Dịch + giải thích transcript "Buckworth Conservation Group" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh 【HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC】CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Buckworth Conservation Group" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Buckworth Conservation Group" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Buckworth Conservation Group" IELTS LISTENING SECTION 1

PETER: Hello?

IELTS TUTOR dịch:  PETER: Xin chào.

JAN: Oh hello. My name’s Jan. Are you the right person to talk to about the Buckworth Conservation Group?

IELTS TUTOR dịch: JAN: Ồ xin chào, tôi tên là Jan. Nếu muốn hỏi về nhóm bảo tồn Buckworth, tôi hỏi bạn có đúng không?

PETER: Yes, I’m Peter. I’m the secretary.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Vâng đúng rồi, tôi là Peter. Tôi là thư ký.

JAN: Good. I’ve just moved to this area, and I’m interested in getting involved. I was in a similar group where I used to live. Could you tell me something about your activities, please?

IELTS TUTOR dịch: JAN: Tuyệt vời. Tôi mới đến khu vực này và muốn tham gia. Tôi đã từng tham gia một nhóm tương tự ở nơi tôi sống. Bạn có thể nói tôi biết một chút về các hoạt động của bạn được không?

PETER: Of course. Well, we have a mixture of regular activities and special events. One of the regular ones is trying to keep the beach free of litter. A few of us spend a couple of hours a month on it, and it’s awful how much there is to clear. I wish people would be more responsible and take it home with them.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Tất nhiên. Chà, chúng tôi có sự kết hợp giữa các hoạt động thường xuyên và các sự kiện đặc biệt. Một trong những hoạt động thường xuyên là cố gắng giữ cho bãi biển không có rác. Một vài người trong nhóm dành vài giờ mỗi tháng để nhặt rác, và thật khủng khiếp lượng rác phải nhặt quá nhiều. Tôi ước mọi người sẽ có trách nhiệm hơn và mang rác về nhà.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JAN: I totally agree. I’d be happy to help with that. Is it OK to take dogs?

IELTS TUTOR dịch: JAN: Tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ. Có được dắt chó theo không?

PETER: I’m afraid not, as they’re banned from the beach itself. You can take them along the cliffs, though. And children are welcome.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Tôi e là không, vì họ cấm chó đến bãi biển. Tuy nhiên, bạn có thể đưa chúng dọc theo các vách đá. Và có thể mang theo trẻ em.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JAN: Right.

IELTS TUTOR dịch: JAN: Được rồi.

PETER: We also manage a nature reserve, and there’s a lot to do there all year round. For example, because it’s a popular place to visit, we spend a lot of time looking after the paths and making sure they’re in good condition for walking.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Chúng tôi cũng quản lý một khu bảo tồn thiên nhiên và có rất nhiều việc phải làm ở đó quanh năm. Ví dụ, vì đây là một địa điểm nổi tiếng với khách du lịch, chúng tôi dành nhiều thời gian để tìm các con đường và đảm bảo rằng chúng ở trong tình trạng tốt để mọi người đi bộ.

JAN: I could certainly help with that.

IELTS TUTOR dịch: JAN: Tôi chắc chắn có thể giúp việc này.

PETER: Good. And we have a programme of creating new habitats there. We’ve just finished making and installing nesting boxes for birds to use, and next we’re going to work on encouraging insects – they’re important for the biodiversity of the reserve.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Tốt. Và chúng tôi có một chương trình tạo môi trường sống mới ở đó. Chúng tôi vừa hoàn thành việc chế tạo và lắp đặt các hộp làm tổ cho chim và tiếp theo chúng tôi sẽ khuyến khích côn trùng tới đây vì chúng rất quan trọng đối với sự đa dạng sinh học của khu bảo tồn.

JAN: They certainly are.

IELTS TUTOR dịch: JAN: Chắc chắn là như vậy.

PETER: Oh, and we’re also running a project to identify the different species of butterflies that visit the reserve. You might be interested in taking part in that.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Ồ, và chúng tôi cũng đang thực hiện một dự án để xác định các loài bướm khác nhau đã bay đến khu bảo tồn. Bạn có thể muốn tham gia vào việc đó.

JAN: Sure. I was involved in something similar where I used to live, counting all the species of moths. I’d enjoy that.

IELTS TUTOR dịch: JAN: Chắc chắn. Tôi đã tham gia vào một việc tương tự nơi tôi từng sống, đếm tất cả các loài bướm đêm. Tôi thích điều đó.

PETER: Another job we’re doing at the reserve is replacing the wall on the southern side, between the parking area and our wood shed. It was badly damaged in a storm last month.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Một công việc khác mà chúng tôi đang làm tại khu bảo tồn là thay thế bức tường ở phía nam, giữa khu vực đậu xe và khu rừng. Nó đã bị hư hại nặng trong một trận bão tháng trước.

JAN: ОК.

IELTS TUTOR dịch: JAN: Okie.

PETER: Then as I said, we have a programme of events as well, both at the weekend, and during the week.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Như tôi đã nói, chúng tôi cũng có một số chương trình sự kiện, cả vào cuối tuần và trong tuần.

JAN: Right. I presume you have guided walks? I’d like to get to know the local countryside, as I’m new to the area.

IELTS TUTOR dịch: JAN: Đúng vậy. Tôi đoán bạn có các cuộc đi bộ có hướng dẫn? Tôi muốn tìm hiểu vùng nông thôn địa phương, vì tôi là người mới đến khu vực này.

PETER: Yes, we do. The next walk is to Ruston Island, a week on Saturday. We’ll be meeting in the car park at Dunsmore Beach at low tide – that’s when the sands are dry enough for us to walk to the island without getting wet.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Vâng, chúng tôi có. Chuyến đi bộ tiếp theo là đến Đảo Ruston, một tuần vào thứ Bảy. Chúng ta sẽ gặp nhau trong bãi đậu xe ở Bãi biển Dunsmore khi thủy triều xuống – đó là khi cát đủ khô để chúng ta có thể đi bộ ra đảo mà không bị ướt.

JAN: Sounds good.

IELTS TUTOR dịch: JAN: Nghe hay đấy.

PETER: The island’s a great place to explore. It’s quite small, and it’s got a range of habitats. It’s also an ideal location for seeing seals just off the coast, or even on the beach.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Hòn đảo là một nơi tuyệt vời để khám phá. Nó khá nhỏ và có nhiều môi trường sống. Đây cũng là một địa điểm lý tưởng để ngắm hải cẩu ngay ngoài khơi, hoặc thậm chí trên bãi biển.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JAN: OK. And is there anything we should bring, like a picnic, for instance?

IELTS TUTOR dịch: JAN: Được. Và chúng ta nên mang theo gì, chẳng hạn như bữa ăn?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

PETER: Yes, do bring one, as it’s a full-day walk. And of course it’ll be wet walking across and back, so make sure your boots are waterproof.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Vâng, hãy mang theo nhé, vì đó là một chuyến đi bộ cả ngày. Và tất nhiên sẽ ướt khi đi qua lại, vì vậy hãy đảm bảo rằng ủng của bạn không thấm nước.

JAN: I must buy a new pair – there’s a hole in one of my current ones! Well, I’d definitely like to come on the walk.

IELTS TUTOR dịch: JAN: Tôi phải mua một đôi mới – một chiếc trong đôi hiện tại của tôi đã thủng! Chà, tôi chắc chắn muốn đi dạo.

PETER: Great. Then later this month we’re having a one-day woodwork session in Hopton Wood I’ve never tried that before.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Tuyệt vời. Sau đó vào cuối tháng này, chúng tôi sẽ có một buổi học đồ gỗ kéo dài một ngày ở Hopton Wood, tôi chưa bao giờ thử điều đó trước đây.

JAN: Is it OK for beginners to take part?

IELTS TUTOR dịch: JAN: Người mới bắt đầu có thể tham gia không?

PETER: Definitely. There’ll be a couple of experts leading the session, and we keep the number of participants down, so you’ll get as much help as you need.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Chắc chắn có rồi. Sẽ có một vài chuyên gia dẫn dắt và chúng tôi giữ số lượng người tham gia giảm xuống, vì vậy bạn sẽ nhận được nhiều trợ giúp khi cần.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JAN: Excellent! I’d love to be able to make chairs.

IELTS TUTOR dịch: JAN: Tuyệt vời! Tôi rất muốn có thể làm được những chiếc ghế.

PETER: That’s probably too ambitious for one day! You’ll be starting with wooden spoons, and of course learning how to use the tools. And anything you make is yours to take home with you.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Quá khó để hoàn thành trong một ngày! Bạn sẽ bắt đầu với những chiếc thìa gỗ và tất nhiên là học cách sử dụng các công cụ này. Và bạn có thể mang về nhà bất kỳ thứ gì bạn làm.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JAN: That sounds like fun. When is it?

IELTS TUTOR dịch: JAN: Nghe có vẻ vui. Khi nào nhỉ?

PETER: It’s on the 17th, from 10 am, until 3. There’s a charge of £35, including lunch, or £40 if you want to camp in the wood.

IELTS TUTOR dịch: PETER: Vào ngày 17, từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Phí là 35 bảng bao gồm bữa trưa, hoặc 40 bảng nếu bạn muốn cắm trại trong rừng.

JAN: I should think I’ll come home the same day. Well, I’d certainly like to join the group.

IELTS TUTOR dịch: JAN: Tôi nên nghĩ rằng tôi sẽ về nhà cùng ngày. Chà, tôi chắc chắn muốn tham gia nhóm.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE