Giải brainstorm speaking 1/24 Part 1

· Speaking

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng Giải brainstorm speaking 1/24 Part 1

I. Cách học IELTS SPEAKING

II. Giải brainstorm speaking 1/24 Part 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Work / Study >> Cách trả lời IELTS SPEAKING PART 1, TOPIC STUDY/ WORK 
 2. Accomodation >> Giải câu hỏi topic"Accomodation"IELTS SPEAKING PART 1
 3. Hometown >> Cách trả lời topic Hometown IELTS SPEAKING PART 1 
 4. Fishing  >> Giải câu hỏi & Từ vựng topic "FISH & FISHING" IELTS SPEAKING PART 1
 5. Musical instrument >> Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Musical instruments" IELTS SPEAKING
 6. Films >> Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Films /  Movies" IELTS SPEAKING
 7. Gifts >>Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Giving gifts" IELTS SPEAKING
 8. Coffee or tea  >> Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Tea or Coffee" IELTS SPEAKING
 9. Helping others  >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic Helping others IELTS SPEAKING
 10. Robots >> Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Robots" IELTS SPEAKING
 11. Chatting  >> Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Chatting" IELTS SPEAKING
 12. Noise  >> Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Noise" IELTS SPEAKING
 13. Running  >> Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Running" IELTS SPEAKING
 14. Riding a bike  >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic Riding a bike IELTS SPEAKING
 15. Map  >> Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Maps" IELTS SPEAKING
 16. Geography  >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic "Geography" IELTS S...
 17. Clothes >> Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Clothes" IELTS SPEAKING
 18. Crowded place  >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic Crowded place IELTS SPEAKING
 19. Singing  >> Giải câu hỏi & Từ vựng Topic Singing IELTS SPEAKING PART 1
 20. Collecting things  >> 
 21. Feeling bored  >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic"Feeling bored"IELTS SPEAKING
 22. Celebrity news  >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic"Celebrity news"IELTS SPEAKING
 23. Colours >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic"Colour"IELTS SPEAKING
 24. Advertisement >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic"Advertisement"IELTS SPEAKING
 25. Money  >>  Giải câu hỏi PART 1 & Từ vựng topic "Money" IELTS SPEAKING
 26. Memory  >> Trả lời câu hỏi topic memory IELTS SPEAKING PART 1
 27. Social media  >> Giải câu hỏi PART 3 & Từ vựng topic "Social media websites" IELTS SPEAKING
 28. Video games  >> Giải Câu hỏi part 1 & từ vựng topic"Video games"IELTS SPEAKING
 29. Cakes >> Trả lời câu hỏi & từ vựng topic Sweet/ Cake IELTS SPEAK...
 30. Sunglasses >> Giải câu hỏi part 1 & từ vựng topic"Sunglasses"IELTS SPEAKING
 31. The area you live in >> Giải câu hỏi topic"Accomodation"IELTS SPEAKING PART 1 -...
 32. Travelling >>Cách trả lời topic Travelling IELTS SPEAKING PART 1
 33. Transport >> Cách trả lời topic Transport IELTS SPEAKING PART 1

Feedback

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE