Dịch + giải thích transcript "STUDENT DETAILS" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "STUDENT DETAILS" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "STUDENT DETAILS" IELTS LISTENING SECTION 1

Agent: Good morning.

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Chào buổi sáng.

Student: Oh, good morning. Is this …er … room number 26?

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Chào buổi sáng ạ. Đây là phòng 26 đúng không thầy?

Agent: Yes, that’s right.

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Ừ, đúng rồi em.

Student: So is this the Student Job Centre?

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Vậy đây là Trung tâm Việc làm Sinh viên phải không ạ?

Agent: It certainly is. How can I help you?

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Đúng rồi. Có chuyện gì không em?

Student: Well, actually I’m looking for a job – a part-time job. Do you have anything available at the moment?

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Thực sự em đang tìm việc làm - một việc làm part-time. Ở đây có đang tuyển người không thầy?

Agent: Ah, yes… Are you a registered student? I’m afraid this service is only available to full-time students.

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Ừ có đấy. Em là sinh viên chính quy chứ? Ở đây chỉ tuyển sinh viên chính quy thôi em ạ.

Student: Yes… I am. I’m doing a degree in Business Studies. Here’s my student card.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Vâng ... em là sinh viên ạ. Em theo học ngành Kinh Doanh. Thẻ sinh viên của em đây ạ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Agent: Which year are you in?

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Em học năm mấy?

Student: Well… I’ve been at uni for four years but I’m in the Third Year because I took last year off.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Dạ ... em đi học được 4 năm rồi nhưng em đang học năm 3 vì năm ngoái em nghỉ 1 năm.

Agent: Right … well, let’s just have a look at what positions are available at the moment. There’s a job working at the reception desk at the Sports Centre, for three evenings a week – that’s Wednesdays, Thursdays and Fridays.

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Được rồi. Để thầy xem còn vị trí nào đang tuyển nhé. Có một vị trí ở phòng lễ tân ở Trung tâm Thể thao, 3 tối một tuần – thứ 4, 5, 6.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Student: That sounds like fun but unfortunately I have evening lectures – so that’s not possible, I’m afraid. Is there anything during the day?

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Cũng ổn ạ nhưng tiếc quá, em có tiết học tối nên không làm được. Có việc gì làm ban ngày không thầy?

Agent: OK, that’s no good then. Um. What about cleaning? There’s a position for a cleaner at the Child Care Centre.

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Ừ bận vậy thì không làm được rồi. Um. Thế còn việc dọn dẹp em nghĩ sao? Đang tuyển vị trí dọn dẹp ở Trung tâm Chăm sóc trẻ em này.

Student: Right …

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Được ạ..

Agent: But you’d need to be there at 6 am. Does that appeal?

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Nhưng em phải đến làm từ 6 giờ sáng. Được chứ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Student: Six o’clock in the morning! Oh, that’s far too early for me, I’m afraid. I’d never make it that early in the morning.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: 6 giờ sáng hả thầy? Sớm như vậy, em sợ không làm được. Em chưa bao giờ đi làm sớm như vậy cả.

Agent: Mmm… Well – there was a position going in the Computer Lab for three days a week that might be OK. Ah, here it is! No, it’s in the Library, not the Lab, Clerical Assistant required I think it mostly involves putting the books back on the shelves. Oh no - hang on. It’s for Wednesday and Friday evenings again.

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Hmm... Phòng máy tính đang tuyển ứng viên cho một vị trí, làm 3 ngày một tuần, có vẻ ổn đấy. Đây rồi. Không, nó ở thư viện, không phải phòng máy, yêu cầu Trợ lý văn phòng - Thầy nghĩ công việc chủ yếu là sắp xếp sách vào các kệ sách. Ồ khoan đã. Thời gian làm cũng là tối thứ 4 và 6.

Student: No – I can’t manage that because of the lectures.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Không - em không làm được vì có tiết học tối.

Agent: OK, I’m getting the idea. Look, I’ll just get a few details from you anyway, and then we can check through the list and see what comes up.

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Ừ thầy biết rồi. Thôi để thầy ghi lại một số thông tin của em đã, và sau đấy chúng ta xem lại danh sách công việc rồi tính sau.

Agent: We’ll fill in the personal details on this application form first, if that’s OK?

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Giờ ta điền thông tin cá nhân vào đơn ứng tuyển này trước nhé?

Student: Yes, that’s fine.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Vâng ạ.

Agent: Now, what’s your name again?

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Bây giờ, đọc lại tên em cho thầy nhé?

Student: Anita Newman – that’s N-E-W-M-A-N.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Anita Newman – N-E-W-M-A-N.

Agent: And your address, Anita?

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Và địa chỉ của bạn, Anita?

Student: I’m in one of the Halls of Residence for post-graduate students, you know, International House.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em ở Khu nhà ở cho sinh viên sau đại học, thầy chắc cũng biết ạ, nó gọi là International House.

Agent: OK – that’s easy. What’s your room number there?

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: OK. Thầy biết. Em ở phòng bao nhiêu?

Student: Room B569 – no sorry B659. I always get that wrong. I haven’t been living there very long.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Phòng B569 - à không, xin lỗi thầy, phòng B659. Em lúc nào cũng nhầm. Em sống ở đấy cũng chưa lâu.

Agent: Do you have any other skills? Typing, languages, that sort of thing?

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Em có kỹ năng nào khác không? Đánh máy, ngôn ngữ, đại loại vậy?

Student: Well, I speak some Japanese.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em có thể giao tiếp một chút bằng Tiếng Nhật ạ.

Agent: Right, I’ll make a note of that. Now – let’s see what else is available. What do you think of administrative work? There is a position for an Office Assistant at the English Language Centre.

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Được rồi, thầy sẽ ghi lại. Bây giờ - để thầy xem còn việc làm nào không. Em nghĩ sao về công việc hành chính? Trung tâm Tiếng Anh đang tuyển Trợ lý văn phòng.

Student: That sounds interesting.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Nghe hay lắm thầy ạ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Agent: It’s for 3 days a week – Monday, Friday and Saturday mornings. Interested?

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Em sẽ làm 3 ngày một tuần – sáng 2, 6, 7. Được chứ?

Student: Mmm. I was hoping to have Saturdays free. But I need the work so … can you tell me what the job involves?

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Mmm. Em muốn nghỉ thứ 7. Nhưng em cũng cần công việc này …việc liên quan đến những mục gì thầy nhỉ?

Agent: Yes, sure. It says here that you’ll be required to deal with student enquiries and answer the phone.

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Oh, chắc chắn rồi. Ở đây viết là ứng viên phải xử lý các yêu cầu từ sinh viên và trả lời điện thoại.

Student: I’m sure I can handle all that without a problem.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em chắc chắn là em làm tốt mà không gặp vấn đề gì.

Agent: Great. Well, would you like me to arrange an interview for you? Say, Friday morning, around ten?

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Thế thì tuyệt. Để thầy sắp xếp phỏng vấn cho em nhé. Sáng thứ 6, khoảng 10h được không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Student: Could we make it a bit later? Unfortunately, I’ve got something to do at ten. Would that be OK?

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Thầy sắp xếp muộn hơn một chút được không ạ? Thật không may, em có việc phải làm lúc 10h ạ. Điều đó được chứ ạ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Agent: Not a problem. How about eleven thirty? Hope it works out for you Anita.

IELTS TUTOR dịch: Thầy tư vấn: Không vấn đề gì. Vậy hẹn em lúc 11:30 nhé? Thầy hi vọng mọi việc sẽ thuận lợi với em, Anita.

Student: Me too. And thanks for all your help.

IELTS TUTOR dịch: Sinh viên: Em cũng hi vọng thế. Và em cảm ơn thầy đã giúp đỡ ạ.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE