Dịch + giải thích transcript "Woolly mammoths on St Paul’s Island" IELTS LISTENING SECTION 3

· Cam,Environment

Bên cạnh Phân tích+Sửa bài"The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Woolly mammoths on St Paul’s Island" IELTS LISTENING SECTION 3.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Woolly mammoths on St Paul’s Island" IELTS LISTENING SECTION 3

III. Dịch + giải thích transcript "Woolly mammoths on St Paul’s Island" IELTS LISTENING SECTION 3

TUTOR: So, Rosie and Martin, let’s look at what you’ve got for your presentation on woolly mammoths.

IELTS TUTOR dịch: Rosie và Martin, hãy xem nào, hai bạn đã có gì cho bài thuyết trình về con ma mút rồi.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ROSIE: OK, we’ve got a short outline here.

IELTS TUTOR dịch: Dạ vâng, chúng em đã có bản dàn ý ngắn ở đây rồi ạ.

TUTOR: Thanks. So it’s about a research project in North America?

IELTS TUTOR dịch: Cảm ơn hai bạn. Có phải đó là một dự án nghiên cứu ở Bắc Mỹ không nhỉ?

MARTIN: Yes. But we thought we needed something general about woolly mammoths in our introduction, to establish that they were related to our modern elephant, and they lived thousands of years ago in the last ice age.

IELTS TUTOR dịch: Đúng ạ. Nhưng chúng em nghĩ rằng chúng em cần một cái gì đó chung chung về con voi ma mút trong phần giới thiệu để xác định rằng chúng có liên quan đến loài voi hiện đại ngày nay, và chúng đã sống hàng ngàn năm trước trong kỷ băng hà cuối cùng.

ROSIE: Maybe we could show a video clip of a cartoon about mammoths. But that’d be a bit childish. Or we could have a diagram, it could be a timeline to show when they lived, with illustrations?

IELTS TUTOR dịch: Có lẽ chúng ta có thể chiếu một đoạn video của một phim hoạt hình về voi ma mút. Nhưng nó hơi trẻ con chút. Hoặc chúng ta có thể chiếu một sơ đồ, nó có thể là một dòng thời gian để hiển thị mốc thời gian chúng đã sống, với hình minh họa?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MARTIN: Or we could just show a drawing of them walking in the ice? No, let’s go with your last suggestion.

IELTS TUTOR dịch: Hoặc chúng ta chỉ cần hiển thị một bản vẽ của chúng đi trong băng? Không, hãy chọn gợi ý cuối cùng của cậu đi.

TUTOR: Good. Then you’re describing the discovery of the mammoth tooth on St Paul’s Island in Alaska, and why it was significant.

IELTS TUTOR dịch: Tốt rồi. Sau đó, hai bạn có thể mô tả việc phát hiện ra chiếc răng voi ma mút trên đảo St Paul, ở Alaska, và tại sao nó lại quan trọng.

ROSIE: Yes. The tooth was found by a man called Russell Graham. He picked it up from under a rock in a cave. He knew it was special – for a start it was in really good condition, as if it had been just extracted from the animal’s jawbone. Anyway, they found it was 6,500 years old.

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy ạ. Chiếc răng được tìm thấy bởi một người đàn ông tên là Russell Graham. Anh nhặt nó từ dưới một tảng đá trong hang. Anh ta biết nó rất đặc biệt – ban đầu, nó ở trong tình trạng thực sự tốt, như thể nó vừa mới được lấy từ xương hàm động vật. Nhưng thực tế thì, họ tìm thấy nó đã 6.500 tuổi.

TUTOR: So why was that significant?

IELTS TUTOR dịch: Thế tại sao mà nó lại quan trọng thế?

ROSIE: Well the mammoth bones previously found on the North American mainland were much less recent than that. So this was really amazing.

IELTS TUTOR dịch: Chà, xương voi ma mút được tìm thấy trước đây trên lục địa Bắc Mỹ thì không mới bằng nó. Vì vậy, điều này thực sự tuyệt vời.

MARTIN: Then we’re making an animated diagram to show the geography of the area in prehistoric times. So originally, St Paul’s Island wasn’t an island, it was connected to the mainland, and mammoths and other animals like bears were able to roam around the whole area.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, chúng em tạo ra một sơ đồ hoạt hình để hiển thị địa lý của khu vực trong thời tiền sử. Ban đầu, đảo St Paul là một hòn đảo, nó được kết nối với đất liền, và voi ma mút và các động vật khác như là gấu chẳng hạn có thể đi lang thang khắp khu vực.

ROSIE: Then the climate warmed up and the sea level began to rise, and the island got cut off from the mainland. So those mammoths on the island couldn’t escape; they had to stay on the island.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, khí hậu ấm lên và mực nước biển bắt đầu nâng lên và hòn đảo bị cô lập khỏi đất liền. Vì vậy những con voi ma mút trên đảo không thể thoát; và chúng đã phải ở lại trên đảo này.

MARTIN: And in fact the species survived there for thousands of years after they’d become extinct on the mainland.

IELTS TUTOR dịch: Và trên thực tế, loài này đã tồn tại ở đó hàng ngàn năm sau khi chúng bị tuyệt chủng trên đất liền rồi.

TUTOR: So why do you think they died out on the mainland?

IELTS TUTOR dịch: Vậy tại sao hai em nghĩ rằng chúng đã tuyệt chủng trên đất liền?

ROSIE: No one’s sure.

IELTS TUTOR dịch: Không ai chắc chắn cả.

MARTIN: Anyway, next we’ll explain how Graham and his team identified the date when the mammoths became extinct on the island. They concluded that the extinction happened 5,600 years ago, which is a very precise time for a prehistoric extinction. It’s based on samples they took from mud at the bottom of a lake on the island. They analysed it to find out what had fallen in over time – bits of plants, volcanic ash and even DNA from the mammoths themselves. It’s standard procedure, but it took nearly two years to do.

IELTS TUTOR dịch: Dù sao đi nữa, tiếp theo chúng em sẽ giải thích làm thế nào Graham và nhóm của anh ấy xác định được ngày mà voi ma mút bị tuyệt chủng trên đảo. Họ kết luận rằng sự tuyệt chủng đã xảy ra cách đây 5.600 năm rồi, đây là thời điểm rất chính xác cho sự tuyệt chủng thời tiền sử. Nó dựa trên các mẫu họ lấy từ bùn dưới đáy hồ trên đảo. Họ đã phân tích nó để tìm ra thứ đã rơi theo thời gian – những cành cây, tro núi lửa và thậm chí DNA từ voi ma mút. Nó là thủ tục tiêu chuẩn, nhưng mà đã phải mất gần hai năm để làm đấy ạ.

TUTOR: So why don’t you quickly go through the main sections of your presentation and discuss what action’s needed for each part?

IELTS TUTOR dịch: Vậy tại sao hai bạn không điểm qua nhanh chóng các phần chính của bài thuyết trình và thảo luận về những hành động nào là cần thiết cho mỗi phần nhỉ?

MARTIN: OK. So for the introduction, we’re using a visual, so once we’ve prepared that we’re done.

IELTS TUTOR dịch: Dạ vâng. Để giới thiệu, chúng em đang sử dụng một hình ảnh trực quan, vì vậy một khi chúng em đã chuẩn bị rằng chúng em đã hoàn thành.

ROSIE: I’m not sure. I think we need to write down all the ideas we want to include here, not just rely on memory. How we begin the presentation is so important …

IELTS TUTOR dịch: Tớ không chắc đâu. Tớ nghĩ là chúng ta cần viết ra tất cả những ý tưởng mà chúng ta muốn đưa vào đây, không chỉ là dựa vào trí nhớ. Cách chúng ta bắt đầu bài thuyết trình rất quan trọng.

MARTIN: You’re right.

IELTS TUTOR dịch: Cậu nói đúng.

ROSIE: The discovery of the mammoth tooth is probably the most dramatic part, but we don’t have that much information, only what we got from the online article. I thought maybe we could get in touch with the researcher who led the team and ask him to tell us a bit more.

IELTS TUTOR dịch: Việc phát hiện ra răng voi ma mút có lẽ là phần quan trọng nhất, nhưng chúng em lại không có nhiều thông tin, chỉ những gì chúng em lấy được từ bài báo trực tuyến. Em nghĩ có lẽ chúng em có thể liên lạc với nhà nghiên cứu đã lãnh đạo nhóm và yêu cầu anh ấy nói với chúng em nhiều hơn một chút về vụ này.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MARTIN: Great idea. What about the section with the initial questions asked by the researchers? We’ve got a lot on that but we need to make it interesting.

IELTS TUTOR dịch: Ý tưởng tuyệt vời đấy. Còn phần các câu hỏi ban đầu được hỏi bởi các nhà nghiên cứu thì sao nhỉ? Chúng em đã có rất nhiều về điều đó nhưng chúng em cần phải làm cho nó thật thú vị.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

ROSIE: We could ask the audience to suggest some questions about it and then see how many of them we can answer. I don’t think it would take too long.

IELTS TUTOR dịch: Chúng em có thể yêu cầu khán giả gợi ý một số câu hỏi về nó và sau đó xem chúng em có thể trả lời bao nhiêu trong số đó. Em không nghĩ rằng nó sẽ mất nhiều thời gian đâu ạ.

TUTOR: Yes that would add a bit of variety.

IELTS TUTOR dịch: Ừm được, điều đó sẽ thêm được một chút đa dạng.

MARTIN: Then the section on further research carried out on the island – analysing the mud in the lake. I wonder if we’ve actually got too much information here, should we cut some?

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, phần nghiên cứu sâu hơn được thực hiện trên đảo – phân tích bùn trong hồ. Tớ tự hỏi nếu chúng ta thực sự có quá nhiều thông tin ở đây, chúng ta có nên cắt giảm không?

ROSIE: I don’t think so, but it’s all a bit muddled at present.

IELTS TUTOR dịch: Tớ thì không nghĩ như vậy đâu, nhưng hiện tại nó có hơi lộn xộn.

MARTIN: Yes, maybe it would be better if it followed a chronological pattern.

IELTS TUTOR dịch: Ừm, có lẽ sẽ tốt hơn là nó tuân theo mô hình thời gian.

ROSIE: I think so. The findings and possible explanations section is just about ready, but we need to practice it so we’re sure it won’t overrun.

IELTS TUTOR dịch: Tớ cũng nghĩ vậy. Phần phát hiện và phần giải thích có thể đã sẵn sàng, nhưng chúng em cần thực hành nó để chắc chắn rằng nó không bị quá giờ.

MARTIN: I think it should be OK, but yes, let’s make sure.

IELTS TUTOR dịch: Tớ nghĩ nó sẽ ổn thôi, nhưng đúng vậy, chúng ta nên thực hành để chắc chắn.

TUTOR: In the last section, relevance to the present day, you’ve got some good ideas but this is where you need to move away from the ideas of others and give your own viewpoint.

IELTS TUTOR dịch: Trong phần cuối cùng, liên quan đến ngày nay, hai bạn đã có một số ý tưởng hay nhưng đây là lúc hai bạn không được lấy ý tưởng của người khác mà thay vào đó là phải đưa ra quan điểm của riêng bạn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MARTIN: OK, we’ll think about that. Now shall we …


IELTS TUTOR dịch: Dạ vâng, chúng em sẽ nghĩ về điều đó ạ.. Bây giờ chúng em sẽ...

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE