Dịch + giải thích transcript "Croft Valley Park" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Croft Valley Park" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Croft Valley Park" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Croft Valley Park" IELTS LISTENING SECTION 2

As chair of the town council subcommittee on park facilities, I’d like to bring you up to date on some of the changes that have been made recently to the Croft Valley Park. So if you could just take a look at the map I handed out, let’s begin with a general overview. So the basic arrangement of the park hasn’t changed – it still has two gates, north and south, and a lake in the middle.

IELTS TUTOR dịch: Với tư cách là chủ tịch của tiểu ban hội đồng thị trấn về các cơ sở công viên, tôi muốn cập nhật cho bạn về một số thay đổi đã được thực hiện gần đây đối với Công viên Thung lũng Croft. Vì vậy, nếu bạn có thể xem qua bản đồ mà tôi đã phát, hãy bắt đầu với một cái nhìn tổng quan. Vậy sự sắp xếp cơ bản của công viên không thay đổi – nó vẫn có hai cổng, phía bắc và phía nam, và một hồ nước ở giữa.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The café continues to serve an assortment of drinks and snacks and is still in the same place, looking out over the lake and next to the old museum. We’re hoping to change the location of the toilets, and bring them nearer to the centre of the park as they’re a bit out of the way at present, near the adventure playground, in the corner of your map. 

IELTS TUTOR dịch: Quán cà phê tiếp tục phục vụ nhiều loại đồ uống và đồ ăn nhẹ và vẫn ở chỗ cũ, nhìn ra hồ và bên cạnh bảo tàng cũ. Chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi vị trí của các nhà vệ sinh và đưa chúng đến gần trung tâm công viên hơn vì hiện tại chúng hơi xa đường, gần sân chơi mạo hiểm, ở góc bản đồ của bạn. 

The formal gardens have been replanted and should be at their best in a month or two. They used to be behind the old museum, but we’re now used the space near the south gate – between the park boundary and the path that goes past the lake towards the old museum. 

IELTS TUTOR dịch: Những khu vườn chính thức đã được trồng lại và sẽ ở trạng thái tốt nhất trong một hoặc hai tháng. Chúng từng ở phía sau bảo tàng cũ, nhưng giờ đây chúng tôi đã sử dụng không gian gần cổng phía nam – giữa ranh giới công viên và con đường đi qua hồ tới bảo tàng cũ.

We have a new outdoor gym for adults and children, which is already proving very popular. It’s by the glass houses, just to the right of the path from the south gate. You have to look for it as it’s a bit hidden in the trees.

One very successful introduction has been our skateboard ramp. It’s in constant use during the evenings and holidays. It’s near the old museum, at the end of a little path that leads off from the main path between the lake and the museum. 

We’ve also introduced a new area for wild flowers, to attract bees and butterflies. It’s on a bend in the path that goes round the east side of the lake, just south of the adventure playground.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi có một phòng tập thể dục ngoài trời mới dành cho người lớn và trẻ em, đã được chứng minh là rất phổ biến. Nó nằm cạnh những ngôi nhà kính, ngay bên phải lối đi từ cổng phía nam. Bạn phải tìm nó vì nó hơi khuất trong cây. 

Một phần giới thiệu rất thành công là đoạn đường trượt ván của chúng tôi. Nó được sử dụng liên tục vào buổi tối và ngày lễ. Nó gần bảo tàng cũ, ở cuối con đường nhỏ dẫn ra khỏi con đường chính giữa hồ và bảo tàng. 

Chúng tôi cũng đã giới thiệu một khu vực mới dành cho hoa dại để thu hút ong và bướm. Nó nằm trên một khúc cua trên con đường vòng qua phía đông của hồ, ngay phía nam của sân chơi mạo hiểm.

Now let me tell you a bit more about some of the changes to Croft Valley Park.

One of our most exciting developments has been the adventure playground. We were aware that we had nowhere for children to let off steam, and decided to use our available funds to set up a completely new facility in a large space to the north of the park. It’s open year-round, though it close early in the winter months, and entrance is completely free. Children can choose whatever activities they want to do, irrespective of their age, but we do ask adults not to leave them on their own there. There are plenty of seats where parents can relax and keep an eye on their children at the same time.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ hãy để tôi nói cho bạn biết thêm một chút về một số thay đổi đối với Công viên Thung lũng Croft.

Một trong những bước phát triển thú vị nhất của chúng tôi là sân chơi mạo hiểm. Chúng tôi biết rằng chúng tôi không có nơi nào để trẻ em xả hơi và quyết định sử dụng số tiền sẵn có của mình để thành lập một cơ sở hoàn toàn mới trong một không gian rộng lớn ở phía bắc của công viên. Nó mở cửa quanh năm, mặc dù nó đóng cửa sớm vào những tháng mùa đông và vào cửa hoàn toàn miễn phí. Trẻ em có thể chọn bất kỳ hoạt động nào chúng muốn làm, không phân biệt tuổi tác, nhưng chúng tôi yêu cầu người lớn không để chúng một mình ở đó. Có rất nhiều chỗ ngồi để cha mẹ có thể thư giãn và đồng thời để mắt đến con cái của họ.

Lastly, the glass houses. A huge amount of work has been done on them to repair the damage following the disastrous fire that recently destroyed their western side. Over £80,000 was spent on replacing the glass walls and the metal supports, as well as the plants that had been destroyed, although unfortunately the collection of tropical palm trees has proved too expensive to replace up to now. At present the glass houses are open from 10am to 3pm Mondays to Thursdays, and it’s hoped to extend this to the weekend soon. We’re grateful to all those who helped us by contributing their time and money to this achievement.

The gardens have …

IELTS TUTOR dịch: Cuối cùng là những ngôi nhà kính. Một số lượng lớn công việc đã được thực hiện trên chúng để sửa chữa thiệt hại sau trận hỏa hoạn thảm khốc gần đây đã phá hủy phía tây của chúng. Hơn 80.000 bảng Anh đã được chi để thay thế các bức tường kính và các giá đỡ bằng kim loại, cũng như các loại cây đã bị phá hủy, mặc dù không may là bộ sưu tập các cây cọ nhiệt đới cho đến nay vẫn còn quá đắt để thay thế. Hiện tại, các ngôi nhà kính mở cửa từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Năm và hy vọng sẽ sớm kéo dài thời gian này đến cuối tuần. Chúng tôi biết ơn tất cả những người đã giúp chúng tôi bằng cách đóng góp thời gian và tiền bạc của họ để đạt được thành tích này.

Những khu vườn có…

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE