Dịch + giải thích transcript "Holiday rental" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Holiday rental" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Holiday rental" IELTS LISTENING SECTION 1

SHIRLEY: Hello?

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Xin chào.

TOM: Oh hello. I was hoping to speak to Jack Fitzgerald about renting a cottage.

IELTS TUTOR dịch: TOM: Ồ, xin chào. Tôi đã hy vọng nói chuyện với Jack Fitzgerald về việc thuê một ngôi nhà.

SHIRLEY: I’m his wife, Shirley, and we own the cottages together, so I’m sure I can help you.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Tôi là vợ anh ấy, Shirley, và chúng tôi cùng sở hữu những ngôi nhà nhỏ, vì vậy tôi chắc rằng tôi có thể giúp bạn.

TOM: Great. My name’s Tom. Some friends of ours rented Granary Cottage from you last year, and they thought it was great. So my wife and I are hoping to come in May for a week.

IELTS TUTOR dịch: TOM: Tuyệt vời. Tên tôi là Tom. Một số người bạn của chúng tôi đã thuê Granary Cottage ở đây vào năm ngoái, và họ thấy nó rất tuyệt. Vì vậy, vợ chồng tôi đang hy vọng ở đây một tuần vào tháng 5.

SHIRLEY: What date did you have in mind?

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Bạn định khi nào đến?

TOM: The week beginning the 14th, if possible.

IELTS TUTOR dịch: TOM: Tuần bắt đầu từ ngày 14, nếu có thể.

SHIRLEY: I’ll just check … I’m sorry, Tom, it’s already booked that week. It’s free the week beginning the 28th, though, for seven nights. In fact, that’s the only time you could have it in May.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Tôi sẽ kiểm tra … Tôi xin lỗi, Tom, đã có người đặt trong tuần đó. Tuy nhiên, chưa có ai đặt vào tuần bắt đầu từ ngày 28, trong bảy đêm. Thực tế thì đó là thời gian trống duy nhất trong tháng Năm.

TOM: Oh. Well, we could manage that, I think. We’d just need to change a couple of things. How much would it cost?

IELTS TUTOR dịch: TOM: Ồ. Tôi nghĩ là chúng ta có thể sắp xếp được. Chúng tôi chỉ cần thay đổi một vài thứ. Chi phí thì bao nhiêu hả bạn?

SHIRLEY: That’s the beginning of high season, so it’d be £550 for the week.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Đó là đầu mùa cao điểm, vì vậy nó sẽ là 550 bảng cho 1 tuần.

TOM: Ah. That’s a bit more than we wanted to pay, I’m afraid. We’ve budgeted up to £500 for accommodation.

IELTS TUTOR dịch: TOM: À. Tôi e rằng nhiều hơn một chút so với số tiền chúng tôi muốn trả. Chúng tôi đã lập ngân sách tối đa là 500 bảng cho chỗ ở.

SHIRLEY: Well, we’ve just finished converting another building into a cottage, which we’re calling Chervil Cottage.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Chà, chúng tôi vừa hoàn thành việc chuyển đổi một tòa nhà khác thành một ngôi nhà nhỏ, tên là Chervil Cottage.

TOM: Sorry? What was that again?

IELTS TUTOR dịch: TOM: Xin lỗi? Tên là gì cơ?

SHIRLEY: Chervil. C-H-E-R-V for Victor I-L. 

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Chervil. C-H-E-R-V V trong Victor I-L.

TOM: Oh, that’s a herb, isn’t it?

IELTS TUTOR dịch: TOM: Ồ, đó là một loại thảo mộc, phải không?

SHIRLEY: That’s right. It grows fairly wild around here. You could have that for the week you want for £480.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Đúng vậy. Nó mọc khá hoang dã quanh đây. Bạn có thể ở đó trong một tuần với giá là 480 bảng.

TOM: OK. So could you tell me something about it, please?

IELTS TUTOR dịch: TOM: Được. Xin vui lòng cho tôi biết chút thông tin nhé?

SHIRLEY: Of course. The building was built as a garage. It’s a little smaller than Granary Cottage.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Tất nhiên. Tòa nhà được xây dựng như nhà để xe. Nó nhỏ hơn một chút so với Granary Cottage.

TOM: So that must sleep two people, as well?

IELTS TUTOR dịch: TOM: Vậy thì chắc phải hai người ngủ cùng nhau nhỉ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

SHIRLEY: That’s right. There’s a double bedroom.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Đúng vậy. Có một phòng ngủ đôi.

TOM: Does it have a garden?

IELTS TUTOR dịch: TOM: Nó có vườn không?

SHIRLEY: Yes, you get to it from the living room through French doors, and we provide two deckchairs. We hope to build a patio in the near future, but I wouldn’t like to guarantee it’ll be finished by May.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Có, từ phòng khách bạn đi xuyên qua một cánh cửa kiểu Pháp là đến vườn, và ở đó có hai ghế xếp. Chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng một sân trống ở hiên trong tương lai gần, nhưng tôi không chắc nó sẽ hoàn thành vào tháng 5.

TOM: ОК.

IELTS TUTOR dịch: TOM: Vâng

SHIRLEY: The front door opens onto the old farmyard, and parking isn’t a problem – there’s plenty of room at the front for that. There are some trees and potted plants there.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Cửa trước mở ra sân trang trại cũ và chỗ đậu xe không phải là vấn đề – có rất nhiều chỗ ở phía trước trang trại cũ. Có một số cây và chậu cây ở đó.

TOM: What about facilities in the cottage? It has standard things like a cooker and fridge, I presume.

IELTS TUTOR dịch: TOM: Còn về cơ sở vật chất trong ngôi nhà này? Tôi đoán nó có những thứ tiêu chuẩn như nồi cơm điện và tủ lạnh.

SHIRLEY: In the kitchen area there’s a fridge-freezer and we’ve just put in an electric cooker.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Trong khu vực bếp có một tủ lạnh-tủ đông và chúng tôi vừa đặt một nồi cơm điện.

TOM: Is there a washing machine?

IELTS TUTOR dịch: TOM: Có máy giặt không?

SHIRLEY: Yes. There’s also a TV in the living room, which plays DVDs too. The bathroom is too small for a bath, so there’s a shower instead. I think a lot of people prefer that nowadays, anyway.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Vâng. Ngoài ra còn có một TV trong phòng khách, chạy được cả DVD. Phòng tắm quá nhỏ để có một bồn tắm, vì vậy có vòi hoa sen để thay thế. Tôi nghĩ ngày nay rất nhiều người thích điều đó hơn.

TOM: It’s more environmentally friendly, isn’t it? Unless you spend half the day in it!

IELTS TUTOR dịch: TOM: Nó thân thiện với môi trường hơn, phải không? Trừ khi bạn dành nửa ngày trong đó!

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

SHIRLEY: Exactly.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Chính xác 

TOM: What about heating? It sometimes gets quite cool at that time of year.

IELTS TUTOR dịch: TOM: Còn về sưởi ấm? Thời tiết đôi khi khá lạnh vào thời điểm đó trong năm.

SHIRLEY: There’s central heating, and if you want to light a fire, there’s a stove. We can provide all the wood you need for it. It smells so much nicer than coal, and it makes the room very cosy – we’ve got one in our own house.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Có hệ thống sưởi trung tâm, và nếu bạn muốn đốt lửa, có bếp. Chúng tôi có thể cung cấp gỗ bạn cần. Nó có mùi thơm hơn rất nhiều so với mùi than, và nó làm cho căn phòng trở nên rất ấm cúng – chúng tôi đã có một cái trong nhà riêng của mình.

TOM: That sounds very pleasant. Perhaps we should come in the winter, to make the most of it!

IELTS TUTOR dịch: TOM: Nghe rất dễ chịu. Có lẽ chúng ta nên đến vào mùa đông, để tận dụng tối đa!

SHIRLEY: Yes, we find we don’t want to go out when we’ve got the fire burning. There are some attractive views from the cottage, which I haven’t mentioned. There’s a famous stone bridge – it’s one of the oldest in the region, and you can see it from the living room. It isn’t far away. The bedroom window looks in the opposite direction, and has a lovely view of the hills and the monument at the top.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Vâng, chúng tôi thấy rằng chúng tôi không muốn ra ngoài khi chúng tôi đã có ngọn lửa đang bùng cháy. Có một số góc nhìn hấp dẫn từ ngôi nhà, mà tôi chưa đề cập đến. Có một cây cầu đá nổi tiếng – nó là một trong những cây cầu lâu đời nhất trong vùng và bạn có thể nhìn thấy nó từ phòng khách. Nó không xa. Cửa sổ phòng ngủ nhìn về hướng ngược lại và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra những ngọn đồi và đài tưởng niệm ở trên cùng.

TOM: Well, that all sounds perfect. I’d like to book it, please. Would you want a deposit?

IELTS TUTOR dịch: TOM: Chà, tất cả đều có vẻ hoàn hảo. Tôi muốn đặt nó. Tôi đặt cọc nhé?

SHIRLEY: Yes, we ask for thirty percent to secure your booking, so that’ll be, um, £144.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Có, chúng tôi yêu cầu ba mươi phần trăm để đảm bảo việc đặt phòng của bạn, vì vậy, đó sẽ là, ừm, 144 bảng.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

TOM: And when would you like the rest of the money?

IELTS TUTOR dịch: TOM: Và khi nào tôi nộp số tiền còn lại?

SHIRLEY: You’re coming in May, so the last day of March, please.

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Bạn sẽ đến vào tháng Năm, vì vậy ngày cuối cùng của tháng Ba bạn sẽ nộp nhé.

TOM: Fine.

IELTS TUTOR dịch: TOM: Được.

SHIRLEY: Excellent. Could I just take your details ......................

IELTS TUTOR dịch: SHIRLEY: Tuyệt vời. Bạn có thể cho tôi thông tin chi tiết ……………….

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE