Dịch + giải thích transcript "Easy Life Cleaning Services" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

Bên cạnh Phân tích đề thi "spend their leisure time with their colleagues" IELTS WRITING (kèm bài viết thi thật HS đạt 6.0), IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Easy Life Cleaning Services" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Easy Life Cleaning Services" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Easy Life Cleaning Services" IELTS LISTENING SECTION 1

JACINTA: Hello, Easy Life Cleaning Services, Jacinta speaking.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào, đây là Dịch vụ Vệ sinh Easy Life, Jacinta đang nghe.

CLIENT: Oh hello. I’m looking for a cleaning service for my apartment – do you do domestic cleaning?

IELTS TUTOR dịch: Ồ xin chào. Tôi đang tìm một dịch vụ dọn dẹp cho căn hộ của mình – bạn có làm công việc dọn dẹp nhà cửa không?

JACINTA: Sure.

IELTS TUTOR dịch: Có ạ.

CLIENT: Well, it’s just a one-bedroom flat. Do you have a basic cleaning package?

IELTS TUTOR dịch: Nó chỉ là một căn hộ một phòng ngủ. Bạn có gói dọn dẹp cơ bản không?

JACINTA: Yes. For a one-bedroom flat we’re probably looking at about two hours for a clean. So we’d do a thorough clean of all surfaces in each room, and polish them where necessary. Does your apartment have carpets?

IELTS TUTOR dịch: Vâng. Đối với căn hộ một phòng ngủ, chúng tôi có thể vệ sinh trong khoảng hai giờ. Chúng tôi sẽ làm sạch kỹ lưỡng tất cả các bề mặt trong mỗi phòng và đánh bóng chúng khi cần thiết. Căn hộ của bạn có thảm không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

  • polish (v) đánh bóng
  • necessary (adj) cần thiết

CLIENT: No, I don’t have any, but the floor would need cleaning.

IELTS TUTOR dịch: Không, nhưng sàn nhà sẽ cần được lau.

JACINTA: Of course – we’d do that in every room. And we’d do a thorough clean of the kitchen and bathroom.

IELTS TUTOR dịch: Tất nhiên – chúng tôi sẽ lau sàn trong mọi phòng. Và chúng tôi sẽ làm sạch hoàn toàn nhà bếp và phòng tắm.

CLIENT: OK

IELTS TUTOR dịch: Okie.

JACINTA: Then we have some additional services which you can request if you want - So for example, we can clean your oven for you every week.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, chúng tôi có một số dịch vụ bổ sung mà bạn có thể yêu cầu nếu bạn muốn - Ví dụ, chúng tôi có thể vệ sinh lò nướng cho bạn hàng tuần.

CLIENT: Actually, I hardly ever use that, but can you do the fridge?

IELTS TUTOR dịch: Thực ra, tôi hầu như không bao giờ sử dụng cái đó, nhưng bạn có thể dọn tủ lạnh không?

JACINTA: Sure. Would you like that done every week?

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn rồi. Bạn có muốn chúng tôi dọn tủ lạnh hàng tuần không?

CLIENT: Yes, definitely. And would ironing clothes be an additional service you can do?

IELTS TUTOR dịch: Vâng, chắc chắn. Và bạn có ủi quần áo như dịch vụ bổ sung không?

JACINTA: Yes, of course.

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn có ạ.

CLIENT: It wouldn’t be much, just my shirts for work that week.

IELTS TUTOR dịch: Không nhiều đâu, chỉ áo sơ mi tôi mặc đi làm thôi.

JACINTA: That’s fine. And we could also clean your microwave if you want.

IELTS TUTOR dịch: Okie, và chúng tôi có thể dọn lò vi sóng nếu bạn cần.

CLIENT: No, I wipe that out pretty regularly so there’s no need for that.

IELTS TUTOR dịch: Không, tôi quét sạch nó thường xuyên nên không cần thiết.

JACINTA: We also offer additional services that you might want a bit less often, say every month. So for example, if the inside of your windows need cleaning, we could do that.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ bổ sung mà bạn có thể muốn dùng ít thường xuyên hơn một chút, chẳng hạn như hàng tháng. Vì vậy, ví dụ, nếu bên trong cửa sổ của bạn cần được làm sạch, chúng tôi có thể làm điều đó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

CLIENT: Yes, that’d be good. I’m on the fifteenth floor, so the outside gets done regularly by specialists, but the inside does get a bit grubby.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, thật là tốt. Tôi ở tầng 15, bên ngoài thường được làm sạch bởi những người chuyên làm việc đó, nhưng bên trong thì hơi bẩn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JACINTA: And we could arrange for your curtains to get cleaned if necessary.

IELTS TUTOR dịch: Và chúng tôi cũng có thể thường xuyên dọn rèm cửa nếu bạn cần.

CLIENT: No, they’re OK. But would you be able to do something about the balcony? It’s quite small and I don’t use it much, but it could do with a wash every month or so.

IELTS TUTOR dịch: Không cần đâu. Nhưng bạn có thể dọn ban công không? Nó nhỏ thôi, tôi không dùng mấy, nhưng tôi muốn mỗi tháng dọn một lần.

JACINTA: Yes, we can get the pressure washer onto that.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, chúng tôi dọn bằng máy phun áp lực.

JACINTA: Now if you’re interested, we do offer some other possibilities to do with general maintenance. For example, if you have a problem with water and you need a plumber in a hurry, we can put you in touch with a reliable one who can come out straightaway. And the same thing if you need an electrician.

IELTS TUTOR dịch: Nếu bạn quan tâm, chúng tôi cung cấp bảo trì chung. Ví dụ: nếu bạn gặp vấn đề với nước và bạn cần thợ sửa ống nước gấp, chúng tôi có thể liên hệ với bạn một người đáng tin cậy có thể liên hệ ngay. Và thợ điện cũng thế.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

CLIENT: Right. That’s good to know. I’ve only just moved here so I don’t have any of those sorts of contacts.

IELTS TUTOR dịch: Ồ tốt quá. Tôi mới chuyển đến đây nên cũng không có nhiều liên hệ.

JACINTA: And I don’t know if this is of interest to you, but we also offer a special vacuum cleaning system which can improve the indoor air quality of your home by capturing up to 99% of all the dust in the air. So if you’re troubled by allergies, this can make a big difference.

IELTS TUTOR dịch: Và tôi không biết bạn quan tâm hay không, nhưng chúng tôi cũng cung cấp một hệ thống hút bụi đặc biệt có thể cải thiện chất lượng không khí trong nhà của bạn, loại bỏ 99% tất cả bụi trong không khí. Vì vậy, nếu bạn bị dị ứng, điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

CLIENT: Right. In fact, I don’t have that sort of problem, but I’ll bear it in mind. Now can you tell me a bit about your cleaning staff?

IELTS TUTOR dịch: Thực tế thì tôi không bị dị ứng nhưng tôi sẽ lưu tâm. Bây giờ bạn có thể chia sẻ một chút về nhân viên vệ sinh được không nhỉ?

JACINTA: Of course. So all our cleaners are very carefully selected. When they apply to us, they have to undergo a security check with the police to make sure they don’t have any sort of criminal background, and, of course, they have to provide references as well. Then if we think they might be suitable for the job, we give them training for it. That lasts for two weeks so it’s very thorough, and at the end of it, they have a test. If they pass that, we take them on, but we monitor them very carefully – we ask all our clients to complete a review of their performance after every visit and to email it to us. So we can pick up any problems straightaway and deal with them.

IELTS TUTOR dịch: Tất nhiên. Các nhân viên vệ sinh đều được lựa chọn rất cẩn thận. Khi họ nộp đơn cho chúng tôi, họ phải trải qua một cuộc kiểm tra an ninh với cảnh sát để đảm bảo rằng họ không có bất kỳ tiền án nào, và tất nhiên, họ cũng phải cung cấp thông tin liên hệ. Sau đó, nếu chúng tôi nghĩ rằng họ có thể phù hợp với công việc, chúng tôi sẽ đào tạo cho họ trong hai tuần rất kỹ lưỡng, và khi kết thúc, họ có một bài kiểm tra. Nếu họ vượt qua điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục, nhưng chúng tôi giám sát họ rất cẩn thận – chúng tôi yêu cầu tất cả khách hàng của mình hoàn thành đánh giá về hiệu suất của họ sau mỗi lần họ ghé nhà và gửi email cho chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi có thể nhận ra bất kỳ vấn đề nào đó ngay lập tức và giải quyết chúng.

CLIENT: OK, well that all sounds good. And will always have the same cleaner?

IELTS TUTOR dịch: Nghe ổn đó. Tôi sẽ có một nhân viên dọn dẹp cố định chứ?

JACINTA: Yes, we do our best to organise it that way, and we usually manage it.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, chúng tôi cố gắng hết sức để sắp xếp như vậy

CLIENT: Good. That’s fine. Right, so I’d like to go ahead and …

IELTS TUTOR dịch: Tốt đó, vậy tôi muốn sử dụng dịch vụ và ……

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE