Dịch + giải thích transcript "Copying photos to digital format" IELTS LISTENING SECTION 1

· Cam,Section 1

Bên cạnh lưu ý CÓ NÊN TIN VÀO ĐOÁN ĐỀ IELTS KHÔNG?, IELTS TUTOR cũng cung cấp Dịch + giải thích transcript "Copying photos to digital format" IELTS LISTENING SECTION 1.

I. Kiến thức liên quan

II. Đề bài & Audio Luyện đề: "Copying photos to digital format" IELTS LISTENING SECTION 1

III. Dịch + giải thích transcript "Copying photos to digital format" IELTS LISTENING SECTION 1

EMPLOYEE: Hello, Picturerep. Can I help you?

IELTS TUTOR dịch:  Xin chào, Picturerep nghe đây. Tôi có thể giúp gì cho bạn?

WOMAN: Oh, hi. I saw your advertisement about copying pictures to disk and I’d like a bit more information about what you do.

IELTS TUTOR dịch: Xin chào. Tôi đã thấy quảng cáo của bạn về việc sao chép ảnh vào đĩa và tôi muốn biết thêm một chút thông tin.

EMPLOYEE: Sure. What would you like to know?

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn rồi. Bạn muốn biết về điều gì?

WOMAN: Well, I’ve got a box full of old family photos that’s been up in the attic for years, some of them must be 50 or 60 years old, and I’d like to get them converted to digital format.

IELTS TUTOR dịch: Chà, tôi có một hộp đầy những bức ảnh gia đình cũ đã được cất trên gác mái trong nhiều năm, một số trong số đó phải 50 hoặc 60 năm, và tôi muốn chuyển chúng sang định dạng kỹ thuật số.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

EMPLOYEE: Sure, we can do that for you. Right. And what about size?

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn rồi, chúng tôi có thể làm điều đó cho bạn. À, và kích thước thì sao? 

WOMAN: The photos are all sorts of sizes. Are there any restrictions?

IELTS TUTOR dịch: Các bức ảnh có đủ loại kích thước. Có hạn chế nào không?

EMPLOYEE: Well the maximum size of photo we can do with our normal service is 30 centimetres. And each picture must be at least 4 centimetres, that’s the minimum we can cope with.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, kích thước ảnh tối đa mà chúng tôi có thể làm với dịch vụ thông thường của mình là 30 cm. Và mỗi bức tranh phải cao ít nhất 4 cm, đó là mức tối thiểu mà chúng tôi có thể làm được.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: That should be fine. And some of them are in a frame – should I take them out before I send them?

IELTS TUTOR dịch: Ổn đó. Và một số trong số chúng nằm trong khung – tôi có nên lấy chúng ra trước khi gửi không?

EMPLOYEE: Yes please, we can’t copy them otherwise. And also the photos must all be separate, they mustn’t be stuck into an album.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, vui lòng làm vậy, chúng tôi không thể sao chép chúng nếu như vẫn trong khung. Và tất cả các bức ảnh cũng phải riêng biệt, chúng không được dính vào một cuốn album.

WOMAN: OK, that’s not a problem. So can you give me an idea of how much this will cost? I’ve got about 360 photos I think.

IELTS TUTOR dịch: OK, đó không phải là vấn đề. Vậy bạn có thể cho tôi thông tin về giá khoảng bao nhiêu? Tôi nghĩ là tôi có khoảng 360 ảnh.

EMPLOYEE: We charge £195 for 300 to 400 photos for the basic service.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi tính phí 195 pound cho 300 đến 400 ảnh cho dịch vụ cơ bản.

WOMAN: OK. And does that include the disk?

IELTS TUTOR dịch: OK. Bao gồm đĩa không?

EMPLOYEE: Yes, one disk – but you can get extra ones for £5 each.

IELTS TUTOR dịch: Có, một đĩa – nhưng bạn có thể nhận thêm những đĩa khác với giá 5 pounds mỗi đĩa.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: That’s good. So do I need to pay when I send you the photos?

IELTS TUTOR dịch: Tốt đấy. Vậy tôi có cần trả tiền khi gửi ảnh cho bạn không?

EMPLOYEE: No, we won’t need anything until we’ve actually copied the pictures. Then we’ll let you know how much it is, and once we’ve received the payment, we’ll send the parcel off to you.

IELTS TUTOR dịch: Không, chúng tôi sẽ không thu bất cứ thứ gì cho đến khi chúng tôi đã sao chép các bức ảnh. Sau đó, chúng tôi sẽ cho bạn biết số tiền là bao nhiêu và khi chúng tôi đã nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ gửi bưu kiện cho bạn.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: Right.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi.

EMPLOYEE: Is there anything else you’d like to ask about our services?

IELTS TUTOR dịch: Có điều gì khác bạn muốn hỏi về các dịch vụ của chúng tôi không?

WOMAN: Yes. I’ve roughly sorted out the photos into groups, according to what they’re about – so can you keep them in those groups when you copy them?

IELTS TUTOR dịch: Vâng. Tôi đã sắp xếp đại khái các bức ảnh thành các nhóm, theo nội dung của chúng – vậy bạn có thể giữ chúng trong các nhóm đó khi bạn sao chép chúng không?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

EMPLOYEE: Sure. We’ll save each group in a different folder on the disk and if you like, you can suggest a name for each folder.

IELTS TUTOR dịch: Chắc chắn rồi. Chúng tôi sẽ lưu từng nhóm vào một thư mục khác nhau trên đĩa và nếu muốn, bạn có thể đề xuất tên cho từng thư mục.

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

WOMAN: So I could have one called ‘Grandparents‘ for instance?

IELTS TUTOR dịch: Vậy tôi có thể có một thư mục được gọi là ‘Ông bà’ chẳng hạn?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

EMPLOYEE: Exactly.

IELTS TUTOR dịch: Chính xác.

WOMAN: And do you do anything besides scan the photos? Like, can you make any improvements?

IELTS TUTOR dịch: Và bạn có làm gì ngoài việc quét ảnh không? Kiểu như bạn có thể thực hiện bất kỳ cải tiến nào không?

EMPLOYEE: Yes, in the standard service each photo is checked, and we can sometimes touch up the colour a bit, or improve the contrast – that can make a big difference.

IELTS TUTOR dịch: Vâng, trong dịch vụ tiêu chuẩn, mỗi bức ảnh được kiểm tra và đôi khi chúng tôi có thể chỉnh màu một chút hoặc cải thiện độ tương phản – điều đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

WOMAN: OK. And some of the photos are actually quite fragile – they won’t get damaged in the process, will they?

IELTS TUTOR dịch: OK. Và một số bức ảnh thực sự khá mỏng manh (ý là dễ bể hình khi chỉnh ảnh) – chúng sẽ không bị hỏng trong quá trình này, phải không?

EMPLOYEE: No, if any look particularly fragile, we’d do them by hand. We do realise how precious these old photos can be.

IELTS TUTOR dịch: Không, nếu cái nào trông đặc biệt mỏng manh, chúng tôi sẽ làm bằng tay. Chúng tôi biết những bức ảnh cũ này có thể quý giá như thế nào.

WOMAN: Sure.

IELTS TUTOR dịch: Đúng rồi.

EMPLOYEE: And another thing is we can make changes to a photo if you want – so if you want to remove an object from a photo, or maybe alter the background, we can do that.

IELTS TUTOR dịch: Và một điều nữa là chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với ảnh nếu bạn muốn – vì vậy nếu bạn muốn xóa một đối tượng khỏi ảnh hoặc thay đổi nền, chúng tôi có thể làm điều đó.

WOMAN: Really? I might be interested in that. I’ll have a look through the photos and see. Oh, and talking of fixing photos – I’ve got a few that aren’t properly in focus. Can you do anything to make that better?

IELTS TUTOR dịch: Thật không? Tôi có thể quan tâm đến điều đó. Tôi sẽ xem qua các bức ảnh. Ồ, và nói về việc sửa ảnh – tôi có một vài bức ảnh không được lấy nét đúng. Bạn có thể cải thiện bức ảnh chứ?

IELTS TUTOR lưu ý cách dùng các từ mới:

EMPLOYEE: No, I’m afraid that’s one thing we can’t do.

IELTS TUTOR dịch: Không, tôi e rằng đó là một điều chúng tôi không thể làm.

WOMAN: OK.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi.

EMPLOYEE: Any other information I can give you?

IELTS TUTOR dịch: Tôi cung cấp được cho bạn thông tin gì nữa không?

WOMAN: Er … oh, how long will it all take?

IELTS TUTOR dịch: Ờ, mất bao lâu nhỉ?

EMPLOYEE: We aim to get the copying done in ten days.

IELTS TUTOR dịch: Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành việc sao chép trong mười ngày.

WOMAN: Fine. Right, well I’ll get the photos packed up in a box and post them off to you.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi, tôi sẽ gói những bức ảnh trong một chiếc hộp và gửi chúng cho bạn.

EMPLOYEE: Right. If you’ve got a strong cardboard box, that’s best. We’ve found that plastic ones sometimes break in the post.

IELTS TUTOR dịch: Được rồi. Nếu bạn có một hộp các tông chắc chắn, đó là điều tốt nhất. Chúng tôi nhận thấy rằng đôi khi những hộp bằng nhựa bị vỡ khi chuyển bưu điện.

WOMAN: OK. Right, thanks for your help. Bye.

IELTS TUTOR dịch: OK. Được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Tạm biệt.

EMPLOYEE: Bye.

IELTS TUTOR dịch: Tạm biệt.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening 

>> IELTS Intensive Reading 

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Lý do chọn IELTS TUTOR
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE