Dịch + giải thích transcript "Plan of Stevenson’s site" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Plan of Stevenson’s site" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Plan of Stevenson’s site" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Plan of Stevenson’s site" IELTS LISTENING SECTION 2

Good morning, everyone, and welcome to Stevenson’s, one of the country’s major manufacturers of metal goods. Thank you for choosing us for your two weeks of work experience. My name is Julia Simmons, and since the beginning of this year I’ve been the managing director.

IELTS TUTOR dịch: Chào buổi sáng, tất cả mọi người và chào mừng bạn đến với Stevenson, một trong những nhà sản xuất hàng kim loại lớn của đất nước. Cảm ơn bạn đã chọn chúng tôi vì hai tuần kinh nghiệm làm việc của bạn. Tên tôi là Julia Simmons và kể từ đầu năm nay, tôi là giám đốc điều hành.

Stevenson’s is quite an old company. Like me, the founder, Ronald Stevenson, went into the steel industry when he left school – that was in 1923. He set up this company when he finished his apprenticeship, in 1926, although he actually started making plans two years earlier, in 1924. He was a very determined young man!

IELTS TUTOR dịch: Stevenson’s là một công ty khá lâu đời. Giống như tôi, người sáng lập Ronald Stevenson, đã bước vào ngành thép khi rời trường – đó là vào năm 1923. Anh ấy thành lập công ty này khi anh ấy kết thúc học việc, vào năm 1926, mặc dù anh ấy đã thực sự bắt đầu lập kế hoạch từ hai năm trước đó, vào năm 1924. Anh ấy là một thanh niên rất kiên định!

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Stevenson’s long-term plan was to manufacture components for the machine tools industry – although in fact that never came about – and for the automotive industry, that is, cars and lorries. However, there was a delay of five years before that happened, because shortly before the company went into production, Stevenson was given the opportunity to make goods for hospitals and other players in the healthcare industry, so that’s what we did for the first five years.

IELTS TUTOR dịch: Kế hoạch dài hạn của Stevenson là sản xuất các thành phần cho ngành công nghiệp máy công cụ – mặc dù trên thực tế điều đó chưa bao giờ xảy ra – và cho ngành ô tô, tức là ô tô và xe tải. Tuy nhiên, đã có sự trì hoãn 5 năm trước khi điều đó xảy ra, bởi vì ngay trước khi công ty đi vào hoạt động sản xuất, Stevenson đã có cơ hội sản xuất hàng hóa cho bệnh viện và những người tham gia khác trong ngành chăm sóc sức khỏe, vì vậy đó là những gì chúng tôi đã làm trong 5 năm đầu tiên.

Over the years, we’ve expanded the premises considerably – we were lucky that the site is big enough, so moving to a new location has never been necessary. However, the layout is far from ideal for modern machinery and production methods, so we intend to carry out major refurbishment of this site over the next five years.

IELTS TUTOR dịch: Trong những năm qua, chúng tôi đã mở rộng cơ sở đáng kể – chúng tôi may mắn rằng địa điểm này đủ lớn, vì vậy việc chuyển đến một địa điểm mới chưa bao giờ là cần thiết. Tuy nhiên, cách bố trí không lý tưởng cho máy móc và phương pháp sản xuất hiện đại, vì vậy chúng tôi dự định sẽ tiến hành tân trang lại địa điểm này trong năm năm tới.

I’d better give you some idea of what you’ll be doing during your two weeks with us, so you know what to expect. Most mornings you’ll have a presentation from one of the managers, to learn about their department, starting this morning with research and development. And you’ll all spend some time in each department, observing what’s going on and talking to people – as long as you don’t stop them from doing their work altogether! In the past, a teacher from your school has come in at the end of each week to find out how the group were getting on, but your school isn’t able to arrange that this year.

IELTS TUTOR dịch: Tốt hơn là tôi nên cung cấp cho bạn một số ý tưởng về những gì bạn sẽ làm trong hai tuần của bạn với chúng tôi, vì vậy bạn biết những gì sẽ xảy ra. Hầu hết các buổi sáng, bạn sẽ có một bài thuyết trình từ một trong những người quản lý, để tìm hiểu về bộ phận của họ, bắt đầu từ sáng nay với nghiên cứu và phát triển. Và tất cả các bạn sẽ dành chút thời gian cho từng bộ phận, quan sát những gì đang diễn ra và nói chuyện với mọi người – miễn là bạn không ngăn cản họ hoàn toàn làm việc của mình! Trước đây, một giáo viên từ trường của bạn đến vào cuối mỗi tuần để tìm hiểu xem nhóm hoạt động như thế nào, nhưng trường của bạn không thể sắp xếp việc đó trong năm nay.

OK, now I’ll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we’re in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There’s a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side, and some trees on the other, and that’ll be where you meet each morning.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, bây giờ tôi sẽ giúp bạn định hướng ngắn gọn về địa điểm. Như bạn có thể thấy, chúng tôi đang ở khu vực lễ tân, nơi chúng tôi cố gắng tạo sự hấp dẫn và chào đón khách đến thăm. Có một hành lang chạy bên trái từ đây và nếu bạn đi dọc theo đó, cánh cửa đối diện với bạn ở cuối là lối vào phòng cà phê. Có một bên nhìn ra ngoài đường chính và một số cây ở bên kia và đó sẽ là nơi các bạn gặp nhau mỗi sáng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right.

IELTS TUTOR dịch: Nhà máy là một căn phòng rất lớn ở phía xa của địa điểm. Bên cạnh đó là nhà kho, có thể đi vào bằng xe tải đi lên đường đến khu vực quay đầu ở cuối. Bạn có thể đến nhà kho bằng cách băng qua phía xa của sân, và sau đó cửa ở bên phải của bạn.

Somewhere you’ll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food’s very good, but the view isn’t. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren’t very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn’t much better.

IELTS TUTOR dịch: Một nơi nào đó bạn sẽ muốn tìm thấy là căng tin của nhân viên. Đây là ngay bên cạnh lễ tân. Tôi có thể tự tin nói rằng đồ ăn rất ngon, nhưng quang cảnh thì không. Các cửa sổ ở một bên nhìn ra hành lang và sân trong, không hấp dẫn chút nào và mặt khác nhìn ra đường vào, không tốt hơn là bao.

You’ll be using the meeting room quite often, and you’ll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard, and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I’m afraid there’s no natural daylight in the room.

IELTS TUTOR dịch: Bạn sẽ sử dụng phòng họp khá thường xuyên và bạn sẽ tìm thấy nó bằng cách đi dọc theo hành lang bên trái của sân và tiếp tục dọc theo nó cho đến cuối. Phòng họp là phòng cuối cùng bên phải và tôi e rằng không có ánh sáng ban ngày tự nhiên trong phòng.

Then you’ll need to know where some of the offices are. The human resources department is all the front of this building, so you head to the left along the corridor from reception, and it’s the second room you come to. It looks out onto the main road.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, bạn sẽ cần biết một số văn phòng ở đâu. Bộ phận nhân sự nằm ở phía trước của tòa nhà này, vì vậy bạn đi về bên trái dọc theo hành lang từ quầy lễ tân và đó là phòng thứ hai mà bạn đến. Nó nhìn ra đường chính.

And finally, the boardroom, where you’ll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view, as it looks out on to the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory.

OK, now are there any questions before we …

IELTS TUTOR dịch: Và cuối cùng là phòng họp, nơi đôi khi các bạn sẽ gặp nhau. Ở đó có góc nhìn khá dễ chịu, vì nó nhìn ra cây. Đi dọc theo hành lang qua sân, đến cuối sân. Phòng họp ở bên trái, bên cạnh nhà máy.
OK, bây giờ có bất kỳ câu hỏi nào trước khi chúng tôi…

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE