm chí là khu liên hợp thể thao trong nhà.

Now to the Bicentennial Park itself. It has two areas, a nature reserve and a formal park with man-made features and gardens. The tall blue-and-white building in front of us is called The Tower and is the centre point for the formal gardens. It stands twelve metres high, so follow me up the stairs to where we can take advantage of the fantastic views.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ đến Công viên Bicentennial. Nó có hai khu vực, một khu bảo tồn thiên nhiên và một công viên chính thức với các công trình và khu vườn nhân tạo. Tòa nhà cao màu trắng xanh trước mặt chúng tôi được gọi là Tháp và là điểm trung tâm của những khu vườn trang trọng. Nó cao mười hai mét, vì vậy hãy theo tôi lên cầu thang để chúng ta có thể tận hưởng khung cảnh tuyệt vời.

Well, here we are at the top of The Tower, and we’re going to look at the view from each direction. Out to the east, the large buildings about a kilometre away are on the Olympic site. There’s an indoor arena for gymnastics, a stadium for track and field and a swimming pool for races and synchronised swimming and also diving. If you look carefully down there, you can see the train lines. The Olympic site has its own station to encourage the use of public transport. There is also a car park, but it only holds a limited number of cars. The formal park has some specially-created water features. If you look out here to the south, you can see a circular ornamental pond.

IELTS TUTOR dịch: Chà, chúng ta đang ở trên đỉnh của Tháp, và chúng ta sẽ xem xét quang cảnh từ mỗi hướng. Về phía đông, các tòa nhà lớn cách đó khoảng một cây số nằm trên địa điểm tổ chức Olympic. Có một đấu trường trong nhà dành cho thể dục dụng cụ, một sân vận động dành cho điền kinh và một bể bơi dành cho các cuộc đua, đồng bộ cả bơi và lặn. Nếu bạn nhìn kỹ dưới đó, bạn có thể thấy các đường xe lửa. Địa điểm tổ chức Olympic có nhà ga riêng để khuyến khích việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Ngoài ra còn có một bãi đậu xe, nhưng nó chỉ chứa một số lượng xe hạn chế. Công viên chính thức có một số tính năng nước được tạo ra đặc biệt. Nếu bạn nhìn ra đây về phía nam, bạn có thể thấy một cái ao trang trí hình tròn.

And around to the west, you can relax and sit on a bench to smell the flowers in the rose garden, and finally up to the north, if you look in front of you now, there’s a lake with a small island in the centre, you can hire rowing boats at the boat shed, which you can’t see from here, but if you look through the trees, you can see the cafe, which has lovely views across the water. OK, let’s climb down now. We will go now and have a look at the nature reserve section of the park, which has opened up natural wetland to the public.

IELTS TUTOR dịch: Và vòng về phía tây, bạn có thể thư giãn và ngồi trên ghế dài để ngửi những bông hoa trong vườn hồng, và cuối cùng lên phía bắc, nếu bây giờ bạn nhìn về phía trước, có một cái hồ với một hòn đảo nhỏ ở trung tâm, bạn có thể thuê thuyền chèo tại nhà chứa thuyền mà bạn không thể nhìn thấy từ đây, nhưng nếu bạn nhìn qua những tán cây, bạn có thể thấy quán cà phê, nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp ra mặt nước. OK, chúng ta hãy leo xuống bây giờ. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem khu bảo tồn thiên nhiên của công viên, nơi đã mở ra vùng đất ngập nước tự nhiên cho công chúng.

The mangroves have been made more accessible to visitors by the boardwalk built during the park’s upgrade. You’d think that people would come here to look at the unusual plant life of the area, but in fact it’s more often used for cycling and is very popular with the local clubs.

IELTS TUTOR dịch: Rừng ngập mặn đã được làm cho du khách dễ tiếp cận hơn nhờ lối đi lát ván được xây dựng trong quá trình nâng cấp công viên. Bạn sẽ nghĩ rằng mọi người sẽ đến đây để xem đời sống thực vật khác thường của khu vực, nhưng trên thực tế, nó thường được sử dụng để đạp xe hơn và rất phổ biến với các câu lạc bộ địa phương.

This is the far end of the park and over there you can see the Frog Pond, a natural feature here long before the park was designed. Just next to it, we have our outdoor classroom, a favourite spot for school parties. The area is now most often used by primary schools for biology lessons.

IELTS TUTOR dịch: Đây là điểm cuối của công viên và ở đó bạn có thể nhìn thấy Frog Pond (Ao Ếch), một đặc điểm tự nhiên ở đây từ rất lâu trước khi công viên được thiết kế. Ngay bên cạnh, chúng tôi có lớp học ngoài trời, một địa điểm yêu thích cho các bữa tiệc của trường. Khu vực này hiện nay thường được các trường tiểu học sử dụng cho các bài học sinh học.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

And finally let’s pass by the Waterbird Refuge. This area is in a sheltered part of the estuary, that’s why the park’s viewing shelter is a favourite spot for bird watchers who can use it to spy through binoculars. You can watch a variety of water birds, but most visitors expect to see black swans when they come to the shelter. You might spot one yourself right now!
Well, here we are back at our starting point, the Visitor Centre.

IELTS TUTOR dịch: Và cuối cùng, hãy đi ngang qua Waterbird Refuge (nơi trú ẩn của chim nước). Khu vực này nằm trong khu vực khuất của cửa sông, đó là lý do tại sao nơi trú ẩn quan sát của công viên là địa điểm yêu thích của những người quan sát chim, những người có thể sử dụng nó để theo dõi qua ống nhòm. Bạn có thể xem nhiều loại chim nước, nhưng hầu hết du khách đều mong đợi được nhìn thấy thiên nga đen khi đến nơi trú ẩn. Bạn có thể phát hiện ra chính mình ngay bây giờ!
Vâng, chúng tôi trở lại điểm xuất phát, Trung tâm Du khách.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE