Dịch + giải thích transcript "Advice on surfing holidays" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Advice on surfing holidays" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Advice on surfing holidays" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Advice on surfing holidays" IELTS LISTENING SECTION 1

WOMAN: Jack, I’m thinking of taking the kids to the seaside on a surfing holiday this summer and I wanted to ask your advice – as I know you’re such an expert.

IELTS TUTOR dịch: Jack, tôi đang nghĩ đến việc đưa bọn trẻ đến bờ biển và có một kỳ nghỉ lướt sóng vào mùa hè này và tôi muốn hỏi lời khuyên của bạn – vì tôi biết bạn là một chuyên gia.

JACK: Well, I don’t know about that, but yes, I’ve done a bit of surfing over the years. I’d thoroughly recommend it. I think it’s the kind of holiday all the family can enjoy together. The thing about surfing is that it’s great for all ages and all abilities. My youngest started when he was only three!

IELTS TUTOR dịch: Tôi không biết điều đó (ý là việc người phụ nữ đưa bọn trẻ đến bờ biển lướt sóng), nhưng vâng, tôi đã lướt sóng trong những năm qua. Tôi rất muốn giới thiệu nó. Tôi nghĩ đó là kỳ nghỉ mà cả gia đình có thể cùng nhau tận hưởng. Điều thú vị về lướt sóng là nó phù hợp cho mọi lứa tuổi và mọi khả năng. Đứa con út của tôi bắt đầu khi nó chỉ mới ba tuổi!

WOMAN: Wow! But it’s quite physically demanding, isn’t it? I’ve heard you need to be pretty fit.

IELTS TUTOR dịch: Chà! Nhưng nó khá đòi hỏi về thể chất, phải không? Tôi nghe nói phải khá cân đối.

JACK: Yes. You’ll certainly learn more quickly and won’t tire as easily.

IELTS TUTOR dịch: Vâng. Bạn chắc chắn sẽ học nhanh hơn và không mệt mỏi dễ dàng.

WOMAN: Well that should be OK for us. You’ve been surfing a few times in Ireland, haven’t you?

IELTS TUTOR dịch: Ổn đấy. Bạn đã lướt sóng vài lần ở Ireland, phải không?

JACK: Yes. There’s some great surfing there, which people don’t always realise.

IELTS TUTOR dịch: Vâng. Có một số trò lướt sóng tuyệt vời ở đó, mà mọi người không phải lúc nào cũng nhận ra.

WOMAN: And which locations would you recommend? – there seem to be quite a few.

IELTS TUTOR dịch: Vậy bạn muốn giới thiệu những địa điểm nào? – dường như có khá nhiều.

JACK: Yes, there are loads. Last year we went to County Donegal. There are several great places to surf there.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, có rất nhiều. Năm ngoái, chúng tôi đã đến Quận Donegal. Có một số nơi tuyệt vời để lướt sóng ở đó.

WOMAN: What about in County Clare? I read that’s also really good for surfing.

IELTS TUTOR dịch: Còn ở Quận Clare thì sao? Tôi đọc được rằng ở đó cũng thực sự tốt cho việc lướt sóng.

JACK:Yes, it is. I’ve been there a few times. Most people go to Lahinch. My kids love it there. The waves aren’t too challenging and the town is very lively.

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy. Tôi đã đến đó một vài lần. Hầu hết mọi người đến Lahinch. Con tôi thích ở đó. Những con sóng không quá thách thức và thị trấn rất sống động.

WOMAN: Are there good hotels there?

IELTS TUTOR dịch: Có khách sạn nào tốt không?

JACK: Yes – some very nice ones and there are also a few basic hostels and campsites. It’s great if you need lessons as the surf schools are excellent.

IELTS TUTOR dịch: Vâng – một số rất đẹp và cũng có một số nhà nghỉ và khu cắm trại. Nếu bạn muốn học về lướt sóng thì ở đó có một số trường rất tốt.

WOMAN: Sounds good.

IELTS TUTOR dịch: Nghe tuyệt đó.

JACK: Yes and there’s lots to see in the area – like those well-known cliffs -… I’ve forgotten the name of them.

IELTS TUTOR dịch: Vâng và có rất nhiều thứ để xem trong khu vực – như những vách đá nổi tiếng -… Tôi đã quên tên của chúng.

WOMAN: Oh don’t worry - I can look them up.

IELTS TUTOR dịch: À không sao, tôi tìm sau cũng được.

JACK: I’ve also been surfing in County Mayo, which is less well-known for surfing, but we had a really good time. That was a few years ago when the kids were younger. There’s a good surf school at Carrowniskey beach.

IELTS TUTOR dịch: Tôi cũng lướt sóng ở County Mayo, nơi này không phổ biến lắm, nhưng chúng tôi đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ ở đó. Chuyến đi diễn ra vài năm trước, khi những đứa trẻ còn khá nhỏ. Có một trường dạy lướt sóng tốt ở bãi biển Carrowniskey.

WOMAN: How do you spell that?

IELTS TUTOR dịch: Bạn đánh vần giúp tôi với.

JACK: C-A-double R-O-W-N-I-S-K-E-Y

IELTS TUTOR dịch: C-A-R-R-O-W-N-I-S-K-E-Y

WOMAN: Ok

IELTS TUTOR dịch: Vâng

JACK: I put the kids into the surf camp they run during the summer for 10-16 year olds.

IELTS TUTOR dịch: Tôi đăng ký cho bọn trẻ tham gia trại hè về lướt ván cho những đứa 10-16 tuổi.

WOMAN: Oh right. How long was that for?

IELTS TUTOR dịch: Uhm nhỉ. Kéo dài lâu không?

JACK: Three hours every day for a week. It was perfect – they were so tired out after that.

IELTS TUTOR dịch: Ba giờ mỗi ngày trong 1 tuần. Tuyệt lắm, sau đó chúng đã rất mệt.

WOMAN: I can imagine.

IELTS TUTOR dịch: Tôi tưởng tượng được.

JACK: One thing we did while the kids were surfing was to rent some kayaks to have a look around the bay which is nearby. It’s really beautiful.

IELTS TUTOR dịch: Một điều chúng tôi đã làm khi bọn trẻ đang lướt sóng là thuê thuyền kayak để nhìn quanh vịnh gần đó. Nó thật là đẹp.

WOMAN: Oh, I’d love to do that.

IELTS TUTOR dịch: Tôi cũng thích.

WOMAN: Now the only time I went to Ireland it rained practically every day.

IELTS TUTOR dịch: Lần duy nhất tôi đến Ireland, trời mưa cả ngày luôn.

JACK: Mmm yes - that can be a problem – but you can surf in the rain, you know.

IELTS TUTOR dịch: Uhm có thể sẽ là một vấn đề. Nhưng mua vẫn có thể lướt sóng được mà, bạn biết đấy.

WOMAN: It doesn’t have the same appeal, somehow.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng không thích bằng.

JACK: Well, the weather’s been fine the last couple of years when I’ve been there, but actually, it tends to rain more in August than in the spring or autumn. September’s my favourite month because the water is warmer then.

IELTS TUTOR dịch: Chà, mấy lần tôi đến thì thời tiết vẫn ổn, nhưng thực ra, vào tháng 8 trời thường hay mưa nhiều hơn vào mùa xuân hoặc mùa thu. Tháng 9 là tháng yêu thích của tôi vì khi đó nước ấm hơn.

WOMAN: The only problem is that the kids are back to school then.

IELTS TUTOR dịch: Vấn đề duy nhất là bọn trẻ đã trở lại trường học rồi.

JACK: I know. But one good thing about Irish summers is that it doesn’t get too hot. The average temperature is about 19 degrees and it usually doesn’t go above 25 degrees.

IELTS TUTOR dịch: Tôi biết. Nhưng có một điều tốt về mùa hè ở Ireland là trời không quá nóng. Nhiệt độ trung bình là khoảng 19 độ và thường không vượt quá 25 độ.

WOMAN: That sounds alright. Now what about costs?

IELTS TUTOR dịch: Nghe ổn đó. Chi phí thì sao?

JACK: Surfing is a pretty cheap holiday really – the only cost is the hire of equipment. You can expect to pay a daily rate of about 30 euros for the hire of a wet suit and board – but you can save about 40 euros if you hire by the week.

IELTS TUTOR dịch: Lướt sóng thực sự là một kỳ nghỉ khá rẻ – chi phí duy nhất là thuê thiết bị. Nếu bạn thuê mỗi ngày thì là 30 EURO còn thiếu thuê theo tuần thì tiết kiệm được khoảng 40 EURO đó.

WOMAN: That’s not too bad.

IELTS TUTOR dịch: Không quá tệ.

JACK: No. It’s important to make sure you get good quality wet suits – you’ll all get too cold if you don’t. And make sure you also get boots. They keep your feet warm and it’s easier to surf with them on too.

IELTS TUTOR dịch: Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng bạn mặc bộ quần áo chất lượng tốt – nếu không bạn sẽ quá lạnh. Và hãy đi ủng. Chúng giữ ấm cho đôi chân và bạn cũng dễ dàng lướt ván hơn.

WOMAN: OK. Well, thanks very much …

IELTS TUTOR dịch: Vâng, cảm ơn nhiều ...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE