Dịch + giải thích transcript "Car Insurance" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh lưu ý CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Car Insurance" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Car Insurance" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Car Insurance" IELTS LISTENING SECTION 1

Woman: Hello… motor insurance department

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Xin chào. Phòng bảo hiểm ô tô xin nghe.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Man: Oh hello… I’d like to ask about insurance for my car.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ồ xin chào. Tôi muốn tìm hiểu thông tin bảo hiểm cho xe của tôi.

Woman: Yes, of course. I’ll just take a few details. What’s your name?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng, rất vui lòng. Tôi cần lấy một số thông tin chi tiết. Tên anh là gì nhỉ?

Man: Patrick Jones.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Patrick Jones.

Woman: And your address?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Và địa chỉ của anh ở đâu?

Man: It’s 27 Bank Road.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi ở 27 đường Bank.

Woman: 27 Bank Road. Is that in Greendale?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: 27 đường Bank. Ở khu Greendale đúng không ạ?

Man: Yes.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Đúng rồi.

Woman: And what’s your daytime phone number?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Và số điện thoại liên lạc vào ban ngày của anh là gì?

Man: My work number is 730453.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Điện thoại làm việc của tôi là 730453.

Woman: And could I ask what your occupation is?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Và tôi có thể hỏi anh đang làm công việc gì không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Man: Dentist.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi là nha sĩ.

Woman: OK… now a few details about your car… What size is the engine?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Được rồi ạ. Giờ tôi cần một số chi tiết về xe của anh… Xe anh động cơ bao nhiêu phân khối?

Man: It’s 1200 ccs.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Xe tôi 1200.

Woman: Thank you … and the make and model?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Cảm ơn anh…hãng xe và mẫu mã gì anh nhỉ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Man: It’s a Hewton Sable.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Nó là một con Hewton Sable.

Woman: Could you spell the model name, please?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Anh đánh vần tên mẫu mã xe giúp em nhé!

Man: Yes… S-A-B-L-E.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng… S-A-B-L-E

Woman: Ah yes … thanks. And when was it made?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Ah vâng ... Cảm ơn anh. Xe anh được sản xuất năm bao nhiêu ạ?

Man: 1997.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: 1997.

Woman: Lovely … right… I presume you’ve had a previous insurer?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng ạ. Em đoán là anh đã từng đóng bảo hiểm rồi?

Man: Yes.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Đúng rồi.

Woman: Right … we need to know the name of the company.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Được rồi ... bên em cần biết tên công ty bảo hiểm đó ạ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Man: Yes… it was Northern Star.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Vâng ... Công ty Northern Star.

Woman: Thank you, and have you made any insurance claims in the last five years?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Cảm ơn anh, và anh đã từng gửi giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm lần nào trong 5 năm qua chưa?

Man: Yes… one in 1999.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Tôi có, một lần vào năm 1999.

Woman: And what was the problem?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Xe anh có vấn đề gì à?

Man: It was stolen … but…

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Nó bị trộm … nhưng ….

Woman: That’s fine, Mr. Jones … that’s all we need to know at the moment

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Không sao đâu ạ, anh Jones ... đó là tất cả những gì bên em cần ở thời điểm này.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Woman: And will there be any other named drivers?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Và anh có đăng ký ai khác đứng tên bảo hiểm không?

Man: Just the one …

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chỉ một người nữa thôi…

Woman: And his name?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tên anh ấy là gì ạ?

Man: Simon Paynter.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Simon Paynter.

Woman: Could you spell the surname, please?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Anh đánh vần giúp em tên đệm nhé.

Man: P-A-Y-N-T-E-R.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: P-A-Y-N-T-E-R.

Woman: OK thank you … And what relationship is he to you?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Vâng cảm ơn anh … anh ấy là gì của anh?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Man: He’s my brother-in-law.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ông ấy là anh rể của tôi.

Woman: And what will you or Mr. Paynter be using the car for?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Anh với anh Paynter sẽ sử dụng xe với mục đích gì ạ?

Man: Well… mainly for social use

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Hmm..mục đích xã hội là chủ yếu.

Woman: Social use (murmuring). Will you be using it to travel to work?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Mục đích xã hội (lẩm nhẩm). Anh sử dụng xe đi làm nữa chứ?

Man: Yes… sometimes.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Đôi khi thôi em.

Woman: Anything else?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Còn mục đích nào khác không anh?

Man: No. That’s it…

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Không. Chắc hết rồi đó...

Woman: And finally… when would you like to start the insurance?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Và cuối cùng ... anh muốn bảo hiểm kích hoạt khi nào?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Man: I’ll need it from the 31st of January.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Đăng ký cho tôi từ 31/01 nhé.

Woman: Right … Mr. Jones … I’m getting a couple of quotes coming up on the computer now… and the best bet looks like being with a company called Red Flag.

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Được rồi ạ... Anh Jones ... Em sẽ cho hiển thị đơn giá cho các loại bảo hiểm lên màn hình … em thấy tốt nhất anh nên mua bảo hiểm từ Red Flag.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • Giải thích phrasal verb: come up
  • the/ your best bet (idiom): ​(informal) used to tell somebody what is the best action for them to take to get the result they want: được sử dụng để nói với ai đó hành động tốt nhất để họ thực hiện là gì để đạt được kết quả họ muốn

Man: Yeah.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Ừ được đấy em.

Woman: And that comes out at $450 per year…

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Phí bảo hiểm sẽ là $450 một năm anh ạ…

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Man: Well… that seems OK… it’s quite a bit lower than I’ve been paying up to now…

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Hmm…cũng không tệ ... phí này rẻ hơn bảo hiểm mà tôi đang dùng..

Woman: Great… So would you like me to go ahead with that?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Tuyệt vời ... vậy em tiến hành thủ tục nhé?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Man: Sure… why not?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Chắc chắn rồi ... tại sao không?

Woman: How would you like to pay?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Anh muốn trả phí theo hình thức nào?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE