Dịch + giải thích transcript "Local council report on traffic and highways" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Local council report on traffic and highways" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Local council report on traffic and highways" IELTS LISTENING SECTION 2

CHAIRPERSON: Right. Next on the agenda we have traffic and highways. Councillor Thornton.

IELTS TUTOR dịch: Chủ tịch: Được rồi. Tiếp theo trong chương trình nghị sự, chúng ta có giao thông và đường cao tốc. Mời ủy viên Thornton.

COUNCILLOR THORNTON: Thank you. Well, we now have the results of the survey carried out last month about traffic and road transport in the town. People were generally satisfied with the state of the roads. There were one or two complaints about potholes which will be addressed, but a significant number of people complained about the increasing number of heavy vehicles using our local roads to avoid traffic elsewhere. We’d expected more complaints by commuters about the reduction in the train service, but it doesn’t seem to have affected people too much. The cycle path that runs alongside the river is very well used by both cyclists and pedestrians since the surface was improved last year, but overtaking can be a problem so we’re going to add a bit on the side to make it wider. At some stage, we’d like to extend the path so that it goes all the way through the town, but that won’t be happening in the immediate future.

IELTS TUTOR dịch: Ủy viên THORNTON: Cảm ơn. Chà, bây giờ chúng ta đã có kết quả của cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng trước về giao thông và vận tải đường bộ trong thị trấn. Mọi người nói chung hài lòng với tình trạng của những con đường. Có một hoặc hai lời phàn nàn về ổ gà sẽ được giải quyết, nhưng một số lượng đáng kể người dân phàn nàn về việc ngày càng có nhiều phương tiện hạng nặng sử dụng đường địa phương của chúng tôi để tránh giao thông ở nơi khác. Chúng tôi đã mong đợi nhiều lời phàn nàn hơn của hành khách về việc giảm dịch vụ xe lửa, nhưng có vẻ như nó không ảnh hưởng nhiều đến mọi người. Đường dành cho xe đạp chạy dọc theo con sông được cả người đi xe đạp và người đi bộ sử dụng rất tốt vì bề mặt đã được cải thiện vào năm ngoái, nhưng việc vượt có thể là một vấn đề nên chúng tôi sẽ thêm một chút ở bên cạnh để làm cho đường rộng hơn. Ở một số giai đoạn, chúng tôi muốn mở rộng con đường để nó đi xuyên qua thị trấn, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai gần.

COUNCILLOR THORNTON: The plans to have a pedestrian crossing next to the Post Office have unfortunately had to be put on hold for the time being. We’d budgeted for this to be done this financial year, but then there were rumours that the Post Office was going to move, which would have meant there wasn’t really a need for a crossing. Now they’ve confirmed that they’re staying where they are, but the Highways Department have told us that it would be dangerous to have a pedestrian crossing where we’d originally planned it as there’s a bend in the road there. So that’ll need some more thought.

IELTS TUTOR dịch: Ủy viên THORNTON: Rất tiếc, kế hoạch xây dựng một lối băng qua đường dành cho người đi bộ bên cạnh Bưu điện đã phải tạm dừng trong thời gian này. Chúng tôi đã lên ngân sách để thực hiện việc này trong năm tài chính này, nhưng sau đó có tin đồn rằng Bưu điện sẽ chuyển đi, điều đó có nghĩa là thực sự không cần phải băng qua. Bây giờ họ đã xác nhận rằng họ đang ở nguyên vị trí hiện tại, nhưng Cục Đường cao tốc đã nói với chúng tôi rằng sẽ rất nguy hiểm nếu có một lối băng qua đường dành cho người đi bộ ở nơi chúng tôi dự kiến ban đầu vì đường ở đó có một khúc cua. Vì vậy, điều đó sẽ cần suy nghĩ thêm.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

COUNCILLOR THORNTON: On Station Road near the station and level crossing, drivers can face quite long waits if the level crossing’s closed, and we’ve now got signs up requesting them not to leave their engines running at that time. This means pedestrians waiting on the pavement to cross the railway line don’t have to breathe in car fumes. We’ve had some problems with cyclists leaving their bikes chained to the railings outside the ticket office, but the station has agreed to provide bike racks there.

IELTS TUTOR dịch: Ủy viên THORNTON: Trên Đường Station gần nhà ga và đường băng qua, người lái xe có thể phải chờ đợi khá lâu nếu đường băng qua đóng lại và hiện chúng tôi đã có biển báo yêu cầu họ không để động cơ chạy vào thời điểm đó. Điều này có nghĩa là người đi bộ chờ trên vỉa hè để băng qua đường sắt không phải hít khói xe hơi. Chúng tôi đã gặp một số vấn đề với những người đi xe đạp để xe đạp của họ bị xích vào lan can bên ngoài phòng bán vé, nhưng nhà ga đã đồng ý cung cấp giá để xe đạp ở đó.

CHAIRPERSON:  So next on the agenda is ‘Proposals for improvements to the recreation ground’. Councillor Thornton again.

IELTS TUTOR dịch: Chủ tịch: Vậy, tiếp theo trong chương trình nghị sự là 'Đề xuất cải tiến sân chơi giải trí'. Mời Ủy viên Thornton một lần nữa.

COUNCILLOR THORNTON: Well, since we managed to extend the recreation ground, we’ve spent some time talking to local people about how it could be made a more attractive and useful space. If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north, and the Community Hall near the entrance from the road. At present, cars can park between the Community Hall and that line of trees to the east, but this is quite dangerous for pedestrians so we’re suggesting a new car park on the opposite side of the Community Hall, right next to it. We also have a new location for the cricket pitch. As we’ve now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees, we plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees. This means there’s less danger of stray balls hitting cars or pedestrians.

IELTS TUTOR dịch: Ủy viên THORNTON: Chà, vì chúng tôi đã cố gắng mở rộng sân chơi giải trí, chúng tôi đã dành thời gian nói chuyện với người dân địa phương về cách biến nó thành một không gian hấp dẫn và hữu ích hơn. Nếu bạn nhìn vào bản đồ trên màn hình, bạn có thể thấy dòng sông ở phía bắc và Hội trường Cộng đồng gần lối vào từ con đường. Hiện tại, ô tô có thể đỗ giữa Hội trường Cộng đồng và hàng cây phía đông, nhưng điều này khá nguy hiểm cho người đi bộ nên chúng tôi đề xuất một bãi đỗ xe mới ở phía đối diện của Hội trường Cộng đồng, ngay bên cạnh. Chúng tôi cũng có một địa điểm mới cho sân cricket. Vì hiện tại chúng tôi đã mua thêm không gian ở phía đông của khu giải trí, bên ngoài hàng cây, chúng tôi dự định chuyển nó ra khỏi vị trí hiện tại, khá gần đường, vào khu vực mới bên ngoài hàng cây này . Điều này có nghĩa là ít có nguy cơ bóng đi lạc va vào ô tô hoặc người đi bộ hơn.

COUNCILLOR THORNTON: We’ve got plans for a children’s playground which will be accessible by a footpath from the Community Hall and will be alongside the river. We’d originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location.

IELTS TUTOR dịch: Ủy viên THORNTON: Chúng tôi đã có kế hoạch cho một sân chơi dành cho trẻ em có thể đến được bằng lối đi bộ từ Hội trường Cộng đồng và sẽ nằm dọc theo con sông. Ban đầu chúng tôi nghĩ sẽ đặt nó gần đường, nhưng chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một địa điểm hấp dẫn hơn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

COUNCILLOR THORNTON: The skateboard ramp is very popular with both younger and older children – we had considered moving this up towards the river, but in the end we decided to have it in the southeast corner near the road. The pavilion is very well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now – to the left of the line of trees and near to the river – handy for both the football and cricket pitches. And finally, we’ll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people’s right as they go from the road into the recreation ground.

IELTS TUTOR dịch: Ủy viên THORNTON: Đoạn đường trượt ván rất phổ biến với cả trẻ nhỏ và lớn hơn – chúng tôi đã cân nhắc việc di chuyển đoạn đường này về phía sông, nhưng cuối cùng chúng tôi quyết định đặt nó ở góc đông nam gần đường. Gian hàng hiện được sử dụng rất tốt bởi cả cầu thủ bóng đá và vận động viên cricket. Nó sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại – bên trái hàng cây và gần sông – thuận tiện cho cả sân bóng đá và sân cricket. Và cuối cùng, chúng ta sẽ có một bảng thông báo mới về thông tin địa phương, và bảng đó sẽ nằm ngay bên phải của mọi người khi họ đi từ đường vào khu giải trí.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE