Dịch + giải thích transcript "Rexford University has for the students" IELTS LISTENING SECTION 2

· Section 2,Cam

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Rexford University has for the students" IELTS LISTENING SECTION 2.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Rexford University has for the students" IELTS LISTENING SECTION 2

III. Dịch + giải thích transcript "Rexford University has for the students" IELTS LISTENING SECTION 2

MAN: As I said earlier, there is I think at Rexford an excellent combination of physical and geographical advantages - as well as having a rural setting and still being close to central London, something that will certainly be of interest to you is that Rexford is just 35 minutes from London Airport. At Rexford we have a strong research capability. We came 7th out of 101 universities in last year's research assessment, carried out by a government body and did particularly well in your particular subjects, engineering and science. Actually we got a top research grade of five for engineering, geography and computer sciences. One further point - and I know from talking to you individually that a number of you may be looking for some experience in industry after the course - is that all our science and engineering research departments have unusually close relationships with industry in the area.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Như tôi đã nói trước đó, tôi nghĩ ở Rexford có sự kết hợp tuyệt vời giữa các lợi thế về môi trường vật lý và địa lý - cũng như có một khung cảnh nông thôn và vẫn gần trung tâm London, một điều chắc chắn sẽ khiến bạn quan tâm là Rexford chỉ cách 35 phút tính từ sân bay London. Tại Rexford, chúng tôi có năng lực nghiên cứu mạnh mẽ. Chúng tôi đứng thứ 7 trong số 101 trường đại học trong cuộc đánh giá nghiên cứu năm ngoái, được thực hiện bởi một cơ quan chính phủ và đã làm rất tốt trong các môn học, đặc biệt là kỹ thuật và khoa học. Trên thực tế, chúng tôi đã đạt điểm nghiên cứu hàng đầu là năm cho kỹ thuật, địa lý và khoa học máy tính. Một điểm nữa - và tôi biết khi nói chuyện riêng với bạn rằng một số bạn có thể đang tìm kiếm một số kinh nghiệm trong ngành sau khóa học - đó là tất cả các bộ phận nghiên cứu khoa học và kỹ thuật của chúng tôi đều có mối quan hệ chặt chẽ hơn mức bình thường với ngành công nghiệp trong khu vực.

MAN: Anyway that's enough sales talk from me ... I'll just take a sip of this coffee that's just arrived, thank you, and then I'll say something about what actually happens when you apply.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Dù sao thì cuộc nói chuyện giới thiệu của tôi cũng đủ rồi... Tôi sẽ nhấp một ngụm cà phê vừa được mang đến, cảm ơn bạn, và sau đó tôi sẽ nói đôi điều về những gì thực sự xảy ra khi bạn ứng tuyển.

MAN: Right ... Now if you do decide to make an application, what you do is send it directly to me in my department. I will then immediately send confirmation and the application process begins. Er ... I'd like to say at this point that you shouldn't worry if this process doesn't work all that quickly - I mean occasionally there are postal problems, but most often the hold-up is caused by references - the people you give as referees, shall we say, take their time to reply. Anyway, it's absolutely normal for this process to take three to four months. What I do in this period is keep in touch with you and reassure you that things are moving along.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Phải... Bây giờ nếu bạn quyết định nộp đơn, điều bạn làm là gửi trực tiếp cho tôi tại bộ phận của tôi. Sau đó tôi sẽ ngay lập tức gửi xác nhận và quá trình đăng ký bắt đầu. Er... Tôi muốn nói vào thời điểm này rằng bạn không nên lo lắng nếu quá trình này không diễn ra nhanh chóng như vậy - ý tôi là thỉnh thoảng có sự cố bưu chính, nhưng thường thì việc tạm dừng là do tài liệu tham khảo - những người bạn đưa ra làm người tham khảo, có thể nói như vậy, dành thời gian của họ để phản hồi. Dù sao đi nữa, quá trình này mất ba đến bốn tháng là hoàn toàn bình thường. Những gì tôi làm trong giai đoạn này là giữ liên lạc với bạn và trấn an bạn rằng mọi thứ đang tiến triển.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

MAN: One of the ways we've devised to help you decide about applying as well as later when you've been accepted ... hopefully ... is to put you in contact with, if possible, a student from your own country who is at present studying with us. What you can do is phone them up - we will, of course, liaise between you - and discuss your concerns with them. That way you can get an objective opinion of what you can expect if you come to live and study at Rexford - not only the academic atmosphere but important details like what the leisure facilities are like and whether the English weather and food are really as awful as everybody says!

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Một trong những cách chúng tôi đã nghĩ ra để giúp bạn quyết định về việc nộp đơn cũng như sau này khi bạn được chấp nhận... hy vọng... là giúp bạn liên hệ với, nếu có thể, một sinh viên từ đất nước của bạn, người hiện đang học với chúng tôi. Những gì bạn có thể làm là gọi điện cho họ - tất nhiên, chúng tôi sẽ liên lạc giữa bạn - và thảo luận về mối quan tâm của bạn với họ. Bằng cách đó, bạn có thể có ý kiến khách quan về những gì bạn có thể mong đợi nếu đến sống và học tập tại Rexford - không chỉ môi trường học thuật mà cả những chi tiết quan trọng như cơ sở vật chất giải trí như thế nào và liệu thời tiết và thức ăn ở Anh có thực sự tệ như mọi người nói hay không!

MAN: If you decide you can face it, the contact can also help you just before you leave, with tips on what to pack and that sort of thing. At the moment I think we've got two second-year students and one postgraduate from this country.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Nếu bạn quyết định rằng bạn có thể đối mặt với nó, người liên hệ cũng có thể giúp bạn ngay trước khi bạn rời đi, với lời khuyên về những thứ cần đóng gói và những thứ tương tự. Hiện tại tôi nghĩ rằng chúng tôi có hai sinh viên năm thứ hai và một sinh viên sau đại học từ đất nước này.

MAN: Now to move on to the other concerns you expressed earlier. At a UK university - as I'm sure you know - you will be in an environment where independent learning is the norm, which takes most students a while to adjust to, and at a time when you will be separated from your normal surroundings and, in most eases, your family. This can be a difficult time. But remember that something like 25% of our student body are international students like yourselves, and that there are several organisations in the university and city whose main purpose is to offer help and ensure that your time with us is enjoyable and useful.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Bây giờ chuyển sang các mối quan tâm khác mà bạn đã bày tỏ trước đó. Tại một trường đại học ở Vương quốc Anh - như tôi chắc rằng bạn biết - bạn sẽ ở trong một môi trường mà việc học tập độc lập là quy tắc, điều mà hầu hết sinh viên phải mất một thời gian để thích nghi và vào thời điểm mà bạn sẽ bị tách khỏi môi trường xung quanh bình thường và, trong hầu hết sự dễ dàng, gia đình của bạn. Đây có thể là một thời gian khó khăn. Nhưng hãy nhớ rằng khoảng 25% sinh viên của chúng tôi là sinh viên quốc tế như bạn, và có một số tổ chức trong trường đại học và thành phố với mục đích chính là giúp đỡ và đảm bảo rằng thời gian của bạn với chúng tôi là thú vị và hữu ích.

MAN: One or two of you touched on the subject of accommodation earlier. So I'll just add a few points: it is the University's policy to give priority in the allocation of residence places to three categories, and those are: visiting students, exchange students and new postgraduate students. However, demand exceeds supply, so there is still a need to put your name down early for campus accommodation, particularly if your family is accompanying you. This means that the earlier you decide whether you want to study with us ... and so get the procedure moving, the better it will be for everybody. Yes?

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Một hoặc hai bạn đã đề cập đến chủ đề chỗ ở trước đó. Vì vậy, tôi sẽ chỉ bổ sung một số điểm: chính sách của Trường là ưu tiên phân bổ nơi cư trú cho ba loại, đó là: sinh viên đến thăm, sinh viên trao đổi và sinh viên mới sau đại học. Tuy nhiên, cung vượt cầu nên bạn vẫn cần phải đặt tên sớm cho chỗ ở trong khuôn viên trường, đặc biệt nếu gia đình bạn đi cùng. Điều này có nghĩa là bạn càng sớm quyết định liệu bạn có muốn học với chúng tôi hay không... và do đó, hãy tiến hành các thủ tục, điều đó sẽ tốt hơn cho mọi người. Được chứ?

WOMAN: What if you would prefer to live outside the university?

IELTS TUTOR dịch: Người phụ nữ: Nếu muốn sống bên ngoài trường đại học thì sao?

MAN: If you're planning to live off-campus, you've got to sort things out even earlier. As with everything in short supply, the good accommodation gets snapped up months before the beginning of term - in other words if you're starting in October you need to be thinking about it in June or at the very latest July. So you do need to think very carefully about what you need, how much you can afford to pay, well in advance. What you can't do is leave it until a few days before the start of term. The agencies in town are pretty good - it's just a matter of contacting them in good time. Of course, we have a full-time accommodation officer available to help all students. She'll get in touch with you when you're accepted - she's got plenty of contacts in the town and will deal with the agencies on your behalf.

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Nếu bạn dự định sống bên ngoài khuôn viên trường, bạn phải sắp xếp mọi thứ sớm hơn. Như với mọi thứ đang thiếu hụt, chỗ ở tốt sẽ được tiêu thụ hết hàng tháng trước khi bắt đầu học kỳ - nói cách khác nếu bạn bắt đầu nhập học vào tháng 10, bạn cần phải suy nghĩ về điều đó vào tháng 6 hoặc muộn nhất là tháng 7. Vì vậy, bạn cần phải suy nghĩ rất cẩn thận về những gì bạn cần, số tiền bạn có thể trả trước. Những gì bạn không thể làm là để đến một vài ngày trước khi bắt đầu học kỳ. Các cơ quan trong thị trấn khá tốt - vấn đề chỉ là liên hệ với họ vào thời điểm thích hợp. Tất nhiên, chúng tôi có một nhân viên chỗ ở toàn thời gian sẵn sàng giúp đỡ tất cả sinh viên. Cô ấy sẽ liên lạc với bạn khi bạn được nhận - cô ấy có rất nhiều mối quan hệ trong thị trấn và sẽ thay mặt bạn giải quyết các công việc với các cơ quan.

MAN: One or two of you asked me earlier about your level of spoken English. Obviously most of you have already achieved a lot - I wish I could speak your language half as well. Having said that though, I'm afraid the lecturers will make little or no allowance for the presence of non-native speakers in the audience. So anything you can do to improve your spoken English - even beyond the pretty high levels most of you have already reached - will help make your stay with us that bit more fun for you. Some extra practice before you arrive is worth more than ... for example private lessons afterwards, when you won't really have time. Oh ... and one last thing before I invite further questions: it's very important that you...

IELTS TUTOR dịch: Người đàn ông: Một hoặc hai bạn đã hỏi tôi trước đó về trình độ nói tiếng Anh của bạn. Rõ ràng là hầu hết các bạn đã đạt được rất nhiều - tôi ước mình cũng có thể nói được một nửa ngôn ngữ của các bạn. Mặc dù đã nói rằng, tôi e rằng các giảng viên sẽ ít hoặc không cho phép sự có mặt của những người không phải là người bản xứ trong số người nghe. Vì vậy, bất cứ điều gì bạn có thể làm để cải thiện khả năng nói tiếng Anh của mình - thậm chí vượt xa trình độ khá cao mà hầu hết các bạn đã đạt được - sẽ giúp cho sự ở lại của bạn với chúng tôi thú vị hơn một chút đối với bạn. Một số thực hành bổ sung trước khi bạn đến có giá trị hơn ... ví dụ như các bài học riêng sau đó, khi bạn thực sự không có thời gian. Ồ... và một điều cuối cùng trước khi tôi mời các câu hỏi tiếp theo: điều rất quan trọng là bạn...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE