Dịch + giải thích transcript "According to Megan" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "According to Megan" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "According to Megan" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "According to Megan" IELTS LISTENING SECTION 2

Hello everyone. My name’s Megan Baker and I’m a recruitment consultant at AVT Recruitment specialists.

Now, our company specialises in positions that involve working in the agriculture and horticulture sectors, so that’s fresh food production, garden and park maintenance and so on. And these sectors do provide some very special career opportunities. For a start, they often offer opportunities for those who don’t want to be stuck with a 40-hour week, but need to juggle work with other responsibilities such as child care – and this is very important for many of our recruits. Some people like working in a rural setting, surrounded by plants and trees instead of buildings, although we can’t guarantee that. But there are certainly health benefits, especially in jobs where you’re not sitting all day looking at a screen – a big plus for many people. Salaries can sometimes be good too, although there’s a lot of variety here. And you may have the opportunity in some types of jobs for travel overseas, although that obviously depends on the job, and not everyone is keen to do it.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào tất cả mọi người. Tên tôi là Megan Baker và tôi là nhà tư vấn tuyển dụng tại các chuyên gia Tuyển dụng của AVT.

Giờ đây, công ty của chúng tôi chuyên về các vị trí liên quan đến làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và làm vườn, như sản xuất thực phẩm tươi sống, bảo trì vườn và công viên, v.v. Và những lĩnh vực này cung cấp một số cơ hội nghề nghiệp rất đặc biệt. Để bắt đầu, họ thường cung cấp cơ hội cho những người không muốn bị mắc kẹt với 40 giờ một tuần, nhưng cần phải sắp xếp công việc với các trách nhiệm khác như chăm sóc trẻ em – và điều này rất quan trọng đối với nhiều người tuyển dụng của chúng tôi. Một số người thích làm việc trong khung cảnh nông thôn, xung quanh là cây cối thay vì các tòa nhà, mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo điều đó. Nhưng chắc chắn có những lợi ích về sức khỏe, đặc biệt là trong những công việc mà bạn không phải ngồi cả ngày để nhìn vào màn hình – một điểm cộng lớn đối với nhiều người. Mức lương đôi khi cũng có thể cao, mặc dù có rất nhiều loại ở đây. Và bạn có thể có cơ hội trong một số loại công việc để đi du lịch nước ngoài, mặc dù điều đó rõ ràng phụ thuộc vào công việc và không phải ai cũng muốn làm điều đó.

Of course, working outdoors does have its challenges. It’s fine in summer, but can be extremely unpleasant when it’s cold and windy. You may need to be pretty fit for some jobs, though with modern technology that’s not as important as it once was. And standards of health and safety are much higher now than they used to be, so there are fewer work-related accidents. But if you like a lively city environment surrounded by lots of people, these jobs are probably not for you – they’re often in pretty remote areas. And some people worry about finding a suitable place to live, but in our experience, this usually turns out fine.

IELTS TUTOR dịch: Tất nhiên, làm việc ngoài trời có những thách thức của nó. Mùa hè thì ổn, nhưng có thể cực kỳ khó chịu khi trời lạnh và có gió. Bạn có thể cần phải khá phù hợp với một số công việc, mặc dù với công nghệ hiện đại không còn quan trọng như trước đây. Và các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn hiện nay đã cao hơn nhiều so với trước đây, do đó, tai nạn lao động cũng ít hơn. Nhưng nếu bạn thích một môi trường thành phố sôi động được bao quanh bởi rất nhiều người, những công việc này có lẽ không dành cho bạn – chúng thường ở những khu vực khá hẻo lánh. Và một số người lo lắng về việc tìm một nơi ở thích hợp, nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi, điều này thường tốt.

Now let me tell you about some of the exciting jobs that we have on our books right now.

One is for a fresh food commercial manager. Our client here is a very large fresh food producer supplying a range of top supermarkets. They operate in a very fast-paced environment with low profit margins – the staff there work hard, but they play hard as well, so if you’ve a sociable personality this may be for you.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, hãy để tôi kể cho bạn nghe về một số công việc thú vị mà chúng tôi có trong sách của chúng tôi ngay bây giờ.

Một dành cho giám đốc thương mại thực phẩm tươi sống. Khách hàng của chúng tôi ở đây là một nhà sản xuất thực phẩm tươi sống rất lớn, cung cấp cho một loạt các siêu thị hàng đầu. Họ hoạt động trong một môi trường có nhịp độ rất nhanh với tỷ suất lợi nhuận thấp – nhân viên ở đó làm việc chăm chỉ, nhưng họ cũng chơi hết mình, vì vậy nếu bạn có tính cách hòa đồng, điều này có thể phù hợp với bạn.

We have an exciting post as an agronomist advising farmers on issues such as crop nutrition, protection against pests, and the latest legislation on farming and agricultural practices. There are good opportunities for the right person to quickly make their way up the career ladder, but a deep knowledge of the agricultural sector is expected of applicants.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi có một bài đăng thú vị với tư cách là một nhà nông học tư vấn cho nông dân về các vấn đề như dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ chống lại sâu bệnh và luật mới nhất về canh tác và thực hành nông nghiệp. Có những cơ hội tốt để người phù hợp nhanh chóng tiến lên nấc thang sự nghiệp, nhưng ứng viên phải có kiến thức sâu về lĩnh vực nông nghiệp.

A leading supermarket is looking for a fresh produce buyer who is available for a 12-month maternity cover contract. You need to have experience in administration, planning and buying in the fresh produce industry, and in return will receive a very competitive salary.

IELTS TUTOR dịch: Một siêu thị hàng đầu đang tìm kiếm một người mua nông sản tươi có sẵn cho hợp đồng bảo hiểm thai sản 12 tháng. Bạn cần có kinh nghiệm quản trị, lập kế hoạch và mua hàng trong ngành hàng tươi sống, đổi lại sẽ nhận được mức lương rất cạnh tranh.

We have also received a request for a sales manager for a chain of garden centres. You will be visiting centres in the region to ensure their high levels of customer service are maintained. This post is only suitable for someone who is prepared to live in the region.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi cũng đã nhận được yêu cầu tuyển dụng giám đốc kinh doanh cho chuỗi trung tâm vườn. Bạn sẽ đến thăm các trung tâm trong khu vực để đảm bảo duy trì mức độ dịch vụ tốt cho khách hàng của họ. Bài đăng này chỉ thích hợp cho những người đã chuẩn bị để sống trong khu vực.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

There is also a vacancy for a tree technician to carry out tree cutting, forestry and conservation work. Candidates must have a clean driving licence and have training in safety procedures. A year’s experience would be preferred but the company might be prepared to consider someone who has just completed an appropriate training course.

IELTS TUTOR dịch: Ngoài ra còn có một vị trí tuyển dụng cho một kỹ thuật viên về cây để thực hiện các công việc chặt cây, lâm nghiệp và bảo tồn. Ứng viên phải có giấy phép lái xe không có lỗi và được đào tạo về các quy trình an toàn. Kinh nghiệm một năm sẽ được ưu tiên hơn nhưng công ty có thể chuẩn bị để xem xét một người vừa hoàn thành một khóa đào tạo thích hợp. 

Finally, we have a position for a farm worker. This will involve a wide range of farm duties including crop sowing and harvesting, machine maintenance and animal care. Perks of the job include the possibility of renting a small cottage on the estate, and the chance to earn a competitive salary. A driving licence and tractor driving experience are essential.

IELTS TUTOR dịch: Cuối cùng, chúng tôi có một vị trí cho một công nhân nông trại. Điều này sẽ liên quan đến một loạt các nhiệm vụ của nông trại bao gồm gieo và thu hoạch cây trồng, bảo trì máy móc và chăm sóc động vật. Các đặc quyền của công việc bao gồm khả năng thuê một ngôi nhà nhỏ trong khu đất và cơ hội kiếm được mức lương cạnh tranh. Giấy phép lái xe và kinh nghiệm lái máy kéo là điều cần thiết.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE