Dịch + giải thích transcript "BICYCLES FOR THE WORLD" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "BICYCLES FOR THE WORLD" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "BICYCLES FOR THE WORLD" IELTS LISTENING SECTION 2

My name's Dan Pearman and I'd like to talk about the work of Pedal Power, a small charity based mainly in the UK. I'll be giving our contact details at the end, if anyone would like to find out more about how to support us.

IELTS TUTOR dịch: Tên tôi là Dan Pearman và tôi muốn nói về công việc của Pedal Power, một tổ chức từ thiện nhỏ có trụ sở chính tại Vương quốc Anh. Tôi sẽ cung cấp chi tiết liên hệ của chúng tôi ở phần cuối, nếu có ai đó muốn tìm hiểu thêm về cách hỗ trợ chúng tôi.

But first, how the charity began. I got the idea of exporting bicycles to developing countries while I was in Ecuador. I went there in 1993 just after graduating from university. After three years of studying, I wanted adventure. I loved travelling, so I decided to join a voluntary organisation and was sent to Ecuador to carry out land surveys. The project came to an end after five years and when I returned to the UK in 1998, I started planning Pedal Power.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng trước tiên, tổ chức từ thiện đã bắt đầu như thế nào. Tôi nảy ra ý tưởng xuất khẩu xe đạp sang các nước đang phát triển khi đang ở Ecuador. Tôi đến đó năm 1993 ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Sau ba năm học tập, tôi muốn phiêu lưu. Tôi thích đi du lịch, vì vậy tôi quyết định tham gia một tổ chức tình nguyện và được cử đến Ecuador để thực hiện các cuộc khảo sát đất đai. Dự án kết thúc sau 5 năm và khi tôi trở lại Vương quốc Anh vào năm 1998, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho Pedal Power.

Where I lived in Ecuador was a very rural area. My neighbour had the only bicycle in the village, whereas everyone else walked everywhere. My neighbour's business was unusually successful, and for years I couldn't understand why. Then I realised having a bike meant he could get where he wanted to go without much trouble. Other local carpenters could only accept jobs in a three-kilometre radius, so no matter how skilled they were, they could never do as many jobs as my neighbour.

IELTS TUTOR dịch: Nơi tôi sống ở Ecuador là một vùng nông thôn. Hàng xóm của tôi có chiếc xe đạp duy nhất trong làng, trong khi những người khác đi bộ khắp nơi. Công việc kinh doanh của người hàng xóm của tôi thành công một cách bất thường, và trong nhiều năm, tôi không thể hiểu tại sao. Sau đó, tôi nhận ra rằng có một chiếc xe đạp có nghĩa là anh ấy có thể đến nơi anh ấy muốn mà không gặp nhiều khó khăn. Những người thợ mộc địa phương khác chỉ có thể nhận công việc trong bán kính ba cây số, nên dù có tay nghề cao đến đâu, họ cũng không thể làm được nhiều việc như người hàng xóm của tôi.

At Pedal Power, we collect second-hand bikes in the UK and send them to some of the poorest regions in the world. When we distribute bikes overseas we don't give them away for free. We'd like to, but long term that doesn't really help the local economy. The demand for bikes is enormous, which makes them very expensive locally. So we sell them for 5% of the normal price. But in order to continue operating we need to have a constant supply of bikes which we send out every six months.

IELTS TUTOR dịch: Tại Pedal Power, chúng tôi thu thập xe đạp cũ ở Vương quốc Anh và gửi chúng đến một số khu vực nghèo nhất trên thế giới. Khi chúng tôi phân phối xe đạp ở nước ngoài, chúng tôi không tặng chúng miễn phí. Chúng tôi muốn, nhưng về lâu dài điều đó không thực sự giúp ích cho nền kinh tế địa phương. Nhu cầu về xe đạp là rất lớn, khiến chúng trở nên rất đắt đỏ tại địa phương. Vì vậy, chúng tôi bán chúng với giá 5% so với giá bình thường. Nhưng để tiếp tục hoạt động, chúng tôi cần phải có nguồn cung cấp xe đạp liên tục mà chúng tôi gửi đi sáu tháng một lần.

One example of a town that's received bicycles from Pedal Power is Rivas. It was the first place I sent a full container of bicycles to. Most people there now own a bicycle. The local economy has developed so much, you wouldn't recognise it as the same place. In fact, there are more bikes than on the streets of Amsterdam, if you've ever been there.

IELTS TUTOR dịch: Một ví dụ về thị trấn đã nhận được xe đạp từ Pedal Power là Rivas. Đó là nơi đầu tiên tôi gửi cả thùng xe đạp đến. Hầu hết mọi người ở đó bây giờ sở hữu một chiếc xe đạp. Nền kinh tế địa phương đã phát triển rất nhiều, bạn sẽ không nhận ra nó là cùng một nơi. Trên thực tế, có nhiều xe đạp hơn trên đường phố Amsterdam, nếu bạn đã từng đến đó.

But Pedal Power still needs your help. You may have read about some of our recent problems in the British media. In August 2000, we simply ran out of money. We had containers of bikes ready to send, but no money to pay the bills. It was a terrible situation. We managed to ensure the bikes went out on time, but the other problems carried on for several months.

IELTS TUTOR dịch: Nhưng Pedal Power vẫn cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn có thể đã đọc về một số vấn đề gần đây của chúng tôi trên các phương tiện truyền thông nước Anh. Vào tháng 8 năm 2000, chúng tôi chỉ đơn giản là hết tiền. Chúng tôi có những thùng xe đạp sẵn sàng để gửi, nhưng không có tiền để thanh toán các hóa đơn. Đó là một tình huống khủng khiếp. Chúng tôi quản lý để đảm bảo xe đạp xuất xưởng đúng giờ, nhưng những vấn đề khác vẫn tiếp diễn trong vài tháng.

Fortunately in October 2001 we won an Enterprise Award which helped us enormously. We invested fifteen of the seventy-five-thousand-pound prize money to help secure our future. Winning the award helped raise our profile, and the money enabled us to pay all our shipping costs, which represent our greatest expense. Pedal Power changes lives - when someone gets a bicycle from us, they see a 14% increase in their income.

IELTS TUTOR dịch: May mắn thay, vào tháng 10 năm 2001, chúng tôi đã giành được Giải thưởng Doanh nghiệp, điều này đã giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi đã đầu tư mười lăm trong số bảy mươi lăm nghìn bảng tiền thưởng để giúp đảm bảo tương lai của chúng tôi. Giành được giải thưởng đã giúp nâng tầm danh tiếng của chúng tôi và số tiền đó giúp chúng tôi thanh toán mọi chi phí vận chuyển, đây là khoản chi phí lớn nhất của chúng tôi. Pedal Power thay đổi cuộc sống - khi ai đó nhận được một chiếc xe đạp từ chúng tôi, họ sẽ thấy thu nhập của mình tăng 14%.

We're currently looking to invest in computers so that our office staff can do an even better job. Because of our work, people in a number of countries now have a better standard of living - so far we've provided 46,000 people with bikes. But we'd like to send more, at least 50,000 by the end of the year.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi hiện đang tìm cách đầu tư vào máy tính để nhân viên văn phòng của chúng tôi có thể làm việc tốt hơn nữa. Nhờ công việc của chúng tôi, người dân ở một số quốc gia hiện có mức sống tốt hơn - cho đến nay chúng tôi đã cung cấp xe đạp cho 46.000 người. Nhưng chúng tôi muốn gửi nhiều hơn, ít nhất là 50.000 vào cuối năm nay.

Now there are many ways in which you can support the work of Pedal Power, not just by taking a bike to a collection in your area. I should also like to say if you do have a bike to donate, it doesn't matter what condition it's in - if we can't repair it, we'll strip it down for spare parts. Of course, to do that we always need tools, which are expensive to buy, so we welcome any that you can give. Also, you could help by contacting the voluntary staff at our offices, they'll be able to suggest activities you could organise to bring in funds for us. People do all kinds of things - including, of course, bike rides. Also, we're always interested to hear of other places that would benefit from receiving a consignment of bikes, and welcome suggestions from people who've been to developing regions on their travels. We hope that by talking on radio programmes like this, we will be able to raise public awareness, which will lead to government organisations also giving us regular financial support, something that we really need.

If you'd like some more information about where to donate an old bicycle or offer help in other ways please contact us on...

IELTS TUTOR dịch: 

Giờ đây, có nhiều cách để bạn có thể hỗ trợ hoạt động của Pedal Power, không chỉ bằng cách mang xe đạp đến bộ sưu tập trong khu vực của bạn. Tôi cũng muốn nói rằng nếu bạn có một chiếc xe đạp để quyên góp, không quan trọng tình trạng của nó - nếu chúng tôi không thể sửa chữa nó, chúng tôi sẽ tháo nó ra để lấy phụ tùng thay thế. Tất nhiên, để làm được điều đó, chúng tôi luôn cần những công cụ đắt tiền để mua, vì vậy chúng tôi hoan nghênh bất kỳ thứ gì bạn có thể cho. Ngoài ra, bạn có thể giúp đỡ bằng cách liên hệ với nhân viên tình nguyện tại văn phòng của chúng tôi, họ sẽ có thể đề xuất các hoạt động mà bạn có thể tổ chức để mang lại quỹ cho chúng tôi. Mọi người làm tất cả mọi việc - tất nhiên bao gồm cả đạp xe. Ngoài ra, chúng tôi luôn muốn biết về những địa điểm khác sẽ được hưởng lợi từ việc nhận ký gửi xe đạp và hoan nghênh các đề xuất từ những người đã từng đến các khu vực đang phát triển trong chuyến du lịch của họ. Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách nói chuyện trên các chương trình phát thanh như thế này, chúng tôi sẽ có thể nâng cao nhận thức cộng đồng, điều này sẽ dẫn đến việc các tổ chức chính phủ cũng hỗ trợ tài chính thường xuyên cho chúng tôi, điều mà chúng tôi thực sự cần.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về nơi quyên góp một chiếc xe đạp cũ hoặc đề nghị giúp đỡ theo những cách khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE