Dịch + giải thích transcript "Junior Cycle Camp" IELTS LISTENING SECTION 1

· Section 1,Cam

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Junior Cycle Camp" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Junior Cycle Camp" IELTS LISTENING SECTION 1

JAKE: Hello, Junior Cycle camp, Jake speaking.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào, đây là trại Cycle Junior, Jake đang nghe đây.

WOMAN: Hi. I’m calling for some information about the cycle camp – I’m thinking of sending my son.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào. Tôi đang gọi để hỏi một số thông tin về cắm trại đạp xe – Tôi đang nghĩ đến việc gửi con trai của tôi đến đó.

JAKE: Great. Well, it’s held every weekday morning over the summer vacation and we focus on basic cycling skills and safety. We have eight levels for children from three years upwards. How old’s your son?

IELTS TUTOR dịch: Tuyệt vời. Chà, nó được tổ chức vào mỗi buổi sáng các ngày trong tuần trong kỳ nghỉ hè và chúng tôi tập trung vào các kỹ năng đi xe đạp cơ bản và an toàn. Chúng tôi có tám cấp độ dành cho trẻ em từ ba tuổi trở lên. Con trai bạn bao nhiêu tuổi?

WOMAN: Charlie? He’s seven. He can ride a bike, but he needs a little more training before he’s safe to go on the road.

IELTS TUTOR dịch: Charlie? Thằng bé bảy tuổi. Nó có thể đi xe đạp, nhưng nó cần tập luyện thêm một chút trước khi đi an toàn trên đường.

JAKE: He’d probably be best in Level 5. They start off practising on the site here, and we aim to get them riding on the road, but first they’re taken to ride in the park, away from the traffic.

IELTS TUTOR dịch: Cậu bé có lẽ nên ở Cấp độ 5. Những đứa trẻ bắt đầu luyện tập trên trang web ở đây, và chúng tôi muốn cho chúng lái trên đường nhưng bước đầu tiên là chúng sẽ đi xe trong công viên, tránh xa xe cộ.

WOMAN: Right. And can you tell me a bit about the instructors?

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy. Và bạn có thể chia sẻ chút thông tin về những người hướng dẫn?

JAKE: Well, all our staff wear different coloured shirts. So, we have three supervisors, and they have red shirts. They support the instructors, and they also stand in for me if I’m not around. Then the instructors themselves are in blue shirts, and one of these is responsible for each class.

IELTS TUTOR dịch: À, tất cả nhân viên của chúng tôi đều mặc áo sơ mi màu khác nhau. Chúng tôi có ba giám sát viên, và họ có áo đỏ. Họ hỗ trợ những người hướng dẫn, và họ cũng đảm nhiệm vị trí của tôi nếu tôi không có mặt. Các người hướng dẫn mặc áo xanh, và mỗi người trong số họ chịu trách nhiệm cho mỗi lớp.

WOMAN: ОК.

IELTS TUTOR dịch: Vâng.

JAKE: In order to be accepted, all our instructors have to submit a reference from someone who’s seen them work with children – like if they’ve worked as a babysitter, for example. Then they have to complete our training course, including how to do lesson plans, and generally care for the well-being of the kids in their class. They do a great job, I have to say.

IELTS TUTOR dịch: Để được chấp nhận, tất cả những người hướng dẫn của chúng tôi phải nộp một xác nhận rằng họ có kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ – chẳng hạn như nếu họ đã làm việc như một người giữ trẻ. Sau đó, họ phải hoàn thành khóa đào tạo của chúng tôi, bao gồm cách soạn giáo án và nói chung là quan tâm đến sức khỏe của những đứa trẻ trong lớp. Tôi phải nói rằng họ làm tốt công việc của mình. 

WOMAN: Right. And tell me a bit about the classes. What size will Charlie’s class be?

IELTS TUTOR dịch: Vâng, cho tôi biết một chút về các lớp học. Lớp học của Charlie sẽ có quy mô như thế nào?

JAKE: We have a limit of eight children in each class, so their instructor really gets to know them well. They’re out riding most of the time but they have quiet times too, where their instructor might tell them a story that’s got something to do with cycling, or get them to play a game together. It’s a lot of fun.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi có giới hạn tám đứa trẻ trong mỗi lớp, vì vậy người hướng dẫn của chúng thực sự hiểu rõ chúng. Những đứa trẻ dành phần lớn thời gian ra ngoài lái xe nhưng chúng vẫn có những thời gian yên tĩnh, những lúc người hướng dẫn có thể kể cho họ nghe một câu chuyện liên quan đến việc đạp xe hoặc mời họ chơi một trò chơi cùng nhau. Sẽ có rất nhiều niềm vui.

WOMAN: It must be. Now, what happens if there’s rain? Do the classes still run? 

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn là vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu có mưa? Các lớp học vẫn diễn ra chứ?

JAKE: Oh yes. We don’t let that put us off – we just put on our waterproofs and keep cycling.

IELTS TUTOR dịch: Ồ vâng. Trời mưa không khiến lớp học bị hoãn – chúng tôi chỉ mặc quần áo mưa và tiếp tục đạp xe.

WOMAN: And is there anything special Charlie should bring along with him?

IELTS TUTOR dịch: Và có gì đặc biệt Charlie nên mang theo không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JAKE: Well, maybe some spare clothes, especially if the weather’s not so good. And a snack for break time.

IELTS TUTOR dịch: Chà, có thể là một số quần áo dự phòng, đặc biệt nếu thời tiết không tốt lắm. Và một bữa ăn nhẹ cho thời gian giải lao.

WOMAN: How about a drink?

IELTS TUTOR dịch: Còn đồ uống thì sao?

JAKE: No, we’ll provide that. And make sure he has shoes, not sandals.

IELTS TUTOR dịch: Không, chúng tôi sẽ cung cấp nước. Và hãy chắc chắn rằng cậu bé đeo giày, không phải dép sandal.

WOMAN: Sure. And just at present Charlie has to take medication every few hours, so I’ll make sure he has that. 

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn rồi. Và hiện tại Charlie phải uống thuốc vài giờ một lần, vì vậy tôi muốn đảm bảo cháu uống thuốc đầy đủ.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

JAKE: Absolutely. Just give us details of when he has to take it and we’ll make sure he does.

IELTS TUTOR dịch: Hoàn toàn có thể. Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về thời điểm cậu bé cần uống thuốc và chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó.

WOMAN: Thanks.

IELTS TUTOR dịch: Cảm ơn.

JAKE: Now, there are a few things you should know about Day 1 of the camp. The classes normally start at 9.30 every morning, but on Day 1 you should aim to get Charlie here by 9.20. The finishing time will be 12.30 as usual. We need the additional time because there are a few extra things to do. The most important is that we have a very careful check to make sure that every child’s helmet fits properly. If it doesn’t fit, we’ll try to adjust it, or we’ll find him another one – but he must wear it all the time he’s on the bike.

IELTS TUTOR dịch: Bây giờ, có một vài điều bạn nên biết về Ngày đầu tiên của trại. Các lớp học thường bắt đầu lúc 9 giờ 30 mỗi sáng, nhưng vào ngày đầu, bạn nên đưa Charlie đến đây trước 9 giờ 20. Thời gian kết thúc sẽ là 12:30 như thường lệ. Chúng tôi cần thêm thời gian vì có một số việc phải làm. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải kiểm tra rất cẩn thận để đảm bảo rằng mũ bảo hiểm của mọi đứa trẻ đều vừa vặn. Nếu nó không vừa, chúng tôi sẽ cố gắng điều chỉnh hoặc chúng tôi sẽ tìm cho chúng một chiếc khác – nhưng cậu bé phải đeo nó mọi lúc trên xe đạp.

WOMAN: Of course

IELTS TUTOR dịch: Dĩ nhiên rồi.

JAKE: Then after that, all the instructors will be waiting to meet their classes, and they’ll meet up in the tent – you can’t miss it. And each instructor will take their class away and get started.

IELTS TUTOR dịch: Sau đó, tất cả các người hướng dẫn sẽ đợi để gặp lớp học của họ và họ sẽ gặp nhau trong lều – bạn không thể bỏ lỡ. Và mỗi người hướng dẫn sẽ đưa lớp mình đi và bắt đầu chạy xe.

WOMAN: Ok. Well that all sounds good. Now can you tell me how much the camp costs a week?

IELTS TUTOR dịch: Ok. Tất cả đều có vẻ tốt. Bây giờ bạn có thể cho tôi biết chi phí trại một tuần là bao nhiêu không?

JAKE: One hundred ninety-nine dollars. We’ve managed to keep the price more or less the same as last year. It was one hundred ninety then. But the places are filling up quite quickly.

IELTS TUTOR dịch: Một trăm chín mươi chín đô la. Chúng tôi đã cố gắng giữ giá khoảng như năm ngoái. Năm ngoái là một trăm chín mươi đô la. Nhưng các lớp cũng sắp đủ sĩ số rồi.

WOMAN: Right. Okie, well I’d like to book for ………………..

IELTS TUTOR dịch: Đúng vậy. Được rồi, tôi muốn đặt cho ………………

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE