Dịch + giải thích transcript "Preston Park Run" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Preston Park Run" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Preston Park Run" IELTS LISTENING SECTION 1

A: Good morning – Dave Smith speaking.

IELTS TUTOR dịch: A: Chào buổi sáng – Dave Smith xin nghe.

B: Hi – could I speak to the organiser of the Preston Park Run?

IELTS TUTOR dịch: B: Xin chào tôi có thể nói chuyện với người tổ chức Preston Park Run không?

A: Yes that’s me.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, tôi đây.

B: Great - um – I was talking to some friends of mine about the run and they suggested I contact you to get some more details.

IELTS TUTOR dịch: B: Tuyệt vời – um- Tôi đã nói chuyện với một số người bạn của tôi về cuộc chạy đua và họ đề nghị tôi liên lạc với bạn để biết thêm chi tiết.

A: Sure – what would you like to know?

IELTS TUTOR dịch: A: Chắc chắn rồi – bạn muốn biết điều gì?

B: Well – they said it takes place every Saturday, is that right?

IELTS TUTOR dịch: B: Được rồi – họ nói nó diễn ra vào thứ bảy hàng tuần, đúng không?

A: Yes it does.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, đúng vậy.

B: OK – great!

IELTS TUTOR dịch: B: OK- tốt quá!

A: Do you know where the park is?

IELTS TUTOR dịch: A: Bạn có biết công viên ở đâu không?

B: Oh yes – I’ve been there before. But it’s quite big and I’m not sure where to go.

IELTS TUTOR dịch: B: Ô vâng – Tôi đã từng đến đó trước đây. Nhưng nó khá lớn và tôi không biết phải đi đâu.

A: Well there’s a circular track that goes right around the park. The run starts at the café, goes past the tennis courts then twice around the lake and finishes back where it started.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, có một đường hình tròn chạy vòng quanh công viên. Cuộc chạy bắt đầu tại quán cà phê, đi qua các sân tennis hai lần quanh hồ và kết thúc ở chỗ bắt đầu.

B: OK and what time is the run?

IELTS TUTOR dịch: B: OK, mấy giờ thì bắt đầu?

A: Well, the actual run begins at 9 am but the runners start arriving at about 8.45.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, thực tế cuộc chạy đua bắt đầu lúc 9 giờ sáng nhưng người chạy bắt đầu đến vào khoảng 8.45.

B: OK – So I need to get up early Saturday morning then. And how long is the run?

IELTS TUTOR dịch: B: OK, vậy thì tôi cần phải dậy sớm vào sáng thứ Bảy. Và cuộc chạy đua khoảng bao lâu?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

A: Well it used to be three kilometres but most people wanted to do a bit more than that so we lengthened it to five kilometres – we now go round the lake twice and that adds an extra two kilometres.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, thường là 3km nhưng hầu hết mọi người muốn chạy nhiều hơn một chút, vì vậy chúng tôi đã tăng lên đến 5km – bây giờ chúng ta chạy vòng quanh hồ 2 lần, đồng nghĩa với việc thêm 2km nữa.

B: Right – not sure I’ve ever run that far so I’d better start doing a bit of training.

IELTS TUTOR dịch: B: Được rồi – tôi không chắc là đã từng chạy xa như vậy hay chưa nên tốt hơn tôi nên bắt đầu tập luyện một chút.

A: That’s a good idea. But it’s not a race, it’s really just for fun and the best thing would be to take it easy the first few times you do it and then see if you can gradually improve your time.

IELTS TUTOR dịch: A: Hay đó. Nhưng đó không phải là một cuộc đua, nó thực sự chỉ để giải trí và điều tốt nhất là giữ sự thoải mái trong vài lần đầu tiên bạn tham gia và sau đó xem liệu bạn có thể cải thiện dần thời gian của mình không.

B: Is the run timed then? How do I know how well I’ve done?

IELTS TUTOR dịch: B: Cuộc chạy được tính giờ không? Làm thế nào để tôi biết thành tích của mình?

A: When you cross the finish line you’ll be given a barcode and you take this to one of the run volunteers, who will scan it. Then you can get your time online when you go home.

IELTS TUTOR dịch: A: Khi bạn vượt qua vạch đích, bạn sẽ được cấp một mã vạch và bạn đưa mã này cho một trong những tình nguyện viên, họ sẽ quét nó. Sau đó, bạn có thể lên mạng kiểm tra thời gian chạy của mình khi về nhà.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: Oh – I see. You collect all the results.

IELTS TUTOR dịch: B: Ồ – tôi hiểu rồi. Các bạn thu thập tất cả các kết quả.

A: Exactly.

IELTS TUTOR dịch: A: Chính xác.

B: I see – that’s great. So how do I register?

IELTS TUTOR dịch: B: Tôi hiểu rồi - thật tuyệt. Vậy đăng ký như thế nào?

A: Well there are several ways. I could take your details over the phone but it’s much easier if you do it using the website.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, có một số cách. Tôi có thể lấy thông tin của bạn qua điện thoại nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn sử dụng trang web.

B: OK - good. Um, I think that’s probably all I need to know for now. Oh yes – does it cost anything to register or do you collect money each week?

IELTS TUTOR dịch: B: OK. Ừm, tôi nghĩ đó có lẽ là tất cả những gì tôi cần biết bây giờ. Ồ vâng – có tốn bất cứ cái gì để đăng ký không hay các bạn có thu tiền mỗi tuần chẳng hạn?

A: Well it doesn’t cost anything to register but we do charge for the run. In fact, we have just increased the charge to £1.50. It used to be a pound but because we were making a bit of a loss we have had to increase it by 50p.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, đăng ký miễn phí nhưng chúng tôi tính phí cho cuộc chạy đưa. Thực tế, chúng tôi vừa tăng phí lên £1,50. Trước thì là £1,00 nhưng vì chúng tôi đã lỗ một chút nên chúng tôi đã phải tăng thêm 50p.

B: OK thanks. I think I have enough information on taking part in the run.

IELTS TUTOR dịch: B: Ok cảm ơn. Tôi nghĩ tôi có đủ thông tin để tham gia cuộc chạy rồi.

B: Um – you mentioned volunteers, I have a friend who is interested in helping out. Can you give me some details so I can pass them on to her?

IELTS TUTOR dịch: B: Um – bạn đã đề cập đến các tình nguyện viên, tôi có một người bạn quan tâm đến việc tình nguyện. Bạn có thể cho tôi một số chi tiết để tôi có thể thông tin đến cho cô ấy không?

A: Sure – Well you need to ask your friend to contact Pete Maughan. He manages all the volunteers.

IELTS TUTOR dịch: A: Tốt thôi, bạn cần phải yêu cầu bạn của bạn liên hệ với Pete Maughan. Anh ấy quản lý tất cả các tình nguyện viên.

B: OK - I didn’t quite catch his surname – was it Morn - M-O-R-N?

IELTS TUTOR dịch: B: OK – Tôi không nghe kịp họ của anh ấy – đó có phải là Morn, M-O-R-N không?

A: No – just a bit more complicated – it’s M-A-U-G-H-A-N.

IELTS TUTOR dịch: A: Không – phức tạp hơn một chút – đó là M-A-U-G-H-A-N.

B: Right – thanks. And could you give me his phone number?

IELTS TUTOR dịch: B: Vâng – cảm ơn. Bạn có thể cho tôi số điện thoại của anh ấy?

A: Yes – just a moment. It’s here somewhere – let me just find it. Ah I’ve two numbers for him. I think the one that begins 0-1-2-7-3 is an old one so use this one: it’s 0-1-4double 4-7-3-2-9-double zero.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng – đợi xíu. Nó ở đâu đó quanh đây – để tôi tìm. Ah tôi có hai số của anh ấy. Tôi nghĩ rằng số bắt đầu 0-1-2-7-3 là số cũ vì vậy hãy sử dụng số này, đó là 0-1-4-4-4-7-3-2-9-0-0.

B: OK - got that. Can you tell me anything about the volunteering? Like what kind of activities it involves?

IELTS TUTOR dịch: B: OK – hiểu rồi. Bạn có thể cho tôi biết bất cứ điều gì về tình nguyện? Như những loại hoạt động liên quan?

A: Sure – well we need volunteers for basic stuff like setting up the course. We have to do that before all the runners arrive.

IELTS TUTOR dịch: A: Chắc chắn – chúng tôi cần tình nguyện viên cho những thứ cơ bản như thiết lập đường chạy. Chúng tôi phải làm điều đó trước khi tất cả các vận động viên đến.

B: OK – so that’s a really early start!

IELTS TUTOR dịch: B: OK – việc đó chắc phải đến sớm chuẩn bị nhỉ!

A: Yes that’s right. But if your friend would prefer to arrive a bit later she can also help with guiding the runners so they don’t go the wrong way.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng đúng vậy. Nhưng nếu bạn của bạn muốn đến muộn hơn một chút, cô ấy cũng có thể giúp hướng dẫn người chạy để họ không đi sai đường.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: I see. I believe you do a report on some of the races.

IELTS TUTOR dịch: B: Tôi hiểu rồi. Tôi tin rằng các bạn còn làm một báo cáo về một số cuộc đua.

A: Yes that’s right. In fact we do a weekly report on each race and we always try to illustrate it.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng đúng vậy. Trên thực tế, chúng tôi làm một báo cáo hàng tuần về mỗi cuộc đua và chúng tôi luôn cố gắng minh họa nó.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: OK – well my friend really likes taking photographs. She’s just bought a new camera.

IELTS TUTOR dịch: B: OK – bạn tôi thực sự thích chụp ảnh. Cô ấy vừa mua một chiếc máy ảnh mới.

A: Actually, that would be great. I don’t know whether Pete has anyone to take photographs this week.

IELTS TUTOR dịch: A: Thực sự điều đó sẽ rất tuyệt. Tôi không biết liệu Pete có ai chụp ảnh trong tuần này không.

B: Oh, I’ll let her know.

IELTS TUTOR dịch: B: Oh, tôi sẽ cho cô ấy biết.

A: OK good. Could you ask your friend to phone Pete and let him know?

IELTS TUTOR dịch: A: OK, tốt rồi. Bạn có thể nói bạn của bạn gọi điện thoại cho Pete và cho anh ấy biết không?

B: Yes I will.

IELTS TUTOR dịch: B: Vâng.

A: OK thanks. Goodbye.

IELTS TUTOR dịch: A: OK cảm ơn. Tạm biệt.

B: Goodbye

IELTS TUTOR dịch: B: Tạm biệt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE