Dịch + giải thích transcript "Short Story Competition" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Short Story Competition" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Short Story Competition" IELTS LISTENING SECTION 1

A: Good morning. Dave speaking.

IELTS TUTOR dịch: A: Chào buổi sáng. Dave xin nghe.

B: Oh hi. I’m phoning about a short story competition. Um, I saw an advert in a magazine and I was just calling to get some details.

IELTS TUTOR dịch: B: Ồ xin chào. Tôi gọi để nói về cuộc thi truyện ngắn. Um, tôi đã thấy một quảng cáo trong một cuốn tạp chí và tôi định gọi để biết thêm chi tiết.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

A: Yes – certainly. I’m the competition organiser so I should be able to help. What kind of details are you looking for?

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng – chắc chắn rồi. Tôi là người tổ chức cuộc thi nên tôi có thể giúp. Bạn đang muốn biết thêm về thông tin gì? 

B: Well – erm – does it cost anything to enter?

IELTS TUTOR dịch: B: Chà – erm – có cần trả tiền để tham gia không? 

A: Yes – there’s an entry fee of five pounds.

IELTS TUTOR dịch: A: Có – phí dự thi là 5 bảng. 

B: OK – that should be fine. It’s a short story competition – so how many words is that?

IELTS TUTOR dịch: B: Vâng – điều đó ổn thôi. Đây là một cuộc thi viết truyện ngắn – vậy cần viết bao nhiêu từ? 

A: Well – we want to give people a reasonable amount of freedom but the guidelines are around 3.000 words.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng – chúng tôi muốn cho mọi người quyền tự do chọn lượng từ hợp lý nhưng chỉ cần là khoảng chừng 3000 từ. 

B: Oh – that sounds quite a lot.

IELTS TUTOR dịch: B: Ồ – có vẻ khá nhiều. 

A: Well – it’s not as much as it used to be. We did have a limit of 5,000 words but some people thought that was too many so this year we’ve reduced it.

IELTS TUTOR dịch: A: Chà – lần này không nhiều như trước đây. Chúng tôi từng đưa ra giới hạn là 5000 từ nhưng một số người nghĩ thế là quá nhiều nên năm nay chúng tôi đã giảm xuống. 

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: Right - and does the story need to be about anything in particular?

IELTS TUTOR dịch: B: Vâng – và câu chuyện có cần phải nói về cái gì đó cụ thể không? 

A: No – you can write about any topic you like. But the main point of the competition is that it has to have a surprise ending.

IELTS TUTOR dịch: A: Không – bạn có thể viết về bất cứ chủ đề nào bạn thích. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của cuộc thi là câu chuyện phải có một kết thúc bất ngờ.

B: Oh – I see. That sounds interesting. I don’t think I’ve ever written a story like that before.

IELTS TUTOR dịch: B: Ồ – Tôi hiểu rồi. Nghe có vẻ thú vị nhi. Tôi không nghĩ tôi đã từng viết một câu chuyện như thế trước đây.

A: Yes – it’s something we’ve introduced for this year’s competition

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng – đó là yêu cầu chúng tôi đã đưa ra cho cuộc thi năm nay. 

B: Right. Um – I’m eighteen. Is there any age limit?

IELTS TUTOR dịch: B: Vâng. Um – tôi 18 tuổi. Có bất cứ giới hạn tuổi nào không? 

A: Yes – you need to be sixteen or over, so if you’re eighteen that’s fine.

IELTS TUTOR dịch: A: Có – bạn phải 16 tuổi trở lên, vì vậy nếu bạn 18 tuổi thì tốt rồi. 

B: Great. So you have the competition once a year. Is that right?

IELTS TUTOR dịch: B: Tuyệt. Vậy bạn tổ chức cuộc thi này mỗi năm một lần. Có phải vậy không? 

A: Yes – we start advertising in January and the competition takes up a lot of the year. We give people a few months to write their story and then it takes quite a long time to judge all the entries and to announce the winners.

IELTS TUTOR dịch: A: Đúng vậy – chúng tôi bắt đầu quảng cáo vào tháng 1 và cuộc thi chiếm rất nhiều thời gian trong năm. Chúng tôi cho mọi người một vài tháng để viết câu chuyện của họ và sau đó mất khá nhiều thời gian để đánh giá các bài dự thi và thông báo người thắng cuộc. 

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: I see. So when is the closing date for the competition? It’s already April – I hope I’m not too late.

IELTS TUTOR dịch: B: Tôi hiểu rồi. Vậy khi nào là ngày kết thúc cuộc thi? Bây giờ đã là tháng Tư, tôi hi vọng là không quá muộn. 

A: No, you’ve still got plenty of time. You need to submit your entry by the 1st of August. After then, it will be too late, although you can always enter next year’s competition!

IELTS TUTOR dịch: A: Không, bạn vẫn còn nhiều thời gian. Bạn cần phải nộp bài dự thi của mình trước ngày 1/8. Sau thời gian đó thì sẽ là quá muộn, tuy vậy bạn luôn có thể tham dự cuộc thi năm sau. 

B: OK good. So how do I enter?

IELTS TUTOR dịch: B: Vâng, tốt quá. Vậy tôi đăng ký tham gia thế nào đây? 

A: Well we have a website and the best way to enter is to complete the entry form online. We also have more details of the competition on the site. Shall I give you the web address?

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, chúng tôi có một trang web và cách tốt nhất để bắt đầu tham gia là hoàn thành mẫu đăng ký dự thi trực tuyến. Chúng tôi cũng có nhiều thông tin chi tiết của cuộc thi trên trang web này. Tôi cho bạn địa chỉ trang web nhé? 

B: Yes please.

IELTS TUTOR dịch: B: Vâng, làm ơn. 

A: OK – it’s www dot C-O-M-P-4-S-S dot com. And that’s the number four not the word four.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng – đó là www chấm C-O-M-4-S-S chấm com. Và đó là số 4 chứ không phải từ bốn. 

B: OK – thanks. I’ve got that. So – I can complete the entry form online but how do I send the story? Do I print it out and send it to you?

IELTS TUTOR dịch: B: Vâng – cảm ơn. Tôi đã nắm rõ điều đó. Vậy – tôi có thể hoàn thành mẫu đăng ký dự thi trực tuyến nhưng tôi gửi câu chuyện bằng cách nào? Tôi in nó ra và gửi nó cho bạn được không? 

A: Well you may want to print the story out so you can review it but don’t post it to us. When you’ve finished your story you will need to email it to us. The email address is on the website I gave you.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, có lẽ bạn sẽ muốn in câu chuyện ra để có thể xem lại nó nhưng đừng gửi nó cho chúng tôi. Khi bạn hoàn thành câu chuyện của bạn, bạn sẽ phải gửi qua email cho chúng tôi. Địa chỉ email có trên trang web tôi đã đưa cho bạn. 

B: OK – that’s fine, (pause) Um can you tell me a bit about how the competition is judged and what the prizes are?

IELTS TUTOR dịch: B: Vâng – được rồi, [ngập ngừng] Um, bạn có thể nói cho tôi biết một ít về quy cách chấm thi và giải thưởng là gì không?

A: Yes of course. Well, once we have all the entries I send them to all the judges. Our competition is quite popular so we are lucky to be able to use famous authors who are very interested in the competition.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng dĩ nhiên là được. Chà, một khi chúng tôi nhận được tất cả các bài dự thi, tôi sẽ gửi chúng cho tất cả giám khảo. Cuộc thi của chúng tôi khá nổi tiếng, vì vậy khá là may mắn cho chúng tôi có thể nhờ các tác giả nổi tiếng quan tâm đến cuộc thi. 

B: That’s fantastic, it’s great to know that someone famous will be reading my story!

IELTS TUTOR dịch: B: Thật tuyệt vời, thật tuyệt khi biết rằng ai đó nổi tiếng sẽ đọc câu chuyện của tôi! 

A: Yes that’s right. It takes them quite a while to read through the entries but eventually they decide on the top five stories.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng đúng vậy. Họ mất khá nhiều thời gian để đọc qua các bài dự thi nhưng cuối cùng họ quyết định chọn ra năm câu chuyện hay nhất. 

B: I see – and what happens then?

IELTS TUTOR dịch: B: Tôi hiểu rồi – và điều gì xảy ra sau đó? 

A: Well, they will be published online so everyone can read them. They will not be in any order at this point. They will just be the five stories that the judges think the best.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, chúng sẽ được xuất bản trực tuyến để mọi người có thể đọc chúng. Vào lúc này, chúng sẽ không được xếp theo bất kỳ thứ hạng nào. Chúng sẽ chỉ là năm chuyện mà các giám khảo nghĩ là hay nhất. 

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: And do all the top five stories get prizes?

IELTS TUTOR dịch: B: Và cả năm câu chuyện hay nhất này đều đoạt giải? 

A: No – it’s just the top story and the runner-up.

IELTS TUTOR dịch: A: Không – chỉ có câu chuyện hay nhất và câu chuyện đứng thứ hai là đạt giải.

B: So how is the top story decided?

IELTS TUTOR dịch: B: Vậy câu chuyện đứng nhất được quyết định như thế nào? 

A: Well once the top five stories are available, it will be the public who will vote for their favourite story.

IELTS TUTOR dịch: A: Một khi năm câu chuyện đứng đầu đã được chọn ra rồi, công chúng sẽ bình chọn cho câu chuyện yêu thích của họ. 

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

B: Right – see. So I need to get all my friends to vote for me then!

IELTS TUTOR dịch: B: Phải – tôi hiểu rồi. Vậy là tôi cần phải nhờ tất cả bạn bè của tôi bình chọn cho tôi lúc đó! 

A: Er, yes – that’s a good idea.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng – đó là một ý hay.

B: And what is the prize?

IELTS TUTOR dịch: B: Và giải thưởng là gì? 

A: Well, the runner-up gets a prize of £300, but the winner gets a trip to Spain to attend a workshop for writers.

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng, người đoạt giải nhì sẽ nhận được giải thưởng 300 bảng, còn người thắng cuộc sẽ nhận được một chuyến đi đến Tây Ban Nha để tham dự một buổi hội thảo dành cho các nhà văn. 

B: Wow – that’s brilliant! I’d better get writing straight away.

IELTS TUTOR dịch: B: WOW – thật tuyệt vời! Tôi nên bắt đầu viết ngay lập tức. 

A: Yes – good luck!

IELTS TUTOR dịch: A: Vâng – chúc may mắn! 

B: Thanks.

IELTS TUTOR dịch: B: Cảm ơn.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE